Vyhlásená výzva

4444 - mas4

5.2.2019
Neurčené
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Trnavský kraj
5 000,00 €
MAS 11 PLUS
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená
Nie

Základné údaje

4444
mas4
Otvorená
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou / Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny MAS 11 PLUS
5.2.2019
Neurčené
 • EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
5 000,00 €
 • Predfinancovanie
Žiadne partnerstvo
Poľnohospodárstvo

Posudzované obdobia

Neboli určené žiadne Posudzované obdobia.

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ výzvy
Miestna akčná skupina 11 PLUS
MAS_080 - MAS 11 PLUS
42404037
Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer
Kontaktné osoby (1 záznam)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny
 • 111 - hl akt
 • 309191001P - Podporné aktivity
Fokusové oblasti
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárne fokusové oblasti
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
111 - hl akt
14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Podmienky poskytnutia príspevku

Oprávnenosť žiadateľa
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Ostatné
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Abrahám
 • Cífer
 • Križovany nad Dudváhom
 • AG (Rakúsko)
 • Akciová společnost (Česko)
 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • andere (Rakúsko)
 • Anstalt des öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Banka - akciová spoločnosť [neplatné] (Slovensko)
 • Banka-státní peněžní ústav (Česko)
 • Banka-štátny peňažný ústav (Slovensko)
 • Bytové družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Bytové družstvo (Česko)
 • Cirkevná organizácia (Slovensko)
 • Církevní organizace (Česko)
 • Česká konsolidační agentura (Česko)
 • Česká národní banka (Česko)
 • Česká tisková kancelář (Česko)
 • Doplnková dôchodková poisťovňa (Slovensko)
 • Družstevní podnik (s jedním zakladatelem) (Česko)
 • Družstevný podnik (s jedným zakladateľom) [neplatné] (Slovensko)
 • Družstevný podnik poľnohospodársky [neplatné] (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Družstvo (Česko)
 • Einzelunternehmen (Rakúsko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (Slovensko)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (Slovensko)
 • Evidované církevní právnické osoby (Česko)
 • Evropská družstevní společnost (Česko)
 • Evropská společnost (Česko)
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení (Česko)
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci (Česko)
 • EVTZ (Rakúsko)
 • EWIV (Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung) (Rakúsko)
 • Fakulta vysokej školy [neplatné] (Slovensko)
 • Fond (ze zákona) (Česko)
 • Fondy (Slovensko)
 • Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému (Slovensko)
 • Fyzická osoba, občan - nepodnikateľ (Slovensko)
 • Garanční fond obchodníků s cennými papíry (Česko)
 • Gebietskörperschaft - Bund (Rakúsko)
 • Gebietskörperschaft - Gemeinde (Rakúsko)
 • Gebietskörperschaft - Land (Rakúsko)
 • Genossenschaft (Rakúsko)
 • GmbH (Rakúsko)
 • Honební společenstvo (Česko)
 • Iná organizácia verejnej správy (Slovensko)
 • Iná právnicka osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Iné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Iné pracovisko vysokej školy/fakulty [neplatné] (Slovensko)
 • internationale Organisation (Rakúsko)
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie (Slovensko)
 • Jednotka štátnej železnično - technickej inšpekcie [neplatné] (Slovensko)
 • Jednotka zboru ozbrojenej ochrany železníc [neplatné] (Slovensko)
 • Jednotka železničného správneho úradu [neplatné] (Slovensko)
 • Jiné družstvo (Česko)
 • Juristische Person des öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Komoditná burza (Slovensko)
 • Komoditní burza (Česko)
 • Komora (s výjimkou profesních komor) (Česko)
 • Komora (s výnimkou profesných komôr) (Slovensko)
 • Körperschaft öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Kraj (Česko)
 • Krajský úrad [neplatné] (Slovensko)
 • Medzinárodné organizácie a združenia (Slovensko)
 • Mezinárodní odborová organizace (Česko)
 • Mezinárodní organizace a sdružení (Česko)
 • Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti (Slovensko)
 • Nadace (Česko)
 • Nadácia (Slovensko)
 • Nadační fond (Česko)
 • Národná banka Slovenska (Slovensko)
 • Národní podnik (Česko)
 • Národný výbor [neplatné] (Slovensko)
 • Neinvestičný fond (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Obec nebo městská část hlavního města Prahy (Česko)
 • Obecně prospěšná společnost (Česko)
 • Obecný podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Obecný úrad [neplatné] (Slovensko)
 • Oblastná organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Oblastný závod poisťovne [neplatné] (Slovensko)
 • Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra [neplatné] (Slovensko)
 • Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku (Česko)
 • Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby (Česko)
 • Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná jednotka združenia [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná zložka podniku [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou [neplatné] (Slovensko)
 • Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Organizační jednotka organizace s mezinárodním prvkem (Česko)
 • Organizační jednotka politické strany, politického hnutí (Česko)
 • Organizační jednotka sdružení (Česko)
 • Organizační složka státu (Česko)
 • Organizační složka zahraniční nadace (Česko)
 • Organizační složka zahraničního nadačního fondu (Česko)
 • Personengesellschaft (Rakúsko)
 • Pobočka sporiteľne [neplatné] (Slovensko)
 • Pobočka štátneho peňažného ústavu [neplatné] (Slovensko)
 • Pobočná mezinárodní odborová organizace (Česko)
 • Pobočná mezinárodní organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Pobočný spolek (Česko)
 • Podílový fond (Česko)
 • Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany (Česko)
 • Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení (Česko)
 • Podnik se zahraniční majetkovou účastí (Česko)
 • Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničného obchodu [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničního obchodu (Česko)
 • Podnikající osoba tuzemská (Česko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Poisťovací spolok [neplatné] (Slovensko)
 • Poisťovňa - akciová spoločnosť [neplatné] (Slovensko)
 • Poisťovňa - štátny podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Politická strana, politické hnutí (Česko)
 • Politická strana, politické hnutie (Slovensko)
 • Poľnohospodárske družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Příspěvková organizace (Česko)
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem (Česko)
 • Regionální rada regionu soudržnosti (Česko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie [neplatné] (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
 • Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu [neplatné] (Slovensko)
 • Samostatná drobná provozovna obecního úřadu (Česko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku (Česko)
 • Samostatne podnikajúca fyzická osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) (Česko)
 • Sdružení mezinárodního obchodu (Česko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri (Slovensko)
 • Sociálna a zdravotné poisťovne (Slovensko)
 • Společenství vlastníků jednotek (Česko)
 • Společná zájmová organizace družstev (Česko)
 • Společnost komanditní (Česko)
 • Společnost s ručením omezeným (Česko)
 • Společný podnik (Česko)
 • Společný podnik (s více zakladateli) (Česko)
 • Spolek (Česko)
 • Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. (Slovensko)
 • Spoločná záujmová organizácia družstiev [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločnosť komanditná na akcie [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Spoločný podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločný podnik (s viacerými zakladateľmi) [neplatné] (Slovensko)
 • Sporiteľna [neplatné] (Slovensko)
 • Spotrebné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Spotřební družstvo (Česko)
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Česko)
 • Státní fond ze zákona (Česko)
 • Státní podnik (Česko)
 • Stavovská organizace - profesní komora (Česko)
 • Stavovská organizácia - profesná komora (Slovensko)
 • ständige Vertretung (Rakúsko)
 • Stiftung (Rakúsko)
 • Stredná škola [neplatné] (Slovensko)
 • Subjekt právním řádem výslovně neupravený (Česko)
 • Svazek obcí (Česko)
 • Svazy církví a náboženských společností (Česko)
 • Svojpomocné poľnohospodárske družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Školská právnická osoba (Česko)
 • Špecializovaná organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Štátna hospodárska organizácia riadená okresným úradom [neplatné] (Slovensko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Štátny podnik v oddieli Pšn [neplatné] (Slovensko)
 • Účelová organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Účelová zahranično - obchodná organizácia [neplatné] (Slovensko)
 • Ústav (Česko)
 • Verein (Rakúsko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Verejná výskumná inštitúcia (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
 • Veřejná obchodní společnost (Česko)
 • Veřejná výzkumná instituce (Česko)
 • Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (Česko)
 • Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK) (Česko)
 • Výrobné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Výrobní družstvo (Česko)
 • Vysoká škola [neplatné] (Slovensko)
 • Vysoká škola (Česko)
 • Zahraničná osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Poľsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Japonsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Estónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Afganistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Albánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Antarktída)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Alžírsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Americká Samoa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Andorra)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Angola)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Antigua a Barbuda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Azerbajdžan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Argentína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Austrália)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bahamy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bahrajn)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bangladéš)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Arménsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Barbados)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Belgicko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bermudy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bhután)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bolívia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bosna a Hercegovina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Botswana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bouvetov ostrov)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brazília)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Belize)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brit.indickooceán.územie)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Šalamúnove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Britské Panenské ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brunej)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bulharsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mjanmarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Burundi)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bielorusko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kambodža)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kamerun)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kanada)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kapverdy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kajmanie ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Stredoafrická republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Srí Lanka)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čad)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čile)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Taiwan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vianočný ostrov)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kokosové ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kolumbia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Komory)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mayotte)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kongo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kongo (býv. Zair))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Cookove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kostarika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Chorvátsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kuba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Cyprus)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Benin)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dominika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dominikánska republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ekvádor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Salvádor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rovníková Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Etiópia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Eritrea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Faerské ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Falklandy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Juž. Georgia a J.S.o.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Fidži)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Fínsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Alandy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzska Guyana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzska Polynézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzske južné územia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Džibutsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gabon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gruzínsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gambia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Palestína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nemecko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ghana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gibraltár)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kiribati)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grécko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grenada)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guadeloupe)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guatemala)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guyana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Haiti)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Heard.ostr.a Macd.ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vatikán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Honduras)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Hongkong)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maďarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Island)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (India)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Indonézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Irán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Irak)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Írsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Izrael)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Taliansko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pobrežie slonoviny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jamajka)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kazachstan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jordánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Keňa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kórej.ľudovodem.rep.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kórejská republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kuvajt)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kirgizsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Laos)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Libanon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lesotho)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lotyšsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Libéria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Líbya)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lichtenštajnsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Litva)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Luxembursko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Macao)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Madagaskar)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malawi)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malajzia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maldivy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mali)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malta)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Martinik)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mauritánia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maurícius)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mexiko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Monako)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mongolsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Moldavsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čierna Hora)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Montserrat)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maroko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mozambik)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Omán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Namíbia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nauru)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nepál)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Holandsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Curaçao)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Aruba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Martin (holand.č.))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bonaire,Sv.Eustach,Saba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nová Kaledónia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vanuatu)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nový Zéland)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nikaragua)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Niger)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nigéria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Niue)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Norfolk)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nórsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Severné Mariány)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Menšie odľahlé ostr.USA)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mikronézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Marshallove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Palau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pakistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Panama)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Papua-Nová Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Paraguaj)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Peru)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Filipíny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pitcairnove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Portugalsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guinea-Bissau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Východný Timor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Portoriko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Katar)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Réunion)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rumunsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rusko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rwanda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Bartolomej)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv.Helena,Asc,Trist.daC.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Krištof a Nevis)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Anguilla)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätá Lucia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Martin (franc.č.))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Saint Pierre a Miquelon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv. Vincent a Grenadíny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (San Maríno)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv. Tomáš a Princov ost.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Saudská Arábia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Senegal)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Srbsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Seychely)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sierra Leone)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Singapur)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vietnam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Slovinsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Somálsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Južná Afrika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Zimbabwe)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Španielsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Južný Sudán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sudán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Západná Sahara)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Surinam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svalbard a Jan Mayen)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svazijsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Švédsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Švajčiarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sýria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tadžikistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Thajsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Togo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tokelau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tonga)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Trinidad a Tobago)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené arabské emiráty)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tunisko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turecko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turkménsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turks a Caicos)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tuvalu)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uganda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ukrajina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Macedónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Egypt)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené kráľovstvo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guernsey)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jersey)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Man)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tanzánia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené štáty, USA)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Americké Panenské ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Burkina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uruguaj)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uzbekistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Venezuela)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Wallis a Futuna)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Samoa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jemen)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Zambia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Oblasti inde nešpecifik.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nešpecifikované)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bez štátnej príslušnosti)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rakúsko)
 • Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra (Slovensko)
 • Zahraniční (Česko)
 • Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura (Česko)
 • Zahraniční osoba (Česko)
 • Zahraniční pobočný spolek (Česko)
 • Zahraniční spolek (Česko)
 • Zájmová organizace družstev (Česko)
 • Zájmové sdružení (Česko)
 • Zájmové sdružení právnických osob (Česko)
 • Základná škola [neplatné] (Slovensko)
 • Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby (Slovensko)
 • Zastupiteľské orgány iných štátov (Slovensko)
 • Zastupitelský orgán jiných států (Česko)
 • Zatiaľ neurčené [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmová organizácia družstiev [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmové združenie [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Zdravotní pojišťovna (Česko)
 • Zdravotnické zařízení (Česko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • Združenie medzinárodného obchodu [neplatné] (Slovensko)
 • Zemědělské družstvo (Česko)
 • Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích (Česko)
 • Železnice SR [neplatné] (Slovensko)
Oprávnené výdavky (2 záznamy)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
hl akt
910-C - Jednotkové výdavky - krížové financovanie
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
hl akt
518-C - Ostatné služby - krížové financovanie

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Počet vybraných MAS
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
hl akt
{Primárna} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
hl akt
{Primárna} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
 • Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
 • 01 Poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 02 Rybolov a akvakultúra
 • 03 Výroba potravín a nápojov
 • 04 Výroba textilu a textilných výrobkov
 • 05 Výroba dopravných prostriedkov
 • 06 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • 07 Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • 08 Stavebníctvo
 • 09 Ťažba a dobývanie (vrátane ťažby energetických surovín)
 • 10 Elektrina, plyn, para, teplá voda a studený vzduch
 • 11 Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
 • 12 Doprava a skladovanie
 • 13 Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
 • 14 Veľkoobchod a maloobchod
 • 15 Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb
 • 16 Finančné a poisťovacie činnosti
 • 17 Činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájom a obchodné činnosti
 • 18 Verejná správa
 • 19 Vzdelávanie
 • 20 Zdravotníctvo
 • 21 Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
 • 22 Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
 • 23 Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia
 • 24 Iné nešpecifikované služby
Typ územia
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
 • 02 Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
 • 03 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy