ITMS2014+ a Open Source Softvér

Jedným z hlavných cieľov od samotného začiatku budovania systému ITMS2014+ bolo maximálne využiť potenciál otvoreného softvéru a to nielen v rámci samotného informačného systému, ale aj v rámci fáz a procesov jeho vývoja. ITMS2014+ aktuálne reprezentuje informačný systém výlučne postavený na otvorenom softvéri a technológiách, tzv. Open Source.

Navrhnutá architektúra a vybrané technológie umožňujú vlastníkovi ITMS2014+ flexibilne a transparentne reagovať na vznikajúce požiadavky a realizovať efektívne zmeny komponentov/technológií počas životného cyklu ITMS2014+. Do dnešného dňa v rámci prevádzky ITMS2014+ sa vlastník ITMS2014+ nestretol s výkonovými alebo bezpečnostnými problémami, ktoré by boli spôsobené priamo ITMS2014+.

V rámci projektu ITMS2014+ je použitý nasledovný Open Source Softvér. Zoznam otvoreného softvéru použitého v rámci ITMS2014+ aj s licenciami je dostupný aj na URL adrese https://data.gov.sk/dataset/30e7088e-2180-4789-97bd-22c91f847b44.

SoftvérLicencia
AkkaApache License 2.0
Apache Commons LangApache License 2.0
Apache CXFApache License 2.0
Apache HttpComponentsApache License 2.0
Apache MavenApache License 2.0
Apache POIApache License 2.0
Apache ShiroApache License 2.0
Apache WicketApache License 2.0
D3BSD 3-Clause License
ElasticSearchApache License 2.0
FlywayApache License 2.0
Font AwesomeMIT License
FreemarkerApache License 2.0
GitLGPL V2.1/GPL V2
GuavaApache License 2.0
Hibernate ORMLGPL V2.1
HornetQApache License 2.0
HugoApache License 2.0
JacksonApache License 2.0
JasperReportsLGPL
jBCryptBSD 3-Clause License
JettyApache License 2.0/Eclipse Public License 1.0
Joda-TimeApache License 2.0
jQueryMIT License
jsoupMIT License
JunitEclipse Public License 1.0
KibanaApache License 2.0
LOGBackEclipse Public License 1.0/LGPL V2.1
LogstashApache License 2.0
MondrianEclipse Public License 1.0
PostgreSQLPostgreSQL License
PuppetApache License 2.0
QuartzApache License 2.0
QuerydslApache License 2.0
SaikuApache License 2.0
SLF4JMIT License
Spring FrameworkApache License 2.0
Twitter BootstrapMIT License