Vyhlásená výzva

OPEVS-PO1-SC1.1-2019-2 - Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

14.2.2019
15.3.2019
Operačný program Efektívna verejná správa
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
760 657,00 €
Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa
Priame vyzvanie
Uzavretá
Nie

Základné údaje

OPEVS-PO1-SC1.1-2019-2
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
Uzavretá
Priame vyzvanie
Národný projekt
14.2.2019
15.3.2019
 • ESF - Európsky sociálny fond
760 657,00 €
 • Priebežná platba
 • Poskytnutie zálohovej platby
Evidencie partnerov

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa
00151866
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa
00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
RO pre OP EVS
metodika.opevs@minv.sk
02 50945 028
Kontaktné osoby (1 záznam)
Meno Telefónny kontakt E-mail
JUDr. Matúš Dubovský
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
314000 - Operačný program Efektívna verejná správa
314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
menej rozvinuté regióny
 • 43331401001 - Procesy, systémy a politiky
 • 314010011P - Podporné aktivity
314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
rozvinutejšie regióny
 • 44831401001 - Procesy, systémy a politiky
 • 314010012P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy

Podmienky poskytnutia príspevku

Maximálna a minimálna výška príspevku
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.9.1 "Maximálna a minimálna výška príspevku"
Požadované prílohy
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania žiadateľom a partnerom
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je uvedené vo vyzvaní v časti 2.8.2. Neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania žiadateľom a partnerom
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
OP EVS: Podmienka finančnej spôsobilosti partnera na spolufinancovanie projektu
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.9. Podmienka, že partner je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľné zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške určenej vo výzve
Požadované prílohy
Doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania projektu (Doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania projektu)
spolu so ŽoNFP
OP EVS: Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči partnerovi
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.7. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči partnerovi
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
OP EVS: Podmienka, že voči partnerovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.8. Podmienka, že voči partnerovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.4. "Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu"
Požadované prílohy
Analýza predchádzajúcej mzdovej politiky (Analýza predchádzajúcej mzdovej politiky)
spolu so ŽoNFP
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka bezúhonnosti partnera
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.5.
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.9.3. "Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi"
Požadované prílohy
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka poskytnutia príspevku, že žiadateľ ma uzavreté memorandum so spolupracujúcimi subjektmi
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.9.4. Podmienka poskytnutia príspevku, že žiadateľ ma uzavreté memorandum so spolupracujúcimi subjektmi
Požadované prílohy
Memorandum/Zmluva o spolupráci (Memorandum/Zmluva o spolupráci)
spolu so ŽoNFP
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je uvedené vo vyzvaní v časti 2.6. "Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov"
Požadované prílohy
Analýza predchádzajúcej mzdovej politiky (Analýza predchádzajúcej mzdovej politiky)
spolu so ŽoNFP
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka zachovania výsledkov projektu v dobe následného monitorovania
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.9.5. "Podmienka zachovania výsledkov projektu v dobe následného monitorovania"
Požadované prílohy
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že hlavné aktivity sú v súlade s oprávnenými aktivitami vyzvania
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.3.1. "Podmienka, že hlavné aktivity sú v súlade s oprávnenými aktivitami vyzvania"
Požadované prílohy
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že partner nie je dlžníkom na daniach
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.2. Podmienka, že partner nie je dlžníkom na daniach
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
Podmienka, že partner nie je dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.4. Podmienka, že partner nie je dlžníkom na sociálnom poistení
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že partner nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.3. Podmienka, že partner nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že partner, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo VO podľa osobitného predpisu
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.10.
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že voči partnerovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.6. Podmienka, že voči partnerovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
Podmienka, že žiadateľ má uzavreté zmluvy s partnermi
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.2.11. "Podmienka, že žiadateľ má uzavretú zmluvu s partnerom"
Požadované prílohy
Zmluva o partnerstve (Zmluva o partnerstve)
spolu so ŽoNFP
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Konkrétne znenie podmienky je určené v časti vyzvania 2.8.1. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
Požadované prílohy
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 00151866 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
Oprávnené výdavky (4 záznamy)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Procesy, systémy a politiky
521 - Mzdové výdavky
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Procesy, systémy a politiky
903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)
314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Procesy, systémy a politiky
521 - Mzdové výdavky
314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Procesy, systémy a politiky
903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Procesy, systémy a politiky
Procesy, systémy a politiky
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Procesy, systémy a politiky
Procesy, systémy a politiky

Priradené národné projekty

Názov Plánovaná suma Plánovaný začiatok realizácie Plánované ukončenie realizácie
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
768 000,00
2.2019
7.2021

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Hospodárska činnosť
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 18 Verejná správa
314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 18 Verejná správa
Typ územia
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 07 Neuplatňuje sa
314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 01 Nenávratný grant
314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 07 Neuplatňuje sa
314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy