Vyhlásená výzva

OP ĽZ NP 2019/3.1.2/01 - Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike

26.2.2019
30.4.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
16 829 299,85 €
Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
Priame vyzvanie
Uzavretá
Nie

Základné údaje

OP ĽZ NP 2019/3.1.2/01
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike
Uzavretá
Priame vyzvanie
Národný projekt
26.2.2019
30.4.2019
 • ESF - Európsky sociálny fond
16 829 299,85 €
2 969 876,44 €
 • Priebežná platba
 • Predfinancovanie
 • Poskytnutie zálohovej platby
Žiadne partnerstvo

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktné osoby (1 záznam)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Ing. Lucia Žilková
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312030 - 3. Zamestnanosť
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
menej rozvinuté regióny
 • 3731203002 - Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám
 • 312030021P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

Podmienky poskytnutia príspevku

Kritéria pre výber projektov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Podmienka časovej oprávnenosti realizácie projektu OP ĽZ NP 2019/3.1.2/01
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka dodržania mzdovej politiky žiadateľa
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Podklady k stanoveniu mzdových výdavkov (ak relevantné) (Podklady k stanoveniu mzdových výdavkov (ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Podmienka neukončenia fyzickej realizácie všetkých oprávnených aktivít pred predložením žiadosti o NFP.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti výdavkov v súvislosti s kvalitou ľudských zdrojov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Životopis (Životopis)
spolu so ŽoNFP
Podmienka súladu s HP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka, aby mal žiadateľ v čase predloženia ŽoNFP ukončené verejné obstarávanie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Dokumenty k VO (Dokumenty k VO)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie a ďalšie trestné činy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie výpisu z registra trestov
Právna forma/Konkrétny oprávnený žiadateľ (ak je napr. súčasťou schváleného OP konkrétny oprávnený žiadateľ alebo ide o národný projekt realizovaný konkrétnym prijímateľom).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie výpisu z Obchodného registra SR

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 00681156 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • 100.00 %
 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • uchádzač o zamestnanie
 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
Oprávnené výdavky (8 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Podporné aktivity
112 - Zásoby
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Podporné aktivity
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Podporné aktivity
512 - Cestovné náhrady
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Podporné aktivity
518 - Ostatné služby
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Podporné aktivity
521 - Mzdové výdavky
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám
518 - Ostatné služby
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám
521 - Mzdové výdavky
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám
512 - Cestovné náhrady

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám
Účastníci, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám

Priradené národné projekty

Názov Plánovaná suma Plánovaný začiatok realizácie Plánované ukončenie realizácie
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike
19 799 176,29
3.2019
6.2023

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
 • 102 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti a podpory mobility pracovnej sily
Hospodárska činnosť
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
 • 18 Verejná správa
Typ územia
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
 • 08 Neuplatňuje sa