Vyhlásená výzva

OPII-2019-34-6.2-NP-SSC - Vyzvanie SSC na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt prioritnej osi č. 6 OPII

5.4.2019
Neurčené
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prešovský kraj
32 981 537,82 €
Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
Priame vyzvanie
Otvorená
Nie

Základné údaje

OPII-2019-34-6.2-NP-SSC
Vyzvanie SSC na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt prioritnej osi č. 6 OPII
Otvorená
Priame vyzvanie
Národný projekt
5.4.2019
Neurčené
 • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
32 981 537,82 €
 • Priebežná platba
 • Predfinancovanie
 • Poskytnutie zálohovej platby
Žiadne partnerstvo

Posudzované obdobia

Neboli určené žiadne Posudzované obdobia.

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
30416094
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
30416094
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
Ing. František Dorocák
frantisek.dorocak@mindop.sk
02/59 494 807
Kontaktné osoby (2 záznamy)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Ing. Juraj Bažík
0908123456
Ing. Ľuboš Ďurič
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
311060 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
menej rozvinuté regióny
 • 49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
 • 311060021P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach

Podmienky poskytnutia príspevku

Časová oprávnenosť realizácie projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Potvrdenie NATURA 2000 (Potvrdenie NATURA 2000)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokumenty k EIA (Dokumenty k EIA)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Doklady súladu s HP (Doklady súladu s HP)
spolu so ŽoNFP
Osobitné skutočnosti preukazujúce oprávnenosť aktivít projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka bezúhonnosti žiadateľa
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Podmienka mať vyrovnané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Doklady k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov (Doklady k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov)
spolu so ŽoNFP
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie miestne príslušného správcu (Potvrdenie miestne príslušného správcu)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie Sociálnej poisťovne (Potvrdenie Sociálnej poisťovne)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie inšpektorátu práce (Potvrdenie inšpektorátu práce)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Finančná analýza (NFP/CBA) (Finančná analýza (NFP/CBA))
spolu so ŽoNFP
Prílohy definované RO/SO (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s princípom „znečisťovateľ platí“
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že na verejné práce je vykonaná štátna expertíza
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP vrátané príloh (Formulár ŽoNFP vrátané príloh)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ má vypracovanú štúdiu realizovateľnosti
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Prílohy definované RO/SO (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII) pred predložením ŽoNFP.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienky splnenia kritérií na výber projektov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Opis projektu a osobitné potvrdenia a iné dokumenty definované RO (Opis projektu a osobitné potvrdenia a iné dokumenty definované RO)
spolu so ŽoNFP
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podporná dokumentácia preukazujúca oprávnenosť výdavkov a/alebo nárokovanej výšky oprávnených výdavkov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Doklad oprávnenosti výdavkov (Doklad oprávnenosti výdavkov)
spolu so ŽoNFP
Právna forma/Konkrétny oprávnený žiadateľ (ak je napr. súčasťou schváleného OP konkrétny oprávnený žiadateľ alebo ide o národný projekt realizovaný konkrétnym prijímateľom).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie výpisu z Obchodného registra SR
Splnomocnenie (ak relevatné) (Splnomocnenie)
spolu so ŽoNFP
Stanovenie relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 00003328 - Slovenská správa ciest
 • Prešovský kraj
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
Oprávnené výdavky (44 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
013 - Softvér
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
014 - Oceniteľné práva
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
021 - Stavby
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
023 - Dopravné prostriedky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
027 - Pozemky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
112 - Zásoby
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
502 - Spotreba energie
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
511 - Opravy a udržiavanie
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
512 - Cestovné náhrady
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
518 - Ostatné služby
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
521 - Mzdové výdavky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
551 - Odpisy
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
568 - Ostatné finančné výdavky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (nariadenie 1299/2013 čl. 19)
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
910 - Jednotkové výdavky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
920 - Jednotkové sumy
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Podporné aktivity
000 - Bez výdavkov
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
021 - Stavby
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
013 - Softvér
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
014 - Oceniteľné práva
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
027 - Pozemky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
502 - Spotreba energie
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
112 - Zásoby
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
518 - Ostatné služby
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
521 - Mzdové výdavky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
512 - Cestovné náhrady
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
568 - Ostatné finančné výdavky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
tona
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
tona
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
tona
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy
EUR
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy (min.)
min
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet usmrtených na cestách I. triedy
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)
km
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)
km
Áno
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet zmodernizovaných mostov (na cestách I. triedy)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet zmodernizovaných križovatiek (na cestách I. triedy)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet vybudovaných mostov (na cestách I. triedy)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet vybudovaných križovatiek (na cestách I. triedy)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na cestách I. triedy)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet vybudovaných ekoduktov (na cestách I. triedy)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (na cestách I. triedy)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)
Celková dĺžka vybudovaných, alebo zmodernizovaných zariadení v oblasti bezpečnosti dopravy (cesty I. triedy)
km
Nie
1 záznam
Typ aktivity
A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)

Priradené národné projekty

Názov Plánovaná suma Plánovaný začiatok realizácie Plánované ukončenie realizácie
I/68 Plavnica, preložka cesty
32 981 537,82
8.2019
8.2022

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
 • 031 Iné národné a regionálne cesty (novo vybudované)
 • 034 Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
 • 12 Doprava a skladovanie
Typ územia
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy