Vyhlásená výzva

OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ - Vyzvanie ŽSR na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt prioritnej osi č. 5 OPII

5.4.2019
Neurčené
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Nitriansky kraj, Trnavský kraj
7 758 630,00 €
Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
Priame vyzvanie
Otvorená
Nie

Základné údaje

OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ
Vyzvanie ŽSR na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt prioritnej osi č. 5 OPII
Otvorená
Priame vyzvanie
Národný projekt
5.4.2019
Neurčené
 • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
7 758 630,00 €
 • Priebežná platba
 • Predfinancovanie
Informatívne partnerstvo, Evidencie partnerov

Posudzované obdobia

Neboli určené žiadne Posudzované obdobia.

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
30416094
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
30416094
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktné osoby (3 záznamy)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Ing. Juraj Bažík
0908123456
Ing. Gabriel Čech
0908123456
Ing. Martin Bobula
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
311050 - Železničná infraštruktúra
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
menej rozvinuté regióny
 • 49231105002 - H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
 • 49331105002 - I. Projektová príprava
 • 311050021P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach

Podmienky poskytnutia príspevku

Časová oprávnenosť realizácie projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Konkrétny oprávnený partner
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Potvrdenie NATURA 2000 (Potvrdenie NATURA 2000)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokumenty k EIA (Dokumenty k EIA)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Doklady súladu s HP (Doklady súladu s HP)
spolu so ŽoNFP
Osobitné skutočnosti preukazujúce oprávnenosť aktivít projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Partner - Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu Žiadosti o NFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Potvrdenie inšpektorátu práce (Potvrdenie inšpektorátu práce)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Podmienka bezúhonnosti partnera
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Podmienka bezúhonnosti žiadateľa
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Podmienka mať vyrovnané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Doklady k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov (Doklady k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov)
spolu so ŽoNFP
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie miestne príslušného správcu (Potvrdenie miestne príslušného správcu)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie Sociálnej poisťovne (Potvrdenie Sociálnej poisťovne)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie inšpektorátu práce (Potvrdenie inšpektorátu práce)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Finančná analýza (NFP/CBA) (Finančná analýza (NFP/CBA))
spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s princípom „znečisťovateľ platí“
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s princípom „znečisťovateľ platí“ pre partnera
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Podmienka partnera nebyť dlžníkom na daniach
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Potvrdenie miestne príslušného správcu (Potvrdenie miestne príslušného správcu)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Podmienka partnera nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Potvrdenie Sociálnej poisťovne (Potvrdenie Sociálnej poisťovne)
spolu so ŽoNFP
Podmienka partnera nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne)
spolu so ŽoNFP
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že na verejné práce je vykonaná štátna expertíza
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Prílohy definované RO/SO (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že partner má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že voči partnerovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ má vypracovanú štúdiu realizovateľnosti
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Prílohy definované RO/SO (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII) pred predložením ŽoNFP.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienky splnenia kritérií na výber projektov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Opis projektu a osobitné potvrdenia a iné dokumenty definované RO (Opis projektu a osobitné potvrdenia a iné dokumenty definované RO)
spolu so ŽoNFP
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podporná dokumentácia preukazujúca oprávnenosť výdavkov a/alebo nárokovanej výšky oprávnených výdavkov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Doklad oprávnenosti výdavkov (Doklad oprávnenosti výdavkov)
spolu so ŽoNFP
Právna forma/Konkrétny oprávnený žiadateľ (ak je napr. súčasťou schváleného OP konkrétny oprávnený žiadateľ alebo ide o národný projekt realizovaný konkrétnym prijímateľom).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie výpisu z Obchodného registra SR
Splnomocnenie (ak relevatné) (Splnomocnenie)
spolu so ŽoNFP
Stanovenie relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 31364501 - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
 • Nitriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Iná právnicka osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
Oprávnené výdavky (23 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
Podporné aktivity
112 - Zásoby
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
Podporné aktivity
518 - Ostatné služby
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
Podporné aktivity
521 - Mzdové výdavky
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
Podporné aktivity
568 - Ostatné finančné výdavky
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
Podporné aktivity
000 - Bez výdavkov
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
021 - Stavby
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
013 - Softvér
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
014 - Oceniteľné práva
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
027 - Pozemky
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
112 - Zásoby
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
518 - Ostatné služby
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
521 - Mzdové výdavky
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
568 - Ostatné finančné výdavky
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
I. Projektová príprava
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
I. Projektová príprava
021 - Stavby
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
I. Projektová príprava
112 - Zásoby
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
I. Projektová príprava
518 - Ostatné služby
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
I. Projektová príprava
521 - Mzdové výdavky
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
I. Projektová príprava
568 - Ostatné finančné výdavky

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (na železničnej infraštruktúre)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS
km
Nie
1 záznam
Typ aktivity
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – št. hr. SR/MR)
vlkm
Áno
1 záznam
Typ aktivity
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
I. Projektová príprava
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
H. Implementácia systémov ETCS a GSM-R, TSI TAF/TAP

Priradené národné projekty

Názov Plánovaná suma Plánovaný začiatok realizácie Plánované ukončenie realizácie
Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste
8 298 000,00
6.2019
12.2021

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
 • 025 Železnice (komplexná sieť TEN-T)
 • 026 Iné železnice
Hospodárska činnosť
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
 • 12 Doprava a skladovanie
Typ územia
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
311050021 - 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy