Vyhlásená výzva

OPII-2019/7/37-NP - Systém verejného obstarávania

8.4.2019
30.9.2019
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
14 870 987,91 €
Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra
Priame vyzvanie
Uzavretá
Nie

Základné údaje

OPII-2019/7/37-NP
Systém verejného obstarávania
Uzavretá
Priame vyzvanie
Národný projekt
8.4.2019
30.9.2019
 • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
14 870 987,91 €
Evidencie partnerov

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
30416094
Vyhlasovateľ výzvy
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UPPVII_SORO_OPII - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra
50349287
Štefánikova 882/15, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
po7opii@vicepremier.gov.sk
00421/2/2092 8190
Kontaktné osoby (0 záznamov)
Meno Telefónny kontakt E-mail

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
311070 - Informačná spoločnosť
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
menej rozvinuté regióny
 • 42731107007 - K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
 • 311070071P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

Podmienky poskytnutia príspevku

A Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
A Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+/ http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
A Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+/zoznam dlžníkov vedený zdravotnými poisťovňami. .
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
A8 Legislatívne podmienky
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
B Podmienka oprávnenosti právnej formy partnera
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: nevyžaduje sa Spôsob overenia: údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy https://rpo.statistics.sk/ https://oversi.gov.sk)
Požadované prílohy:
Oprávnenosť právnej formy partnera (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie údajov o právnickej osobe
Plnomocenstvo / Interný predpis (Plnomocenstvo)
spolu so ŽoNFP
B2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
B3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania Spôsob overenia: Príloha ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera/ITMS2014+/údaje o nedoplatkoch z registrov zdravotných poisťovní
Požadované prílohy:
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
B4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Príloha Žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera Spôsob overenia: ITMS2014+ Sociálna poisťovňa http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
Požadované prílohy:
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
C2 Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu hlavných aktivít projektu pred predložením Žiadosti o NFP
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 9 Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab.č. 9
Požadované prílohy:
Harmonogram - Žiadosť o NFP, tab. č. 9 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
E1 Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 6 Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 6
Požadované prílohy:
Miesta realizácie projektu - Žiadosť o NFP, tab. č. 6 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
F1 Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP Spôsob overenia: Žiadosť o NFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
G1 Podmienka spôsobu financovania
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: nevyžaduje sa Spôsob overenia: nevyžaduje sa
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
H1 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: nevyžaduje sa Spôsob overenia: nevyžaduje sa
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
H3 Podmienka súladu projektu s platnými štandardami v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
H4 Podmienka súladu projektu so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
I1 Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi
spolu so ŽoNFP
Postup vypracovania ŽoNFP žiadateľom a overenia súladu s HP UR a HP RMŽaND bližšie upravuje Príručka pre žiadateľa PO7 OPII. Forma preukázania a Spôsob overenia: ŽoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa, ŽoNFP, tab. č. 7.2, tab. č. 10.2, tab. č. 12
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
I2 Podmienka súladu výsledkov a výstupov projektu s kritériami prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Príloha Žiadosti o NFP - Súhlasné stanovisko k súladu od gestora HP RMŽaND (stanovisko experta) Spôsob overenia: Príloha Žiadosti o NFP: -Súhlasné stanovisko k súladu od gestora HP RMŽaND (stanovisko experta)
Požadované prílohy:
Súhlasné stanovisko k súladu od gestora HP RMŽaND (stanovisko experta) (Formulár ŽoNFP vrátané príloh)
spolu so ŽoNFP
I3 Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s princípom „znečisťovateľ platí“
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
I6 Časová oprávnenosť realizácie projektu
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 9.1 Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 9.1
Požadované prílohy:
Harmonogram realizácie aktivít - Žiadosť o NFP, tab. č. 9.1 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
I7 Podmienka zabezpečenia priebežnej aktualizácie údajov v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy počas implementácie projektu
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa - Žiadosť o NFP, tab. č. 15 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Maximálna a minimálna výška príspevku
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 11 Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 11
Požadované prílohy:
Žiadosť o NFP, tab. č. 11 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Organizačné podmienky
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka bezúhonnosti žiadateľa
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Bez osobitnej prílohy.
Požadované prílohy:
Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu Žiadosti o NFP
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+ Bez osobitnej prílohy.
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu Žiadosti o NFP
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Príloha Žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera Spôsob overenia: ITMS2014+
Požadované prílohy:
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Podmienka oprávnenosti právnej formy žiadateľa
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: nevyžaduje sa Spôsob overenia: údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy https://rpo.statistics.sk/ https://oversi.gov.sk)
Požadované prílohy:
Oprávnenosť právnej formy žiadateľa (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Získanie údajov o právnickej osobe
Plnomocenstvo/Interný predpis. (Plnomocenstvo)
spolu so ŽoNFP
Podmienka platnej a účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb dátového centra štátu.
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Centrálny register zmlúv / Príloha Žiadosti o NFP - Čestné vyhlásenie žiadateľa (ak relevantné) Spôsob overenia: Centrálny register zmlúv / Príloha Žiadosti o NFP - Čestné vyhlásenie žiadateľa (ak relevantné)
Požadované prílohy:
Príloha Žiadosti o NFP (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Podmienka platnej Zmluvy o partnerstve
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Príloha Žiadosti o NFP – Zmluva o partnerstve Spôsob overenia: Príloha Žiadosti o NFP – Zmluva o partnerstve / Centrálny register zmlúv
Požadované prílohy:
Zmluva o partnerstve (Zmluva o partnerstve)
spolu so ŽoNFP
Podmienka povinného definovania merateľných ukazovateľov projektu
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 10.1 a 10.2 Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 10.1 a 10.2
Požadované prílohy:
Očakávané merateľné ukazovatele - Žiadosť o NFP, tab. č. 10.1 a 10.2 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka preukázania splnenia kvalifikácie administratívnych kapacít
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: ŽoNFP, tab. 7.4 Príloha ŽoNFP ŽoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ŽoNFP, tab. 7.4 Príloha ŽoNFP – doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť žiadateľa ŽoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
Požadované prílohy:
Príloha Žiadosti o NFP - doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť žiadateľa (Formulár ŽoNFP vrátane príloh) (Formulár ŽoNFP vrátané príloh)
spolu so ŽoNFP
Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Žiadosť o NFP, tab. č. 7.4 (Formulár ŽoNFP)
spolu so ŽoNFP
Podmienka preukázania splnenia kvalifikácie administratívnych kapacít partnera
spolu so ŽoNFP
Spôsob overenia a Forma preukázania: ŽoNFP, tab. č. 7.4 Príloha ŽoNFP – dokumentácia preukazujúca odbornú spôsobilosť partnera, Príloha ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera.
Požadované prílohy:
Príloha Žiadosti o NFP - doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť partnera (Formulár ŽoNFP vrátané príloh)
spolu so ŽoNFP
Príloha Žiadosti o NFP - Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
žiadosť o NFP, tab. č. 7.4 (Formulár ŽoNFP)
spolu so ŽoNFP
Podmienka schválenej Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy rozhodnutím ÚPPVII (prostredníctvom Meta IS).
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania/Spôsob overenia: https://metais.finance.gov.sk/Žiadateľ musí mať schválený dokument KRIS ku dňu predloženia ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitosti.
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OPII
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 7 Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 7
Požadované prílohy:
Žiadosť o NFP, tab. č. 7 (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať partnera v konaní o Žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúden
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Príloha Žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera Spôsob overenia: Príloha Žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera
Požadované prílohy:
Príloha Žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OPII
spolu so ŽoNFP
Spôsob overenia a forma preukázania: ŽoNFP, tab. č. 11, Príloha ŽoNFP – Rozpočet projektu Príloha ŽoNFP - Analýza nákladov a prínosov - Cost Benefit Analysis (CBA) a Analýza celkových nákladov na vlastníctvo – Total Cost of Ownership (TCO).
Požadované prílohy:
Analýza nákladov a prínosov - Cost Benefit Analysis (CBA) a Analýza celkových nákladov na vlastníctvo – Total Cost of Ownership (TCO). (Analýza nákladov a prínosov)
spolu so ŽoNFP
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Žiadosť o NFP, tab. č. 11 (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Technologické podmienky
spolu so ŽoNFP
Forma preukázania: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Žiadosť o NFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 31797903 - Úrad pre verejné obstarávanie
 • 19 750 824.00 €
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
Oprávnené výdavky (17 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Podporné aktivity
112 - Zásoby
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Podporné aktivity
511 - Opravy a udržiavanie
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Podporné aktivity
512 - Cestovné náhrady
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Podporné aktivity
518 - Ostatné služby
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Podporné aktivity
521 - Mzdové výdavky
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Podporné aktivity
000 - Bez výdavkov
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
021 - Stavby
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
013 - Softvér
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
014 - Oceniteľné práva
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
027 - Pozemky
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
023 - Dopravné prostriedky
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
112 - Zásoby
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
518 - Ostatné služby
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
521 - Mzdové výdavky
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
511 - Opravy a udržiavanie
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
512 - Cestovné náhrady

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
K. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT

Priradené národné projekty

Názov Plánovaná suma Plánovaný začiatok realizácie Plánované ukončenie realizácie
Systém verejného obstarávania
19 750 824,00
1.2020
1.2022

Doplňujúce informácie a dokumenty

URL adresy
Súbory na stiahnutie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 • 078 Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy
Hospodárska činnosť
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 • 13 Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
Typ územia
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy