Vyhlásená výzva

AK CLLD veľa objektov KÓPIA - AK CLLD veľa objektov

1.2.2019
4.2.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Bratislavský kraj
150 000,00 €
MAS Malokarpatský región
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená
Nie

Základné údaje

AK CLLD veľa objektov KÓPIA
AK CLLD veľa objektov
Otvorená
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
STRATÉGIA CLLD OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA MALOKARPATSKÝ REGIÓN
1.2.2019
4.2.2019
 • EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
150 000,00 €
 • Poskytnutie zálohovej platby
 • Refundácia (PRV)
Informatívne partnerstvo
Poľnohospodárstvo, Lesy

Posudzované obdobia

Neboli určené žiadne Posudzované obdobia.

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ výzvy
OZ Malokarpatský región
MAS_001 - MAS Malokarpatský región
42364892
Hlavná 30/168, 90089 Častá
Kontaktné osoby (1 záznam)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Miroslava Petrušová
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309001 - 01. Prenos znalostí a informačné akcie
309012002 - 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny
 • 309012002A001 - 2A. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A002 - 2B. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A003 - 2C. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A004 - 3A. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A005 - 3B. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A006 - P4. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A007 - 5C. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A008 - 5E. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A009 - 6A. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A010 - 6C. Oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky - nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby,previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc
 • 309012002A011 - P4. Oblasť ekologického poľnohospodárstva
 • 309012002A012 - P4. Informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia - ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity
 • 309012002A013 - 3B. Oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde - protierózne a protipovodňové opatrenia
 • 309012002A014 - P4. Oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde - protierózne a protipovodňové opatrenia
 • 309012002A015 - P4. Oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 2000
 • 309012002A016 - P4. Oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy - smernice a nariadenia na ich aplikáciu
 • 309012002A017 - P4. Oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy vrátane starostlivosti o TTP
 • 309012002A018 - 5C. Oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve - efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie minimalizačných technológií pri osevných postupoch
 • 309012002A019 - 5C. Oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín
 • 309012002A020 - P4. Oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov
 • 309012002A021 - 3A. Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest
 • 309012002A022 - 6A. Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest
 • 309012002A023 - 2A. Oblasť so zameraním na vzdelávanie aktívne pracujúcich občanov marginalizovaných skupín, vrátane marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom kurzov zameraných na nadobudnutie zručností v rastlinnej a živočíšnej výrobe (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ)
 • 309012002A024 - 3A. Oblasť so zameraním na vzdelávanie aktívne pracujúcich občanov marginalizovaných skupín, vrátane marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom kurzov zameraných na nadobudnutie zručností v rastlinnej a živočíšnej výrobe (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ)
 • 309012002A025 - 6A. Oblasť regionálneho rozvoja
 • 309012002A026 - 2A. Manažérske zručnosti
 • 309012002A027 - 3A. Manažérske zručnosti
 • 309012002A028 - 6A. Manažérske zručnosti
 • 309012002P - Podporné aktivity
309004 - 04. Investície do hmotného majetku
309042002 - 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny
 • 309042002A001 - 3A. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • 309042002A002 - 3A. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • 309042002A003 - 3A. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • 309042002A004 - 3A. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • 309042002A005 - 3A. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • 309042002A006 - 3A. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • 309042002A007 - 3A. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív
 • 309042002P - Podporné aktivity
309006 - 06. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny
 • 309064002A001 - 6A. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
 • 309064002A002 - 6A. Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu
 • 309064002P - Podporné aktivity
309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
309072002 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny
 • 309072002A001 - 6A. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
 • 309072002A006 - 6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
 • 309072002A007 - 4C. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
 • 309072002A008 - 6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
 • 309072002A009 - 4C. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
 • 309072002P - Podporné aktivity
309074002 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny
 • 309074002A001 - 6B. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
 • 309074002A002 - 6B. Investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov - investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu
 • 309074002A003 - 6B. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 • 309074002A004 - 6B. Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
 • 309074002A005 - 6B. Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)
 • 309074002A006 - 6B. Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
 • 309074002P - Podporné aktivity
309075002 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny
 • 309075002A001 - 6A. Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry - miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení.
 • 309075002A002 - 6A. Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy.
 • 309075002A003 - 6A. Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách
 • 309075002P - Podporné aktivity
309076002 - 7.6. Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny
 • 309076002A001 - 4A. Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety
 • 309076002P - Podporné aktivity
Fokusové oblasti
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárne fokusové oblasti
309042002 - 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (Bratislavský kraj)
309042002A005 - 3A. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
17.1 - 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309042002A004 - 3A. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
17.1 - 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309042002A002 - 3A. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
17.1 - 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309042002A003 - 3A. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
17.1 - 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309042002A001 - 3A. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
17.1 - 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309042002A006 - 3A. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
17.1 - 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309042002A007 - 3A. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív
17.1 - 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
309064002A002 - 6A. Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu
14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309064002A001 - 6A. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
309072002 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (Bratislavský kraj)
309072002A001 - 6A. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309074002 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj)
309074002A004 - 6B. Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 19.3 - 5C. Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky
309074002A003 - 6B. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 17.1 - 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
309074002A001 - 6B. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309074002A002 - 6B. Investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov - investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 18.4 - P4. Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy v poľnohospodárstve a lesníctve
309074002A005 - 6B. Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309074002A006 - 6B. Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309075002 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj)
309075002A003 - 6A. Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309075002A002 - 6A. Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy.
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309075002A001 - 6A. Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry - miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení.
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309076002 - 7.6. Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety (Bratislavský kraj)
309076002A001 - 4A. Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
 • 18.4 - P4. Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy v poľnohospodárstve a lesníctve
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Podmienky poskytnutia príspevku

(1.2) Musí byť zabez. odb. vzdel. kapacít poskyt. služieb prenosu vedomostí a zruč., t.j. povinnosť min. raz ročne absolvovať vzdel. akt. vo forme semináru, konfer., škol., a pod. orient. na predmetnú oblasť
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(1.2) Oprávnenosť žiadateľa (právna forma)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
(1.2) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(1.2) Podmienka spôsobu financovania - Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(1.2) Podmienka spôsobu financovania - Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(1.2) Podmienka spôsobu financovania - Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
(1.2) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(1.2) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
(1.2) Podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie programy, ktoré sú súčasťou bežných programov alebo systémov vzdelávania na stredoškolskej alebo vyššej úrovni
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(1.2) Poskytovateľ služieb prenosu vedomostí a zručností musí mať primerané kapacity v podobe kvalifikovaných zamestnancov alebo najatých lektorov v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní, tzn. musí spĺňať minimálne jednu z požiadaviek
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Doklady o dosiahnutom vzdelaní, sken listinnej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Doklady o dosiahnutom vzdelaní, sken listinnej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie o praxi, sken listinného originálu a vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (príloha č. 12B) (Potvrdenie o praxi, sken listinného originálu a vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (príloha č. 12B))
spolu so ŽoNFP
(1.2) Posledná ŽoP sa musí podať v lehote do 4 rokov od nadobud. účin. zmluvy.V príp. výziev, kedy lehota na podanie posled. ŽoP nemôže byť dodržaná(napr.v súv. s konč.sa progr.obdobím),je termín na podanie posl.ŽoP najneskôr do 30.6.2023
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(1.2) Projekt musí byť v súlade s identifikovanými potrebami v PRV a aspoň jednou fokusovou oblasťou daného opatrenia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(1.2) Projekt realizácie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(1.2) Účastníkmi vzd.akt.môžu byť len aktívni, príp.začínajúci poľn.,obhosp.lesa,spracovatelia prod.poľn. a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a melé a str.podn.vo vid.obl.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(1.2) Výpočet intenzity pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výpočet diskontovanej výšky pomoci pri ŽoNFP (len v prípade, že je známy počet a časový horizont predkladania ŽoP) sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.(ak relevantné) (Výpočet diskontovanej výšky pomoci pri ŽoNFP (len v prípade, že je známy počet a časový horizont predkladania ŽoP) sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.(ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Absolvovanie praxe študentov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Inovatívne technológie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Potvrdenia Národného poľnohosp.a potravinárskeho centra – Výskumný ústav potravinársky alebo TSÚP Rovinka o inovatívnosti technológií, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ " ("Potvrdenia Národného poľnohosp.a potravinárskeho centra – Výskumný ústav potravinársky alebo TSÚP Rovinka o inovatívnosti technológií, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ ")
spolu so ŽoNFP
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Oprávnenosť žiadateľa (právna forma)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR alebo potvrdenie, že stále vykonáva prácu SHR nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listinného orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (ak relevantné). (Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR alebo potvrdenie, že stále vykonáva prácu SHR nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listinného orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka využitie integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“ v ITMS2014+) (Účtovná závierka využitie integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“ v ITMS2014+))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o účtovných závierkach
Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ ( relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ ( relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie o veľkosti podniku,sken podpísaného listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné)(príloha č. 16B k Príručke) (Vyhlásenie o veľkosti podniku,sken podpísaného listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné)(príloha č. 16B k Príručke))
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Podmienka oprávnenosti investície
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Podmienka spôsobu financovania - Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Podmienka spôsobu financovania - Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Podmienka spôsobu financovania - Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Podmienka vstup výrobného procesu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Podmienka výstupu výrobného procesu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Podmienka, že vstupný produkt sa musí nachádzať na Zozname produktov uvedených v prílohe I ZFEÚ
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Príloha č. 11B) (Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Príloha č. 11B))
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Projekt realizácie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(4.2) - Výpočet intenzity pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výpočet diskontovanej výšky pomoci pri ŽoNFP (len v prípade, že je známy počet a časový horizont predkladania ŽoP) sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.(ak relevantné) (Výpočet diskontovanej výšky pomoci pri ŽoNFP (len v prípade, že je známy počet a časový horizont predkladania ŽoP) sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.(ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
(4.2) Ekologická produkcia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Oznámenie o registrácii prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Oznámenie o registrácii prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Kritérium ekonomickej životaschopnosti
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Tabuľková časť projektu – Kritériá ekonomickej životaschopnosti (Príloha č. 13B) (Tabuľková časť projektu – Kritériá ekonomickej životaschopnosti (Príloha č. 13B))
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka za posledný alebo predposledný účtovný rok, (možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“ v ITMS2014+) (Účtovná závierka za posledný alebo predposledný účtovný rok, (možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“ v ITMS2014+))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o účtovných závierkach
Účtovná závierka za posledný alebo predposledný účtovný rok, scan originálu alebo úradne overenej fotokópie (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Účtovná závierka za posledný alebo predposledný účtovný rok, scan originálu alebo úradne overenej fotokópie (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
(4.2) Miera evidovanej nezamestnanosti
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Na vstupy do výrobného procesu sa vzťahuje príloha I ZFEÚ
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Operácia prispieva prioritne k fokusovej oblasti 3A, sekundárne k fokusovej oblasti 6A
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Počet pracovných miest
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)-Kategória A
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)-Kategória B
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Podpora na investície do spracovania, ktorých výstupom je produkt mimo prílohy I Zmluvy o fungovaní EÚ bude poskytovaná v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 6 – Miesto realizácie projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 6 – Miesto realizácie projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Príloha č. 11B) (Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Príloha č. 11B))
spolu so ŽoNFP
(4.2) Posledná ŽoP sa musí podať v lehote do 4 rokov od nadobudnutia účin. zmluvy. V príp. výziev, kedy lehota na podanie posl. ŽoP nemôže byť dodržaná (napr.v súvislosti s končiacim sa prog. obd.),je termín na podanie posl.ŽoP najneskôr do 30.06.2023
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(4.2) Značka kvality SK
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Certifikát Značky kvality SK, iný certifikát kvality alebo chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie alebo sú to výrobky s označením zaručená tradičná špecialita, sken listinnej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Certifikát Značky kvality SK, iný certifikát kvality alebo chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie alebo sú to výrobky s označením zaručená tradičná špecialita, sken listinnej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(4.2) Žiadateľ musí predložiť podnikateľský plán
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Podnikateľský plán, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Podnikateľský plán, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Investícia súvisiaca s OZE
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(6.4) Investícia súvisiaca s využívaním biomasy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Stanovisko NPPC-TSUP Rovinka že investície súvisiace s využívaním biomasy (vrátane drevnej) sú v súlade s kritériami udržateľného využitia biomasy v regiónoch Slovenska, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Stanovisko NPPC-TSUP Rovinka že investície súvisiace s využívaním biomasy (vrátane drevnej) sú v súlade s kritériami udržateľného využitia biomasy v regiónoch Slovenska, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Miera evidovanej nezamestnanosti
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Obhospodarovateľ lesa
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (relevantné, len v prípade, neúspešnej integračnej akcie (Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (relevantné, len v prípade, neúspešnej integračnej akcie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o účtovných závierkach
(6.4) Operácia prispieva prioritne k fokusovej oblasti 3A, alebo 5C, resp. k fokusovej oblasti stanovenej v statégii CLLD, sekundárne k fokusovej oblasti 6A, resp. k fokusovej oblasti stanovenej v stratégii CLLD
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Oprávnenosť žiadateľa (právna forma)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR, alebo potvrdenie, že podnikanie ako SHR trvá nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listin.orig. alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+(ak relevantné). (Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR, alebo potvrdenie, že podnikanie ako SHR trvá nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listin.orig. alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+(ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Výpis z registra pozemkových spoločenstiev vedeného príslušným okresným úradom – Pozemkový a lesný odbor sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Výpis z registra pozemkových spoločenstiev vedeného príslušným okresným úradom – Pozemkový a lesný odbor sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
(6.4) Počet pracovných miest
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (relevantné, len v prípade, neúspešnej integračnej akcie (Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (relevantné, len v prípade, neúspešnej integračnej akcie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o účtovných závierkach
(6.4) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Podmienka spôsobu financovanía - Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Podmienka spôsobu financovania - Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Podmienka spôsobu financovania - Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Podmienka, že projekty sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Príloha č. 11B) (Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Príloha č. 11B))
spolu so ŽoNFP
(6.4) Podnik akvakultúry
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (relevantné, len v prípade, neúspešnej integračnej akcie (Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (relevantné, len v prípade, neúspešnej integračnej akcie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o účtovných závierkach
(6.4) Posled. žiad. o platbu sa musí podať v lehote do 4. rokov od nadobud. účin. zmluvy. V príp. výziev, kedy lehota na pod. žiad. o platbu nemôže byť dodrž. (napr. v súv. s konč. sa program. obdob.), je term. na pod. žiad. o platbu najnes. do 30.6.2023
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(6.4) Projekt realizácie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(6.4) Veľkosť nepoľnohospodárskeho podniku
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Konsolidovaná účtovná závierka (ak relevantné) (Konsolidovaná účtovná závierka (ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (relevantné, len v prípade, neúspešnej integračnej akcie (Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (relevantné, len v prípade, neúspešnej integračnej akcie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o účtovných závierkach
Vyhlásenie o veľkosti podniku,sken podpísaného listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné)(príloha č. 16B k Príručke) (Vyhlásenie o veľkosti podniku,sken podpísaného listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné)(príloha č. 16B k Príručke))
spolu so ŽoNFP
(6.4) Výpočet intenzity pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výpočet diskontovanej výšky pomoci pri ŽoNFP (len v prípade, že je známy počet a časový horizont predkladania ŽoP) sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.(ak relevantné) (Výpočet diskontovanej výšky pomoci pri ŽoNFP (len v prípade, že je známy počet a časový horizont predkladania ŽoP) sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.(ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
(6.4) Výroba energie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(6.4) Výrobná kapacita zariadení na výrobu tepelnej a/alebo elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(6.4) Výsledok investície
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
(7.2) Investície do miestnych komunikácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Oprávnenosť žiadateľa (právna forma)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Počet pracovných miest
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka spôsobu financovania - Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka spôsobu financovania - Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka spôsobu financovania - Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
(7.2) Posledná ŽoP sa musí podať v lehote do 4 rokov od nadobud.účinnosti zmluvy.V prípade výziev,kedy lehota na podanie posled.ŽoP nemôže byť dodržaná (napr.v súvislosti s končiacim sa program.obd.),je termín na podanie posled.ŽoP najneskôr do 30.06.2023
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(7.2) Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Projekt realizácie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Rozdeľovanie projektu na etapy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(7.2) Vidieckosť (hustota obyvateľstva)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Vykonávanie opreacii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Združenia obcí
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Investície do využívania OZE
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(7.4) Oprávnenosť žiadateľa (právna forma)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Počet pracovných miest
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Podmienka spôsobu financovania - Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Podmienka spôsobu financovania - Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Podmienka spôsobu financovania - Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Individuálne povol. regulačného úradu ÚPREKaPS SR (platí len pre akt.č.6 a len v prípade budovania bezdrôt.siete)-podľa bližšej špecifikácie uvedenej v prílohe č.6 Príručky prijímateľa.sken orig.alebo úradne over.fotokóp. vo formáte.pdf prostred.ITMS2014+ (Individuálne povol. regulačného úradu ÚPREKaPS SR (platí len pre akt.č.6 a len v prípade budovania bezdrôt.siete)-podľa bližšej špecifikácie uvedenej v prílohe č.6 Príručky prijímateľa.sken orig.alebo úradne over.fotokóp. vo formáte.pdf prostred.ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Kópiu dokladu, v zmysle § 68 zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platí len pre aktivitu č. 6) sken listinnej fotokóp. vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Kópiu dokladu, v zmysle § 68 zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platí len pre aktivitu č. 6) sken listinnej fotokóp. vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
(7.4) Posledná ŽoP sa musí podať v lehote do 4 rokov od nadobud.účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie posled. ŽoP nemôže byť dodržaná (napr.v súvisl.s končiacim sa program.obd.), je termín na podanie posled.ŽoP najneskôr do 30.06.2023
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(7.4) Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Projekt realizácie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Rozdeľovanie projektu na etapy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(7.4) Vidieckosť (hustota obyvateľstva)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Vykonávanie operácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.4) Združenie obcí
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Investície do miestnych komunikácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
(7.5) Oprávnenosť žiadateľa
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Počet pracovných miest
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(7.5) Podmienka spôsobu financovania - Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Podmienka spôsobu financovania - Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Podmienka spôsobu financovania - Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
(7.5) Posledná ŽoP sa musí podať v lehote do 4 rokov od nadob.účinn.zmluvy.V prípade výziev,kedy lehota na podanie posl.ŽoP nemôže byť dodržaná(napr.v súvisl.s končiacim sa progr.obdob.),je termín na podanie posled.ŽoP najneskôr do 30.6.2023
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(7.5) Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Projekt realizácie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Rozdeľovanie projektu na etapy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(7.5) Vidieckosť (hustota obyvateľstva)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Vykonávanie operácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.5) Združenie obcí
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Oprávnenosť žiadateľa
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Počet pracovných miest
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Podmienka spôsobu financovania - Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Podmienka spôsobu financovania - Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Podmienka spôsobu financovania - Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
(7.6) Posledná ŽoP sa musí podať v lehote do 4 rokov od nadob. úč. zmluvy. V príp. výziev, kedy lehota na pod. posled. ŽoP nemôže byť dodržaná (napr. v súv. s konč. prog. obd.), je termín na podanie poslednej ŽoP do 30.6. 2023
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(7.6) Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Projekt realizácie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Rozdeľovanie projektu na etapy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
(7.6) Vidieckosť (hustota obyvateľstva)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.6) Združenie obcí
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(8.5) Splnenie záväzkov prijatých na environmentálne účely alebo na poskytov.služieb pre ekosystémy alebo záväzk.,ktoré zvyšujú spoločen.hodn.lesa a zalesn.pôdy v príslušn.obl.,alebo zlepšujú potenc.ekosystem.zmierňovať zmenu klímy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie štátnej ochrany prírody, PSoL, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Potvrdenie štátnej ochrany prírody, PSoL, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Oper.,kt. budú financ. z EPFRV,nesmú zahŕňať činn.,kt.boli súč. oper., v príp. kt. sa začalo alebo malo začať vymáh. konanie v súl. s čl. 71 nar. EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 po premiestnení výr. činn. mimo EÚ
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. pri staveb.invest., prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné staveb.povol.),vrátane pís.oznámenia staveb.úradu,situačný výkres osved.staveb.úradom a rozpočet (Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. pri staveb.invest., prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné staveb.povol.),vrátane pís.oznámenia staveb.úradu,situačný výkres osved.staveb.úradom a rozpočet)
spolu so ŽoNFP
Právoplatné stavebné povolenie (originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Právoplatné stavebné povolenie (originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (originál alebo úradne overená fotokópia), listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (originál alebo úradne overená fotokópia), listinná forma)
spolu so ŽoNFP
Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu (Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Rozhodn.Odboru starostl.o ŽP zo zisťov.kon.alebo vyj.k zmene činnosti, ak činnosť podlieha povin.hodnoteniu v zmysle zák.č.24/2006, sken listin.orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relev.len v príp.ak činn.podlieha zisť.kon.) (Rozhodn.Odboru starostl.o ŽP zo zisťov.kon.alebo vyj.k zmene činnosti, ak činnosť podlieha povin.hodnoteniu v zmysle zák.č.24/2006, sken listin.orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relev.len v príp.ak činn.podlieha zisť.kon.))
spolu so ŽoNFP
V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny, predkladá súhlasné stanovisko prísluš. orgánu štát. správy ochr.prírody (orig.alebo úradne over.fotokóp.o formáte.pdf prostred.ITMS2014+ (V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny, predkladá súhlasné stanovisko prísluš. orgánu štát. správy ochr.prírody (orig.alebo úradne over.fotokóp.o formáte.pdf prostred.ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Vyjadrenie Odboru starostlivosti o ŽP, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Vyjadrenie Odboru starostlivosti o ŽP, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Záverečné stanovisko MŽPSR alebo vyjadrenie k zmene činnosti, sken listin. orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+(relevantné len v prípade ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP) (Záverečné stanovisko MŽPSR alebo vyjadrenie k zmene činnosti, sken listin. orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+(relevantné len v prípade ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka vrátenia nenávratného finančného príspevku na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 a zákazky podľa § 5 odsek 3, písmena a) zákona č. 343/2015 Z. z.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ ako verejný obstarávateľ je povinný postupovať v zmysle § 2 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z.z
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ dodržuje princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia konfliktu záujmov v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutím služieb(pozn.č.13)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v riadnej lehote, a nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrd. príslušného daň.úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky), využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+. (Potvrd. príslušného daň.úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky), využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov (pozn.č.11)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka,že na operáciu je možné poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF, z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ (pozn.8).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
MAS_001 1.2 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
MAS_001 1.2 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
MAS_001 4.2 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 4.2 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR alebo potvrdenie, že stále vykonáva prácu SHR nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listinného orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (ak relevantné). (Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR alebo potvrdenie, že stále vykonáva prácu SHR nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listinného orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka využitie integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“ v ITMS2014+) (Účtovná závierka využitie integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“ v ITMS2014+))
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ ( relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Účtovná závierka, sken originálu podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ ( relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie o veľkosti podniku,sken podpísaného listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné)(príloha č. 16B k Príručke) (Vyhlásenie o veľkosti podniku,sken podpísaného listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné)(príloha č. 16B k Príručke))
spolu so ŽoNFP
MAS_001 6.4 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 6.4 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR, alebo potvrdenie, že podnikanie ako SHR trvá nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listin.orig. alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+(ak relevantné). (Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR, alebo potvrdenie, že podnikanie ako SHR trvá nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listin.orig. alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+(ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Výpis z registra pozemkových spoločenstiev vedeného príslušným okresným úradom – Pozemkový a lesný odbor sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Výpis z registra pozemkových spoločenstiev vedeného príslušným okresným úradom – Pozemkový a lesný odbor sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
MAS_001 7.2 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 7.2 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 7.4 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Individuálne povol. regulačného úradu ÚPREKaPS SR (platí len pre akt.č.6 a len v prípade budovania bezdrôt.siete)-podľa bližšej špecifikácie uvedenej v prílohe č.6 Príručky prijímateľa.sken orig.alebo úradne over.fotokóp. vo formáte.pdf prostred.ITMS2014+ (Individuálne povol. regulačného úradu ÚPREKaPS SR (platí len pre akt.č.6 a len v prípade budovania bezdrôt.siete)-podľa bližšej špecifikácie uvedenej v prílohe č.6 Príručky prijímateľa.sken orig.alebo úradne over.fotokóp. vo formáte.pdf prostred.ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Kópiu dokladu, v zmysle § 68 zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platí len pre aktivitu č. 6) sken listinnej fotokóp. vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Kópiu dokladu, v zmysle § 68 zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platí len pre aktivitu č. 6) sken listinnej fotokóp. vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 7.4 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 7.5 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 7.5 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 7.6 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
MAS_001 7.6 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť aktivít a výdavkov realizácie projektu-Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť aktivít a výdavkov realizácie projektu-Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť miesta realizácie projektu-Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení(pozn.č.2)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP - sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP - sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení (pozn.č.2)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení))
spolu so ŽoNFP
Potvrd.zdravotných poisťovní o úhrade poistného na zdrav. poist. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného orig.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné). (Potvrd.zdravotných poisťovní o úhrade poistného na zdrav. poist. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného orig.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné).)
spolu so ŽoNFP
Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokument preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Dokument preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že žiadateľ nie je v likvidácii (pozn.č.1)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP(tab.č.15 Čestné vyhl.žiad.;štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási,že voči nemu nie je vedené konk.konanie,reštrukt.konanie,nie je v konkurze alebo v reštrukt.).Bez osobitného dokumentu. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektr.podobe. (Formulár ŽoNFP(tab.č.15 Čestné vyhl.žiad.;štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási,že voči nemu nie je vedené konk.konanie,reštrukt.konanie,nie je v konkurze alebo v reštrukt.).Bez osobitného dokumentu. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektr.podobe.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Právna forma
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku je uvedený pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku je uvedený pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Žiad.nebol právopl.odsúd. za tr.čin korupcie,za tr.čin poškodz. finanč.záujmov EÚ,za tr.čin legalizácie príjmu z tr.činnosti,za tr.čin založ.,zosnovania a podpor. zločin.skup.,alebo za tr.čin machinácie pri VO a ver.dražbe(pozn.č.4)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+) (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+))
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-žiadateľ,ktorým je práv.osoba,nemá právopl. rozsud. uložený trest zákazu prijímať dotácie a/alebo subvencie,trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu činn. vo VO podľa osob.predp.(pozn.č.3)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 3 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrd.kraj.inšp.práce nie staršie ako3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,možnosť využiť integr.akciu Získanie inf.zo zoznamu práv.osôb porušujúcich zákaz neleg.zamestnávania v ITMS2014+Bez osobitného dokumentu.Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektr.podobe (Potvrd.kraj.inšp.práce nie staršie ako3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,možnosť využiť integr.akciu Získanie inf.zo zoznamu práv.osôb porušujúcich zákaz neleg.zamestnávania v ITMS2014+Bez osobitného dokumentu.Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektr.podobe)
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienka realizácie investície na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6 - Miesto realizácie projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej ani písomnej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6 - Miesto realizácie projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej ani písomnej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis (pozn.č.5)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienky vyplývajúce osobitných predpisov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Spôsob financovania-Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Spôsob financovania-Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Spôsob financovania-Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 31800394 - "Cyklokoalícia"
 • 42309204 - "ESC - EDU SK CONSULT"
 • 36117102 - "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť
 • 42265452 - "Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku"
 • 36600423 - "HZ Metal s.r.o."
 • 42173558 - "Inštitút praktickej žurnalistiky"
 • 42178452 - "Klub aktívneho myslenia"
 • 42031222 - "Kocúrkovo"
 • 31870007 - "KOMPLEX", záujmové združenie obcí
 • 42306574 - "KRK"
 • 42062969 - "M@M"
 • 51063913 - "Malí šampióni"
 • 42344662 - "Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva"
 • 37907387 - "MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí
 • 42338352 - "Mikroregión Hurbanovo"
 • 42396336 - "Národná recyklačná agentúra Slovensko"
 • 30851581 - "Občianske združenie ESPRIT"
 • 42302790 - "Právo a povinnosť"
 • 50590693 - "PRO SKIZP - Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov"
 • 30803781 - "Projekt Fórum" - občianske združenie
 • 42273102 - "Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie"
 • 42322588 - "S.P.T. mladých ľudí"
 • 50825909 - "starter, o. z."
 • 37893670 - "STAV-GEO"
 • 42024471 - "Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
 • 00607371 - "Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava"
 • 45343217 - "webKeeping" družstvo
 • 50961276 - "Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu"
 • 36105945 - "Združenie obcí Most priateľstva - Hídverő Társulás"
 • 42202680 - "Združenie občanov miest a obcí Slovenska"
 • 46520465 - ((e)) emottion, s.r.o.
 • 51141949 - (f)ITcubator n.o.
 • 46995498 - 1. Humenská, a.s.
 • 36460869 - 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
 • 64123693 - 1.ZO ČSOP Valašské Meziříčí
 • 50618563 - 1113 Bojnice s.r.o.
 • 42019648 - 1115
 • 44503091 - 12345, s.r.o.
 • 03184528 - 13pro s.r.o.
 • 50683071 - 1MillionArt s.r.o.
 • 45944601 - 247 services, s.r.o.
 • 44306873 - 247.sk, s.r.o.
 • 50663640 - 29 Teaam s.r.o.
 • 36603601 - 2BCognitus s.r.o.
 • 35912812 - 2ip Printing Solutions s. r. o.
 • 36504700 - 2J s.r.o.
 • 47379634 - 2M Advisory&Consulting, s. r. o.
 • 43842526 - 2R Invest s. r. o.
 • 45293619 - 3 Energy, s.r.o.
 • 50598911 - 3D Catch s.r.o.
 • 50547208 - 3D reklamy, s. r. o.
 • 50811754 - 3D STYLE s.r.o.
 • 50543261 - 3D Technologies, s.r.o.
 • 50675681 - 3DM
 • 50130145 - 3E MILL a. s.
 • 45312745 - 3M Services, s.r.o.
 • 46981128 - 3MDR s.r.o.
 • 46641769 - 3Mpro, s.r.o.
 • 47972939 - 3S plus s.r.o.
 • 45389616 - 3SC, s. r. o.
 • 46024221 - 3Vmedia, s.r.o.
 • 45573867 - 4 Diamonds s. r. o.
 • 35976063 - 4from media, s.r.o.
 • 47725401 - 7xx, s.r.o.
 • 50744178 - 99 digital, s.r.o.
 • 36487813 - A & D GLOBAL BUSINESS RELATIONS, s.r.o.
 • 36417696 - A & T Services, s.r.o.
 • 46941657 - A Keramika Bardejov, s.r.o.
 • 00650820 - A X A , spol. s r.o.
 • 50102966 - A-DI, n.o.
 • 45740968 - A-megan, n.o.
 • 50848666 - A-Power, s.r.o.
 • 31617034 - A-Z LOKOMAT, s.r.o.
 • 36626449 - A-Zenit s.r.o.
 • 36179337 - A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
 • 46230351 - A.M.T. Industry s.r.o.
 • 51024993 - A.P.I., s. r. o.
 • 47021845 - A.S.C. Engineering, s. r. o.
 • 47696656 - A.S.D. Devils, s.r.o.
 • 45352232 - A&C Solutions s.r.o.
 • 35746211 - A&T Transport, s.r.o.
 • 31411665 - A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
 • 46381473 - A3 Design, s. r. o.
 • 44319533 - A3 Soft Bratislava s. r. o.
 • 30853435 - A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
 • 50646826 - A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
 • 48004723 - AAH PLASTICS s.r.o.
 • 46595104 - AB Basic Company s. r. o.
 • 47727497 - ABAST, s.r.o.
 • 46640231 - AbbVie s. r. o.
 • 31346871 - ABC Food Machinery spol. s r.o.
 • 44113811 - ABC plus Nitra s.r.o.
 • 45950873 - ABCreative s.r.o.
 • 51792541 - Abeceda Radosť sa učiť
 • 45907731 - ABECEDY spol. s.r.o.
 • 47608331 - ABEline s.r.o.
 • 36622036 - ABILITY, s.r.o.
 • 46434135 - Absolute Co. spol. s r. o.
 • 31755976 - Academia Istropolitana Nova
 • 42005868 - Academic Research Centre
 • 48413615 - ACADEMY - občianske združenie
 • 45682283 - ACCARDI EUROPE, s. r. o.
 • 36361623 - Accelera Networks s.r.o.
 • 28614950 - ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
 • 46268502 - accurate s.r.o.
 • 42110840 - ACENA
 • 35825952 - ACORD s.r.o.
 • 35829583 - ACP AuComp, s.r.o.
 • 36779920 - Acrea s.r.o.
 • 50439405 - Acreativ s.r.o.
 • 36582298 - ACS spol. s r.o., Spišská Nová Ves
 • 36773760 - ActiveNet, s.r.o.
 • 36043532 - ActivIT, s.r.o.
 • 50616994 - Activity J+M s.r.o.
 • 46702644 - ACTIVITY MEDIA, s.r.o.
 • 36482595 - AD - PRODUKT s.r.o.
 • 50316451 - AD company, s.r.o.
 • 46301038 - AD control, s.r.o.
 • 45736031 - Ad usum, n.o.
 • 45724482 - Adamas Alliance, s.r.o.
 • 43886418 - ADAM´S Consulting, s.r.o.
 • 46796045 - Adbee digital s. r. o.
 • 47812699 - AdBird.sk, s.r.o.
 • 36564168 - ADC MEDIA a.s.
 • 36558117 - ADEVEC s.r.o.
 • 46715894 - Adifex, a. s.
 • 34125663 - ADIVIT, spol. s r.o.
 • 35850213 - ADOM. M STUDIO, s.r.o.
 • 50669656 - Adonis & Narcis, s.r.o.
 • 45743631 - Adores n. o.
 • 31575005 - ADP, s.r.o.
 • 30804850 - ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie
 • 36059153 - Adria Gold Slovakia, spol.s r.o.
 • 34920528 - Adrián Nagy-ADOREX
 • 43010601 - Adriana Vavreková - Opatrovateľské centrum Drobček
 • 47596091 - Advanced Devices Research Labs s.r.o.
 • 36816621 - Advanced Diagnostic Focus s. r. o.
 • 50456458 - ADVENTIM n.o.
 • 35968087 - ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50183401 - Advokatska kancleária JUDr.Vladimír Stanko
 • 46817913 - AEFES INDUSTRY, s. r. o.
 • 50109103 - AERO MOTOR MILITARY CLUB
 • 31416357 - AERO SLOVAKIA a.s.
 • 46278320 - AerobTec, s. r. o.
 • 46232036 - AeroMobil Prototyping, s.r.o.
 • 47257083 - AeroMobil R&D, s. r. o.
 • 30223148 - AEROSPOOL, spol. s r.o.
 • 65276060 - AERPLAST s.r.o.
 • 50286081 - Aevis n.o.
 • 36131253 - AFCEA Slovakia
 • 47428830 - Afinode, s. r. o.
 • 44908709 - AFINOX s.r.o.
 • 50697161 - Afp s.r.o.
 • 35823801 - AG FOIL s.r.o.
 • 36581691 - AGA priemyselný park s.r.o.
 • 50742221 - AGAPA s.r.o.
 • 51907984 - AGARICO s.r.o.
 • 00220451 - AGB Beňuš, družstvo
 • 44570554 - AGB GROUP s.r.o.
 • 44449119 - AGB SERVICE s.r.o.
 • 01318063 - Age Management z.s.
 • 45368309 - Agentúra Európa, s. r. o.
 • 37902504 - Agentúra FÓRUM ŽIVOTA
 • 45744793 - Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o. Agency for Support of Procurement Innovations, n.o.
 • 31257402 - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o.
 • 30797764 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • 42259266 - Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON
 • 50155636 - Agentúra Papaver, s.r.o.
 • 31821316 - Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. skrátený názov APZ n.o.
 • 42169011 - Agentúra pre geotermálnu energetiku
 • 45739366 - Agentúra pre rozvoj južného Slovenska
 • 42183677 - Agentúra rozvoja vodnej dopravy
 • 45982007 - AGGER, s.r.o.
 • 47180161 - AGILITY ONE s.r.o.
 • 45904341 - AGILOR, s. r. o.
 • 31982620 - Agnesa Račeková dipl. z.t.
 • 42188318 - AGNITIO
 • 46376101 - agore s. r. o.
 • 36230332 - AGRAX, spol. s r.o.
 • 50194755 - AGRO - JS s.r.o.
 • 45647020 - AGRO - MAX s. r. o.
 • 44087951 - Agro Bistava s. r. o.
 • 36042161 - AGRO CS Slovakia, a.s.
 • 29445787 - AGRO Hrčava s.r.o.
 • 36492787 - Agro Lany, spol. s r.o.
 • 36573906 - Agro Ostrov, s.r.o.
 • 36467430 - AGRO TAMI, a.s
 • 36261050 - AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o.
 • 36462179 - AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.
 • 31645496 - AGRO-IPEĽ, spol. s r.o.
 • 31633625 - AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
 • 36376353 - AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
 • 46425900 - Agrodužstvo Bušince s.r.o.
 • 45611092 - Agrofarma Studenec s.r.o.
 • 47481251 - Agrofarma Záhorany s. r. o.
 • 36858749 - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 • 31679935 - AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica
 • 51216124 - AgroMaPe, s.r.o.
 • 36270458 - Agromart, a.s.
 • 31719627 - AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
 • 42160723 - Agroprameň
 • 44258623 - AGROPRET - PULZ, a. s.
 • 36033499 - AGROSEV, spol. s r.o.
 • 36504351 - AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o.
 • 46406425 - AGROSLUŽBY Kurima s.r.o.
 • 36494534 - AGROSLUŽBY VK Giraltovce, spol. s r.o.
 • 51029766 - AGROTECH SLOVAKIA s.r.o.
 • 36025933 - AGROTOM s.r.o.
 • 46734627 - AHART, s.r.o.
 • 71340815 - AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
 • 48257770 - AI-MAPS s. r. o.
 • 50321790 - AIDE n.o.
 • 51668335 - AIMES s.r.o.
 • 44712006 - AIO tech, s.r.o.
 • 47351993 - AIR SYSTEM s.r.o.
 • 36184845 - AJDAM s.r.o.
 • 50851829 - AJO Invest s.r.o.
 • 45739897 - Akadémia Košice n. o.
 • 42391881 - Akadémia Muzika
 • 37910337 - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 • 00735779 - Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 • 42303940 - Akadémia verejnej správy
 • 45743894 - Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
 • 42347904 - Akadémia vzdelávania Martin
 • 47337915 - AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA s.r.o.
 • 30857091 - Akademická rankingová a ratingová agentúra
 • 26566958 - Akademické centrum studentských aktivit
 • 44893442 - AKCEPTA s.r.o.
 • 48086681 - Ako-investovať s. r. o.
 • 36808547 - AKTIV PRO, s.r.o.
 • 37829416 - Aktívna POHODA
 • 37970984 - Aktívny život, n.o.
 • 31434584 - AKTUÁL, spol. s r.o.
 • 36045047 - ALACO, s.r.o.
 • 36580830 - Albatros Aviation Services s.r.o.
 • 36653781 - Albéa Slovakia, s.r.o.
 • 50570196 - ALBIN OWL s.r.o.
 • 00577235 - Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o.
 • 50095731 - ALCAST - Aluminium Foundry, s.r.o.
 • 37907468 - ALCEDO, spoločnosť pre prírodu a krajinu
 • 50721071 - ALEGRIA s.r.o.
 • 33484155 - Alena Benešová - ODEMA
 • 43486924 - Alena Bernadičová - TEKVIČKA
 • 40343235 - Aleš Nejedlý - AQ13
 • 43868878 - Alexander Vereš
 • 30223041 - ALFA BIO s.r.o.
 • 36403229 - Alfa print, s.r.o.
 • 36230341 - ALFA Slovakia, s.r.o.
 • 14207532 - Alfréd Juríček- KAMENÁR
 • 36254843 - ALFUN sk, s.r.o.
 • 44743025 - ALGAIL s.r.o.
 • 31709851 - ALGMED, s.r.o.
 • 03700216 - Aliance pro regionální rozvoj, z.s.
 • 42268737 - Aliancia združení na ochranu zvierat
 • 30857716 - Aliancia žien - Cesta späť
 • 30809177 - Aliancia žien Slovenska
 • 44461992 - ALIEN studio s.r.o.
 • 47104694 - Aliga, s.r.o.
 • 51048825 - Aliora s.r.o.
 • 46810340 - Alius s.r.o.
 • 28064933 - ALKA Wildlife, o.p.s.
 • 46980644 - All Best s.r.o.
 • 50258630 - ALL for business s.r.o.
 • 50667548 - Allapplication s. r. o.
 • 42168732 - ALLEA, n.o.
 • 46846956 - ALLETTE s. r. o.
 • 36866865 - Allexis s. r. o.
 • 50084666 - Allexis vzdelávacie centrum
 • 35970014 - ALLIA, s.r.o.
 • 35776684 - Allio s.r.o.
 • 50911163 - Allisa s.r.o.
 • 50683942 - ALLOGI s.r.o.
 • 44312253 - AllProjects, s. r. o.
 • 51016486 - AlmaCare s.r.o.
 • 51791919 - ALMATI s.r.o.
 • 45743738 - Alohawai, n.o.
 • 36442020 - ALOSS, s.r.o.
 • 44268041 - ALPHA chocolate DP, s.r.o.
 • 36679801 - ALRO-SLOVAKIA s.r.o.
 • 36525880 - ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.)
 • 47410256 - ALTA VIA, s.r.o.
 • 47433523 - Alter Concept s.r.o.
 • 45925127 - AlternaTiff, s.r.o.
 • 47050284 - ALTEVITA s.r.o.
 • 31664881 - ALTO Slovakia, spol. s r. o.
 • 43801242 - ALTOM Reklama s.r.o.
 • 50469789 - ALTRA, n.o.
 • 31631100 - alu-one SLOVAKIA, s.r.o.
 • 44808763 - ALUMIL SK s.r.o.
 • 31578161 - ALUPLAST s.r.o.
 • 31584322 - ALUPRINT, s.r.o.
 • 46847782 - ALUPROJEKT s.r.o.
 • 47136502 - ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
 • 00617776 - ALYA, s.r.o.
 • 45745269 - Alžbetin dom n.o. Klčov
 • 35581131 - ALŽBETKA, n. o.
 • 42401666 - Amade
 • 50632540 - „AMADEO“
 • 45484571 - AMAZON REAL STUDIO s.r.o.
 • 35941731 - AMDEN SK , s.r.o.
 • 45543909 - AMEON s.r.o.
 • 46801740 - AMERYS, s.r.o.
 • 51790025 - Amesi plus s.r.o.
 • 50991230 - AMESI s.r.o.
 • 44061641 - AMH METAL, s.r.o.
 • 50845870 - Amhof s.r.o.
 • 36235466 - Amicus SK, s.r.o.
 • 51928701 - Ammi s.r.o.
 • 45683379 - Amplio Group s.r.o.
 • 51236541 - AMS n. o.
 • 36352306 - AMT Automatizácia s. r. o.
 • N/A - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Kindergärten
 • ATU37165802 - Amt der NÖ Landesregierung
 • 36470830 - AMTE, spol. s r.o.
 • 31361552 - ANASOFT APR, spol. s r.o.
 • 48306835 - ANCILE s.r.o.
 • 45991961 - Andrascik s.r.o.
 • 31724264 - ANDRE TOPIC, s.r.o.
 • 47739614 - Andrea Gál - GANDRE
 • 34783555 - Andrej Irša - A-studio
 • 44312661 - Andrej Náčin NÁBYTOK
 • 45553297 - Andrej Vreštiak V-KROV
 • 50549693 - ANDREY.fashion, s.r.o.
 • 36534668 - ANEKO SK, a.s.
 • 44536445 - ANEXT, a. s.
 • 31954723 - ANIMA - Domov sociálnych služieb, v skratke "ANIMA- DSS"
 • 44210451 - Anima Group, s.r.o.
 • 48205656 - ANIMA MONT, s.r.o.
 • 36321508 - ANIMA Production s.r.o.
 • 45747407 - ANIMUS, n.o.
 • 45733112 - Anjelské Ruky, n.o.
 • 43871852 - Anna Gogová
 • 35375213 - Anna Kuľková - VK & spol.
 • 37240838 - Anna Maslanová - SANCTO
 • 45637415 - Anna Pavlíková
 • 50696033 - Anna Suchá
 • 50110888 - Annval s.r.o.
 • 36149764 - ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
 • 35865202 - Antbase, s.r.o.
 • 17053781 - ANTEC, s. r. o.
 • 48219339 - ANTEKO Tax a.s.
 • 36380300 - ANTEKO, s.r.o.
 • 44499990 - ANTIK ART s. r. o.
 • 37826051 - ANTIRA
 • 31736971 - ANTISTATIC s.r.o.
 • 33057591 - Anton Dzurilla - SCIFO BUSINESS
 • 48318809 - AntoniaLifestyle28, s.r.o.
 • 42147409 - ANVIL Občianske združenie
 • 46463887 - ANYTIME s.r.o.
 • 50854909 - AO-Dom s.r.o.
 • 44554303 - AP INVESTING SK, s.r.o.
 • 36711225 - AP2 s. r. o.
 • 46305726 - APEKA, s. r. o.
 • 36069680 - APEL
 • 46452532 - Apis Group s.r.o.
 • 30222575 - APIS spol. s r.o.
 • 35787775 - APLIK, spol. s r.o.
 • 46820205 - aplus.sk s.r.o.
 • 47938781 - APN s.r.o.
 • 48018759 - APP development s.r.o.
 • 36493732 - Applied Meters, a.s.
 • 31327257 - APPLIED PRECISION s.r.o.
 • 44999631 - Applipower, s.r.o.
 • 47375469 - Apriority s.r.o.
 • 31716270 - APRO, s.r.o. Trebišov
 • 46323538 - APROMOD, s. r. o.
 • 45743126 - Aptet n.o.
 • 50804154 - AQ13 Ales Nejedly s.r.o.
 • 46338225 - AQUA - team Slovakia s.r.o.
 • 31598722 - AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o.
 • 46964371 - AQUA PROCON s.r.o.
 • 46476521 - AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
 • 50648594 - Aquáčik s.r.o.
 • 36768014 - AQUALAND Slovakia s.r.o.
 • 35795247 - AQUASYSTEM, s.r.o.
 • 50661914 - araca s.r.o.
 • 35832088 - Aragon s.r.o.
 • 50132156 - ARATRON TECHNOLOGIES s.r.o.
 • 47818875 - ARBITAS s.r.o.
 • 43840655 - ARC Design, s.r.o.
 • 31354882 - ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
 • 36094625 - Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha Trnava
 • 35514027 - Arcidiecézna charita Košice
 • 35829036 - Ardaco, a.s.
 • 46363262 - Ardea s.r.o.
 • 50431951 - Ardoo4u s. r. o.
 • 36563871 - ARDOX, s.r.o.
 • 50974513 - AREDO s.r.o.
 • 45513953 - Arena TV, s.r.o.
 • 31363822 - Ares, spol. s r.o.
 • 36204617 - ARET spol. s r.o.
 • 36535117 - ARGIM, spol. s r.o.
 • 50163655 - Arch Caffe, s.r.o.
 • 50436252 - arch. Katarína Garaiová
 • 50459333 - Archa SK, s.r.o.
 • 68081758 - Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 • 00166723 - Archeologický ústav SAV
 • 42389160 - ARCHEOPARK LIPTOV o.z.
 • 44263970 - Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
 • 45535558 - ARISYS, spol. s r. o.
 • 35892391 - ARMSTRONG CC, s.r.o.
 • 46700471 - Armus, spol. s r.o.
 • 36393975 - ARNY CLUB, spol. s r.o.
 • 47445017 - Aroma Marketing s. r. o.
 • 50514768 - ARP MANUFACTORY, s. r. o.
 • 36403431 - ARRIVA Liorbus, a.s,
 • 36214078 - ARRIVA Michalovce, a.s.
 • 36545082 - ARRIVA NITRA a.s.
 • 36545317 - ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
 • 36249840 - ARRIVA Trnava, a. s.
 • 36850772 - Arrow Business Consulting, s.r.o.
 • 37836111 - Ars Boni
 • 30852811 - Ars Poetica
 • 22686215 - Art Direct, z.s.
 • 47326191 - Art Event, s. r. o.
 • 48276448 - Art Pro Plus 03, s.r.o.
 • 46338179 - Art Pro Plus s.r.o.
 • 47242108 - ArtCODE, s.r.o.
 • 50818856 - ARTEMIS PRODUCTION s. r. o.
 • 31666183 - ARTIN, spol. s r.o.
 • 42396808 - ARTISAN
 • 31737595 - artluk plus, s.r.o.
 • 50743589 - artmarket, s.r.o.
 • 36652261 - Arts & Craft, s.r.o.
 • 30787190 - ArTUR
 • 31707041 - Artweger, spol. s r.o.
 • 48038741 - ASAP GROUP + s.r.o.
 • 46799095 - ASARI s.r.o.
 • 45602689 - ASEKOL SK s.r.o.
 • 36409162 - ASGuard security s.r.o.
 • 42266424 - ASIT, o. z.
 • 36756261 - ASL-Tech s.r.o.
 • 35711019 - ASMEA s.r.o
 • 60445831 - Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.
 • 00546151 - Asociace výzkumných organizací, z.s.
 • 00623491 - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
 • 31824994 - Asociácia krajských rád mládeže
 • 42303478 - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
 • 30787238 - Asociácia na ochranu práv pacientov SR
 • 30808405 - Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
 • 31800157 - Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
 • 50626256 - Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
 • 42170460 - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
 • 31797580 - Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
 • 00684040 - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
 • 45756155 - Asociácia pre občiansku spoločnosť
 • 42216354 - Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku
 • 42028701 - Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
 • 35605464 - Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
 • 31803989 - Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
 • 42047617 - Asociácia talianskych reštauratérov na Slovensku - A.T.R.S.
 • 17318505 - Asociácia vydavateľov tlače
 • 42137861 - Asociácia zamestnávateľov Rómov - AZR
 • 17316561 - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • 47526483 - ASOS, s. r. o.
 • 35760419 - Asseco Central Europe, a. s.
 • 27074358 - Asseco Central Europe, a.s.
 • 36196312 - AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r.o.
 • 35978147 - ASTOM ND, s.r.o.
 • 31275991 - ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj
 • 35938277 - ASTROTECH SLOVAKIA s.r.o.
 • 50829408 - AT lab s.r.o.
 • 44691441 - AT VITAL, spol. s r.o.
 • 50077988 - ATASAC - Advanced Technology and Science Applications Centre
 • 36396249 - Atelier-H, s.r.o.
 • 30849993 - ATÉNA - spoločnosť pre rozvoj neformálneho vzdelávania
 • 31722156 - ATIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • 36593117 - ATON simtech spol. s r.o.
 • 45650276 - Atos IT Solutions and Services s.r.o.
 • 42393728 - ATRA
 • 17079241 - ATRIS, spol. s r.o. Snina
 • 51774542 - Atrium Prešov, n.o.
 • 36404489 - ATTACK, s.r.o.
 • 50086120 - Atte ACADEMY n.o.
 • 46677933 - Atte s.r.o.
 • 50929135 - ATYP SERVIS, s.r.o.
 • 46551735 - Audentes, s.r.o.
 • 46146008 - AUDIOLIGHT, s.r.o.
 • 36800619 - AUDOV spol. s r.o.
 • 43803962 - AUFEER DESIGN SLOVAKIA, s. r. o.
 • 26159031 - AUFEER DESIGN, s. r. o.
 • 46897615 - Aukcie.sk s. r. o.
 • 50525484 - AuLea s.r.o.
 • 47882476 - AUSYS s.r.o.
 • 47477873 - AuthorChance productions s.r.o.
 • 31821553 - Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia, skrátený názov Autisti n. o.
 • 17329477 - AUTO - IMPEX spol. s r.o.
 • 36581704 - Auto Market Experts, s.r.o.
 • 36509400 - Auto Trend Bus, s.r.o.
 • 31643884 - Autobusová doprava Púchov, a.s.
 • 36408905 - AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o.
 • 00615196 - AUTOCOM s.r.o.
 • 50831828 - AUTOkomplet BJ s.r.o.
 • 44523556 - AUTOMATICA s. r. o.
 • 47093447 - AUTOMATIZÁCIA REHO, s.r.o.
 • 37840312 - Automobilový klaster Slovensko
 • 47824042 - AUTOMOX s.r.o.
 • 51991942 - Autopulz 1 s.r.o.
 • 50976141 - Autopulz Lipany s.r.o.
 • 50227173 - Autoškola LARA s.r.o.
 • 35946199 - AVAKS-NÁBYTOK s.r.o.
 • 31318967 - AVANS s.r.o.
 • 50640135 - Avantle s. r. o.
 • 43881548 - AVC Raková, a. s.
 • 47069813 - AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50317016 - AVENI BB, s.r.o.
 • 45357323 - AVOS TRADE s.r.o.
 • 50727184 - AWP,s.r.o.
 • 36509981 - AWT, s.r.o.
 • 27823253 - Axioma Europe, a.s.
 • 47534371 - AXIOMA Košice, s.r.o.
 • 34118802 - AXON PRO s.r.o.
 • 31387811 - AXON PRO, s.r.o.
 • 31442901 - Axxence Slovakia s.r.o.
 • 46537856 - AZET SERVIS s.r.o.
 • 46911120 - AZOTER Trading s.r.o.
 • 51810565 - Azoty SK, s.r.o.
 • 36069442 - AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka
 • 31377637 - B - W - T plus, s.r.o.
 • 46341676 - B & J Finance, s.r.o.
 • 46811826 - B-Solutions s.r.o.
 • 36587591 - B.L.B. SPED, s.r.o.
 • 48267180 - B.L.M. s.r.o.
 • 46338161 - B&B Business Solutions, s.r.o.
 • 47694912 - B&B DEVELOPMENT, s.r.o.
 • 36567728 - B&B TEAM, s.r.o.
 • 46233849 - B&R GROUP, s.r.o.
 • 47998822 - B4Tec, s. r. o.
 • 45538557 - Babičkin dvor, a.s.
 • 36846104 - BACKBONE, s.r.o.
 • 36248436 - BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
 • 44487720 - BAGPRESS, s.r.o.
 • 36432741 - BAJAKOV, s.r.o.
 • 50504002 - Báječné kvety s. r. o.
 • 42194431 - Bakomi
 • 47078171 - BALANCED HR s.r.o.
 • 36086967 - Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch
 • 48102903 - BALTEUS spol. s r.o.
 • 36537608 - BAMIPA, s.r.o.
 • 45323259 - Bán s.r.o.
 • 47158972 - banet s. r. o.
 • 45017247 - Banskobystrický geomontánny park
 • 36352802 - Banskobystrický pivovar, a.s.
 • 37828100 - Banskobystrický samosprávny kraj
 • 45975710 - BARANI DESIGN, s.r.o.
 • 36217085 - BarCom spol. s r.o.
 • 45948585 - Bardejovská mliekareň s.r.o.
 • 43910351 - Bardejovská pekáreň s.r.o.
 • 00619621 - Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik
 • 36476277 - BARDTERM,s.r.o.
 • 00323942 - Baška
 • 47523140 - BAU BUILDING SK s.r.o.
 • 46033548 - BAUEN s.r.o.
 • 50351699 - BAUIMPEX Slovakia s.r.o.
 • 47977337 - BAXER s.r.o.
 • 36448401 - BAZÁR JPS, s.r.o.
 • 44847092 - BB-AXEL, s.r.o.
 • 36177245 - BBF elektro s.r.o.
 • 46406794 - BBNW s.r.o.
 • 34544062 - Bc. Andrej Gašpar
 • 50117661 - Bc. Tomáš Baľák
 • 36277487 - BCS Slovakia, s.r.o.
 • 36401668 - BD-FOAM, s.r.o.
 • 51085291 - Be Lenka s.r.o.
 • 43767508 - BeArt, s.r.o.
 • 50047230 - Beast Lab s.r.o.
 • 44629281 - BECO, spol. s r.o.
 • 51035405 - Bee Space s. r. o.
 • 36775118 - Beef House, s.r.o.
 • 48075485 - BeeSafe s.r.o.
 • 36751090 - BEHMAR, s. r. o.
 • 44340559 - BEKI Design, s.r.o.
 • 36464350 - BEKY, a.s.
 • 46043241 - belasa IT s.r.o.
 • 36695807 - BELL TEC s.r.o.
 • 35834544 - BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.
 • 31678581 - BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
 • 47886935 - Bellus trade, s. r. o.
 • 44129823 - Beluša Foods s. r. o.
 • 51921162 - BENA SK s. r. o.
 • 47227761 - Benefit Consulting s.r.o.
 • 36299219 - BENET, s.r.o.
 • 45967750 - BENINT, s. r. o.
 • 31655980 - BENOL STEEL a.s. Košice
 • 46107321 - BENOVA, s.r.o.
 • 45637440 - BeOnMind s.r.o.
 • 46369627 - Berbex Trade s.r.o.
 • 50982656 - Bergland s.r.o.
 • 46442880 - BERNUSS s.r.o.
 • 46255371 - BERTMAN s.r.o.
 • 45890315 - BERTOK s. r. o.
 • 31347169 - Beset, spol. s r.o.
 • 44867379 - BESST, s.r.o.
 • 45743436 - Best English Nitra, n.o.
 • 43967388 - BEST MEDIA 08 spol. s r. o.
 • 45513996 - BEST SORTIMENTS, s.r.o.
 • 47660074 - BETA BioTech, s.r.o.
 • 31564518 - BETAMONT s.r.o.
 • 00328952 - Betlanovce
 • 36487091 - BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o.
 • 50546228 - BETON SLOVAKIA s.r.o.
 • 47462621 - Beyond Music s.r.o.
 • 42156548 - BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI
 • 44419881 - Bezpa Consult s.r.o
 • 50115171 - Bezpečný kruh
 • 50270010 - BFT, s.r.o.
 • 36576638 - BFZ TRIO, s.r.o.
 • 45745030 - BG - CENTRUM VÝSKUMU A INOVÁCIí V DREVOSPRACUJÚCOM PRIEMYSLE
 • 36476340 - BGV, s.r.o.
 • 44840314 - BHG Logistika spol. s r.o.
 • 45706361 - Bian s.r.o.
 • 47486465 - BIATEC FOREST s. r. o.
 • 44345151 - BIATEC LASER TECHNOLOGY s. r. o.
 • 43962815 - Bibiana Lukáčová
 • 36142891 - Biblická škola
 • 31609465 - BIC Banská Bystrica, s.r.o.
 • 00323977 - Bidovce
 • 48292176 - Biela hlina, s.r.o.
 • 37986511 - Biela Hora, n.o.
 • 42092167 - Biela voda, n.o.
 • 46772669 - Big Box, s.r.o.
 • 50464299 - BigBean, s.r.o.
 • 46001417 - Bíliková s.r.o.
 • 00627844 - Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
 • 42270596 - BIM asociácia Slovensko
 • 47754346 - Binary Confidence s.r.o.
 • 36013391 - BINEKO, spol. s r.o.
 • 35767715 - BIO 5, s.r.o.
 • 46825282 - BIO energie s.r.o.
 • 47070331 - Bio Háj, s.r.o.
 • 36183628 - BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves
 • 47349522 - BioFarm DS s.r.o.
 • 31442617 - BIOHEM, spol. s r.o.
 • 47998687 - Bioka s.r.o.
 • 60077344 - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • 45329818 - Biomedical Engineering, s.r.o.
 • 50073869 - Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
 • 46849513 - BIOMILA spol. s r. o.
 • 00681725 - BIOMIN, a.s.
 • 48213403 - BIONDE, s.r.o.
 • 45322317 - BIONERGY, a. s.
 • 36517801 - BIONIS s. r. o.
 • 46301071 - BIONOVES, s.r.o.
 • 35917571 - BIONT, a.s.
 • 36723622 - BIOPALIVO, a.s.
 • 26938171 - Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
 • 47340665 - BIOTEC energy servis s.r.o.
 • 44530013 - bioTomal, s.r.o.
 • 50171062 - BIOZOO s. r. o.
 • 51726483 - BISTRO POD VEŽOU PP s.r.o.
 • 50627228 - BIT Technology s.r.o.
 • 50369245 - Bitúnok Čadca, s.r.o.
 • 45253595 - BIZ Consulting, s.r.o.
 • 45315361 - BizLabs, s.r.o.
 • 44174217 - BJ Energy, s.r.o.
 • 50125478 - BK Advise, s.r.o.
 • 45241520 - BK KOVOTRADE s.r.o.
 • 36298859 - BK PARKET, s.r.o.
 • 36275522 - BK, a.s.
 • 50804359 - BKB Holding s.r.o.
 • 35768746 - BKS Úspech, s.r.o.
 • 36772593 - BL project investments s.r.o
 • 44279906 - BL Services, s. r. o.
 • 52095681 - BL-BE Group, s.r.o.
 • 47154675 - BlackBerry, s.r.o.
 • 43010334 - Blažej Jacko
 • 50503987 - Bloomenhandel BK s. r. o.
 • 45354642 - BLUE FACES s. r. o.
 • 47544538 - Blue Magic Picture s.r.o.
 • 43847749 - Blue Note s r.o.
 • 44750536 - Blue one, s. r. o.
 • 47962488 - BlueFish s.r.o.
 • 30222664 - BM-Trans, spol. s r.o.
 • 47606657 - BM&MB s.r.o.
 • 44730659 - BMI Slovakia, s.r.o.
 • 31711758 - BMZ a.s.
 • 50287991 - BN Services s.r.o.
 • 45739251 - BNICE n.o.
 • 47044136 - boARd 3D, s.r.o.
 • 42090806 - BOGASO- modrá planéta
 • 35922087 - BOGUMA, s.r.o.
 • 04129431 - Bohemian Biotech s.r.o.
 • N/A - BOKU - Wasserbaulabor Errichtungs- und Betriebs-Gesellschaft m.b.H.
 • 36235288 - BOMAT s.r.o.
 • 45345783 - BONA OPERA s.r.o.
 • 46119957 - BONAVER s.r.o.
 • 35744740 - boneheadz, a.s.
 • 35919302 - Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
 • 45480842 - Bonnes Solutions, s.r.o.
 • 36528170 - BONUL, s.r.o.
 • 50295951 - BONUM MENTORIS
 • 46025103 - Boonex, s.r.o.
 • 36557293 - BOPAL, s.r.o.
 • 45309299 - Boris McGregor s.r.o.
 • 36031101 - BORITEX - sk s. r. o.
 • 67985939 - Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
 • 36242861 - BOTH, s.r.o.
 • 50802861 - Bould,s.r.o.
 • 50418645 - Bowling Academy, s.r.o.
 • 36332151 - BOZPO s.r.o
 • 34146237 - BPM Consulting, s.r.o.
 • 47250101 - BPS VLČKOVCE, s. r. o.
 • 45979324 - BPV SERVIS SLOVAKIA s. r. o
 • 45892920 - BQR s. r. o.
 • 46882936 - BRAIN:IT s. r. o.
 • 47229616 - Brainware s. r. o.
 • 36830381 - BRAMI TRADE s.r.o.
 • 42150566 - Brána Jn 10,9
 • 51027704 - BRANDI s.r.o.
 • 35903384 - Brandy, s.r.o.
 • 41241240 - Branislav Konečný - FOTOATELIÉR
 • 43205445 - Branislav Šabík - KOVO
 • 37549464 - Branislav Valek - ELVEX
 • 45383839 - BRANKO SLOVAKIA, a.s.
 • 47580330 - BRANO s.r.o.
 • 46563091 - BRANTIA, s. r. o.
 • 00304603 - Bratislava - mestská časť Jarovce
 • 31780521 - Bratislavská arcidiecézna charita
 • 35850370 - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 31771815 - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 • 51000407 - Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
 • 36063606 - Bratislavský samosprávny kraj
 • 36057789 - Brezno industry, s.r.o.
 • 36589519 - BRIDGE - EU, s.r.o.
 • 45954054 - BRIDGE-CNC, s.r.o.
 • 37802763 - BRIEŽDENIE
 • 36777633 - Bright, s.r.o.
 • 50912259 - BRIQSS Slovakia s.r.o.
 • 50703374 - BRO-STEEL s.r.o.
 • 46336150 - BROBERG s.r.o.
 • 50141457 - BROFIN education, s.r.o.
 • 50706217 - BrokerSoft s.r.o.
 • 36266957 - BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
 • 44572620 - Brunwin s. r. o.
 • 44533870 - BRUTTO, s.r.o.
 • 44935617 - BRUVO Slovakia, s.r.o.
 • 00317101 - Brvnište
 • 36040690 - Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
 • 36237809 - BS ACOUSTIC, s.r.o.
 • 47400463 - BS group SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36301621 - BSC Line s.r.o.
 • 36187828 - BSH Drives and Pumps s.r.o.
 • 31401813 - BSP Sizar, s. r. o.
 • 44311249 - BSystems, s.r.o.
 • 51019965 - BT holding, s.r.o.
 • 45980306 - BTE, s.r.o.
 • 47619503 - BTI s. r. o.
 • 35827637 - BTW s.r.o.
 • 46312153 - BTX, s.r.o.
 • 36029815 - BUČINA ZVOLEN, a.s
 • 42052581 - BUDÚCNOSŤ, n.o.
 • 45254389 - BUILDINGS CITY ,s.r.o
 • 36445461 - BUKOCEL, a.s.
 • 43806643 - BUKÓZA ENERGO, a.s.
 • 36445266 - BUKÓZA Export-Import, a.s.
 • 36450847 - BUKÓZA HOLDING, a.s.
 • 31666442 - BUKÓZA INVEST spol. s r. o.
 • 31720129 - Bukóza Progres, s.r.o.
 • 45772061 - Bunka pre život
 • 50869108 - BURAN company s.r.o.
 • 50196383 - BURDA PAPIER s.r.o.
 • N/A - Burgenländischer Müllverband
 • 36030686 - BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.
 • 35556439 - BURÓD, združenie obcí
 • 31693113 - BUS KARPATY spol. s r.o.
 • 50853422 - BUSINESS BROTHERS s.r.o.
 • 46250841 - BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o.
 • 36268232 - butteland s. r. o.
 • 36569348 - BV MUSIC s.r.o.
 • 46673644 - BVT s.r.o.
 • 50389670 - BW Hydraulics a.s.
 • 46460357 - Bystrík Holeček
 • 31596908 - BYTES, s.r.o.
 • 31445918 - Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
 • 48318965 - C & F ALL FOR FINANCIAL s.r.o.
 • 36010642 - C m c, spol. s r.o.
 • 46246436 - C-COMMERCE, s. r. o.
 • 47710080 - C.E.G. invest plus, s.r.o.
 • 44131356 - C.E.G. invest, spol. s r.o.
 • 35780886 - C.E.N. s.r.o.
 • 46590684 - C+ media s. r. o.
 • 34125591 - c2i s.r.o.
 • 44703929 - Cable Connect s.r.o.
 • 46750649 - Cafes Costa Dorada, s.r.o.
 • 35829231 - CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • 35748320 - CALENDULA, a.s.
 • 48106569 - Callosum
 • 50402048 - Caltik Bros. s.r.o.
 • 36656194 - camil, s. r. o.
 • 31576303 - CANBERRA - PACKARD, s.r.o.
 • 31378854 - CANEX, spol. s r. o.
 • 35803916 - CANTON spol. s r.o.
 • 47902442 - CapaHR s. r. o.
 • 47703865 - CAPITULUM PLUS s.r.o.
 • 50822926 - Carbonweb,s.r.o.
 • 47595116 - CarDet.SK s.r.o.
 • 36336718 - CAREER, s.r.o.
 • 50095706 - CareWave s.r.o.
 • 36198749 - Carmeuse Slovakia, s.r.o.
 • 50542214 - CARTHAGO
 • 42340039 - CASSIOPEA EU/SK
 • 50522426 - CASSIOPEA s.r.o.
 • 36575747 - CASSOVIA HARDWARE, s.r.o.
 • 45745501 - Cassovia Life Sciences
 • 36195332 - CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
 • 36303917 - CASTILL, s.r.o.
 • 45433755 - Cathedra, s.r.o.
 • 36323845 - CB agency, s. r. o.
 • 36754749 - CBS spol, s.r.o.
 • 46509500 - CCC Slovakia, s. r. o.
 • 45558388 - CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
 • 36040606 - CDL, spol. s r.o.
 • 36791385 - CE.M.-TECH, spol. s r.o.
 • 47350164 - CEELABS s.r.o.
 • 46903917 - CEHY s.r.o.
 • 37992741 - Cech hostinských, vinárov a gastronómie
 • 42306671 - Cech kachliarov
 • 34028307 - Cech zváračských odborníkov
 • 47712899 - CEIT Engineering Services, s.r.o.
 • 35728256 - CEIT Technical Innovation, s.r.o.
 • 44964676 - CEIT, a.s.
 • 42053366 - CELIM Slovakia - Centrum excelentnosti v oblasti logistiky, informácií a manažmentu
 • 50529935 - CELION s. r. o.
 • 48315800 - Cell Core Laboratory s.r.o.
 • 36058971 - CELPO, spol. s r.o.
 • 43895999 - CEMART, s.r.o.
 • 35891823 - CeMS, s.r.o.
 • 45025495 - Centaurus, občianske združenie
 • 36053694 - CENTEX RS, spol. s r.o.
 • 31384986 - Centire Research s.r.o.
 • 36866857 - Centire s. r. o.
 • 47611880 - Central Europe Machining & Assembling Company, s. r. o., v skratke CEMAC, s. r. o.
 • 75063638 - Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
 • 27744485 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
 • 46190902 - Centraleuropean Biotech Institute s. r. o.
 • 36847488 - Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.
 • 17772672 - CENTRUM B s.r.o.
 • 00679089 - Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie
 • 00490890 - Centrum biovied SAV
 • 44994575 - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 • 35998407 - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
 • 34058028 - Centrum environmentálnych aktivít
 • 52052192 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.
 • 51923424 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.
 • 45741034 - Centrum Koburgovo, n.o.
 • 35988509 - Centrum komunitného organizovania
 • 37817132 - Centrum komunitných technológií
 • 31821791 - Centrum MEMORY n.o.
 • 50057251 - CENTRUM MONTESSORI DOLNÝ KUBÍN
 • 42194954 - Centrum opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov KLINGER
 • 37958593 - Centrum osvety a poradenstva - doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie
 • 26995140 - Centrum pasivního domu, z.s.
 • 37945050 - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Partizánska 1057, Snina
 • 42166713 - Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o.
 • 45742812 - Centrum pomoci Kalná n.o.
 • 37983792 - Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. (skratka CPV, n. o.)
 • 30798841 - Centrum právnej pomoci
 • 31770983 - Centrum pre európsku politiku
 • 31821871 - Centrum pre filantropiu n.o. v angl.jazyku Center for Philanthropy n.o. skrátený názov CpF n.o.
 • 45743801 - Centrum pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, n.o.
 • 42225868 - Centrum pre otvorenú politiku
 • 42037166 - Centrum pre podporu rozmanitosti a inklúzie
 • 50091069 - Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o.
 • 42067570 - Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin
 • 31794386 - Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu
 • 36081370 - Centrum pre rozvoj energetiky
 • 37921959 - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
 • 36856738 - Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
 • 50976044 - Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadé
 • 04095316 - Centrum pro regionální rozvoj České republiky
 • 36404365 - Centrum Prosperity, s.r.o
 • 37888048 - Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
 • 37890778 - Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári - Regionálna rozvojová agentúra
 • 42310482 - Centrum rozvoja banskobystrického kraja
 • 41694287 - Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR, z.s.
 • 42210224 - Centrum Skalka, o.z.
 • 36096555 - Centrum Slniečko, n.o.
 • 00351717 - Centrum sociálnych služieb
 • 00695424 - Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
 • 42193222 - Centrum sociálnych služieb KA
 • 17066735 - Centrum sociálnych služieb LÚČ
 • 45743118 - Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.
 • 00596795 - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 • 42242282 - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
 • 42137004 - Centrum účelových zariadení
 • 51435098 - Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o.
 • 50139843 - Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov: Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o., skrátený názov: CVI Banská Bystrica, n.o.
 • 00151882 - Centrum vedecko-technických informácií SR
 • 35544678 - Centrum voľného času Sečovce
 • 00804932 - Centrum výcviku Lešť
 • 36767654 - Centrum výskumu a inovácií, s.r.o.
 • 37924354 - Centrum vzdelávania GESTUS, n. o.
 • 35982543 - Centrum vzdelávania neziskových organizácií
 • 31425453 - CERES s.r.o.
 • 50608410 - CEROGEMA, n. o.
 • 31420915 - Certipo spol. s r. o.
 • 47249196 - CESARes, s.r.o.
 • 36119571 - CESTA n.o.
 • 35551852 - Cesta nádeje
 • 45743673 - Cesta sv. Františka z Assisi, n.o.
 • 31563732 - Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
 • 36580058 - CESTY SK s.r.o.
 • 36757535 - CEZO spol. s r.o.
 • 50884328 - CF Plastics s.r.o.
 • 36489883 - CI REGIO, spol. s r.o.
 • 36612367 - CINEMAX, a.s.
 • 36428469 - CIPI, s.r.o.
 • 37796046 - Cirkevná spojená škola
 • 42071399 - Cirkevná spojená škola
 • 42040655 - Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Kom
 • 31825729 - Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
 • 35555912 - Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
 • 30809193 - Cirkevná základná škola Narnia
 • 37813056 - Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
 • 42027136 - Cirkevná základná škola s materskou sv. Faustíny
 • 37942123 - Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla
 • 42090741 - Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča
 • 37878191 - Cirkevná základná škola sv. DEMETRA
 • 36147150 - Cirkevná základná škola sv. Gorazda
 • 37894323 - Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci
 • 31942202 - Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa
 • 31942806 - Cirkevná základná škola sv. Juraja
 • 17151503 - Cirkevná základná škola sv. MICHALA
 • 31942601 - Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla
 • 42242533 - Cirkevná základná škola sv. Štefana - Szent István Egyházi Alapiskola, časť Dvorníky 88, Dvorníky-Včeláre
 • 37795988 - Cirkevná základná škola sv.Martina v Radaticiach
 • 31906931 - Cirkevný Detský domov Potôčik
 • 31902529 - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe
 • 34017054 - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lubina
 • 34006800 - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra - Kráľová
 • 30687446 - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňava
 • 46797432 - CIT, General Engineering s.r.o.
 • 46797459 - CIT, Tools Engineering s.r.o.
 • 44257848 - citadelo s. r. o.
 • 46560661 - CITO Digital s.r.o.
 • 46216626 - City Baby Care, s.r.o.
 • 45368864 - CITY OF ART, s.r.o.
 • 35955511 - City TV, s.r.o.
 • 42142814 - Citybabycare, o.z.
 • 42178649 - CIVITA CENTER
 • 31366848 - CKV Consult, s.r.o.
 • 50477170 - CLAUSUS, s.r.o.
 • 36485942 - Clean Air Service, s.r.o.
 • 50038443 - Clear Coffee s.r.o.
 • 44241402 - Clear Energy Slovakia, a.s.
 • 47585498 - Clever Frame Slovakia, s. r. o.
 • 46926771 - clickmedia, s. r. o.
 • 47450827 - Clinical Research Associate Slovakia s.r.o.
 • 47453010 - Clinical Trials Services s.r.o.
 • 50061658 - CLIVIA 1975 s.r.o.
 • 36017281 - CLK, spol. s r.o.
 • 46731610 - Cloud-IT s. r. o.
 • 42213517 - Club Gerlach, o.z.
 • 44782845 - Clublife, s.r.o.
 • 46979689 - CLV s.r.o.
 • 46818146 - cm project, s.r.o.
 • 36594911 - CMF Slovakia s.r.o.
 • 47356316 - CMI - Consulting, s.r.o.
 • 31622780 - CMK, s.r.o.
 • 35810408 - CNC, a.s.
 • 45421153 - CNS EuroGrants s.r.o.
 • 46124764 - Coan Solutions s. r. o.
 • 46401636 - COBAK, s.r.o.
 • 44413301 - COBRA BAUART, s.r.o.
 • 36253995 - COFFEA Drinks, s.r.o.
 • 31690378 - Cofin, a.s.
 • 36190675 - COLAR, s.r.o.
 • 50787233 - Collartech, s.r.o.
 • 46308032 - COLORgrafik, spol. s r. o.
 • 47089849 - ColosseoEAS, a.s.
 • 45741620 - COM STAR n.o.
 • 47456639 - combajn s. r. o.
 • 45261075 - Comitium, spol. s r.o.
 • 46942475 - COMMAS Consult s.r.o.
 • 31659551 - COMMERC SERVICE spol. s r.o.
 • 44191758 - COMORRA SERVIS
 • 50736094 - Compact Business s.r.o.
 • 46511903 - COMPACT izol s.r.o.
 • 50087134 - Compagra s.r.o.
 • 44860820 - Complete Solutions, s. r. o.
 • 50236610 - ComRebars Slovakia, s.r.o.
 • 35944340 - Comsultia s.r.o.
 • 47193000 - Conceptools s.r.o.
 • 36032930 - Confal a.s.
 • 42264391 - CONSULT SERVICE,o.z.
 • 44798075 - CONSULTEST s.r.o. - organizačná zložka
 • 36403296 - CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.
 • 50245058 - consulting media s.r.o.
 • 45714533 - Contax Sk, s.r.o.
 • 44160062 - CONTI engineering, s.r.o.
 • 50507338 - CONTINENS, s.r.o.
 • 36633623 - Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
 • 31575862 - CONTRAX PLUS, spol. s r.o.
 • 34099867 - CONVERTIS, s.r.o.
 • 31687661 - COOP - TATRY, s.r.o.
 • 00169111 - COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
 • 00168637 - COOP PRODUKT SLOVENSKO
 • 35809701 - COOPBOX Eastern, s.r.o.
 • 50205269 - COPLAS Technologies, s.r.o.
 • 45310106 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
 • 47182393 - Copy.sk, s.r.o.
 • 45382981 - COPYVAIT s.r.o.
 • 47006021 - CORADO TRAVEL, spol. s r.o.
 • 35859334 - CORD BLOOD CENTER, s.r.o.
 • 47890495 - Cord Blood Transplant Center s. r. o.
 • 47098163 - CoreSys s.r.o.
 • 43884644 - CORETA, a.s.
 • 47422165 - CorpAssist s.r.o.
 • 44958706 - Corporate Financial Consulting, s. r. o.
 • 44053029 - Cortina, s.r.o.
 • 36232513 - COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
 • 31588794 - COSTRUO, spol. s r.o.
 • 50673025 - Costumepark, s. r. o.
 • 34121641 - Cover 3S, s.r.o.
 • 50356038 - CoWorking Banská Bystrica
 • 31609872 - CPB, spol. s r.o.
 • 35888512 - CPBA s.r.o.
 • 47559756 - CQS Slovakia k.s.
 • 35802669 - Crayon, s.r.o.
 • 50299867 - CREA:THINK s. r. o.
 • 44758863 - Cread Studio, s.r.o
 • 45974403 - CREATE.SK, s.r.o.
 • 47966173 - Creative Decor, s.r.o.
 • 35583461 - Creative Industry Košice, n.o.
 • 50674218 - Creative Print Start-up, s.r.o.
 • 46132856 - CREATIVE PRO (KE) s.r.o.
 • 35968702 - CREATIVE PRO a.s.
 • 44575173 - CREATIVE PROspective s.r.o.
 • 35805234 - CREDIT GLOBAL, s.r.o.
 • 36677922 - CreditCall, s.r.o.
 • 52107132 - CREDO-LD s. r. o.
 • 45566844 - CReS, s.r.o.
 • 42307490 - CREST - Centre for Renewable Sources
 • 50718614 - CRM solution s.r.o.
 • 47612100 - CROMO NB International s.r.o.
 • 35942134 - Cronson, s.r.o.
 • 45842795 - Crossline Media Services, s. r. o.
 • 46569448 - CROSSROADS SLOVAKIA s.r.o.
 • 31634303 - CRT ELECTRONIC s.r.o.
 • 47384247 - Cruiser Aircraft EU, a.s.
 • 36578797 - CRYOSOFT spol. s r.o.
 • 46416099 - CRYSTALEX, s.r.o.
 • 45545367 - CS print, s. r. o.
 • 47876247 - CS-FEM s.r.o.
 • 44101937 - CS, s.r.o.
 • 42126185 - CSAVAR
 • 36206016 - CSM - STAV s.r.o.
 • 50720350 - CSM Industry s.r.o.
 • 36795194 - Cstudios, s.r.o.
 • 45684901 - CTRL s.r.o.
 • 36254029 - CUKRÁRSKA VÝROBA FILOVÁ s.r.o.
 • 50834207 - Cultify s. r. o.
 • 47094494 - CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o.
 • 45577889 - CURA BONORUM s.r.o.
 • 45746877 - Custodia,n.o.
 • 36217760 - CWT Metal s.r.o.
 • 37887831 - CYPRIAN, n.o.
 • 47422548 - Cypron Interactive s.r.o.
 • 45562725 - Cypronia s.r.o.
 • 47184531 - CZECHPOINT s.r.o.
 • 00311464 - Čachtice
 • 46727485 - ČEDOPOL s.r.o.
 • 46186484 - ČECHOVO, s. r. o.
 • 36395552 - ČEMAT, s.r.o.
 • 00025798 - Česká geologická služba
 • 65353391 - Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
 • 00027383 - Česká televize
 • 68407700 - České vysoké učení technické v Praze
 • 72536381 - Česko - slovenský průmyslový klastr
 • 70435570 - Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Kyjov
 • 69725691 - Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Ostrožská Nová Ves
 • 50082001 - Človek v ohrození, n.o.
 • 35704713 - ČSOB Leasing, a.s.
 • 00183521 - D e t s k ý d o m o v
 • 50919270 - D.P. s.r.o.
 • 50699041 - D&B Consult s.r.o.
 • 50959131 - D&I Group, s.r.o.
 • 44561504 - D&J Design s.r.o.
 • 36783099 - D&T Solutions, s.r.o.
 • 36868051 - D13, s. r. o.
 • 44886021 - DAG SLOVAKIA, a. s.
 • 36494909 - DACHCOM, s.r.o.
 • 50841220 - dakoda s.r.o.
 • 47134861 - Dalno s.r.o.
 • 36441449 - Dalno Trade, s.r.o.
 • 45928886 - Damaškovič s.r.o.
 • 35844272 - DAMEA Media s.r.o.
 • 46695184 - Dammad s.r.o
 • 43598749 - Dana Brixová
 • 36417939 - DANDELION, s.r.o.
 • 34289950 - Daniel Karas K & K Trans, špedícia a doprava Dovalovo
 • 44044887 - DANIELSON, s.r.o.
 • 36473162 - DANNAX spol. s r.o.
 • 47053917 - Danube LNG, európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 • 31412726 - DANUBIA a.s.
 • 47514426 - Danubia Energy s.r.o.
 • 35887061 - Danubia NanoTech, s.r.o.
 • 17643732 - DANUBIUS spol. s r.o.
 • 47499524 - DANVILLE s.r.o.
 • 27775585 - DAP Services a.s.
 • 30814081 - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
 • 36848751 - DAQE Slovakia s.r.o.
 • 31414591 - DARCUS, a.s.
 • 48411299 - Daria o.z.
 • 33772851 - Darius Starustka
 • 36053121 - DARNER s.r.o.
 • 46993011 - DASMOL s.r.o.
 • 36406996 - Data Security Consulting, s.r.o.
 • 50480448 - Data View s.r.o.
 • 45736359 - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
 • 44667841 - DATAFOX, s. r. o.
 • 35810734 - DATALAN, a.s.
 • 35698870 - Datapac s.r.o.
 • 35775939 - DATAROAD, a.s.
 • 36734039 - DATASERVIS VRANOV s.r.o.
 • 46287825 - Datavard s. r. o.
 • 50529552 - Dávid Richard Obročník - URBANIST
 • 47588349 - Davin s.r.o
 • 36344176 - DAVL, s.r.o.
 • 46969543 - DAVLIN, s.r.o.
 • 35942941 - Daylight Rental s.r.o.
 • 36606936 - DB Biotech, a.s.
 • 43938159 - DB REAL FINANCE, s.r.o.
 • 50032828 - DD Academy, s.r.o.
 • 36720887 - DD service, s.r.o.
 • 36829587 - DE-AQUA,s.r.o.
 • 45929343 - DE-SK,s.r.o.
 • 46786007 - Dea Bona s.r.o.
 • 51230437 - DECCAN - ARIEM s. r. o.
 • 36305073 - DECODOM, spol. s r.o.
 • 31438318 - DECOM, a.s.
 • 47493879 - Deem Sports Wear s.r.o.
 • 50712373 - DEITS s.r.o.
 • 31398553 - DEKONTA s. r. o.
 • 31698476 - DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
 • 36358771 - DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
 • 31727204 - DELIKA s.r.o.
 • 36027936 - Delta - ML, s.r.o.
 • 44095121 - DELTA SOUND s.r.o.
 • 36034282 - DEMA s.r.o.
 • 36306762 - Demetera s.r.o.
 • 36531154 - DEMI šport plus, s.r.o.
 • 50340409 - DEMROPOLIS s.r.o.
 • 50651188 - DENIR s.r.o.
 • 37924443 - DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
 • 30799074 - design factory
 • 36225363 - DESIGN FACTORY s.r.o.
 • 46019359 - DESIGN TECHNOLOGY s.r.o.
 • 43869319 - Detect s. r. o.
 • 45006199 - Deti slnka
 • 31582028 - DETOX s.r.o.
 • 37957937 - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 • 36167746 - Detské centrum "Pre teba", n.o.
 • 42320071 - Detské centrum Baranček
 • 48412635 - Detské centrum Bernoláčik
 • 42340276 - DETSKÉ CENTRUM SIMBA
 • 30226112 - DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
 • 00350061 - Detské mestečko
 • 50621114 - Detské športové centrum Loptička s. r. o.
 • 42117615 - Detský Babylon
 • 35628391 - Detský domov
 • 00180513 - Detský domov
 • 34057773 - Detský domov
 • 31116001 - Detský domov
 • 35995106 - Detský domov
 • 00624454 - Detský domov
 • 00610461 - Detský domov
 • 35678445 - Detský domov
 • 35994517 - Detský domov
 • 35678411 - Detský domov
 • 37955420 - Detský domov
 • 35678402 - Detský domov
 • 00185574 - Detský domov
 • 17335604 - Detský domov
 • 00184152 - Detský domov
 • 00597392 - Detský domov
 • 51270986 - Detský domov
 • 31746659 - DETSKÝ DOMOV
 • 00180271 - DETSKÝ DOMOV
 • 00181391 - DETSKÝ DOMOV
 • 00351628 - DETSKÝ DOMOV
 • 30227283 - DETSKÝ DOMOV
 • 00188778 - DETSKÝ DOMOV
 • 17336228 - DETSKÝ DOMOV
 • 35556871 - Detský domov "Lienka"Veľké Kapušany,Dózsu 32
 • 37949926 - Detský domov "Ratolesť" Tŕnie
 • 45745064 - DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o.
 • 00350311 - Detský domov Dedina Mládeže
 • 37793012 - Detský domov DKD DRaK v Prešove
 • 00493970 - Detský domov Gelnica
 • 00163261 - Detský domov Harmónia
 • 34015434 - Detský domov Kalinčiankova 4295 Topoľčany
 • 00350303 - Detský domov Kolárovo
 • 00513865 - Detský domov Kolíňany
 • 35628383 - Detský domov Komárno
 • 00610798 - Detský domov Košice
 • 00610801 - Detský domov Košice, Uralská 1
 • 31968040 - Detský domov Košická Nová Ves
 • 50640429 - Detský domov Levice
 • 00634786 - Detský domov Liptovský Hrádok
 • 31781535 - Detský domov Macejko
 • 37997734 - Detský domov MAURÍCIUS
 • 35568844 - Detský domov Michalovce
 • 00352063 - Detský domov Nižná Kamenica
 • 42499488 - Detský domov Pastelka
 • 00351636 - Detský domov Piešťany
 • 00186775 - Detský domov Poprad
 • 42029481 - Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLA
 • 00610607 - Detský domov Prešov
 • 17071054 - Detský domov Remetské Hámre
 • 00182516 - Detský domov rodinného typu
 • 00182486 - Detský domov rodinného typu "Lastovička"
 • 17071046 - Detský domov Sečovce, Štúrova č. 3, 078 01 Sečovce
 • 00180661 - DETSKÝ DOMOV SEREĎ
 • 35678461 - Detský domov SLNIEČKO
 • 00352306 - Detský domov SLON
 • 17071038 - Detský domov Slovenské Nové Mesto
 • 00520608 - DETSKÝ DOMOV SNINA
 • 17081343 - Detský domov Spišská Belá
 • 45005877 - Detský domov Spišské Vlachy
 • 31753485 - Detský domov STUDIENKA
 • 37909151 - Detský domov sv. Jozefa
 • 37939131 - Detský domov sv. Klementa Hofbauera
 • 31991416 - Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského
 • 00188298 - Detský domov Svidník
 • 37955411 - Detský domov Škovránok
 • 00610526 - Detský domov Štós
 • 00181641 - Detský domov Štúrovo
 • 00181951 - Detský domov v Holíči
 • 00351644 - Detský domov v P e č e ň a d o c h
 • 35629126 - Detský domov v Skalici
 • 00679755 - Detský fond Slovenskej republiky
 • 36149713 - Detský smiech n.o.
 • 47342242 - Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
 • 36193160 - DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o.
 • 43995772 - Devonic s. r. o.
 • 47488701 - DEWEX, s.r.o.
 • 36828131 - Dexterity s.r.o.
 • 36752746 - DFN, a.s.
 • 44073143 - DFORG s.r.o.
 • 00634191 - DGB consult, s.r.o.
 • 35857579 - DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36037443 - DIAGO SF s.r.o.
 • 45743908 - Diamant J & D, n. o.
 • 46968130 - Diamantier, s.r.o.
 • 36478628 - DIAMON, s.r.o.
 • 45743657 - Diana n. o.
 • 30848547 - Dianovum
 • 50404351 - Die Monarchie s.r.o.
 • 35602406 - Diecézna charita Nitra
 • 35515325 - Diecézna Charita Rožňava
 • 42065895 - Diecézna charita Žilina
 • 46897097 - Diela a dielka s.r.o.
 • 47170662 - DIEM s. r. o.
 • 45858951 - digimap, s.r.o.
 • 48002518 - Digipress, s.r.o.
 • 46364021 - DIGISYS, s.r.o.
 • 50819721 - Digital Factory, s.r.o.
 • 36679763 - Digital Industry, s. r. o.
 • 04964641 - Digital One s.r.o.
 • 35800593 - Digital Systems a.s.
 • 31343180 - DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
 • 36654132 - DIGMIA s.r.o.
 • 45739226 - Dignitas n.o.
 • 50427521 - Dignitive, s. r. o.
 • 44059361 - DIGSON, s.r.o.
 • 48091324 - DIMENSA, spol. s r.o.
 • 31697038 - DIMENZIA, spol. s.r.o.
 • 35690496 - DIN - TECHNIK spol. s r.o.
 • 36222089 - DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
 • 35833637 - Direct Impact, s.r.o.
 • 36237183 - Disco - Center, s.r.o.
 • 35975946 - Disig, a.s.
 • 36292745 - DISPEX, s.r.o.
 • 50691422 - DistillerS, s.r.o.
 • 36705691 - Distrib Capital, s.r.o.
 • 31385401 - DITEC, a.s.
 • 42110718 - DIVADLO NEON
 • 44251891 - dive 2000 production, s.r.o.
 • 42135435 - Divé maky
 • N/A - DIVIDEND INDUSTRIES AB
 • 37905732 - DIZAJN n.o.
 • 50614665 - DIZAX SK s.r.o.
 • 44595913 - DJ Interier, s.r.o.
 • 45565015 - DKL, s.r.o.
 • 36777455 - DMC, s.r.o.
 • 34104038 - DMG, s.r.o.
 • 51092662 - Dobrá práca, občianske združenie
 • 31257267 - Dobrá škola, n.o.
 • 31601464 - Dobrá víla spol. s r.o.
 • 50401912 - Dobrastav, s.r.o.
 • 50051776 - DOBROMILKA, n.o.
 • 00177474 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR
 • 42242789 - Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 • 37799932 - Dobrovoľný hasičský zbor Orava, o.z.
 • 75093545 - Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko
 • 68731302 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko
 • 70956545 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
 • 36084115 - Dobrý Pastier n.o.
 • 48245348 - DOCKitIN a.s.
 • 47712988 - DOF, spol. s r.o.
 • 50841009 - Dohodnuté, s.r.o.
 • 47034874 - DOLCE VITA TRAVEL s.r.o.
 • 36490211 - DOLIDO, s.r.o.
 • 35732431 - DOLIS GOEN, s.r.o.
 • 42365511 - Dolné Záhorie
 • 75125285 - Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
 • 46754067 - Dolnobarské rašeliniská s.r.o.
 • 45982392 - Dom Maríny, s.r.o.
 • 36092533 - Dom Matice slovenskej Galanta
 • 42361982 - Dom mozgov, o.z.
 • 48484938 - Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
 • 50692291 - DOM+ s.r.o.
 • 51197197 - Domáca pekáreň s.r.o.
 • 37880594 - Domáce vzdelávanie na Slovensku
 • 36714267 - DOMANO s.r.o.
 • 51481758 - Dombro Productions s.r.o.
 • 45747873 - DOMESTICA n.o.
 • N/A - Dominik Luprich - GRAVER
 • 35583487 - DOMINIKA, n.o.
 • 36479241 - Dominium KPML, spol. s r.o.
 • 46760849 - Domisoft SK s.r.o.
 • 30854865 - DOMOV - DÚHA
 • 42353092 - Domov detí sv. Antona o.z.
 • 00226840 - DOMOV DÔCHODCOV
 • 00596299 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč
 • 30996678 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď
 • 37848836 - Domov pre seniorov Golden Age
 • 51776359 - DOMOV SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
 • 00633453 - Domov sociálnych služieb
 • 00632210 - Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
 • 34000992 - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
 • 00611964 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
 • 00655546 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
 • 31105394 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica
 • 00596477 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej
 • 00655651 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
 • 00596485 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec
 • 31824293 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
 • 31875114 - Domov sociálnych služieb pre dospelých
 • 00596248 - Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková
 • 31823572 - Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
 • 00655538 - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri
 • 00596493 - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
 • 00611930 - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
 • 00596507 - Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi
 • 42085853 - Domov sv. Dominika
 • 50425421 - Domus, n.o.
 • 31704336 - DONA, s. r. o. Veľké Revištia
 • 36191639 - DONO, spol. s r.o.
 • 42421837 - Donos Po o.z.
 • 35901098 - Door Master, s. r. o.
 • 37905821 - DOORS, n.o.
 • 36508578 - DOPABAL s.r.o.
 • 31725902 - DOPRAKO s.r.o.
 • 46120602 - Doprastav Asfalt, a.s.
 • 31333320 - Doprastav, a.s.
 • 00492736 - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 31701914 - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 • 31718922 - Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
 • 36007099 - Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
 • 50528963 - DORINA, s. r. o.
 • 35582171 - DORKA, n. o.
 • 51696193 - Dorteo, s.r.o.
 • 36412678 - DOSA Slovakia, s.r.o.
 • 43784461 - DOSTAF, s. r. o.
 • 47941391 - Doublair, s. r. o.
 • 50078682 - Double Acting, s. r. o.
 • 50182218 - DOUBLE RED Design s.r.o.
 • 50149849 - DOWNTOWN s.r.o.
 • 45582009 - DOZEN s.r.o.
 • 42420474 - DÔSTOJNÝ ŽIVOT A INKLÚZIA
 • 50524445 - Dôstojný život všetkým,n.o.
 • 36195031 - DP work s.r.o.
 • 36819573 - DPP s.r.o.
 • 50244035 - DR s. r. o.
 • 44099649 - DR Unit, spol. s r. o.
 • 30801168 - Drahuška a my...o.z.
 • 36510416 - DRC, s.r.o.
 • 31567282 - DREMONT spol. s r.o.
 • 36624420 - DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.
 • 36326381 - DREVITAL, s.r.o.
 • 35971045 - DREVKOMFORT s.r.o.
 • 46998632 - DrevoDom - Zvolen s. r. o.
 • 00693910 - DREVODOM ORAVA s.r.o.
 • 50897543 - Drevodomy Spiš, s.r.o.
 • 47136201 - DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
 • 44966873 - DREVONAEXPORT s.r.o.
 • 36458708 - DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou
 • 36423505 - DREVOPRODUKT P+P, s.r.o.
 • 36707724 - DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
 • 36399418 - DREVOSPEKTRUM s.r.o.
 • 35834803 - DRIFT, s.r.o.
 • 35805081 - DRIVE, s.r.o.
 • 45433348 - DRIVING ACADEMY, s.r.o.
 • 36242128 - DRON Industries s.r.o.
 • 50668447 - Drontech s.r.o.
 • 45311641 - DROPZONE.sk, s.r.o.
 • 45277982 - Drotár Veľké Rovné s.r.o.
 • 36033863 - DRU a.s.
 • 45782814 - DRUHÁ STRANA MINCE
 • 44560389 - DRUMBĽA, s.r.o.
 • 45736791 - Dry Fermentation Biogas, n.o.
 • 50195018 - DS - AGROFARMA s.r.o.
 • 47566931 - DS Consulting, s. r. o.
 • 36273538 - DS design s.r.o.
 • 31562116 - DS Smith Turpak Obaly, a.s.
 • 35875895 - DSSI, a.s.
 • 47258110 - Dstar, s.r.o.
 • 50073893 - Duálna akadémia,z.z.p.o.
 • 36342645 - Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
 • 46208020 - Due North s. r. o.
 • 44701004 - DUFART, s.r.o.
 • 51137283 - Dúhová škola
 • 36519251 - DUCHONKA, s.r.o.
 • 75082802 - Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín,příspěvková organizace
 • 42294584 - DunAkadémia
 • 36267121 - DUO FORM, s.r.o.
 • 36561738 - DUO PODSENÍK s.r.o.
 • 42294045 - DURVACREW o.z.
 • 35826487 - Duslo, a.s.
 • 50885839 - Dušan Chudý
 • 33193860 - Dušan Kročil
 • 10677186 - Dušan Papiak D P D
 • 46157921 - DUŠO s. r. o.
 • 36753190 - DV, s.r.o.
 • 43882951 - DVD group Prešov, s. r. o.
 • 51147025 - Dvomi s. r. o.
 • 46438050 - DVS Trade, s.r.o.
 • 46791850 - DW 21 s.r.o.
 • 35918501 - DWC Slovakia a.s.
 • 36173533 - DYHA TIROLA s.r.o.
 • 44821875 - Dynamic Automation s. r. o.
 • 35737581 - Dynatech s.r.o.
 • 42301696 - E - komunal klub
 • 31577636 - E L K O P , s.r.o.
 • 30792649 - e-code
 • 42402581 - E-LIT
 • 42013551 - E@I
 • 48248428 - E&C Management, s.r.o.
 • 50722573 - e13-arch s.r.o.
 • 46793798 - e3d s.r.o.
 • 46124870 - EastWorks s.r.o.
 • 48164895 - EASY PACK s.r.o.
 • 44909136 - EC Group s.r.o.
 • 43790411 - EC3, s.r.o.
 • 36415367 - ECM Systems, s.r.o.
 • 45958912 - ECO PWR, s. r. o.
 • 44063351 - ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • 45576289 - ECO World s. r. o.
 • 50505041 - Eco-Green eu s.r.o.
 • 50350994 - ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.
 • 50568515 - Eco-management s.r.o.
 • 36462241 - Eco-Pack a.s.
 • 48315702 - ECO-RUBBER, s.r.o.
 • 50705873 - Ecocity, s.r.o.
 • 42265282 - Ecocrew
 • 00617334 - ECOFIL, spol. s r.o.
 • 45344710 - ECOHolding s.r.o.
 • 36686450 - EcoKont, spol. s r. o.
 • 36259799 - Ecoland s.r.o.
 • 44877960 - ECOLUTION s.r.o.
 • 47067888 - Ecopaint, s.r.o.
 • 04751604 - ECOsmile, z.s.
 • 46862242 - Ecotrend services s.r.o.
 • 35968346 - ECOWA, a.s.
 • 46057480 - EdgeCom, s.r.o.
 • 35731478 - EDICO SK, a.s.
 • 00594318 - EDIS (Výskumné a vývojové družstvo pre Elektronické Digitálne Systémy)
 • 36782157 - EDM, s.r.o.
 • 47127643 - eDocu a.s.
 • 37927353 - EDU
 • 50858912 - EDU - GREEN
 • 46182403 - EDU CER, s. r. o.
 • 46846646 - EDU CON, s.r.o.
 • 40855333 - Eduard Halmo - E-MONT
 • 48167690 - EDUARD K. s.r.o.
 • 35581603 - EDUCA n.o.
 • 27838714 - Educa24 agency s.r.o.
 • 50671316 - Educated & Happy
 • 48260401 - Education FG s.r.o.
 • 31720633 - Education Training & Consulting company a.s.
 • 28998260 - Edukační centrum Hvězda, o.p.s.
 • 50158660 - Edulienka
 • 44650787 - EDUMY s.r.o.
 • 50609751 - Edutainment
 • 45746397 - Eduvis, n.o.
 • 17321204 - EEA s.r.o.
 • 36609064 - eFACHMANN s.r.o.
 • 46937510 - eFACHMANN SK s.r.o.
 • 31674607 - eFamily, výrobné družstvo
 • 47183276 - EFAX LABORATORY s.r.o.
 • 43810187 - effective energy s.r.o.
 • 36111601 - EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského
 • 46202137 - EG Market s.r.o.
 • 51770172 - EHBI, s. r. o.
 • 47878126 - EchoFrame s.r.o.
 • 36042528 - EIBEN s.r.o.
 • 36391433 - EICHENWALD s.r.o.
 • 46040820 - eilSK s.r.o.
 • 36718122 - EIP Marketing, s.r.o.
 • 48322792 - eisenherz s.r.o.
 • 46433813 - EKO - LAND s.r.o.
 • 52047300 - Eko nadšenci, n.o.
 • 44837259 - Eko Tree, s. r. o.
 • 42071895 - Eko-Centrum, o.z.
 • 36471950 - EKO-FBB s.r.o.
 • 51221187 - EKO-ZEM
 • 51439271 - eko, s.r.o.
 • 36690830 - EKOBARD, a.s.
 • 51015013 - Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí
 • 72563001 - Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace
 • 36457671 - EKOČERGOV, a.s.
 • 44406606 - EKODREN s. r. o.
 • 50786555 - Ekodrevenice s.r.o.
 • 35684691 - EKOFIN Slovakia, a.s.
 • 31437842 - EKOFORM spol. s r.o.
 • 35734990 - EKOJET, s.r.o.
 • 36507440 - EKOL - recyklačné systémy, s.r.o.
 • 42162246 - Ekologické a inovačné centrum o. z.
 • 45410534 - Ekologické služby, s.r.o.
 • 45366977 - Ekolumi, s.r.o.
 • 31416519 - EKOM spol. s r. o.
 • 47577355 - EKOMAG s.r.o.
 • 36059820 - EKOMETAL, spol. s r.o.
 • 00399957 - Ekonomická univerzita v Bratislave
 • 46242694 - EkoOil - Slovakia s.r.o.
 • 37928392 - EKOPARK SLOVENSKO
 • 45679185 - EkoPellets Slovakia, s.r.o.
 • 47627557 - EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o.
 • 47711787 - EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o.
 • 31364438 - EKORDA, s.r.o.
 • 42297974 - EkoRegion Slovakia
 • 36168475 - EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
 • 31670083 - Ekoslov Consulting, s.r.o.
 • 50249495 - Ekospiš, združenie obcí
 • 00591998 - EKOSPOL a.s.
 • 42418097 - EkoSymbióza
 • 35880236 - EkoWatt
 • 46616306 - Ekowood Slovakia s. r. o.
 • 47744031 - Ekrabice, s.r.o.
 • 31652859 - EL spol. s r.o.
 • 44341423 - EL-TECH, s. r. o.
 • 35945966 - Elaia - Design Studio, s.r.o.
 • 36628948 - ELBACERT, akciová spoločnosť
 • 45431400 - ELCAT, s.r.o.
 • 00695599 - ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
 • 47599171 - ELCT, s.r.o.
 • 44514883 - ELEKTRO GROUP ML, s. r. o.
 • 36057363 - ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
 • 36616800 - ELEKTROMAX SK, s.r.o.
 • 35911506 - ELEKTRON-SK s.r.o.
 • 35717998 - ELEKTRONIKA a.s.
 • 31571875 - ELEKTROSYSTEM, a.s.
 • 45246327 - Elektrotechnická asociace České republiky
 • 37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
 • 00598429 - Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
 • 36725684 - ELEKTROVAL s.r.o.
 • 31615317 - Elektrovod Žilina, s.r.o.
 • 36385336 - ELEMENT a.s.
 • 47392461 - Element Consult s.r.o.
 • 50076922 - Element RS, s.r.o.
 • 33286922 - Elena Mašlonková TINA
 • 45947741 - ELESKO Trading a.s.
 • 35855801 - ELETTROMIL SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • 46816887 - ELFI, s. r. o.
 • 34609300 - Eliáš Čík - HYDROMAT
 • 44545274 - ELICE s.r.o.
 • 44899831 - ELINSS, s. r. o.
 • 36791831 - ELIPS Slovakia, s.r.o.
 • 48411248 - Elisa o.z.
 • 51944715 - Eliss Slovakia s.r.o.
 • 50712080 - ELIXOR s.r.o.
 • 44622902 - Elkan s.r.o.
 • 31619479 - ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
 • 45980357 - ELLI SLOVAKIA s.r.o.
 • 50338978 - ELMAR - SK, s.r.o.
 • 36401676 - ELMAX ŽILINA, a.s.
 • 45557675 - ELMOUR BETON s.r.o.
 • 36191931 - ELPROPEK spol. s r. o.
 • 46031111 - ELRIKA, s. r. o.
 • 44472501 - ELSAM, s.r.o.
 • 36433721 - ELSPOL - SK, s. r. o.
 • 31674267 - ELTRA, s.r.o.
 • 46345515 - ELUSIA s.r.o.
 • 31610587 - ELVIN, spol. s r.o.
 • 44989725 - ELVOSOLAR, a.s.
 • 17081106 - ELVYS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • 36505676 - ELYANA, s.r.o.
 • 36445151 - ELZIN, spol. s r.o.
 • 46725580 - EMAT tools, s.r.o.
 • 50858106 - Embassy of Innovators, o.z.
 • 47380446 - embe-sk, s.r.o.
 • 35734132 - Embraco Slovakia s.r.o.
 • 36883433 - Emil Sližka TOP-INTERIÉR
 • 41847351 - Emília Pazderáková - CYKAS
 • 06707785 - Emilova sportovní, z.s.
 • 50514865 - Emilove sady s.r.o.
 • 35708816 - EMIS s.r.o.
 • 00621200 - eMKLub
 • 48079057 - EMKOS s.r.o.
 • 17316260 - EMM, spol. s r.o.
 • 47887231 - EMOTION ID s. r. o.
 • 44559658 - Empire State, s.r.o.
 • 51788225 - EMPORIUM, s.r.o.
 • 45347441 - EMT Púchov s. r. o.
 • 50694103 - ENACON s.r.o.
 • 43814808 - ENAGRO, a.s.
 • 36660205 - ENAIRGY, s. r. o.
 • 44002971 - ENBICORE, s. r. o.
 • 46476504 - ENDLESS s.r.o.
 • 50632230 - Endless Studio s.r.o.
 • 36868302 - EndoCorp s.r.o.
 • 36589454 - ENEKOM s.r.o.
 • 47357801 - Energetické a obchodné družstvo
 • 48216631 - Energetické systémy Slovensko a.s.
 • 47067578 - Energetika Sereď, s.r.o.
 • 46383794 - ENERGIO SOLAR, s.r.o.
 • 36205788 - ENERGO CONTROL s.r.o.
 • 44303327 - ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
 • 45435839 - ENERGODYN s.r.o.
 • 31432425 - ENERGOMONT s.r.o.
 • 44206119 - ENERGOPROGRES s. r. o.
 • 31330142 - ENERGOSOFT spol. s r. o.
 • 50255932 - ENERGY CONSULTING n.o.
 • 36499366 - ENERGY Real s.r.o.
 • 36194824 - ENERGYCO, s.r.o.
 • 36278017 - ENEX GROUP, s.r.o.
 • 47420456 - ENFACTOR, s.r.o.
 • 47506075 - ENFEI s. r. o.
 • 35966289 - ENGIE Services a.s.
 • 45736448 - English Kids Club, n.o.
 • 45378576 - Engul, s.r.o.
 • 47664797 - ENLI s.r.o.
 • 46251677 - ENLIT spol. s r.o.
 • 35860642 - ENPI, s.r.o.
 • 35702877 - ensentia s.r.o.
 • 43817599 - ENSTRA, a. s.
 • 35858010 - ENVI - PAK, a.s.
 • 31434347 - ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
 • 45587787 - ENVICASH, s.r.o.
 • 31600891 - ENVIGEO, a.s.
 • 36259233 - ENVIRAL, a.s.
 • 51221195 - ENVIRO
 • 46523162 - ENVIROCARE, s.r.o.
 • 42204259 - EnviroFuture, o.z.
 • 31322611 - ENVIRON s. r. o.
 • 31681794 - ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
 • 51307715 - Environmental engineering investments
 • 36017680 - Environmental Institute, s.r.o.
 • 47567350 - Envirosil s. r. o.
 • 31413498 - ENVItech, s.r.o.
 • 46816101 - ENWASTE s. r. o.
 • 45003581 - EOS Innovazioni, a. s.
 • 46232532 - EOSA, s.r.o.
 • 46598774 - EPIC Solutions s.r.o.
 • 50292722 - epix
 • 22866710 - EPS aktivity, z.s.
 • 35956224 - EPS Slovensko, s.r.o.
 • 36779784 - equilab s.r.o.
 • 36582051 - EQUILIBRIA, s.r.o.
 • 51407388 - EQUILIBRIO CAPITAL Real Estate, s.r.o.
 • 50646192 - EQUILIBRIUM EU
 • 50485296 - EQUILIBRIUM EUROPE o.z.
 • 35701285 - EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o.
 • 42176841 - EQUITY
 • 36263605 - EQUUS a.s.
 • 31437575 - ERA - PACK - PLUS spol. s r.o.
 • 36325686 - ERBIA s.r.o.
 • 50746707 - ERDIAMO HOME s.r.o.
 • 36608441 - ERFOLG s.r.o.
 • 44514379 - ERI BAKERY, a.s.
 • 50711571 - Erlia, s.r.o.
 • 47943858 - ersor s.r.o.
 • 35859652 - ERUDA, s.r.o.
 • 36330345 - ERUDIO, s.r.o.
 • 36119661 - ERVES n. o.
 • 36665363 - ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o.
 • 36580163 - ES Poltrade, s.r.o.
 • 47990295 - Esencie života s.r.o.
 • 50018833 - ESIF s.r.o.
 • 36579751 - ESKADA, s.r.o.
 • 47918900 - ESKol s.r.o.
 • 36226904 - ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
 • 50914812 - esmiti s. r. o.
 • 50299701 - ESO, n. o.
 • 47191945 - EsoSvet s.r.o.
 • 31603262 - ESOX, spol. s r.o.
 • 46804811 - ESPEVE 9, s.r.o.
 • 31563538 - ESPRIT spol. s r.o.
 • 31633293 - ESSENTIA, s.r.o.
 • 46934600 - essential data, s. r. o.
 • 36706540 - ESTEN s.r.o.
 • 50042530 - Esthe inštitút vzdelávania
 • 47719362 - Estropiant, s. r. o.
 • 44352221 - ESYP s.r.o.
 • 46519793 - et cetera group, s.r.o.
 • 51261545 - Eternity
 • 50725467 - ETICO s. r. o.
 • 50727591 - ETIPOINT s. r. o.
 • 46813900 - ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o.
 • 36383597 - ETOP International, s.r.o.
 • 46968211 - ETOP WHEELS ASSEMBLING, s. r. o.
 • 36616257 - ETOP WHEELS, s.r.o.
 • 31751245 - ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
 • 45420807 - eTwo s.r.o.
 • 44323956 - EU - INVESTMENT, s.r.o.
 • 46847570 - EU Connecting s. r. o.
 • 36668702 - EUCOS SK s.r.o.
 • 47256125 - EUFC SK s.r.o.
 • 45745722 - EuProgres n.o.
 • 35973897 - EUREX SLOVAKIA s.r.o.
 • 31684076 - EURIS, spol. s r.o.
 • 36593648 - EURO KAMEŇ, s.r.o.
 • 26514958 - Euro Managers, s.r.o.
 • 36854476 - EURO SENIOR s.r.o.
 • 42268702 - EURO-AGRO-CONSULT
 • 46738479 - EURO-BAU s.r.o.
 • 42092515 - EURO-DONO n.o.
 • 31406521 - Euro-Projektservis, spol. s.r.o.
 • 18049397 - EURO-VAT, spol. s r.o.
 • 50432982 - Euroacademia s.r.o.
 • 36211079 - eurobus, a.s.
 • 50574124 - Eurocare, n.o.
 • N/A - Eurocomm-PR GmbH
 • 36244163 - EUROFIMA, s.r.o.
 • 50386310 - EUROGARNET s.r.o.
 • 36591688 - Euroko, spol. s r.o.
 • 46283471 - Euromecc, s.r.o.
 • 35838230 - EUROMED, s.r.o.
 • 36241873 - EUROMILK, a.s.
 • 42129893 - EUROP
 • 45742804 - Európa progres n.o.
 • 36626716 - Europak s.r.o.
 • 36552470 - EUROPALT plus, spol. s r.o.
 • 34118641 - EUROPALT, spol. s r.o.
 • 50338013 - EUROPE CATERING s.r.o.
 • 43791107 - Europe Center s.r.o.
 • 47713399 - Europe Media House s.r.o.
 • 42227950 - European Information Society Institute
 • 42197406 - European martial arts association
 • 44973209 - EUROPERSONAL & SERVIS s.r.o.
 • 18047351 - europlac s.r.o.
 • 45746575 - Európska agentúra vzdelávania, n.o.
 • 42277167 - Európska univerzitná hokejová asociácia
 • 35571039 - Európske Centrum Manažmentu o. z.
 • 50017381 - Európske Metodické Centrum
 • 37896695 - Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť
 • 51237741 - Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o.
 • 45738548 - Európsky inštitút regionálneho rozvoja, n.o.
 • 35582847 - Európsky technický inštitút, n.o.
 • 45746818 - EuroRegio, n.o.
 • 45737479 - Euroregión dunajskej iniciatívy
 • 36182061 - EUROSPAN s.r.o
 • 36217077 - EUROSUPPORT s.r.o.
 • 36532088 - EUROSVIT, s.r.o.
 • 45562261 - EUROTECH GROUP s. r. o.
 • 43892655 - EUROtoner, s.r.o.
 • 42044227 - EUROTREND
 • 48001635 - EUROTREND PARTNERS, s.r.o.
 • 45731195 - Eurotrend,n.o.
 • 36411418 - Eurotron component, a.s.
 • N/A - EuroVienna EU-consulting & -management GmbH
 • 50220110 - Eurovil s.r.o.
 • 35910712 - eustream, a.s.
 • 33372250 - Eva Zavadzanová
 • 44633777 - EVAGLASS, s. r. o.
 • 37975650 - Evanjelická spojená škola
 • 42227496 - Evanjelická spojená škola
 • 42224055 - Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin
 • 37955942 - Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
 • 48141909 - EVENT 4 YOU s.r.o.
 • 51882795 - Event4you, s.r.o.
 • 50808303 - Events, cathering and marketing, s.r.o.
 • 46120149 - EVERETT s.r.o.
 • 46201181 - EVERON, s. r. o.
 • 46732161 - EVITAL s. r. o.
 • 48067504 - EVO Trade s.r.o.
 • 50824414 - evocom s.r.o.
 • 27378381 - evolving systems consulting s. r. o.
 • 31562507 - EVPÚ a.s.
 • 02057531 - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
 • 36336351 - EX METAL, s.r.o.
 • 45715815 - EXAL s.r.o.
 • 44116306 - Excelium, s.r.o.
 • 35804629 - EXCELL, a.s.
 • 17321450 - exe, a.s.
 • 51330792 - Exelis s.r.o.
 • 30225736 - EXIM Trade, spol. s r.o. v likvidácii
 • 36577715 - EXPA PRINT, s.r.o.
 • 46778331 - EXPO2020, s.r.o.
 • 36690627 - Exportná aliancia strojárskych technológií /EAST/ s. r. o.
 • 47449322 - EXTREME NETWORK s. r. o.
 • 50031287 - EXTULA, s. r. o.
 • 36284823 - EZPO INVEST s.r.o.
 • 46407189 - EZRA s.r.o.
 • 50724321 - F Technology s.r.o.
 • 35764350 - F.M. Servis s.r.o.
 • 36647667 - FAB Co. s. r.o.
 • 36625507 - FÁBIAN s.r.o.
 • 42325277 - Fabinius
 • 50713451 - Fabo Building Company s.r.o.
 • 47591099 - fabrico s.r.o.
 • 46698221 - Fabrika SK s. r. o.
 • 46066284 - FABRIKA-NÁBYTOK s.r.o.
 • 31256503 - Facilitas n.o.
 • 43828361 - FADYF PARTNERS GROUP s.r.o.
 • 36022934 - Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
 • 36245372 - FAGUS, spol. s r.o.
 • N/A - Fachhochschule Burgenland GmbH
 • 48244155 - FAIRWAY club s.r.o.
 • 51994798 - FAJN INTERIÉR s.r.o.
 • 51316145 - Fajne s. r. o.
 • 17336007 - Fakultná nemocnica Nitra
 • 17336112 - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 • 44444761 - Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
 • 00610470 - Fakultná nemocnica Trenčín
 • 65269705 - Fakultní nemocnice Brno
 • 36543179 - FALC,s.r.o.
 • 44275986 - Falck Academy s.r.o.
 • 46409360 - Falco Engineering Slovakia, s.r.o.
 • 50645510 - FAMA-MT, s.r.o.
 • 46609334 - FamArt s. r. o.
 • 45738165 - Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.
 • 42343020 - Familiam
 • 42037417 - Familiaris
 • 47594306 - FANCY PHARMACY, a.s.
 • 46424237 - FARMA Busov s.r.o.
 • 45266328 - Farmácia Martin a.s.
 • 44228937 - FARMER Trade, s.r.o.
 • 69609861 - Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích
 • 50891316 - FASKAL s.r.o.
 • 31409385 - FAUN spol. s r.o.
 • 50627708 - FBR s.r.o.
 • 47132990 - FDDC s. r. o.
 • 31682561 - FEBAS s.r.o.
 • 36448974 - FECUPRAL, spol. s r.o.
 • 36770396 - FEDAN s.r.o.
 • N/A - Fedor Godál
 • 51290278 - FeelGreen
 • 31626556 - FEELING, spol. s r.o.
 • 50697625 - FEGA FOOD s.r.o.
 • 36490547 - FECHO, s.r.o.
 • 42266513 - FELIX Bratislava
 • 31399223 - FELS, spol. s r.o.
 • 35531151 - Fenestra
 • 45312737 - FENIX GLASS design s.r.o.
 • 36290262 - FENIX WORKS s.r.o.
 • 46165355 - Fentech s.r.o.
 • 31694403 - FERMAT - J & F STROJE, s.r.o.
 • 35743913 - FEROMAX s.r.o.
 • 51717255 - Festíkovo, s.r.o.
 • 31719295 - FEWEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • 36624063 - FF Systembau, s.r.o.
 • 36456853 - FG PROTECH, spol. s r.o.
 • 31607373 - FG science & research s.r.o.
 • 46354450 - FIDENTIA GROUP, s.r.o.
 • 46294473 - fierce s.r.o.
 • 50346024 - Figúr Land s.r.o.
 • 50214292 - Filantrop, n.o.
 • 36688614 - FILATECH, s.r.o.
 • 50504266 - Filip, s. r. o.
 • 36022926 - FILLECK, s.r.o.
 • 50746952 - Film Boost s.r.o.
 • 47471093 - FILM CAFE, s.r.o.
 • 45411131 - Filma, s.r.o.
 • 50718231 - FILMÁRIK OZ
 • 36356212 - Filmpark production, s. r. o.
 • 50710699 - FilmWorx Studios s.r.o.
 • 46956115 - filpo, s.r.o.
 • 36589063 - Filter Technik Slovakia, s.r.o.
 • 36194301 - FILTEX SK, spol. s r.o.
 • 31433979 - FIMABO spol. s r. o.
 • 35693932 - FINAGRO spol. s r.o.
 • 51717476 - Final group services, s. r. o.
 • 46617311 - Final Group, s.r.o.
 • 44037465 - FINALCAST, s.r.o.
 • 46445714 - Financconsulting, s. r. o.
 • 42499500 - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • 51268761 - Findrik Group s. r. o.
 • 50797743 - FINE Slovakia s.r.o.
 • 31718591 - FINESOFT, s.r.o.
 • 50627015 - FINIK kovo, s.r.o.
 • 44153538 - FINIT WOOD, s. r. o.
 • 36572535 - FINTEX, s.r.o.
 • 36035581 - Firma Gulik s.r.o.
 • 50593897 - FISH & HEALTH, s.r.o.
 • 36708780 - FISH&AGRO farma, s.r.o.
 • 47217952 - Fishcow Studio, s.r.o.
 • 50895397 - FIT HOUSE s.r.o.
 • 31571778 - FIVING, s.r.o.
 • 50685325 - FL, s.r.o.
 • 50178407 - Fland, s.r.o.
 • 50540556 - Flexi plast s.r.o.
 • 36511641 - FLEXOPRINT, s.r.o.
 • 48259276 - FLÓRA OBAL TEAM s.r.o.
 • 47612541 - FLORASYSTEM, s.r.o.
 • 36018121 - FLOS SLOVAKIA, s.r.o.
 • 48040371 - FLOVENAL s.r.o.
 • 50303694 - FlowDigital s.r.o.
 • 47411881 - FLY PUB, s. r. o.
 • 36256099 - Flyteam, s.r.o.
 • 47047941 - FM Krajco Group s.r.o.
 • 36534293 - FM SLOVENSKÁ, s.r.o.
 • 46761713 - FMach, s.r.o.
 • 35793147 - Focus Pro, s.r.o.
 • 47823305 - FOKUS očná optika a.s.
 • 36409740 - FOL-KONTAKT, s.r.o.
 • 42128480 - Folklor bez hranic
 • 35542039 - Folklórny súbor ILOSVAI
 • 44634480 - FOLLOW s.r.o.
 • 48301663 - FOLLOWER s.r.o.
 • 50274406 - FOLPACK s. r. o.
 • 46670297 - FONSA.sk s.r.o.
 • 36393053 - FONTANA, a.s.
 • 48266833 - FOOD UNION, s.r.o.
 • 44908342 - FOR ALL PEOPLE, s.r.o.
 • 45509069 - For glass s.r.o.
 • 48103276 - FOR PROJECT s.r.o.
 • 27146758 - For Vision Production, sro.
 • 36434311 - FOREAL, s.r.o.
 • 36437778 - FOREST progress s.r.o.
 • 47425016 - FORESTA Kids, s. r. o.
 • 60735384 - FORESTA SG, a.s.
 • 46242473 - Forexin ONE s. r. o.
 • 44311061 - FORK, s.r.o.
 • 36562611 - ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
 • 44699867 - Forseil, s. r. o.
 • N/A - Forschung Burgenland GmbH.
 • 37941470 - FORTIS PROJECT
 • 44283199 - FORTIUS, s. r. o.
 • 35720441 - FORTUNA LIBRI a.s.
 • 31815839 - Fórum života
 • 46629874 - Forvin SK s.r.o.
 • 35860472 - FORVIN, s.r.o.
 • 50706870 - ForWin s.r.o.
 • 43805884 - FOUR DESIGN FACTORY s.r.o.
 • 47494417 - FOURLEAF s.r.o.
 • 35683724 - Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
 • 44644639 - FR Trade, s.r.o.
 • 36476714 - Fragokov- export, výrobné družstvo
 • 36385867 - FRANCESCA CREATION, s.r.o.
 • 36823261 - Franchisingová spoločnosť Media Coeli® - STILICO s. r. o.
 • 50927558 - FranKE s. r. o.
 • 50367447 - František Nemec STAVREM s.r.o.
 • 33059632 - František Vašák
 • 35864583 - FREECOLORS s.r.o.
 • 51051591 - FRENESI s.r.o.
 • 46329056 - Frequency s. r. o.
 • 50463055 - Freunde der Bruno Walter Musiktage - Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera
 • 47066318 - Fringe Research and Training, s. r. o.
 • 47683643 - FROMAX s.r.o.
 • 36472476 - FROST a.s. Prešov
 • 44845995 - FUN MEDIA GROUP a.s.
 • 50704931 - Funcake s.r.o.
 • 50066960 - FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.
 • 36791571 - Future Technologies, a.s.
 • 42184061 - Futuristiq
 • 47127783 - Fytol s. r. o.
 • 00166537 - Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
 • 48115576 - FZKS, s.r.o.
 • 50337734 - G - INVEST s. r. o.
 • 36790117 - G & H Group, spol. s r. o.
 • 36274381 - G & H, s.r.o.
 • 44827938 - G & M in motion, s. r. o.
 • 51004160 - G KLUB, s.r.o.
 • 46517448 - G-S s.r.o.
 • 47822091 - G&F energy s.r.o.
 • 36380911 - G+G INTER DESIGN, a.s.
 • 31382606 - GA Drilling, a.s.
 • 47164891 - GABION CENTER s.r.o.
 • 48202011 - GaK
 • 46945067 - GALAM s.r.o.
 • 36088242 - Galantská knižnica
 • 36088251 - Galantské osvetové stredisko.
 • 47424672 - Galbis s.r.o.
 • 50653971 - GALEOS, s.r.o.
 • 42358485 - Galéria Gwerk oz
 • 36312274 - Galéria Velvet, s.r.o.
 • 31579736 - GALMM s.r.o.
 • 50506617 - GALVANIK s.r.o.
 • 44927011 - GAMA PLUS, s. r. o.
 • 36822710 - Games Farm, s.r.o.
 • 46297898 - GAMOTA JR s.r.o.
 • 36292630 - Garsius, s.r.o.
 • 31691552 - GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
 • 46300988 - GAS PROGRES I., spol. s r.o.
 • 31435076 - GASTRO - HAAL, s.r.o.
 • 46429166 - GASTROGROUP ONE s.r.o.
 • 42415489 - Gastronomický spolok
 • 36308935 - Gastroplus s.r.o
 • 46976141 - GATTER, s.r.o.
 • 46891277 - GAVIS, s.r.o.
 • 36864501 - Gazdovstvo Čižatice, a.s.
 • 42287588 - GBELSKÍ STRÝCI, o.z.
 • 50223241 - GBS group, s.r.o.
 • 46269177 - GCL, s. r. o.
 • 45973857 - GD IDENTITY s.r.o
 • 36814571 - GEART, s.r.o.
 • 46630821 - Gedis distribution s. r. o.
 • N/A - Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat
 • 51279606 - gemelli, s.r.o.
 • 45720509 - Gemer - Can, s.r.o.
 • 31946453 - Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
 • 36846244 - Gemini Group s. r. o.
 • 45952230 - GEMMA-LP, s.r.o.
 • 31657010 - GEMOR Fashion s.r.o.
 • 47837373 - GeneProt s.r.o.
 • 50881698 - Generácia 21
 • 47652047 - GENERAL ENGINEERING, spol. s r. o.
 • 00212008 - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • 51041839 - Generation ED, o. z.
 • 36212164 - GENERATÍV, s.r.o.
 • 36285595 - GENETON s.r.o.
 • 42377102 - GenoFond - združenie priateľov starých odrôd kultúrnych rastlín a plemien hospodárskych zvierat
 • 36315583 - GEO 3 TRENČÍN, s.r.o.
 • 36193241 - GEO Slovakia, s.r.o.
 • 44476329 - GEO SLUŽBY s.r.o.
 • 35715456 - GEO-KOD, s.r.o.
 • 42112842 - GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE
 • 44014091 - GEODETICCA VISION, s.r.o.
 • 36572161 - GEODETICCA, s.r.o.
 • 46571531 - GEODETICS s.r.o.
 • 50682156 - GEOFFREY s.r.o.
 • 47324392 - GEOFOR s.r.o.
 • 00166545 - Geografický ústav SAV
 • 36579017 - GEOLAND TOP, s.r.o.
 • 47418397 - GEOMAD s.r.o.
 • 46156429 - GeoServices, s. r. o.
 • 36306690 - GEOSTA s.r.o.
 • 45948992 - GEOTECH Bratislava s. r. o.
 • 36449113 - GEPARD, s.r.o.
 • 35960515 - GERI door s.r.o.
 • 45416346 - GESTIO s. r. o.
 • 44428791 - GET group, s.r.o.
 • 50516272 - GETTPAL s.r.o.
 • 44452411 - GetWell a.s.
 • 46944621 - GEVIE s.r.o.
 • 36017205 - GEVORKYAN, s.r.o.
 • 30223300 - GeWiS Slovakia s. r. o.
 • 50394681 - GG, s.r.o.
 • 46236261 - GIAROO SLOVAKIA, s.r.o.
 • 48174921 - GiM s.r.o.
 • 43855261 - GINALL & ROBINSON s.r.o.
 • 35885548 - GINGERS s. r. o.
 • 46846280 - GIRASOL, a.s.
 • 36410110 - GIROCHEM, s.r.o.
 • 50809393 - GIS Technologické centrum n.o.
 • 31650147 - GLASKO s.r.o. Prešov
 • 36492779 - GLASPOL, s.r.o.
 • 47432993 - GLASS WAY, s.r.o.
 • 48277886 - Glassgallery, s.r.o.
 • 50689207 - GLG s.r.o.
 • 31407471 - Global Blue Slovakia s. r. o.
 • 44021739 - Global Industry Solution, s. r. o.
 • 44208961 - Global industry, s.r.o.
 • 47517905 - GLOBAL INVEST DS-SK s.r.o.
 • 50930842 - GLOBAL YVESTATE s.r.o.
 • 42375258 - Globálne vzdelávanie,zdravie a veda v športe, o.z.
 • 44377134 - Globaltrading Slovakia, s. r. o.
 • 36407275 - GLOBESY, s.r.o.
 • 45866066 - Globholz sk, s.r.o.
 • 31780920 - GLOBSEC
 • 50148435 - Glóbus
 • 46801863 - GLspol. s r.o.
 • 46150757 - GM-LINK, s.r.o.
 • 50535145 - GNOMON s.r.o.
 • 46865527 - Go Create Performance s.r.o.
 • 03250326 - Go Digital! s.r.o.
 • 44323492 - Go For Sport s.r.o.
 • 50692453 - Gocard Race Academy s. r. o.
 • 44980663 - GODES, s.r.o.
 • 36459763 - GOHR, s.r.o.
 • 50431692 - GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o.
 • 35794950 - Goldmann Systems, a.s.
 • 51289181 - GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.
 • 36315541 - GOMS, spol. s r.o.
 • 50562924 - Gooddeer
 • 50648900 - GORPA s. r. o.
 • 36059366 - GP Consulting, s.r.o.
 • 50144375 - GPM group s. r. o.
 • 47874261 - GRANDPANO s.r.o.
 • 35718731 - GRANDSTONE, s.r.o.
 • 47454890 - Grantexpert s.r.o.
 • 46445617 - GRAPHICS STUDIO, s.r.o.
 • 35743468 - Gratex International, a.s.
 • 31645399 - GRD s.r.o
 • 30305624 - Gréckokatolícka eparchia Košice
 • 35514388 - Gréckokatolícka charita Prešov
 • 00179205 - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
 • 50102281 - Green Foundation, nadácia
 • 46256342 - Green Plantation s.r.o.
 • 46587993 - Green Print s.r.o.
 • 47131942 - GREEN VIEW s. r. o.
 • 43843948 - GREENCEL s.r.o.
 • 42209404 - GreenGang
 • 36028827 - GREENPON s.r.o.
 • 46687181 - GreenStars s.r.o.
 • 44789378 - GreenWay Technologies s.r.o.
 • 42362911 - Greenwill o.z.
 • 36424676 - GreMi KLIMA, s.r.o.
 • 51772469 - GRENAJ s.r.o.
 • 31596738 - GRESPO, s.r.o.
 • 50346946 - GreTa n.o.
 • 45853398 - Grif graphics, s.r.o
 • 48258121 - Grindstone s.r.o.
 • 50848143 - GRISSP, j.s.a.
 • 46648241 - GRIZZLY s.r.o.
 • 51771802 - GrowthPro s. r. o.
 • 50690485 - Gruny s. r. o.
 • 50657739 - Gstudio s.r.o.
 • 36620980 - GT DATA s.r.o.
 • 42333814 - Guľôčka
 • 34125680 - GUNNEX SK, s.r.o
 • 31731198 - GURMAN, s.r.o.
 • 45232270 - GX SOLUTIONS, a. s.
 • 50596454 - GXProfiles SK, s.r.o.
 • 00161268 - Gymnázium
 • 00161187 - Gymnázium
 • 00161225 - Gymnázium
 • 00160849 - Gymnázium
 • 00160989 - Gymnázium
 • 00161098 - Gymnázium
 • 00626848 - Gymnázium
 • 00598071 - Gymnázium
 • 00160903 - Gymnázium
 • 17151589 - GYMNÁZIUM
 • 00160580 - Gymnázium - Gimnázium
 • 00161012 - Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
 • 00161004 - Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
 • 00160211 - Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
 • 00588032 - Gymnázium Angely Merici
 • 00160717 - Gymnázium Antona Bernoláka
 • 00161152 - Gymnázium Antona Prídavka
 • 00160369 - Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
 • 00160938 - GYMNÁZIUM GELNICA
 • 00160164 - Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
 • 00160504 - Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce
 • 36092479 - Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové
 • 00160466 - Gymnázium Jána Hollého
 • 46276327 - Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
 • 00160482 - Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
 • 00396869 - Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
 • 00160563 - Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
 • 00399850 - Gymnázium Juraja Fándlyho
 • 17050111 - Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság
 • 00161047 - Gymnázium Lipany
 • 00160199 - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno
 • 00160407 - Gymnázium M. R. Štefánika
 • 00161136 - Gymnázium Martina Kukučína
 • 00626317 - Gymnázium Mikuláša Kováča
 • 00160881 - Gymnázium Milana Rúfusa
 • 00160962 - Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
 • 00161063 - Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
 • 00160318 - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
 • 17060532 - GYMNÁZIUM SV. ANDREJA
 • 36161667 - Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné
 • 17078334 - GYMNÁZIUM SV.TOMÁŠA AKVINSKÉHO
 • 00161195 - Gymnázium Školská 7
 • 00161217 - Gymnázium Terézie Vansovej
 • 61716707 - Gymnázium Valašské Klobouky
 • 00160695 - Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
 • 00160351 - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
 • 00559105 - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
 • 00160156 - Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium
 • 00160261 - GYMNÁZIUM, GOLIANOVA 68, NITRA
 • 17337101 - GYMNÁZIUM, Grösslingová 18, Bratislava
 • 00161241 - Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
 • 00160288 - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
 • 00047147 - Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
 • 00162159 - Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
 • 00160997 - Gymnázium, Poštová 9, Košice
 • 00160628 - Gymnázium, Školská 2, 01841 Dubnica nad Váhom
 • 00398900 - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • 00160229 - GYMNÁZIUM, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
 • 00160768 - Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
 • 36492647 - H & H Slovakia, s.r.o.
 • 31688985 - H + EKO, spol. s r.o., Košice
 • 36778346 - H A R K Y, s.r.o.
 • 31617913 - H B H , a.s.
 • 46557237 - H R A, s. r. o.
 • 36723185 - H.K.K.mont, s.r.o.
 • 36464937 - H.M.H. - Drevovýroba Kociha, s.r.o.
 • 46595759 - H+H STEEL s.r.o.
 • 45494193 - Habanero Steak Pub, s.r.o.
 • 47894610 - Haburaj spol. s r.o.
 • 50266535 - HADO Investments, s. r. o.
 • 44994583 - HAGO s.r.o.
 • 36426237 - HAJ SK, s.r.o.
 • 47067390 - HajPo, s.r.o.
 • 37885103 - Haľagoš
 • 50427784 - HALÁS - KOVOOBRÁBANIE s.r.o.
 • 36475467 - HALDY - PLUS, spol. s r.o.
 • 44729669 - Haltrans, s.r.o.
 • 46241256 - Hana Halásová
 • 36314439 - HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
 • 35964626 - Handtmann Slovakia, s.r.o.
 • 44933762 - HANES, s.r.o.
 • 50773810 - Hans Roger Valentine Zenner
 • 47376147 - hanus, s.r.o.
 • 36792292 - HANZELY,s.r.o.
 • 51464560 - Happy Club, o.z.
 • 44341962 - HAPPY LAND, s. r. o.
 • 46645438 - Haraburdart s.r.o.
 • 36259349 - HARLOW group, spol. s r.o.
 • 50127896 - HARMADY, s.r.o.
 • 36707911 - Harona s.r.o.
 • 51444682 - HAZ Group s.r.o.
 • 44865163 - HB - LaserCut s.r.o.
 • 36580732 - HC LOGISTIK, s.r.o.
 • 50239848 - HC media, s.r.o.
 • 29303443 - HCLi o.p.s.
 • 36419613 - HDF, s.r.o.
 • 46077171 - HDM Consulting, spol. s r.o.
 • 50474251 - HEAD Studio s.r.o.
 • 51955822 - Hefaistos n.o.
 • 46944982 - HEGE s. r. o.
 • 47555866 - HELICOP, s.r.o.
 • 47413328 - HELIOS IS, s.r.o.
 • 45362122 - HELIOSYS s.r.o.
 • 31413391 - HELORO s.r.o.
 • 42417686 - HELP 4 PEOPLE o.z.
 • 47607611 - Helske Europe, s.r.o.
 • 47211253 - Helske, s.r.o.
 • 44236310 - HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o.
 • 46100873 - Hempfarm Slovakia s. r. o.
 • 31344500 - HENNLICH s.r.o
 • 50334719 - HEPPiApple s. r. o.
 • 36565016 - Herb-Pharma Sk, s.r.o.
 • 36172936 - Herba Drug Trade s. r. o.
 • 50852671 - HerbaFlora, s.r.o.
 • 50176374 - Herbatica s.r.o.
 • 50446525 - Herbik s.r.o.
 • 44986823 - Herman Slovakia Distribution s.r.o.
 • 36646121 - Hermann Armin s. r. o.
 • 44314507 - Hermann SK, spol. s r.o.
 • 36381047 - HERN s.r.o.
 • 36729124 - HERSTEK MILAN spol. s r.o.
 • 17325277 - HES - COMGEO spol. s r.o.
 • 43900658 - HESCON s. r. o.
 • 50351541 - Hesperus n.o.
 • 46035800 - Hessel Slovakia s. r. o.
 • 31678572 - HESTA, spol. s r.o.
 • 36207331 - Hevhetia s.r.o.
 • 35785306 - Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
 • 44987242 - HEXTRADE s.r.o.
 • 36294632 - HF NaJUS, a. s.
 • 50727401 - Hi Sky s.r.o.
 • 36199451 - Hi-Reklama, s.r.o.
 • 50758781 - Hi-Ten TENNIS & ACTIVITY CENTER s.r.o.
 • 35737719 - HighChem s.r.o.
 • 50691872 - Hinkom s.r.o.
 • 47316489 - HIVET s.r.o.
 • 31584594 - HIVUS s.r.o.
 • 47560789 - HK BUILD, spol. s r. o.
 • 48178802 - HK Nitra, s.r.o.
 • 36684597 - HKS Forge, s.r.o.
 • 46534831 - Hladamfarby.sk s. r. o.
 • 00603481 - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • 44162316 - Hmat s. r. o.
 • 44936354 - Hnutí DUHA Olomouc
 • 50430785 - HOFITECH s.r.o.
 • 47951974 - HOKAS, s.r.o.
 • 44487282 - HOKI s. r. o.
 • 31601014 - HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s. r. o.
 • 36625124 - HOLES, s.r.o.
 • 42298563 - Holeška
 • 50720317 - Home Wood s.r.o.
 • 36867551 - HoMe, a.s.
 • 46236562 - HOMEVILLE s.r.o.
 • 37924435 - HOMO HOMINI, n. o. slovenský názov ČLOVEK ČLOVEKU, n. o. skrátený názov H.H., n. o.
 • 50698249 - HONEYCOMB, s.r.o.
 • 42395178 - Hontianske Poiplie
 • 36517844 - HoReCup, a.s.
 • 36241741 - Hornak, s.r.o.
 • 36667242 - Hörnlein, k.s.
 • 42065496 - Hornoliptovský kurucký regiment
 • 36005622 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
 • 36002887 - HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
 • 00634891 - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
 • 42228395 - Horská služba Čergov
 • 42222184 - Horská služba Malá Fatra
 • 37879693 - Horská záchranná služba
 • 37942409 - Horúci tím
 • 50988875 - HORVÁTH ORIENTAL ORCHESTRA
 • 47135247 - Horváth Zoltán, s.r.o.
 • 35555769 - Hospic HARMÓNIA
 • 50092707 - HOSPODÁRSTVO ŠTVRTOK s.r.o.
 • 36522767 - Hospodárstvo, s.r.o.
 • 50942492 - HOSTIN, s.r.o.
 • 48151831 - Hostinec u robotníka, s.r.o.
 • 50963911 - HOSTINKOVO, s.r.o.
 • 36518263 - HOSTPLAST, spol. s r.o.
 • 00162191 - Hotelová akadémia
 • 31946615 - Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
 • 00162019 - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera,Piešťany,
 • 17078393 - Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
 • 47566868 - HOUND s.r.o.
 • 50694642 - House of Art, spol. s r.o.
 • 50098098 - HP Academy, s.r.o.
 • 46814817 - HP Steel SK s.r.o.
 • 34145095 - HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
 • 35692448 - HPL spol. s. r.o.
 • 36341029 - HPM HEAT SK, s.r.o.
 • 47446501 - Hprogress, s.r.o.
 • 44579799 - HR 2008 Consulting s.r.o.
 • 46968881 - Hrad a Kaštieľ s.r.o.
 • 48120278 - HRANICA, s.r.o.
 • 50060171 - HRC Engineering s.r.o.
 • 36579009 - HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.
 • 50490281 - Hrnček Var- Materské centrum
 • 45958823 - HrTech s.r.o.
 • 48212474 - HS 10 s.r.o.
 • 00614653 - HS Technik, spol. s r.o.
 • 36398021 - HSG s.r.o.
 • 36590177 - HSH Group s.r.o.
 • 36700746 - HT Solution s.r.o.
 • 34138927 - HT, s.r.o.
 • 50572407 - HUBERT spol. s r.o.
 • 36464562 - HUDÁK, spol. s r.o.
 • 44479611 - Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.
 • 42407869 - Hudobný inkubátor
 • 46487581 - HUGOPARTNER, s.r.o.
 • 42415187 - Hulapa film
 • 36270067 - Huliman, s.r.o.
 • 50679864 - HuLu projekt s. r. o.
 • 50988905 - HUMAN IDENTITY, o.z.
 • 45734461 - Humanitarian, n.o.
 • 50646206 - Humanité
 • 44509847 - Humansoft s.r.o.
 • 51018969 - HUNTSEASON s.r.o.
 • 51766001 - Huris s. r. o.
 • 36088269 - Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci
 • 37781324 - Hvezdáreň a planetárium v Prešove
 • 00098639 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
 • 35900008 - HYCA s.r.o.
 • 36400955 - HYDAC Electronic, s.r.o.
 • 36699420 - HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36317764 - Hydro-Gen a.s.
 • 44910452 - HYDROBETON s. r. o.
 • 35861843 - HYDROCHEM, s.r.o.
 • 36554812 - HYDROSERVICE, spol. s r.o.
 • 31423736 - HYKEMONT spol. s r.o.
 • 36300802 - CH - PRINT, a.s.
 • 42052980 - Charita Komárno, n.o.
 • 42000513 - Charita sv. Alžbety n.o.
 • 42166390 - Charita Šenkvice n.o.
 • 30854482 - CHARTIKANO občianske združenie
 • 34113541 - CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o.
 • 44173598 - Chateau Marco, s.r.o.
 • 47475021 - Chateau Vécsey, s.r.o.
 • 46707719 - Check IT s.r.o.
 • 50604457 - CheckPub, s.r.o.
 • 36490687 - ChemEnviron, s.r.o.
 • 31695426 - CHEMES, a.s. Humenné
 • 00166618 - Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
 • 36004391 - CHEMNI USIP spol. s r.o.
 • 31737862 - CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
 • 31736327 - CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.
 • 31719724 - CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
 • 36674621 - CHEMSTROJ, s.r.o.
 • 36497274 - CHETRA SK, s.r.o.
 • 50732935 - Chevron s.r.o.
 • 48139327 - Chill Point s.r.o.
 • 36331741 - CHIRAGAL, s.r.o.
 • 36794619 - CHIRANA T.Injecta, a. s.
 • 46284761 - Chocolate Patrik s.r.o.
 • 36617016 - ChocoSuc Partner, s.r.o.
 • 22618554 - Chuť ŽIŤ
 • 50946153 - Chytrá stena s.r.o.
 • 36789097 - CHYŽBET SK, s.r.o.
 • 47813709 - I food SK s.r.o.
 • 35705337 - I.E.systems spol. s r.o.
 • 35763361 - I.G.C.STROJAL s.r.o.
 • 46528539 - I.K.NOW s. r. o
 • 51409917 - I.M.B. services, s.r.o.
 • 47393360 - I.MM GROUP, s.r.o.
 • 25546210 - I.Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola o.p.s.
 • 36049883 - I.P.A. - Kovovýroba spol. s.r.o.
 • 31691099 - I.P.C. REFRACTORIES, spol. s r.o.
 • 35774720 - I.S.D.D. plus, s.r.o.
 • 36591246 - I.T.A. spol. s r.o.
 • 46471804 - I&P Company Limited s. r. o.
 • 50971590 - i3-project, s.r.o.
 • 50650351 - I4A - Institute 4 Academy
 • 50711342 - IB smart s.r.o.
 • 46949852 - IBEEX s.r.o.
 • 35970910 - ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.
 • 46786406 - ICT industrial construction technologies s. r. o.
 • 47973374 - iCultura s.r.o.
 • 36328057 - ICZ Slovakia a. s.
 • 46015035 - ID Reklama s.r.o.
 • 50972243 - IDEA 5, s.r.o.
 • 46745891 - IDEA Space, s.r.o.
 • 48005819 - Ideal Agency s.r.o.
 • 50695681 - Ideal Agency SK s.r.o.
 • 30778221 - Ideálna Mládežnícka Aktivita
 • 47973650 - ideata Europe, s. r. o.
 • 50898141 - Idey s. r. o.
 • 17642141 - IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
 • 34138277 - IDONA, spol. s r.o.
 • 44955154 - IDS Trade, s. r. o.
 • 35968915 - IFT InForm Technologies, a.s.
 • 48166235 - iGenius, s. r. o.
 • 31665926 - IGLASS spol. s r.o.
 • 14175509 - Igor Danaj
 • 11927909 - Igor Gladiš-FOGO
 • 37354906 - Igor Oravec - MARS
 • 46218335 - IGV technológie s.r.o.
 • 31729762 - IK Steel, spol. s r.o.
 • 45852499 - IK TRADE, s. r. o.
 • 45554374 - IKa - INteriér s. r. o.
 • 36057185 - IKE, spol.s.r.o.
 • 44934203 - Illichmann Castalloy s. r. o.
 • 46963316 - Illusionist s.r.o.
 • 47156074 - iLO, s. r. o.
 • 44653891 - Image SK s. r. o.
 • 35787929 - IMAGEWELL, s.r.o.
 • 31735631 - IMAGINE VISION, s.r.o.
 • 50693921 - IMAGINE VISIONS
 • 50683560 - iMACHINES s.r.o.
 • 44007841 - IMAO electric, s. r. o.
 • 50813919 - ImiS L, spol. s r.o.
 • 45599793 - IMPERGAM, s. r. o.
 • 47372923 - IMPERIALIS s. r. o.
 • 42394104 - IMPÉRIUM
 • 30854687 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • 47725141 - Impres AB, s.r.o.
 • 45477922 - Impuls Idea Family, s.r.o.
 • 10662766 - Imrich Goliaš - LIANA-GOLF
 • 36403997 - ims, a.s.
 • 36473685 - IMUNA PHARM, a.s.
 • 35951541 - IN DESIGN, s.r.o.
 • 47168897 - IN ENERGY, s.r.o.
 • 36673153 - In Harmony, s.r.o.
 • 31798781 - in minorita
 • 36758779 - INCLUSIVE4ALL, s.r.o.
 • 36493953 - Incomex, s.r.o.
 • 36680451 - INCOSOL, s.r.o.
 • 50152351 - Indense s.r.o.
 • 47833980 - indievisual media, s.r.o.
 • 06445811 - INDUBIA CARE s.r.o.
 • 36288217 - INEKON SYSTEMS (SK) s.r.o.
 • 45681881 - INERT Slovensko, s. r. o.
 • 50764764 - Infanta, s.r.o.
 • 43970630 - INFINITY GROUP a.s.
 • 36791288 - INFINITY Investment, s.r.o.
 • 47984732 - INFINITY studio, s.r.o.
 • 46713816 - Infoland s.r.o.
 • 36284009 - infopark s.r.o.
 • 42248418 - Informačný a vzdelávací inštitút
 • 50734008 - INFOSMEDIA, s.r.o.
 • 00003964 - INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
 • 43898190 - Infra Services, a. s.
 • 34392882 - Ing. Juraj Bánsky
 • 10742573 - Ing. Alexander Pivovarník - INGMETAL
 • 32073208 - Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN
 • 10771760 - Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT
 • 37631241 - Ing. arch Michal Pasiar
 • 35486741 - Ing. arch. Erik Klaubert
 • 41840577 - Ing. arch. Jaroslav Hrivnák
 • 46279644 - Ing. arch. Marek Opavský
 • 41687621 - Ing. arch. Martin Pavlík
 • 44699247 - Ing. Arch. Matej Brašeň
 • N/A - Ing. arch. Ondrej Zachar ArtD.
 • 43396739 - Ing. arch. Peter Gonda
 • 41995287 - Ing. arch. Peter Marko
 • N/A - Ing. arch. Zuzana Dolobáčová, autorizovaný architekt
 • 34985271 - Ing. Attila Czikó - ROSA
 • 47321369 - Ing. Attila Házi
 • 45276676 - Ing. Cyprián Gura - TATRA ateliér
 • 35456752 - Ing. Daniel Cimrák - Cassiopeius Kreative & Produktive Management
 • 43336825 - Ing. Darina Szöllösiová - Vitráže
 • 50852264 - Ing. Daša Beňová, PhD.
 • 50102397 - Ing. Dobrovič - DOBROSTAV s.r.o.
 • 37051890 - Ing. Emil Blicha - ELBA
 • 51040263 - Ing. Erika Mikulová, PhD.
 • 40601480 - Ing. Eva Bitarovská - ECO
 • 48155608 - Ing. Gabriela Gáborová
 • 34919627 - Ing. Igor Firment
 • 45648425 - Ing. Ingrid Kakodyová - IngK
 • 50773917 - Ing. Iva Vranská Rojková - izkona
 • 32879989 - Ing. Iveta Kantorová
 • 33293601 - Ing. Ján Lupták - LUNIT
 • 36870951 - Ing. Ján Ľupták JEDNA STOPA
 • 17180473 - Ing. Jana Horková - WIND
 • 35007273 - Ing. Jana Vojčiková - agentúra TOP
 • 50685520 - Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
 • 48168181 - Ing. Jozef Červinský ml.
 • 36871389 - Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT
 • 14315424 - Ing. Jozef Kandráč
 • 22702687 - Ing. Jozef Švrček FLOT
 • 40112659 - Ing. Juraj Nemčík - DREVOVÝROBA
 • 50178075 - Ing. Juraj Šanoba
 • 50759680 - Ing. Juraj Toth - Lietajme.sk
 • 14317532 - Ing. Juraj Valiček
 • 37197240 - Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR
 • 37757563 - Ing. Ľubica Konopková
 • 33612145 - Ing. Ľuboš Babarík WELL
 • 37060791 - Ing. Magdaléna Haranzová, PhD. - MAL-MIX
 • 47956402 - Ing. Marcel Sivčo SIMA
 • 43384111 - Ing. Marek Kamzík
 • 50234510 - Ing. Marek Klimčík
 • 50723073 - Ing. Mária Sontágová Kandráčová
 • 46432710 - Ing. Marián Mikula - M CONSULT
 • 37751841 - Ing. Martin Lopušniak, PhD.
 • 41857836 - Ing. Mgr. Martin Hriňák
 • 17722608 - Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET
 • 35476630 - Ing. Milan Filip - MSF57_FILIP
 • 22678638 - Ing. Miloš Macega M+M
 • 14197791 - Ing. Miroslav Čerey Výrobky z dreva a kovov
 • 46839739 - Ing. Monika Laciková - LaMON Photography
 • N/A - Ing. Oliver Csémy
 • 50759663 - Ing. Ondrej Slivka Vinyl-LAB
 • 41889339 - Ing. Oto Klostermann
 • 32527641 - Ing. Pál Horváth
 • 13985248 - Ing. Pavel Guláš, G+G
 • 35032171 - Ing. Pavol Kopačka - MEDIA
 • 10858423 - Ing. Pavol Lizák
 • 33857920 - Ing. Pavol Višňovský - CONSULTING & CONTROL OF WELDING
 • 37463993 - Ing. Peter Beňo - KOVOPRODUKT
 • 51703041 - Ing. Peter Paluš - Consulting
 • 88849651 - Ing. Petr Staňo
 • 41838084 - Ing. Radmila Drevaňová
 • 10925937 - Ing. Rastislav Primus
 • 37369458 - Ing. Róbert Haburaj
 • 37538845 - Ing. Roland Gašpár 7ART
 • 50322494 - Ing. Stanislav Guláš - SG MANAGEMENT
 • 43464963 - Ing. Štefan Hreško - S.H.Steel
 • 34347470 - Ing. Viliam Čech
 • 34754644 - Ing. Vladimír Lago
 • 37097571 - Ing. Vladimír Rybárik
 • 32469535 - Ing. Vladimír Vagaský - GART - ART
 • 14108097 - Ing. Vladimír Vikor DYNAMIK, STAVEBNÁ FIRMA
 • 37862995 - Ing. Zsolt Papp
 • 50691864 - Ing. Želmíra Macháčková
 • 44306776 - Ing.arch. Katarína Kollárová
 • 37680439 - Ing.arch. Radoslav Repka
 • 37397630 - Ing.arch.Mária Drblíková
 • 41194411 - Ing.Dana Svetlíková
 • 33684651 - Ing.Emil Jelinek - JeVa
 • 42340683 - Ing.František Vahovský
 • 37060805 - Ing.Janka Kuricová Cziráková - JKC
 • 37172433 - Ing.Lucia Sandtner, PhD.- Ekoposs+
 • 34117300 - INGEMAR s.r.o.
 • 36803006 - INGENIO, s.r.o.
 • 44897855 - INGENIUM Slovakia s.r.o.
 • 31619959 - INGPORS, s.r.o.
 • 00625809 - INICIATÍVA
 • 37995545 - Iniciatíva Inakosť
 • 50967789 - Iniciatíva stráže prírody
 • 36190837 - Initia, s.r.o.
 • 36636444 - Inlogic Software s.r.o.
 • 45871582 - Innergy s.r.o.
 • 46391932 - Innov8 s.r.o.
 • 46724010 - Innova MiG s.r.o.
 • 50465431 - INNOVATIONS s.r.o.
 • 44094949 - INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
 • 36280712 - Innovatrics, s.r.o.
 • 47894458 - INNOVIS, s.r.o.
 • 36614866 - INNOWISE RDC, s. r. o.
 • 48220582 - INNOWISE, s.r.o.
 • 51667142 - Inovativ Sped, s.r.o.
 • 46087052 - Inovea s.r.o.
 • 45745706 - Inovitum, n. o.
 • 47539691 - Inovitum, s.r.o.
 • 45354928 - INPORTANTE s.r.o.,
 • 35868325 - iNRG, s.r.o.
 • 46590129 - Insomnium, s. r. o.
 • 47838639 - INSPECT s.r.o.
 • 04535341 - Inspirace Zlín z.s.
 • 70833737 - Institut EuroSchola, z.ú.
 • 26657341 - Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
 • 42166373 - Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
 • 50192531 - Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
 • 50431242 - Inštitút finančného vzdelávania
 • 46908935 - Inštitút forenzných vied a.s.
 • 42166802 - Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia angl. názov Economic Policy Institute, n.p.o.
 • 44700784 - Inštitút jazykov a vzdelávania KNM s.r.o.
 • 50488431 - Inštitút jazykov a vzdelávania KNM, n. o.
 • 31749836 - Inštitút koľajovej dopravy, z.z.p.o.
 • 48484733 - Inštitút kompenzácie, edukačnej efektivity a poradenstva Vianey
 • 45739188 - Inštitút kreatívnej ekonomiky, n.o.
 • 42260361 - Inštitút ľudských práv
 • 35562340 - Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
 • 50366874 - Inštitút ochrany ústavných práv
 • 50490575 - Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
 • 42448450 - Inštitút pre aktívne občianstvo
 • 37983954 - Inštitút pre biomedicínu, n. o.
 • 36070629 - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
 • 31800939 - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
 • 35581956 - Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých n.o.
 • 31809944 - Inštitút pre pasívne domy
 • 42353661 - Inštitút pre podporu umenia a vzdelanosti
 • 42279470 - Inštitút pre progresívne riešenia
 • 42172136 - Inštitút pre rozvoj spoločnosti
 • 50708694 - Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
 • 31770321 - Inštitút pre verejné otázky
 • 30847451 - Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • 45747822 - Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity - IRTEC n.o.
 • 42106605 - Inštitút rozvoja TATRA SOCIETY
 • 50597388 - Inštitút Rozvoja, o.z.
 • 48203467 - Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o.
 • 42177472 - Inštitút urbánneho rozvoja
 • 50497227 - Inštitút výchovy a športu
 • 45023263 - Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o.
 • 44689527 - Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s.r.o.
 • 00493546 - Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 • 30856523 - Inštitút zamestnanosti
 • 36023876 - INT-COR spol. s r.o.
 • 36391352 - INTAS SLOVAKIA, s. r. o.
 • 35698616 - Intech Slovakia, s.r.o.
 • 37899198 - InTech Žiar nad Hronom, z.p.o.
 • 36595705 - INTELSOFT EAST, spol. s r.o.
 • 45528217 - Inter Alia, s.r.o.
 • 31710239 - INTER M & K, spol. s r.o.
 • 45957002 - INTERCONFIN s.r.o.
 • 36353272 - INTERIA, s.r.o.
 • 47490926 - INTERKAMEŇ s.r.o.
 • 45298742 - INTERKLINIK CARE s. r. o.
 • 31750052 - Interklub Bratislava
 • 36647161 - INTERKON TRADE, s.r.o.
 • 50599984 - INTERKOV STEEL, s.r.o.
 • 50085999 - InterMedical Plus, s.r.o.
 • 42083613 - Interregionálna inovačná spoločnosť
 • 45747024 - INTERsen, n.o.
 • 50866788 - Intersyst, s.r.o.
 • 36244660 - Intervis, spol. s r.o.
 • 35728531 - InterWay, a. s.
 • 44978359 - INTRO.CO, s.r.o.
 • 36449181 - INTROPLAST, a.s.
 • 44942800 - Inventis, s. r. o.
 • 34125213 - INVEST SERVIS, s.r.o.
 • 36294454 - INVESTPETROL, s.r.o.
 • 45912017 - InvestRea development, s.r.o.
 • 36853020 - INVITA, s.r.o.
 • 44406797 - Inžiniering MH, s. r. o.
 • 44452594 - IO Tech s. r. o.
 • 36423947 - IPA Slovakia, s.r.o.
 • 45633118 - IPATEX, s. r. o.
 • 36374784 - IPECON, s.r.o.
 • 42395224 - Ipeľská Kotlina - Novohrad
 • 36633500 - IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.
 • 31589898 - IPESOFT spol. s r.o.
 • 36629561 - IPM Industries,s.r.o.
 • 37866486 - IPROVIN Slovakia
 • 51040859 - IQ Reality s.r.o.
 • 26465035 - IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
 • 35902868 - IRISANA, s.r.o.
 • 36030597 - IRONAL, spol. s r.o.
 • 43963196 - Ironex, s.r.o.
 • 47373288 - IS - Industry Solutions, a.s.
 • 51213800 - ISIES development, s. r. o.
 • 50663551 - ISO Authority, s.r.o
 • 36232157 - ISTERMEAT a. s.
 • 37954903 - ISTOTA, n.o.
 • 47049715 - ISYS plus s.r.o.
 • 46759786 - IT Academy s. r. o.
 • 31801412 - IT asociácia Slovenska
 • 44908351 - IT Dream, s.r.o.
 • 45851298 - IT Rental, s.r.o.
 • 47960086 - IT SOLUTIONS EU s.r.o.
 • 47609541 - IT Way, s.r.o.
 • 17332231 - it.invest eu, s.r.o.
 • 46671200 - iTech Energy, s.r.o.
 • 50109227 - iTechnology
 • 42162661 - Iter Transparens
 • 31680259 - ITES Vranov, s.r.o.
 • 36713031 - ITMG, s.r.o.
 • 47811986 - ITnet-1, s. r. o.
 • 31638384 - ITOSS, s.r.o.
 • 47254505 - ITS - Intelligent Transport System, s. r. o.
 • 45268991 - ITS Consulting, s. r. o.
 • 47952385 - ITV CONSULT s. r. o.
 • 26543681 - IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.
 • 00157660 - IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
 • 43054641 - Ivan Kozáček - C A P R I S
 • 33480702 - Ivan Kubiš AUTODOPRAVA
 • 37435469 - Ivan Rusnák
 • 51221144 - IVCM Informačné a vzdelávacie centrum mladých
 • 33300119 - Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie
 • 31652425 - IVIM s.r.o. Trebišov
 • 03409929 - IVP - Institut pro vzdělání a trh práce, z. s.
 • 36588482 - IXCHEL s.r.o.
 • 46489860 - IXSOL, s.r.o.
 • 35834013 - IZOSTAV, spol. s r.o.
 • 31588468 - J - STAV spol. s r.o.
 • 36586293 - J & J Partners, spol. s r.o.
 • 36021351 - J & R INSPIRE, spol. s r.o.
 • 36452475 - J a K, s.r.o.
 • 00615579 - J M S - solid trade spol. s r.o.
 • 42173094 - J. K. Myšľanov
 • 50733699 - J.R.G. Plus s. r. o.
 • 43838651 - J.R.G. s.r.o.
 • 47211415 - J.T. Baby, s.r.o.
 • 46312927 - J.T. GROUP s.r.o.
 • 47989131 - J&B RECYCLING s.r.o.
 • 47172177 - J&C Personal Agency s.r.o.
 • 48213624 - J&D OFFICE s.r.o.
 • 50293486 - J&G production s.r.o.
 • 36598364 - J&M - Group, s.r.o.
 • 36811688 - J&T consult, spol. s.r.o
 • 50670891 - JA life s.r.o.
 • 35718986 - JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
 • 35705779 - JAGA GROUP, s.r.o.
 • 36713848 - JÁGRIK Metal, s.r.o.
 • 48299341 - Jajnekem, s.r.o.
 • 36827380 - JAKOR s. r. o.
 • N/A - Jakub Krkoša
 • 40019845 - Jakub Laca
 • 36174254 - JAMADA-stav s.r.o.
 • 36410233 - JAMANAT, s.r.o.
 • 36334162 - JAMI Metalltechnik, spol. s r.o.
 • 50170520 - JaMiDo centrum
 • 31617131 - JAMP, s.r.o.
 • 36247006 - JAMPEX TRADE, spol. s r.o.
 • 32396279 - Ján Babič -- Stolárstvo
 • 14070090 - Ján Cibulka - CIBI
 • 34353097 - Ján Dikoš
 • 10756817 - Ján Džubák
 • 37197517 - Ján Hegedűš - STOLÁRSTVO - HEGE
 • 40068901 - Ján Hranica - JH
 • 41514653 - Ján Jasenský - JMS štúdio
 • 37597205 - Ján Maruna
 • 40983676 - Ján Maslan STOLAN
 • 14292866 - Ján Pčola FRAGOLA
 • 47436123 - Ján Sabo - Barter s.r.o.
 • 37022849 - Ján Skovajsa - KLIMAT
 • 33346305 - Ján Srník
 • 43524877 - Jana Melichová - JM
 • 00373222 - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
 • 35789000 - JANECO, s.r.o.
 • 36515507 - JANOLI, s.r.o.
 • 31632998 - JAP, s.r.o.
 • 10746528 - Jaroslav Breznen - RADZIM
 • 17852188 - Jaroslava Demáčková DEMRO
 • 48170828 - Jasenovská s.r.o.
 • 51085984 - Jasnejšia Budúcnosť, o. z.
 • 36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
 • 36242578 - JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
 • 00168599 - JAVORINA, výrobné družstvo
 • 31803491 - JAVORNÍKY
 • 37814605 - Javorníky - východ
 • 45747938 - Javorry n.o.
 • 45744092 - Jazmínka, n. o.
 • 61989011 - Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
 • 00897019 - Jednota dôchodcov na Slovensku
 • 00178705 - Jednota slovenských matematikov a fyzikov
 • 42359571 - Jem iné
 • 51655705 - Jerome&Curtis, s.r.o.
 • 36167851 - JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
 • 47357690 - JetAge, s.r.o.
 • 50807102 - Jettu s. r. o.
 • 46347909 - JFcon, s. r. o.
 • 44646372 - JFS, s. r. o.
 • 36648922 - JGL, s.r.o.
 • 75064707 - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o
 • 70888337 - Jihomoravský kraj
 • 46793283 - JJ Logistic s.r.o.
 • 36443701 - JK Slovakia s.r.o.
 • 36286133 - JKL production s.r.o.
 • 46339451 - JM - AGROSTAVBY, s.r.o.
 • 50697838 - JMK creative s.r.o.
 • 44052171 - JMP Plast, s.r.o.
 • 47526611 - JMS Press, s. r. o.
 • 36582468 - JNT, s.r.o.
 • 51167778 - JOB & DUES academy s.r.o.
 • 50263731 - JOB SOLUTIONS, s.r.o.
 • 36253740 - JOER s.r.o.
 • 51253950 - JOINT Business s.r.o.
 • 50751280 - Jolie s.r.o.
 • 51671514 - JOPE PLUS s. r. o.
 • 36568490 - JoTa, s.r.o.
 • 34326545 - Jozef Halanda - AddArt
 • 33039216 - Jozef Húšek - SEKULSKÁ KERAMIKA
 • 41517202 - Jozef Jendrek - JOSINO
 • 40298213 - Jozef Knapík ml.
 • 41424913 - Jozef Križian GLOBAL PARTNER
 • 10662006 - Jozef Ligenza - LIGE
 • 40712907 - Jozef Matejka Kovoobrábanie
 • 33189226 - Jozef Múdry PLETIAREŇ
 • 41579615 - Jozef Ontkoc REKOWS
 • 14424240 - Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
 • 47103485 - Jozef Peťovský - ARTRE
 • 34390952 - Jozefína Vrablecová
 • 48247553 - JOZUE s.r.o.
 • 50530950 - JRK Slovensko s.r.o.
 • 46960848 - JS KOVOVÝROBA s.r.o.
 • 36040720 - JT - PARTNER, s.r.o.
 • 47708344 - JTG-HydraSteel s.r.o.
 • 50931776 - JUASO EU s.r.o.
 • 36814211 - JUDAPA Consulting s. r. o.
 • 35844817 - JUDEX CORP., s.r.o.
 • 41609204 - JUDr. Alexander FÖLDES
 • 47254939 - JUDr. Ivana Semanová, advokátka spol. s r.o.
 • 46367543 - JUDr. Martin Špak
 • 45970823 - JUHAMED s.r.o.
 • 31698441 - JUHAPHARM, s. r. o.
 • 44137877 - JUHOKAMEŇ s.r.o.
 • 46094539 - JUICE, s.r.o.
 • 33776342 - Július Dobosi - GRANIT
 • 10911057 - Július Mihályi
 • 46117491 - JUMP soft a.s.
 • 47377844 - JUMPCAT creative s.r.o.
 • 46644423 - JUMPCAT s. r. o.
 • 42166292 - Junior Achievement Slovensko
 • 50753592 - Junior Team Svit
 • 43985211 - JUNOZ & PARTNERS ENGINEERING, s.r.o.
 • 46601708 - Juraj Bernaťák
 • 34217461 - Juraj Románek ml.
 • 43530648 - Juraj Štanga
 • 30079152 - Juraj Takács - stolár
 • 42297451 - JURISTA
 • 31620426 - JURTON, s.r.o.
 • 47382503 - Just&Language s.r.o.
 • 37851624 - Justičná akadémia Slovenskej republiky
 • 35875224 - JUTURN SLOVAKIA s.r.o.
 • 36202908 - K - PRINT, s.r.o.
 • 36057592 - K - SUPRA, s.r.o.
 • 36418447 - K - Ten KOVO, s.r.o.
 • 35689111 - K + K REPROMAT, s.r.o.
 • 36692689 - K + K servis, s.r.o.
 • 31428495 - K T S, spol. s r.o.
 • 36024929 - K W D s.r.o.
 • 31568564 - K-KART spol. s r.o.
 • 36234851 - K-KONTROL, spol. s r.o.
 • 36246255 - K.I.T., spol. s r.o.
 • 36242730 - K.K.V. - UNION, s.r.o.
 • 46330445 - K.KO Enterprises s. r. o.
 • 36011797 - K.L.I.B.O.S., s.r.o.
 • 45427976 - K.M.O. Slovakia s. r. o.
 • 31410651 - K.T. spol. s r.o.
 • 36043834 - KABEL TELEKOM s.r.o.
 • 00678228 - KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. v skratke KS - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.
 • 44481110 - Kablex s.r.o.
 • 35943335 - Kadaň s.r.o.
 • 45558663 - KAEM, s.r.o.
 • 36752169 - KACHNIC, s.r.o.
 • 46627006 - Kalamár s.r.o.
 • 50643223 - Kálmán Tóth
 • 43828841 - KAM Rent, s.r.o.
 • 45011788 - Kamaráti o.z.
 • 35949198 - Kameň Slovakia s.r.o.
 • 36418145 - Kamenárstvo Maniš, s.r.o.
 • 44025858 - Kamenárstvo STONE s.r.o.
 • 36023574 - Kameňolom Sokolec s.r.o.
 • 35943301 - KAMI PROFIT, s.r.o.
 • 10872426 - Kamil Kubik
 • 50973151 - Kamil Šaffa
 • 50668277 - Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 • 30845157 - Kancelária prezidenta SR
 • 42263051 - Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 • 37924460 - Kanet n. o.
 • 36836460 - Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s. r. o.
 • 17638453 - Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku
 • 48090034 - Kanovits Group s. r. o.
 • 36505994 - KApAR, s.r.o.
 • 45701504 - KAPHO s. r. o.
 • 46445102 - KAPI Plus, s.r.o.
 • 36203505 - KaPM s.r.o.
 • 36552437 - KARENIS, s.r.o.
 • 36247367 - KARLOFF, s.r.o.
 • 41282078 - Karol Bugyi
 • 32590491 - Karol Gejdoš Galia
 • 43766056 - Karol Jurkas WOODTECH
 • 36407950 - Karpatech s.r.o.
 • 31995420 - Karpatská nadácia
 • 46051317 - KARPATSKA.SK a.s.
 • 35564229 - Karpatský rozvojový inštitút
 • 42129681 - KASPIAN
 • 36429911 - KASTELING, s.r.o.
 • 44122047 - Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.
 • 34104780 - KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.
 • 40012557 - Katarína Čičmancová - NUMERO
 • 36875473 - Katarína Očenášová Luka Masiv
 • 50409972 - Katarína Predajnianská
 • 31825150 - Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM-Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, SNP 4, Šahy - Ipolyság
 • 37958470 - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
 • 42210429 - Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky
 • 42218497 - Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika Rajec
 • 37920421 - Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41 Nemšová
 • 37801279 - Katolícka univerzita v Ružomberku
 • 50554026 - Katra Consulting s.r.o.
 • 50954946 - KAZAK, s. r. o.
 • 36009504 - KC MULTIPLAST, s. r. o.
 • 15526691 - KDZ, spol. s r.o.
 • 46657754 - KEAM s.r.o.
 • 47976080 - KEKO interiér s.r.o.
 • 47341319 - KEMAR s.r.o.
 • 50327267 - Keners s.r.o.
 • 31659811 - KEREX s.r.o.
 • 37901281 - KERIC
 • 31723578 - KES - RV s.r.o.
 • 50515853 - Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.
 • 31717811 - K´Food Distribution s.r.o.
 • 46804943 - Kids Point, s.r.o.
 • 51025515 - KIDS1st, s.r.o.
 • 45884633 - Kidsfun s. r. o.
 • 47134372 - Kimberley s.r.o.
 • 35962623 - KINEX BEARINGS, a.s.
 • 46515640 - KING MEDIA s. r. o.
 • 47016191 - KING REAL SK s.r.o.
 • 35827602 - Kipech Production Hotel, s.r.o.
 • 45628408 - Kitai group, s. r. o.
 • 46023836 - KIVOS-ml., s.r.o.
 • 31623867 - KKE, s.r.o.
 • 50978209 - KL-CORP, s.r.o.
 • 36231355 - KLARTEC, spol. s r.o.
 • 36817805 - KLASS s.r.o.
 • 45738246 - Klaster pre podporu inovatívnych a zelených technológií
 • 37840371 - Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko
 • 36819298 - KLASTER s. r. o.
 • 36148041 - Kláštor kapucínov Pátra Pia
 • 44793171 - KLEIN & STARK SLOVAKIA s.r.o.
 • 50700383 - Klein Design s. r. o.
 • 46327941 - Klein Vision s. r. o.
 • 45285209 - KLIENT PRO SK, s. r. o.
 • 46723200 - KLIKLAK, s.r.o.
 • 51791820 - Kliklak+ s.r.o.
 • 47424532 - Klima - Therm Prešov, s.r.o.
 • 36218944 - KLIMASOFT, s.r.o.
 • 31705995 - KLOCOK Poprad, s.r.o.
 • 00505609 - Klub českých turistů
 • 42139457 - Klub Lipka
 • 42037522 - KLUB PODNIKAVÝCH ŽIEN POPRAD
 • 50549731 - Klub riaditeľov spoločnej školy
 • 37796861 - Klub sclerosis multiplex v Prešove
 • 35518677 - Klub silového trojboja a kulturistiky Matej
 • 00688312 - Klub slovenských turistov
 • 50847066 - KLUB ŽELEZNÝCH MATIEK
 • 36077658 - Kľúč, n.o.
 • 36603244 - Kluknavská mliekareň - obchodno - odbytové družstvo
 • 36464589 - KM-SYSTÉM, s.r.o.
 • 46235086 - KMIŤ, s. r. o.
 • 46092889 - KMO-SK s. r. o.
 • 46923420 - KMONTANA, s.r.o.
 • 48019739 - KMW s.r.o
 • 43951295 - KNAPECSTEEL s.r.o.
 • 50550578 - KNIHA s.r.o.
 • 50685139 - KNIHAREN, s.r.o.
 • 36410888 - KNIKOV, s.r.o.
 • 50727648 - Kniznytrh.sk s.r.o.
 • 00182826 - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 • 47209542 - KNK zamac, výrobné družstvo
 • 36655988 - Knudsen Plast s.r.o.
 • 45014132 - KO Box Club Galanta,
 • 44784554 - KO BOX, s.r.o.
 • 36048305 - KOANTA GROUP s.r.o.
 • 44409621 - KOCKA TN s. r. o.
 • 36042552 - KODL s.r.o.
 • 47040181 - KOGAL STEEL s.r.o.
 • 36331104 - KOHÚT, s.r.o.
 • 44342462 - KolArms s.r.o.
 • 36001465 - KOLEK, s.r.o.
 • 36036838 - KOLIBA,a.s.
 • 46159703 - KOLOMAŽ, s. r. o.
 • 31711031 - Kolonial Košice, a.s.
 • 47218495 - KOLOTOČE s.r.o.
 • 36530697 - KOLTER, a.s.
 • 31567916 - KOMAD spol. s r.o.
 • 45630933 - Komajota, s.r.o.
 • 35943688 - KOMAT Slovakia s.r.o.
 • 36293296 - KOMPAVA spol. s r. o.
 • 36379107 - Komplex s.r.o.
 • 37835793 - Komplexná centrálna záchranná služba
 • 35829800 - Komplexný bezpečnostný servis, s.r.o.
 • 34112146 - KOMPOZITUM s.r.o.
 • 37954008 - Komunikačné Centrum Detva n.o.
 • 42390575 - KOMUNITA AKTIVITY
 • 34003681 - Komunita Kráľovnej pokoja
 • 37880136 - Komunitná nadácia Bardejov
 • 42432545 - Komunitné vzdelávanie "Kalimba"
 • 50669303 - KonajPlus s.r.o.
 • 00177997 - Konfederácia odborových zväzov
 • 00586366 - Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku
 • 00585726 - Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok
 • 00587141 - Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy
 • 00677574 - Kongregácia školských sestier de Notre Dame
 • 50459155 - KONJA
 • 34139800 - KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
 • 34139664 - KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
 • 36413569 - KONTAKT - SK, s.r.o.
 • 31443516 - KONTROLSPOL, s.r.o.
 • 36335479 - KONTROLTECH, s.r.o.
 • 47613858 - KOOBEN, s.r.o.
 • 44889046 - KOOL4 Solutions s.r.o.
 • 45628246 - KOOR, s.r.o.
 • 35675926 - Koordinačné združenie obcí mikroregiónu PODPOĽANIE
 • 42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
 • 47566124 - KopArt s.r.o.
 • 35781131 - KOPEK plus s. r. o.
 • 47969041 - KOPEX services s.r.o.
 • 46700358 - KORDES Poprad, s.r.o.
 • 36719200 - KOREMO - TOOL s.r.o.
 • 45520259 - KOREMO - TS, s.r.o.
 • 47923997 - KOREX holdings, s.r.o.
 • 45496587 - Korlat s.r.o.
 • 36029190 - KORO, s.r.o.
 • 46444181 - KORONA Svrčinovec, s. r. o.
 • 36205214 - KOSIT a.s.
 • 50084933 - KOŠAKT, o.z.
 • 45731489 - Košice región umenia a kultúry, n.o.
 • 35541016 - Košický samosprávny kraj
 • 36038911 - KOVACO, spol. s r.o.
 • 31602029 - KOVAL SYSTEMS, a. s.
 • 36217859 - KOVDAN, spol. s r.o.
 • 31424201 - KOVEX s.r.o.
 • 36726371 - KOVIN, s.r.o.
 • 36546551 - KOVO P+P, s.r.o.
 • 36024805 - KOVO SIPOX a.s.
 • 36447404 - KOVO spol. s r.o.
 • 36706388 - KOVOAMB, s.r.o.
 • 34120556 - Kovoflex, spol. s r.o.
 • 31646697 - KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.
 • 36228621 - KOVOMAT - L, spol. s r.o.
 • 36613061 - KOVOMONT - PO, s.r.o.
 • 46969187 - KOVOPOINT, s.r.o.
 • 36492965 - Kovorob, s.r.o.
 • 36043061 - KOVOS, s.r.o.
 • 44491280 - KOVOSEK, s.r.o.
 • 31659217 - KOVOSTROJ a.s. Dobšiná
 • 00167461 - KOVOTVAR, výrobné družstvo
 • 31633404 - KOVOZBER, s.r.o.
 • 44664133 - KOVSTOL s. r. o.
 • 31433774 - KOVYT, spol. s r.o.
 • 47117907 - KOW s.r.o.
 • 46283412 - KOZAK LTD, s.r.o.
 • 50929933 - KOZMETIKA ZUNA s.r.o.
 • 46447903 - KR.A.CHY s.r.o.
 • 50633872 - KRAFT digital, s.r.o.
 • 50785966 - KRAFT-ON Global, s.r.o.
 • 44590393 - KRAJN s. r. o.
 • 75108453 - Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje
 • 69651175 - Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek
 • 47673192 - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 • 29319676 - Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
 • 50272161 - Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o.
 • 75151499 - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
 • 72052767 - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
 • 62330403 - Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • 47940671 - KRAMA s.r.o.
 • 51976323 - Krasgarden s.r.o.
 • 42174309 - Krasňanko o.z.
 • 48274518 - Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.
 • 47019131 - Kraspol s. r. o.
 • 35819022 - KRD molecular technologies s.r.o.
 • 36679046 - KREATIV GA spol. s r.o.
 • 44986092 - KREATIVA s. r. o.
 • 36766399 - Kreatívne centrum s.r.o.
 • 51290642 - Kreatívne Slovensko n.o.
 • 36288519 - Kremsa Digital s. r. o.
 • 36639010 - KRENN, s.r.o.
 • 47005904 - Krifa s.r.o.
 • 40148581 - Kristián Malinovský - km parket
 • 42155258 - Krízové stredisko
 • N/A - Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum
 • 68684312 - Krok Kyjov, z. ú.
 • 50511017 - Krok vpred, n.o.
 • 35940794 - Krošlák-C, s.r.o.
 • 31435939 - Krošlák, s.r.o.
 • 42040809 - KRUH BEZPEČIA
 • 42188237 - Kruh SEDMOKRÁSKA
 • 31591957 - KRUPA, spol. s r.o.
 • 36506770 - KSK CENTRUM, s.r.o.
 • 28649184 - Kubojama s.r.o.
 • 50339478 - Kulo s.r.o.
 • 50442171 - KULT24, s.r.o.
 • 37793306 - Kultúrna výchovná organizácia RÓMA - východ
 • 37798740 - Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca
 • 00368946 - Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí
 • 37828711 - Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
 • N/A - Kulturvernetzung Niederösterreich
 • 48254053 - KÚN KELEMEN FINE ARTS s.r.o.
 • 45966320 - KUNAJ - okná, s.r.o.
 • 31638694 - Kúpele Bojnice, a.s.
 • 47148900 - Kurt Production, s.r.o.
 • 36542482 - KURUC - COMPANY spol. s r.o.
 • 45685053 - Kurzor s. r. o.
 • 25860259 - Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
 • 45741573 - Kvalita života, FMK, n.o.
 • 50628330 - KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.
 • 46785281 - KVIKER s.r.o.
 • 36734519 - KYBERNETES s.r.o.
 • 31658105 - KYBERNETIKA, s.r.o., Košice
 • 50216902 - Kyge, s.r.o.
 • 50635549 - KYR CONSULTING s.r.o.
 • 31593488 - KYSUCA s.r.o.
 • 17335469 - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
 • 36145076 - Kysucké múzeum v Čadci
 • 47395087 - KZ Bardejov, s.r.o.
 • 45291951 - L & F Language and Fun s.r.o.
 • 46930744 - L & M interiér, s.r.o.
 • 46037284 - L PROMOTION s.r.o.
 • 47462574 - L R Media s.r.o.
 • 51444810 - L&M SERVICES, s.r.o.
 • 36025500 - L&Z Čech s.r.o.
 • 46656383 - La Idea, s. r. o.
 • 46529951 - La Musica s. r. o.
 • 50653016 - La Passione Slovakia s. r. o.
 • 46910042 - La Plata Production s. r. o.
 • 44745958 - La Roche s.r.o.
 • 50498282 - La Verde s.r.o.
 • 51076675 - La-Mo, s. r. o.
 • 45276722 - LABEL - FINISHING, s.r.o.
 • 50726617 - LABEL SK s. r. o.
 • 42294614 - Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
 • 50753681 - LabZone s. r. o.
 • 44453680 - LaD GROUP, s. r. o.
 • 30632668 - Ladislav Kuľka - VK & spol.
 • 44709102 - Ladislav Matuška BIANCAL
 • 36394009 - Lago - nástrojáreň spol. s r.o.
 • 36225002 - Laguna centrum, s.r.o.
 • 31726712 - LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o.
 • 44777515 - Lajosh, s.r.o.
 • 44618891 - LAK SERVIS PREŠOV, s. r. o.
 • 50336754 - Lakovňa R.D.G. s.r.o.
 • 50660551 - LALI design production, s. r. o.
 • 42272807 - Ľalia- združenie detí a rodičov
 • 35848189 - Lambda Life a.s.
 • 44883064 - LAMINUM SK, s.r.o.
 • N/A - Land Burgenland
 • 47115092 - LANDIS SK, s.r.o.
 • 36775886 - Landlord, s.r.o.
 • 36773611 - Lánik. sk s. r. o.
 • 47613041 - LANTESTEL s. r. o.
 • 36523356 - LAPIS IT, s.r.o.
 • 48164704 - lapua, s.r.o.
 • 36744441 - LAREMIA, s.r.o.
 • 47722100 - LARI SK s.r.o.
 • 50847031 - LaS GROUP, s.r.o.
 • 44836759 - LASER media, s. r. o.
 • 45466815 - LASER POINT s.r.o.
 • 50806378 - LaserBox s.r.o.
 • 48074241 - LASERVIS s.r.o.
 • 50699865 - Lassak, s. r. o.
 • 36353353 - LAST MILE, spol. s r.o.
 • 50250931 - Last solution s.r.o.
 • 50960288 - LASTA Corp s.r.o.
 • 50730517 - Latino club, n.o.
 • 50056743 - Lau&Sam s. r. o.
 • 47375302 - LAUREOLA SK, s.r.o.
 • 45265704 - LAURUS real., s.r.o.
 • 47140798 - LauSam, s.r.o.
 • 51767481 - LaVieNa n.o.
 • 46201122 - LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o.
 • 47583665 - Lazarski, s.r.o.
 • 47944811 - LB Plast s.r.o.
 • 31652433 - LCS ELECTRONICS, spol. s r.o.
 • 50697480 - LD Projects a.s.
 • 46817875 - LDM Slovakia, s.r.o.
 • 44624069 - LEADE s. r. o.
 • 47253134 - Leading Clinical Research s.r.o., organizačná zložka Slovensko
 • 48050032 - leading market, s.r.o.
 • 46279750 - Lean consulting s. r. o.
 • 42346703 - Learn2Code, o.z.
 • 47544783 - LEBECO s.r.o.
 • 48330337 - LEBLON s.r.o.
 • 36366196 - Lecturing, s.r.o.
 • 44070152 - LED-SOLAR, s.r.o.
 • 47706848 - Lediks s.r.o.
 • 36655562 - LEGA, a.s.
 • 42242576 - Legend Foto
 • 36685313 - LEGNO TRADE, s.r.o.
 • 51944375 - LEGO s.r.o.
 • 35947349 - LEKÁR, a.s.
 • 50633261 - Lekáreň u SV. Jozefa 1 s.r.o.
 • 50704753 - Lela Consulting, s.r.o.
 • 36717231 - LEMA Group s.r.o.
 • 36194981 - LEMAKOR, spol. s r.o.
 • 46052160 - Lemkowie, s.r.o.
 • 50206826 - Lemmings
 • 46007598 - Lemon Language Center, s.r.o.
 • 46475184 - LENCOS IN, s.r.o.
 • 51764717 - Lenka Copúšová
 • 42378923 - Lenka Sýkorová
 • 44662661 - LENN - ART s. r. o.
 • 45256764 - LEONTEUS, s. r. o.
 • 41429273 - Leoš Šimunek
 • 45734356 - Lepšia cesta, n. o.
 • 50192221 - LEPŠIE ŠKOLY - PRO ACADEMIA
 • 36403482 - LES - INVEST, s.r.o.
 • 50330713 - LESA Ing. Jaroslav Dvorják, s. r. o.
 • 36690911 - LESMEDIUM SK s.r.o.
 • 00492531 - Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
 • 36715191 - Lesotur s.r.o.
 • 42196451 - Lesy České republiky, s.p.
 • 50092596 - LESY KARPATY s.r.o.
 • 36038351 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • 42224365 - Letobiel
 • 45024499 - LEVEL, občianske združenie, Lučenec
 • 44859805 - Levice invest, s. r. o.
 • 31412271 - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
 • 47433957 - LevoTek s.r.o.
 • 36499951 - LevServis, s.r.o.
 • 51921367 - LEXELDEAL s. r. o.
 • 50251015 - LeXtom s.r.o.
 • 36352195 - LF Group s. r. o.
 • 50595831 - L´FABRICA, s.r.o.
 • 50839942 - LIANA EXPORT s.r.o.
 • 31702520 - LIANA-GOLF, s. r. o.
 • 36462161 - LIAZ, s.r.o.
 • 46470778 - Libela s.r.o.
 • 50331116 - Libeth s.r.o.
 • 31562418 - LIBETO a.s.
 • 00850021 - Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace
 • 00692026 - LIDWINA - Domov sociálnych služieb
 • 31642721 - Liečebné termálne kúpele, a.s.
 • 44405847 - Life Academy, s.r.o.
 • 30786525 - Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky
 • 31807968 - Liga za ľudské práva
 • 36662488 - LIGHT Box, s.r.o.
 • 47688114 - Light Vision s.r.o.
 • 44864892 - Lighting Beetle s.r.o.
 • 36326755 - LIGNA, s.r.o.
 • 36413151 - LIGNEUS, s.r.o.
 • 44180942 - LIGNUM MS s.r.o.
 • 17085951 - LIMO ŠPES, s.r.o.
 • 46095675 - Limousin travel, s.r.o.
 • 31446884 - Lindenmaier Slovakia, s.r.o.
 • 36304433 - LINEA INTERIÉR, s.r.o.
 • 36768391 - LINORA s.r.o.
 • 44993447 - Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
 • 36555622 - LIPORTA, s.r.o.
 • 50173570 - Lipstar s. r. o.
 • 36672441 - Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 31928846 - Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na
 • 50017420 - Liptovský cyklistický spolok
 • 48078191 - liqoil-pharm s.r.o.
 • 37842285 - LISA
 • 48112828 - LITTE, s.r.o.
 • 50561316 - Little Star, n.o.
 • 36600555 - LK10, s.r.o.
 • 47096144 - LKS - elstav, s.r.o.
 • 31589901 - LKT, s. r. o.
 • 47477920 - LM Production, s.r.o.
 • 31343601 - LMC SLOVAKIA S.R.O.
 • 36713872 - LMH-SOF, s.r.o.
 • 36781134 - LMK Invest, s.r.o.
 • 46827439 - LMP Slovakia, s.r.o.
 • 31450610 - LOAR, spol. s r.o.
 • 46934707 - Lobelka, s.r.o.
 • 36189111 - LOCKER spol. s r.o.
 • 47096535 - Locomotion - Slovakia s.r.o.
 • 45988668 - LOGEEC s.r.o.
 • 51036118 - LOGI s.r.o.
 • 31368271 - Logomotion, s.r.o.
 • 50635107 - LOGOS MEDIA, s.r.o.
 • 36178284 - LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.
 • 42024617 - Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčín
 • 46675973 - LOM ONDAVA s. r. o.
 • 36545295 - LOMAN, s.r.o.
 • 46158782 - LOMAT s.r.o.
 • 35795174 - Lomtec.com a.s.
 • 31602002 - LOPEX, s.r.o.
 • 47418052 - Los Porkos s.r.o.
 • 47203382 - LOTOS EU s.r.o.
 • 46505661 - LOTOS SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50504088 - Loupfilm s.r.o.
 • 51321254 - LP PRODUCTION s.r.o.
 • 36658197 - LP Promotion, s.r.o.
 • 36461032 - LPH a.s.
 • 50895923 - Lprint s.r.o.
 • 31600646 - LPS MACHINE, spol. s r.o.
 • 42090261 - LPSI Prešov
 • 50702203 - LR, s. r. o.
 • 45506175 - LS Company s. r. o.
 • 36492728 - LS Humenné, s.r.o.
 • 35825138 - LTO TRADE s.r.o.
 • 33259852 - Ľubica Rumpliová - BZUČO
 • 17624835 - Ľubomír Kočiš
 • 34323279 - Ľubomír Očenáš DREVOVÝROBA plus
 • 35359986 - Ľubor Gerhard
 • 17746710 - Ľubor Kuvik GOLD ART
 • 41940598 - Ľuboš Basarík
 • 40467465 - Ľuboš Beňuš - BENY
 • 37886851 - Ľubovnianska nemocnica, n.o.
 • 50736426 - Lucia Jánošová Vision Management
 • 45689423 - Lucia Mayorga Gomez
 • 35552051 - Ľudia a perspektíva
 • 31818676 - ĽUDIA PROTI RASIZMU
 • 30851009 - Ľudia v Tatrách
 • 45777268 - Ľudia za rovnosť a prosperitu
 • 27735109 - Luhačovské Zálesí, o. p. s.
 • 45743924 - ĽuKa, n. o.
 • 43887929 - LUKAMASIV s.r.o.
 • 50475151 - Lukáš Lukáč - LLKG
 • 43598242 - Lukáš Matejkovič
 • 46261095 - Lukáš Paľko
 • 51791978 - LukCom plus s.r.o.
 • 47356693 - LukCom s.r.o.
 • 45601992 - LUKYSTAV, s. r. o.
 • 43899323 - LUMASEK s.r.o.
 • 45995061 - Lumatix, s.r.o.
 • 46507361 - Lumia International, s. r. o.
 • 50309161 - LUMO, s. r. o.
 • 45736057 - LUNA, n.o.
 • 36472549 - LUNYS, s.r.o.
 • 36171255 - LUSIK TRADE, s.r.o.
 • 50538861 - LUSTA Group s. r. o.
 • 31645992 - LUSTROJ s.r.o.
 • 36576379 - Lutis s.r.o.
 • 50289781 - LUVETO s.r.o.
 • 51836921 - LUX RENTAL s. r. o.
 • 50917234 - LUXMAG s. r. o.
 • 45401730 - LVC media s.r.o.
 • 46085947 - LwK, s. r. o.
 • 35782803 - LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
 • 30869960 - Lymfoma Slovensko
 • 00317471 - Lysá pod Makytou
 • 36650757 - M - NOVOMAX - D s.r.o.
 • 31728251 - M - TECH partner, s. r. o.
 • 42190282 - M - VITAL - V.I.P.
 • 31568203 - M & P, spol. s r.o.
 • 50438531 - M KREO MEDIA, s.r.o.
 • 43979033 - M KREO, s.r.o.
 • 36400211 - M T J interiér, s.r.o.
 • 64529401 - M-CENTRUM, Konzultační, rekvalifikační a školicí středisko, z.s.
 • 31678378 - M-D-J, spol. s r.o.
 • 50624164 - M-Science Group, s.r.o.
 • 36416843 - M-TEC, s.r.o.
 • 44542691 - M.B.S. s.r.o.
 • 36319007 - M.J.K. - SLOVPIL s.r.o.
 • 44889569 - M.O.D., a.s.
 • 36723738 - M.O.M.ent production s.r.o.
 • 36248070 - M.R.CENTER, s.r.o.
 • 50860348 - M.S.C, s.r.o.
 • 50398318 - M@TL@K s.r.o.
 • 47969695 - M&C Consulting Group s. r. o.
 • 45842141 - M&J Slovakia, s.r.o.
 • 50577093 - M+M business, s.r..o.
 • 36477958 - M+R Travel, s.r.o.
 • 45911525 - M2M Solutions, s.r.o.
 • 50656449 - M2M SYSTEM s.r.o.
 • 44736371 - M3 Partners, s.r.o.
 • 50514202 - M4 LOUIS, s. r. o.
 • 47230533 - M52, s.r.o.
 • 36368211 - MA-PE, s.r.o.
 • 36831930 - MABPRO, a.s.
 • 51282691 - MADAE, s.r.o.
 • 35761814 - MADE BY VACULIK, s. r. o.
 • 36665045 - MADEN s.r.o.
 • 46449337 - Madison Capital spol. s r. o.
 • 47178515 - MAER s.r.o.
 • 48272469 - MAFIS PROPERTY s.r.o
 • N/A - Mag.arch. Mgr.art. Kristián Csémy
 • 36055832 - MAGA, s.r.o.
 • ATU36801500 - Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 27
 • 51909235 - MAGMA academy s.r.o.
 • 37857177 - Magna Mater - občianske združenie na podporu zamestnanosti a regionálneho rozvoja
 • 36665398 - MAGNUS gallery s. r. o.
 • 31347011 - MACH TRADE, spol. s r. o.
 • 50845489 - Machepya s.r.o.
 • 35686235 - MAINDATA, spol. s r.o.
 • 36425613 - Mairon, s.r.o.
 • 46022503 - MAISON D IDEE s.r.o.
 • 45731233 - MAJA n.o.
 • 36468614 - MAJA s.r.o.
 • 36517267 - Majerovský kaštieľ s.r.o.
 • 35770732 - MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
 • 36011801 - MAJK s.r.o.
 • 46556648 - MAJORITY, s.r.o.
 • 36297160 - MAJOSTAV, s.r.o.
 • N/A - MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst
 • 46831045 - Make-up Studio Slovakia, s. r. o.
 • 50115308 - Makov-Kasárne
 • 34132643 - MAKRO HOLÍČ, s.r.o.
 • 36025151 - Makrowin, s.r.o.
 • 42219574 - Malá Fatra
 • 47578874 - Malá Praha s.r.o.
 • 50091735 - Malá scéna s.r.o.
 • 36624071 - MALES, s.r.o.
 • 47434414 - Maleya s.r.o.
 • 47124652 - Maličkay Beratung
 • 45747687 - Malinová n.o.
 • 42360021 - Malodunajsko
 • 00180289 - Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
 • 45013373 - Malokarpatské partnerstvo o.z.
 • 48102296 - MALT - BJ s.r.o.
 • 47411147 - Malý gazda s. r. o.
 • 50109201 - MALÝ MRAVČEK
 • 36061891 - Manažment veku, o.z.
 • 47673729 - MANDALA Slovakia a.s.
 • 46041915 - MANOS CONSULTING, s.r.o.
 • 47546018 - MAOF, s.r.o.
 • 45908125 - MaPeJ s. r. o.
 • 45241295 - MARBIS, s.r.o.
 • 36733911 - MARBOX, s.r.o.
 • 35222042 - Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis
 • 44624310 - MARCUS TRADE, s.r.o.
 • 43969721 - MarDur s.r.o.
 • 34326626 - Marek Biroš
 • 37397915 - Marek Ceplák
 • 50709046 - Marek Parajka Arko Bici
 • 44285167 - Marfis s. r. o.
 • 37897756 - MARGARÉTKA
 • 46821155 - Mária Alušíková - Súkromná materská škola
 • 50343033 - Mária Capiková
 • 43450644 - Mária Gažiová - MIMA
 • 33301191 - Mária Chilová
 • 32593686 - Mária Opavská VEGA
 • 43115233 - Mária Sedláková - CAR CLEAN
 • 17202256 - Mária Smolenová
 • 37270621 - Marian Dibdiak Spracovanie dreva
 • 44467834 - Marián Fekiač
 • 46397035 - Marián Futáš
 • 17973660 - Marián Chovanec
 • 35218916 - Marian Kalafut
 • 50674331 - Marián Zborovančík
 • 48316130 - Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o.
 • 35934719 - Marketing Web Management, s.r.o.
 • 47345616 - MARKODESART s. r. o.
 • 46580786 - MARKOLD s. r. o.
 • N/A - Marktgemeinde Hohenau an der March
 • N/A - Marktgemeinde Jedenspeigen
 • N/A - Marktgemeinde Jois
 • 47689056 - Marmot & Crow s. r. o.
 • 32938721 - Maroš Mihaľ
 • 36391085 - MARPIN, s.r.o.
 • 47070013 - MARRYLINE, s. r. o.
 • 43821987 - MARSANN IT, s.r.o.
 • 34866159 - Marta Kozárová
 • 34806997 - Martin Bicko
 • 40663841 - Martin Brxa
 • 43562230 - Martin Ryboš - Divart
 • 45522391 - Martin Šimko - WAMM
 • 17197724 - Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
 • 41570928 - Martin Volk
 • 50045253 - MARTINET, a.s.
 • 42116201 - MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti
 • 36403016 - Martinská teplárenská, a.s.
 • 36410799 - Martinské bioptické centrum, s.r.o.
 • 36016799 - Martinské centrum imunológie, s.r.o. skrátené MCI, s.r.o.
 • 36520012 - MARTUS, s.r.o.
 • 45401322 - MARUNA, s.r.o.
 • 31731317 - Marušák, spol. s r.o.
 • 42210771 - MAS - Dvory a okolie
 • 42420245 - MAS "Horný Šariš - Minčol"
 • 26662698 - MAS Buchlov, z.s.
 • 42407630 - MAS Gemer-Rožňava
 • 45019835 - MAS HORNOHRAD
 • 27028992 - MAS Moravský kras z.s.
 • 42351898 - MAS Orava, o.z.
 • 26989018 - MAS Partnerství venkova, z.s.
 • 42156394 - MAS Podunajsko o.z.
 • 42344735 - MAS SKALA, o.z.
 • 42089069 - MAS ŠAFRÁN
 • 36401358 - MaS technik, s.r.o.
 • 27056660 - MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
 • 42401844 - MAS Záhorie, o.z.
 • 47488093 - MaSa Tech, s.r.o.
 • 36544566 - MASAM, s.r.o.
 • 00216224 - Masarykova univerzita
 • 00851817 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
 • 00843351 - Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
 • 00090352 - Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
 • 00209805 - Masarykův onkologický ústav
 • 50720244 - MaSi SLOVAKIA s.r.o.
 • 50747177 - MaSi wood s.r.o.
 • 36854352 - MASIF, s.r.o.
 • 50791460 - MASIVE s. r. o.
 • 36619370 - MASLEN s.r.o.
 • 51032694 - MassNectar s.r.o.
 • 47102250 - MasterService, s.r.o.
 • 46765191 - MASTRA s.r.o.
 • 47958669 - MAŠTINEC a.s.
 • 36315303 - MAT-obaly, s.r.o.
 • 36562912 - MATACO - Junior, s.r.o.
 • 31411801 - MATADOR Automotive Vráble, a.s.
 • 31632301 - MATADOR Industries, a. s.
 • 50517554 - MATADOR Tools, s. r. o.
 • 00166791 - Matematický ústav SAV
 • 36405116 - MATERASSO Slovakia, s.r.o.
 • 50693182 - material basic s.r.o.
 • 37831089 - Materská škola
 • 50650238 - Materská škola - Óvoda, Tornaľa
 • 36084581 - Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.
 • 42378508 - Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
 • 42343682 - Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov
 • 42214220 - Materské centrum ANJELIČKOVO
 • 42321778 - Materské centrum Harmónia
 • 42022657 - Materské centrum MIMČO
 • 45028524 - Materské centrum ŠKOVRÁNOK
 • 00179027 - Matica slovenská
 • 51261553 - Mativia
 • 35886498 - MATSUKO s.r.o.
 • 50072005 - Matúš Červenka
 • 43960090 - Matúš Gábriš
 • 36644412 - MAVAMA carnes, s.r.o.
 • 46206795 - MAVITOR s.r.o.
 • 50678451 - MAWO s.r.o.
 • 47559977 - MAXEL, s.r.o.
 • 47955988 - Maxim 74, s.r.o.
 • 34144099 - MAXMEDIA, s.r.o.
 • 50260812 - Maxnetservices, s.r.o.
 • 36250481 - MAXNETWORK, s.r.o.
 • 34139141 - Mäso - Potraviny Lašák, s. r. o.
 • 36205915 - Mäso ZEMPLÍN, a.s.
 • 36171093 - Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
 • 50161989 - Mäsovýroba Teplica, s.r.o.
 • 36023299 - Mäspomix, s.r.o.
 • 50731629 - MB ART s. r. o.
 • 36805432 - MB GOLDEN s.r.o.
 • 44020091 - MB SERVIS, s.r.o.
 • 50755528 - mb tec s.r.o.
 • 48118664 - MB-Lights, spol. s r. o.
 • 36717835 - MBM-ARMO, s.r.o.
 • 36740519 - MBM-GROUP, a.s.
 • 47681861 - MC Academy, s.r.o.
 • 47179503 - MC support s.r.o.
 • 47619724 - MC TRADE SK s.r.o.
 • 36558893 - mc.edu, s.r.o.
 • 35846011 - McCarter a.s.
 • 45309647 - McLLOYD´S s.r.o.
 • 46564667 - MD-MAX s. r. o.
 • 50054864 - Mealur, s. r. o.
 • 50644734 - MEBAPO s.r.o.
 • 36433080 - MECASYS s. r. o.
 • 46884408 - Medano s. r. o.
 • 36570451 - MEDAS, s.r.o.
 • 36240273 - MEDEA TEAM s. r. o.
 • 50506609 - MEDEX SLOVAKIA s.r.o.
 • 47216093 - MEDI M&M s.r.o.
 • 50800469 - Media 2U, s. r. o.
 • 50793462 - Media City s.r.o.
 • 50853716 - MEDIA INVEST s.r.o.
 • 36362131 - Mediálna agentúra EXPO REAL s.r.o.
 • 35859415 - Mediatel spol s r.o.
 • 48119393 - Mediaworks s.r.o.
 • 46101802 - MEDICAL SPINE, s.r.o.
 • 42265185 - MEDICAL VISION
 • 36247952 - MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o.
 • 31630081 - MEDICPRODUCT, a.s.
 • 45483078 - MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • 36379646 - MEDIMEX, spol. s r.o.
 • 36586561 - MEDIPARTNERS s.r.o.
 • 44719531 - MEDIPORT s. r. o.
 • 37986805 - MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
 • 35766450 - Medirex, a.s.
 • 46870628 - MediScience s.r.o.
 • 36537420 - Mediterran Slovakia s.r.o.
 • 25848488 - MEDIVIS PRO a.s.
 • 36601748 - mediworx software solutions, a.s.
 • 31780296 - Medzinárodné laserové centrum
 • 36302651 - MEGA & LOMAN, s.r.o.
 • 35961180 - MEGA Education, s. r. o.
 • 36265144 - MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
 • 36034584 - MECHANICAL DESIGN SR, s.r.o.
 • 51076951 - MECHEN production s. r. o.
 • 50684345 - Mekro s.r.o.
 • 51311003 - MEL Project s.r.o.
 • 50222121 - Melifera, s.r.o.
 • 47880970 - Melišík, s. r. o.
 • 35778369 - Melli Interiéry, s.r.o.
 • 04010710 - Melting group s.r.o.
 • 45731942 - Memoria nezisková organizácia
 • 50448480 - Memoti.com s.r.o.
 • 50548956 - Mendas s.r.o.
 • 62156489 - Mendelova univerzita v Brně
 • 47813113 - Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
 • 31420991 - MENERT - THERM, s.r.o.
 • 17330165 - MENERT spol. s r.o.
 • 36549053 - MEPP, s.r.o.
 • 46571698 - Merate s.r.o.
 • 50191471 - MERCi, n.o.
 • 43953662 - MERCUREX s.r.o.
 • 46884807 - Merlo a. s.
 • 35967412 - MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
 • 31746152 - MESA10
 • 25318390 - MESIT střední škola, o.p.s.
 • 44947429 - Mesnac European Research and Technical Centre s. r. o. skrátene „MERTC s.r.o.“
 • 44871546 - MESTKROV, s. r. o.
 • 00318001 - MESTO BOJNICE
 • 00310182 - Mesto Bánovce nad Bebravou
 • 00313271 - Mesto Banská Bystrica
 • 00320501 - Mesto Banská Štiavnica
 • 00321842 - Mesto Bardejov
 • 00297755 - Město Bílovec
 • 00290807 - Mesto Bojkovice
 • 00313319 - Mesto Brezno
 • 00309443 - Mesto Brezová pod Bradlom
 • 00283819 - Město Brumov-Bylnice
 • 00283061 - Město Břeclav
 • 00291676 - Město Bučovice
 • 00321192 - Mesto Bytča
 • 00313971 - Mesto Čadca
 • 00331465 - Mesto Čierna nad Tisou
 • 00319805 - Mesto Detva
 • 00328197 - Mesto Dobšiná
 • 00314463 - Mesto Dolný Kubín
 • 00317209 - Mesto Dubnica nad Váhom
 • 00319902 - Mesto Dudince
 • 00305383 - Mesto Dunajská Streda
 • 00316075 - Mesto Fiľakovo
 • 00283916 - Město Fryšták
 • 00305391 - Mesto Gabčíkovo
 • 00305936 - Mesto Galanta
 • 00309524 - Mesto Gbely
 • 00329061 - Mesto Gelnica
 • 00321982 - Mesto Giraltovce
 • 00318094 - Mesto Handlová
 • 00332399 - Mesto Hanušovce nad Topľou
 • 00312509 - Mesto Hlohovec
 • 00318744 - Mesto Hnúšťa
 • 00284891 - Město Hodonín
 • 00309541 - Mesto Holíč
 • 00319961 - Mesto Hriňová
 • 00323021 - Mesto Humenné
 • 00306452 - Mesto Hurbanovo
 • 00317331 - Mesto Ilava
 • 00296759 - město Jablunkov
 • 00328341 - Mesto Jelšava
 • 00303909 - Město Karolinka
 • 00326283 - Mesto Kežmarok
 • 00283258 - Město Klobouky u Brna
 • 00306517 - Mesto Kolárovo
 • 00306525 - Mesto Komárno
 • 00691135 - Mesto Košice
 • 00331619 - Mesto Kráľovský Chlmec
 • 00314072 - Mesto Krásno nad Kysucou
 • 00320781 - Mesto Kremnica
 • 00287351 - Město Kroměříž
 • 00329282 - Mesto Krompachy
 • 00320056 - Mesto Krupina
 • 00567892 - Město Kunovice
 • 00285030 - Město Kyjov
 • 00314099 - Mesto Kysucké Nové Mesto
 • 00312703 - Mesto Leopoldov
 • 00307203 - Mesto Levice
 • 00329321 - Mesto Levoča
 • 00327379 - Mesto Lipany
 • 00315494 - Mesto Liptovský Hrádok
 • 00315524 - Mesto Liptovský Mikuláš
 • 00316181 - Mesto Lučenec
 • 00284165 - Město Luhačovice
 • 00304913 - Mesto Malacky
 • 00316792 - Mesto Martin
 • 00324442 - Mesto Medzev
 • 00323233 - Mesto Medzilaborce
 • 00325490 - Mesto Michalovce
 • 00304956 - Mesto Modra
 • 00319457 - Mesto Modrý Kameň
 • 00324451 - Mesto Moldava nad Bodvou
 • 00293199 - Město Moravský Krumlov
 • 00309745 - Mesto Myjava
 • 00314676 - Mesto Námestovo
 • 00311812 - Mesto Nemšová
 • 00308307 - Mesto Nitra
 • 00320897 - Mesto Nová Baňa
 • 00317586 - Mesto Nová Dubnica
 • 00318361 - Mesto Nováky
 • 00311863 - Mesto Nové Mesto nad Váhom
 • 00309150 - Mesto Nové Zámky
 • 00310905 - Mesto Partizánske
 • 00305022 - Mesto Pezinok
 • 00612031 - Mesto Piešťany
 • 00330132 - Mesto Podolínec
 • 00316342 - Mesto Poltár
 • 00326470 - Mesto Poprad
 • 00317667 - Mesto Považská Bystrica
 • 00327646 - Mesto Prešov
 • 00318442 - Mesto Prievidza
 • 00317748 - Mesto Púchov
 • 00321575 - Mesto Rajec
 • 00321591 - Mesto Rajecké Teplice
 • 00328693 - Mesto Revúca
 • 00319031 - MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
 • 00328758 - Mesto Rožňava
 • 00315737 - Mesto Ružomberok
 • 00327735 - Mesto SABINOV
 • 00331899 - Mesto Sečovce
 • 00305065 - Mesto Senec
 • 00309974 - Mesto Senica
 • 00306169 - Mesto Sereď
 • 00309982 - Mesto Skalica
 • 00306177 - Mesto Sládkovičovo
 • 00284459 - město Slavičín
 • 00320277 - Mesto Sliač
 • 00323560 - Mesto Snina
 • 00325791 - Mesto Sobrance
 • 00326518 - Mesto Spišská Belá
 • 00329614 - Mesto Spišská Nová Ves
 • 00326526 - Mesto Spišská Stará Ves
 • 00329622 - Mesto Spišské Podhradie
 • 00329657 - Mesto Spišské Vlachy
 • 00330167 - Mesto Stará Ľubovňa
 • 00312002 - Mesto Stará Turá
 • 00325813 - Mesto Strážske
 • 00331007 - Mesto Stropkov
 • 00305081 - Mesto Stupava
 • 00304832 - Mesto Svätý Jur
 • 00331023 - Mesto Svidník
 • 00326607 - Mesto Svit
 • 00307513 - Mesto Šahy
 • 00306185 - Mesto Šaľa
 • 00305723 - Mesto Šamorín
 • 00310069 - Mesto Šaštín-Stráže
 • 00309303 - Mesto Štúrovo
 • 00309311 - Mesto Šurany
 • 00319155 - Mesto Tisovec
 • 00307581 - Mesto Tlmače
 • 00311162 - Mesto Topoľčany
 • 00319091 - Mesto Tornaľa
 • 00331996 - Mesto Trebišov
 • 00312088 - Mesto Trenčianske Teplice
 • 00312037 - Mesto Trenčín
 • 00313114 - Mesto Trnava
 • 00314897 - Mesto Trstená
 • 00316962 - Mesto Turany
 • 00317004 - Mesto Turčianske Teplice
 • 00314331 - Mesto Turzovka
 • 00314901 - Mesto Tvrdošín
 • 00291463 - Mesto Uherský Brod
 • 00284611 - Město Valašské Klobouky
 • 00304387 - Město Valašské Meziříčí
 • 00332038 - Mesto Veľké Kapušany
 • 00319651 - Mesto Veľký Krtíš
 • 00305332 - Mesto Veľký Meder
 • 00327972 - Mesto Veľký Šariš
 • 00285455 - Město Veselí nad Moravou
 • 00284653 - Mesto Vizovice
 • 00308641 - Mesto Vráble
 • 00332933 - Mesto Vranov nad Topľou
 • 00313190 - Mesto Vrbové
 • 00647209 - Mesto Vrútky
 • 00326585 - Mesto Vysoké Tatry
 • 00308676 - Mesto Zlaté Moravce
 • 00320439 - Mesto Zvolen
 • 00321117 - Mesto Žarnovica
 • 00307696 - Mesto Želiezovce
 • 00321125 - Mesto Žiar nad Hronom
 • 00321796 - Mesto Žilina
 • 00641243 - Mestská časť Bratislava - Čunovo
 • 00603392 - Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
 • 00641383 - Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
 • 00304557 - Mestská časť Bratislava - Rača
 • 00603147 - Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 • 00304565 - Mestská časť Bratislava - Vajnory
 • 00603295 - Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
 • 00604887 - Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica
 • 00603317 - Mestská časť Bratislava- Nové Mesto
 • 00603406 - mestská časť Bratislava-Dúbravka
 • 00603201 - Mestská časť Bratislava-Petržalka
 • 00304611 - Mestská časť Bratislava-Rusovce
 • 00603155 - Mestská časť Bratislava-Ružinov
 • 00603520 - Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
 • 00691046 - Mestská časť Košice - Juh
 • 00691020 - Mestská časť Košice - Krásna
 • 00691062 - Mestská časť Košice - Poľov
 • 00690937 - Mestská časť Košice - Staré mesto
 • 00691054 - Mestská časť Košice-Šaca
 • 00690970 - Mestská časť Košice-Západ
 • 00690996 - Mestská časť-Košická Nová Ves
 • 36611131 - Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
 • 31824498 - Mestská rada mládeže v Trnave
 • 36066541 - Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
 • 30856698 - Mestské centrum sociálnych služieb Modra
 • 45792224 - Mestské hudobné divadlo
 • 31613314 - Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
 • 30808901 - Mestské lesy v Bratislave
 • 31616798 - Mestské lesy, s.r.o.
 • 60680920 - Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace
 • 34112502 - Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
 • 36040100 - Mestský podnik Dudince s.r.o.
 • 36139297 - Mestský podnik služieb Turzovka
 • 44299311 - Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
 • 00290866 - Městys Buchlovice
 • 00568708 - Městys Pozlovice
 • 00281042 - Městys Svitávka
 • 47078553 - met labs, s. r. o.
 • 34115161 - MeT Šaľa, spol. s r.o.
 • 47953268 - MetaApp s. r. o.
 • 36751545 - METAKOV s.r.o.
 • 48105767 - METAL EDGE, s.r.o.
 • 36645401 - METAL K s.r.o.
 • 36721425 - METAL NZ, s.r.o.
 • 36390101 - METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r. o.
 • 36388335 - Metales, s.r.o.
 • 34109498 - METALING, spol. s r.o.
 • 36195022 - METALPORT, s.r.o.
 • 43934536 - METALTRIM, s.r.o.
 • 36348961 - METALURGIA TS plus, s. r. o.
 • 36213748 - METEC LEASING s.r.o.
 • 44461551 - Metodické a evaluačné centrum, s. r. o.
 • 00164348 - Metodicko-pedagogické centrum
 • 44641591 - MFC services, s.r.o.
 • 36487147 - MG - Forest Slovakia, s.r.o.
 • 44267193 - MgA. Andrej Csillag - Artandy
 • 36564796 - MGM Europe s.r.o.
 • 33912343 - Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN
 • N/A - Mgr. Art. Michal Seman
 • N/A - Mgr. art. Peter Szusztor
 • 43581668 - Mgr. Beáta Hromeková
 • 33952159 - Mgr. Emília Baranová - MEBA
 • 50864807 - Mgr. Jaroslav Beňo
 • 45002312 - Mgr. Jozef Michňa
 • 47082381 - Mgr. Jozefína Malecová - EUROAKADÉMIA
 • 50008153 - Mgr. Juraj Grečnár - WOMBAT
 • 46139052 - Mgr. Katarína Babjaková
 • 17636558 - Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT
 • 41183746 - Mgr. Katarína Šamin
 • 42388112 - Mgr. Ladislav Šnapko
 • 50386182 - Mgr. Marcela Galbová
 • 32118821 - Mgr. Mária Harasztiová - MEDIAN
 • 47616792 - Mgr. Mária Mlaková
 • 17062926 - Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa Alfa
 • N/A - Mgr. Mgr. art. Tatiana Lesajová
 • 45721785 - Mgr. Michaela Šarišská - MAGIC ENGLISH
 • 46680250 - Mgr. Michal Eliáš
 • 50810391 - Mgr. Miroslav Belica
 • 46432817 - Mgr. Róbert Mikula - M service
 • 17892970 - Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
 • 46680748 - Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA
 • 48007005 - Mgr. Tatiana Dopiráková
 • 33183678 - Mgr. Vladimír Repiský
 • 41565517 - Mgr.art. Andrea Lachová
 • N/A - Mgr.art. Andrea Rolková
 • N/A - Mgr.art. Etela Mitrová Lučová
 • 47335220 - Mgr.art. Ivan Figuli INEXART
 • N/A - Mgr.art. Lucia Šemeláková
 • 50701398 - Mgr.art. Martin Rosenberger
 • 46594183 - Mgr.Patrik BALOGA
 • 32740115 - Mgr.Roland Bilovský
 • 45859922 - MGROUP, s.r.o.
 • 50358634 - MI-KU s. r. o.
 • 44865023 - MIA Engineering s. r. o.
 • 36565911 - Miba Steeltec s.r.o.
 • 36577359 - MICRO JUNTAS SK, s.r.o.
 • 31664423 - MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o.
 • 31410952 - MICROCOMP - Computersystém s r. o.
 • 36774936 - micropix, s.r.o.
 • 35791489 - MicroStep-MIS, spol. s r.o.
 • 00603015 - MicroStep, spol. s r.o.
 • 31414249 - MICROWELL, spol. s r.o.
 • 47737204 - MIDI & Co. s.r.o.
 • 36045799 - MIDINET s.r.o.
 • 36323454 - MIDOPO s.r.o.
 • 42404037 - Miestna akčná skupina 11 PLUS
 • 42373891 - Miestna akčná skupina Bebrava
 • 42387311 - Miestna akčná skupina Biela Orava
 • 42407273 - Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
 • 42408580 - Miestna akčná skupina Bodva
 • 42433835 - Miestna akčná skupina Bystrická dolina
 • 42051983 - Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
 • 45022020 - Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
 • 42208432 - Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
 • 42156131 - Miestna akčná skupina Dudváh
 • 42100208 - Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
 • 42101638 - Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
 • 42396166 - Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
 • 42382670 - Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
 • 42085713 - Miestna akčná skupina HORNÁ TORYSA, o. z.
 • 42323100 - Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
 • 42109574 - Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
 • 42063507 - Miestna akčná skupina Horný Liptov
 • 45020205 - Miestna akčná skupina Chopok juh
 • 42373905 - Miestna akčná skupina Inovec
 • 42391288 - Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
 • 42345146 - Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
 • 42420628 - Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
 • 42025052 - Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV
 • 45016585 - Miestna akčná skupina MALOHONT
 • 42109507 - Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z.
 • 42407371 - Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.
 • 42392071 - Miestna akčná skupina Rajecká dolina
 • 42331676 - Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
 • 42102219 - Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z.
 • 42322529 - Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
 • 42344344 - Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
 • 42324009 - Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
 • 42125618 - Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
 • 42156122 - Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
 • 42379466 - Miestna akčná skupina STRÁŽE
 • 42025664 - Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
 • 42025095 - Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
 • 42109108 - Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.
 • 42343917 - Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
 • 42419476 - Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
 • 42025303 - Miestna akčná skupina Vršatec
 • 42113113 - Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
 • 42409179 - Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
 • 36320404 - MiF, s.r.o.
 • 36187232 - MIGI, spol. s r.o.
 • 50657810 - Migoli s.r.o.
 • 43399622 - Michaela Ľuptáková - LUMIA
 • 40416348 - Michal Almassy
 • 46307362 - Michal Belás
 • 33058482 - Michal Girgaš
 • 46350691 - Michal Chovanec Bisi Tattoo
 • 32688857 - Michal Klima
 • 46922814 - Michal Rehák RE-kov
 • 35883162 - MICHATEK, k.s.
 • 31560903 - MIKON spol. s r.o.
 • 44535856 - MIKRA PB, spol. s r.o.
 • 36025887 - MIKROMAT, spol. s r.o.
 • 45738807 - Mikroregión 11 PLUS
 • 45793727 - Mikroregión ADELA
 • 36092142 - Mikroregion Branč - združenie obcí
 • 37905805 - MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA
 • 30795915 - Mikroregión Červený kameň, združenie obcí
 • 35999021 - Mikroregión Hlinické Pohronie
 • 37948547 - Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí
 • 36095524 - Mikroregión nad Holeškou
 • 70960631 - Mikroregion Nový Dvůr
 • 42093678 - Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí
 • 37825623 - Mikroregión obcí strehovskej doliny
 • 70953201 - Mikroregion Odersko
 • 42217717 - Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí
 • 37888366 - Mikroregión Pozdola Bystrice
 • 70972869 - Mikroregion Strážnicko
 • 42120594 - Mikroregión TRÍBEČSKO
 • 37891570 - Mikroregión Údolie Čebovského potoka - združenie obcí
 • 45028249 - Mikroregión Východný Hont, združenie obcí
 • 11926384 - Milan Tomaškovič - ToMaC
 • 46492828 - MILENIUM MEDIA, s. r. o.
 • 17147786 - MILK-AGRO, spol. s r.o.
 • 35781271 - Millennium, spol. s r. o.
 • 46742573 - Millor s.r.o.
 • 42108136 - Miloj Spiš, o.z.
 • 31412572 - MILSY a.s.
 • 36395820 - MIM, s.r.o.
 • 42417317 - Mimi a Monty
 • 50784668 - mimi CUT, s.r.o.
 • 46000437 - MIMITRANS, s.r.o.
 • 47367873 - MindIT, s.r.o.
 • 31711464 - MINERÁLNE VODY a.s.
 • 36008613 - Minerva Slovensko, a.s.
 • 30416094 - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • 00006947 - Ministerstvo financí České republiky
 • 00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • 00686832 - Ministerstvo hospodárstva SR
 • 00165182 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • 30845572 - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • 00156621 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • 00681156 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • 66002222 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • 00166073 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • 00164381 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • 00151866 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • 00699021 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • 00165565 - Ministerstvo zdravotníctva SR
 • 42181810 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • 35974729 - MINOR Plus, s.r.o.
 • 42395372 - MINORITA ZA VŠETKÝCH
 • 48093076 - MINTAL s.r.o.
 • 36385913 - MIPEK s.r.o.
 • 50024701 - Mirakl
 • 47138378 - Miratech GROUP s. r. o.
 • 35731532 - MiRe s.r.o.
 • 44886764 - MIRKOM s.r.o.
 • 50842005 - Miroslav Groman
 • 37003569 - Miroslav Hišem
 • 30190762 - Miroslav Juhás - MIVE Pek
 • 43810691 - Miroslav Kopaj - KOHI plus
 • 40450228 - Miroslav Martinka - EUROM
 • 14245931 - Miroslav Snopko
 • 37949993 - Miroslav Terek
 • 46238964 - Miroslav Zelník
 • 50685023 - Mise en place s.r.o.
 • 45023085 - MISERICORDIA n.o.
 • 36342734 - Mischer Welding, s.r.o.
 • 27044939 - Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
 • 27023818 - Místní akční skupina Opavsko z.s.
 • 27034925 - Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
 • 22712372 - Místní akční skupina, z.s. Brána Brněnska
 • 36338869 - MiTaF, s.r.o.
 • 43922520 - MITRO DESIGN, s.r.o.
 • 36289906 - MIVASOFT, spol. s r.o.
 • 36004944 - Mjartan s.r.o.
 • 50650866 - MJB WALNUT, s.r.o.
 • 46835954 - MJP consult, s. r. o.
 • 47852101 - MK MIKOR s.r.o.
 • 47900661 - MK Office, s. r. o.
 • 45437106 - MK TRADE-LC, s.r.o.
 • 47964197 - MK-WOODTRANS s.r.o.
 • 35946300 - MK18, s.r.o.
 • 43932576 - MkB Test a.s.
 • 31714358 - mkem, spol. s r.o.
 • 31363741 - MKM-STRED, spol. s r.o.
 • 31686605 - MKW Prešov, spol. s r.o.
 • 45456941 - ML REKLAMA, s.r.o.
 • 42365627 - MLADÉ UMENIE
 • 36069744 - Mládež ulice
 • 42160499 - Mladí v prírode
 • 51225450 - Mladosť je radosť, o. z.
 • 48145262 - MLAT s.r.o.
 • 36644811 - Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o.
 • 50681788 - Mliekovýroba Teplica, s.r.o.
 • 31412459 - Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.
 • 35761555 - MLYN ŠTÚROVO, a.s.
 • 50320157 - MLYNPEK s.r.o.
 • 44827652 - MM a spol., s. r. o.
 • 50182102 - MM interier, s.r.o.
 • 46833315 - MM MEDICAL s. r. o.
 • 46291709 - MM REVITAL a.s.
 • 47773316 - MMG Produkt plus, a.s.
 • 46059725 - MMG Produkt, s. r. o.
 • 48187968 - MMM-UNIVERSAL s.r.o.
 • 36776327 - MmpP SystemS, s.r.o.
 • 51031175 - Mňam s.r.o.
 • 50746596 - MNT - trade s.r.o.
 • 36214205 - MOBILiTY, spol. s r.o.
 • 36415901 - mobilNET s.r.o.
 • 47432900 - MOD-Plastik s.r.o.
 • 35768118 - MODIS s. r. o.
 • 47826452 - ModneVeci s.r.o.
 • 00323250 - Modra nad Cirochou
 • 42283582 - Modrá Nota o.z.
 • 50461206 - MOEZIA s.r.o.
 • 50488091 - MOITE s.r.o.
 • 47349069 - Moitin s.r.o.
 • 51715104 - Moja škôlka o.z.
 • 50706187 - Mojmír Krutý - CML
 • 31604790 - MOLITAS, spol. s r.o.
 • 36514918 - MollFAM SK, s.r.o.
 • 31431372 - MOLPIR, s.r.o.
 • 50387880 - Mon Repos
 • 46417877 - MON-DREV s.r.o.
 • 50736213 - MONA - Family Food, s.r.o.
 • 48264695 - Monaliza LTD, s.r.o.
 • 36559547 - MONDEA s.r.o.
 • 48082295 - Mondo International Academy, s.r.o.
 • 46376909 - MondoBello s.r.o.
 • 31673295 - MONER, s.r.o.
 • 47034467 - MoneXy, s.r.o.
 • 42208955 - Monika
 • 47907967 - Monika Najdeková
 • 36258474 - MONT-ALU, s.r.o.
 • 45978484 - MONTA Žilina, s.r.o.
 • 42281997 - Montessori klub
 • 50714619 - Montessori Malacky OZ
 • 42383790 - Montessori vzdelávacie centrum
 • 42189411 - MONTESSORI, o.z.
 • 31411916 - MONTOSTROJ a.s.
 • 47337338 - MoonLab s.r.o.
 • 35763582 - MOPED-Slovakia, s.r.o.
 • 36471267 - MOPS PRESS, s.r.o.
 • 24685381 - MORAVOSEED CZ a.s.
 • 27041867 - Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.
 • 70890692 - Moravskoslezský kraj
 • 46830995 - Mores Resort, a. s.
 • 36659126 - MOREZ GROUP a.s.
 • 50152084 - MOTIVATION s.r.o.
 • 45546177 - Motor Media, spol. s r. o.
 • 36306843 - MOTOSAM,a.s.
 • 46925384 - MOVE THE MOVIE s.r.o.
 • 36505862 - MOVIR, s.r.o.
 • 50619748 - MOY TOY s.r.o.
 • 36655929 - MP - Media Production, s.r.o.
 • 36497223 - MP - TRANS, spol. s r.o.
 • 50068849 - MP Profit PB, s.r.o.
 • 50062166 - MP-CARE o.z.
 • 36261611 - MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
 • 31706304 - MPC PLUS spol. s r.o.
 • 50581694 - MPF GROUP Slovakia s.r.o.
 • 44494955 - MPM steel s. r. o.
 • 50901915 - MPower s.r.o.
 • 31638538 - MPS, s.r.o.
 • 46444238 - mr75, s.r.o.
 • 46059270 - MRA betón plus, s. r. o.
 • 44794819 - MRA betón, s. r. o.
 • 36512231 - MRAVA, s.r.o.
 • 36298964 - MS - Spark s.r.o.
 • 44294425 - MS THERM s.r.o.
 • 48030350 - MSG Finance s.r.o.
 • 36422991 - MSM Martin, s.r.o.
 • 44920164 - MT COMAX, s.r.o.
 • 50550853 - MT plus, s.r.o.
 • 47990082 - MT-EduHouse s.r.o.
 • 36013749 - MTC SLOVAKIA, a. s.
 • 31691293 - MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou
 • 36001368 - MTS,spol. s r.o.
 • 36265276 - MultiMedia s.r.o.
 • 50111965 - MultiplexDX, s.r.o.
 • 36215660 - MULTIPRINT s.r.o.
 • 46313834 - Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
 • 51670208 - MUNO, s.r.o.
 • 47374004 - Musclemaker Streetwear s.r.o.
 • N/A - Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
 • 42333661 - Musicology
 • 00095630 - Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • 00089982 - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
 • 26682044 - Muzeum naftového dobývání a geologie
 • 00305847 - Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
 • 37782720 - MVDr. Kvetoslava Supuková MHA
 • 44291825 - MVM SK s. r. o.
 • 35812184 - MVOServis, s.r.o.
 • 47881259 - MVT-Partners, s. r. o.
 • 36042927 - MW PLATFORM, s. r. o.
 • 31620124 - MW PROMOTION, spol. s r.o.
 • 36775193 - MWS Prievidza, s.r.o.
 • 50546341 - My BUBO s.r.o.
 • 43993061 - MYA,s.r.o
 • 34135278 - Myjavská pekáreň, s.r.o.
 • 37787683 - MyMamy, o.z.
 • 45696993 - MYROCK, s.r.o.
 • 50979876 - Mystery trip s. r. o.
 • 44624999 - MYVA s.r.o.
 • 44478500 - N-Partner Group s. r. o.
 • 34137301 - N.A.P.. s r.o.
 • 36356239 - N&N SLOVAKIA spol. s r.o.
 • 42183812 - Na hrane
 • 51234670 - Na trati, o.z.
 • 36022331 - NABIMEX, s.r.o.
 • 36418668 - NÁBYTKÁR, s.r.o.
 • 42400970 - Nadácia ADELI
 • 31870953 - Nadácia ASPEKT
 • 50063421 - Nadácia Cvernovka
 • 30688388 - NADÁCIA DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov
 • 31992315 - Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj
 • 00631736 - Nadácia EKOPOLIS
 • 36069787 - Nadácia Intenda
 • 30868513 - Nadácia J&T
 • 17314178 - Nadácia Milana Šimečku
 • 37868721 - Nadácia Mojmír
 • 30845173 - Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
 • 31784828 - Nadácia Pontis
 • 31753833 - Nadácia pre deti Slovenska
 • 31959288 - Nadácia profesora Čolláka
 • 42380588 - Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap
 • 37900706 - Nadácia Spoločne pre región
 • 31782582 - Nadácia Výskum Rakoviny
 • 42100038 - Nádej a budúcnosť
 • 36286192 - NAFTA a.s.
 • 44671865 - Nag s.r.o.
 • 47411252 - najdrevo s. r. o.
 • 30844878 - Najvyšší kontrolný úrad SR
 • 00165581 - Najvyšší súd Slovenskej republiky
 • 36223085 - NÁKLADNA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA - RESS Senica, a.s. v skratke NAD - RESS Senica, a.s.
 • 45604428 - NÁKUPNÁ s. r. o.
 • 44742134 - NAMBUGE, s.r.o.
 • 31429777 - NAMEX,s.r.o.
 • 50664654 - Naminy Trade s.r.o.
 • 50036700 - NANNY n.o.
 • 36744930 - NanoDesign, s.r.o.
 • 46882812 - NANOERA, s. r. o.
 • 31430864 - Nanogate Slovakia s.r.o.
 • 36783579 - NANOTEC s.r.o.
 • 43798608 - nanoTECH s.r.o.
 • 47006251 - Naos Trade Europe, s.r.o.
 • 42156424 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • 35919001 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • 35751118 - Národná energetická, a.s.
 • 42231035 - Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
 • 00358011 - Národná zoologická záhrada Bojnice
 • 42138639 - Národné bridžové centrum
 • 31821511 - Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o.
 • 42365040 - Národné centrum robotiky
 • 48485039 - Národné centrum telemedicínskych služieb
 • 00165387 - Národné centrum zdravotníckych informácií
 • 42001315 - Národné lesnícke centrum
 • 00164615 - Národné osvetové centrum
 • 42337402 - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • 51012031 - Národné tréningové centrum práce SK, n.o.
 • 27003949 - NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.
 • 26580845 - NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.
 • 36061701 - Národný bezpečnostný úrad
 • 00166405 - Národný inšpektorát práce
 • 42222991 - Národný inštitút právnej vedy
 • 42000408 - Národný Trust n.o.
 • 00699438 - Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • 42134943 - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 • 00165271 - Národný ústav reumatických chorôb
 • 35971126 - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • 46310878 - Národopisný spolek Klobučan
 • 36138665 - Náruč - Pomoc deťom v kríze
 • 50471775 - Náš región -Podpoľanie
 • 42396514 - NAŠA LIESKA o.z.
 • 42277469 - Naše Bojnice
 • 47179520 - NAŠE MESTÁ SK s.r.o.
 • 42025257 - Naše Považie
 • 45739129 - Naše slniečka, n.o.
 • 30800013 - NAŠE SLNKO, o.z.
 • 50161482 - Nat design s.r.o.
 • 46558390 - Naťa a Maťo, s.r.o.
 • 48103837 - Natasha Azariy s.r.o.
 • N/A - Nationalpark Donau-Auen GmbH
 • 36810240 - Natur Product s.r.o.
 • 35813750 - NATURES s.r.o.
 • 50847759 - NAUTI s.r.o.
 • 46233474 - Navirec Solutions s. r. o.
 • 31746209 - Návrat
 • 35980788 - Návrat-RDZO
 • 50081641 - NBW, s. r. o.
 • 31359736 - NCC a. s.
 • 31636225 - NEALKO ORAVAN, spol. s r.o.
 • 46123920 - nebotra consulting s.r.o.
 • 50604694 - NEBULA, s.r.o.
 • 50738046 - needles, s.r.o.
 • 48510190 - Nejvyšší soud
 • 36107824 - Nelegál
 • 50699245 - NELT-STAV s.r.o.
 • 47249048 - Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
 • 37886436 - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
 • 50828371 - Nemocnica Komárno s. r. o.
 • 36168165 - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
 • 36182672 - Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
 • 50861450 - Nemocnica Levice s. r. o.
 • 36513458 - Nemocnica Poprad, a.s.
 • 00738301 - Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
 • 31908969 - Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 • 44455356 - Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
 • 45737967 - Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
 • 36597350 - Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
 • 36597341 - Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
 • 44452519 - Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
 • 44927380 - Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
 • 36597376 - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
 • 45736324 - Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
 • 45594929 - Nemocnica Zvolen a. s.
 • 46050949 - Neo Group s.r.o.
 • 48222429 - NEOG-2, s.r.o.
 • 42288738 - Neogotický kaštieľ v Galante
 • 51137330 - Neolibris
 • 17317398 - NEONEX, spol. s r.o.
 • 50090232 - NeonHeads Slovakia, s.r.o.
 • 45593710 - neoSun s. r. o.
 • 31595375 - NeoTec Martin, s.r.o.
 • 51762102 - NEPTUN SOLUTIONS, s. r. o.
 • 31442935 - NERO s.r.o.
 • 31568378 - NES Nová Dubnica s.r.o.
 • 50581881 - NES Nová Dubnica s.r.o.
 • 00603783 - NESS Slovensko, a.s.
 • 45713120 - NESTaudio s.r.o.
 • 50343289 - Net Media SK s.r.o.
 • 43901654 - NET WORTH, s.r.o.
 • 36397814 - Netmarketer, s. r. o.
 • 46712682 - Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
 • 46328955 - Neudorf, s.r.o.
 • 36740454 - Neulogy, a.s.
 • 36012726 - Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
 • 00166880 - Neurobiologický ústav SAV
 • 36137928 - Neurochirurgia n.f.
 • 31748333 - Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied
 • 46635947 - nevesta.sk, s.r.o.
 • 36621587 - NEW BRAND, s.r.o.
 • 42179823 - Newport Foundation for Development
 • 46279610 - Newport Group, a.s.
 • 50268805 - NEXT 2U s.r.o.
 • 46088610 - NEXT LIGHT s.r.o.
 • 50009397 - Nezatvárajme oči, n.o.
 • 42166462 - Nezisková organizácia CARMENTA
 • 42166306 - Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
 • 50099051 - Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
 • 37924737 - Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie
 • 45738718 - Nezisková organizácia EPIC
 • 51269813 - Nezisková organizácia ICMA Europe
 • 45736502 - Nezisková organizácia IT v kurze
 • 45735395 - Nezisková organizácia Pro Oeconomica
 • 50334981 - nezisková organizácia Projekt DOM.ov
 • 45740836 - Nezisková organizácia RECYKLOHRY
 • 45746401 - Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov
 • 45731284 - Nezisková organizácia UniCare
 • 50307843 - Nezisková organizácia VIATICUS
 • 50614151 - Neziskové združenie
 • 47055430 - NH FARMA s.r.o.
 • 46068325 - Nicolson, s.r.o.
 • N/A - Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds
 • 47567295 - NIG s. r. o.
 • 48313866 - NIG+ s.r.o.
 • 47234563 - Night sky, s. r. o.
 • 45574359 - NIKOMI, s.r.o.
 • 47247495 - niore, s.r.o.
 • 35705914 - NITRAWEX spol. s r.o.
 • 42209005 - Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 • 31436200 - Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
 • 37861298 - Nitriansky samosprávny kraj
 • 44803401 - Nitrička media s.r.o.
 • 36019321 - Niva Expo, spol. s r.o.
 • 35921064 - NK Production s.r.o.
 • N/A - NÖ.Regional.GmbH
 • 51737256 - Nocturnus n.o.
 • 50430459 - NODYS, s.r.o.
 • 35886994 - noemo, s.r.o.
 • 47930063 - NOEX s.r.o.
 • 47852551 - NOISE ARTILLERY s. r. o.
 • 31439802 - NOPS spol. s r.o.
 • 51031396 - Norbert Kotasz
 • 36525162 - Normex s.r.o.
 • 50584928 - NORTH AFA s.r.o.
 • 44473397 - Nota Media s. r. o.
 • 50681320 - NOTHE s.r.o.
 • 47157542 - NOVA BIOMASS POWER I. s.r.o.
 • 34114912 - NOVAS MACHINERY s.r.o.
 • 47332590 - NOVAVES, s.r.o.
 • 31718868 - NOVITECH a.s.
 • 36203360 - Novitech Partner s.r.o.
 • 31427294 - NOVOFRUCT SK, s.r.o.
 • 51140730 - NOVOKA s.r.o.
 • 44404085 - NOVONET, s. r. o.
 • 35788674 - NOVOTA ART, s.r.o.
 • 44561776 - NOVUM PRO + s.r.o.
 • 42085926 - Nový domov
 • 50561812 - NOVÝ SPIŠ, s.r.o.
 • 50655248 - NQ,L point, občianske združenie
 • 47592206 - NR-BYT s.r.o.
 • 36167908 - NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
 • 47140275 - NUANCE s. r. o.
 • 47089130 - Nuclear Power, a.s.
 • 46067841 - NUTRICON s.r.o.
 • 46529322 - O.C.H. Company, spol. s r.o.
 • 42391920 - o.z. Karpatská divočina
 • 42263743 - o.z. Stredoeurópska kultúrna spoločnosť
 • 50390333 - O.Z.T.K.T.
 • 36433896 - o106, spol. s r. o.
 • 35848863 - O2 Slovakia, s.r.o.
 • 49435418 - OAKKM Kroměříž
 • 36167754 - OÁZA, n. o.
 • 00591823 - OBALOTAVA a.s.
 • 36717398 - OBALPRINT, a.s.
 • 75068478 - Obce pro Baťův kanál
 • 30778204 - Občan, demokracia a zodpovednosť
 • 69211795 - Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí
 • 26581647 - občanské sdružení Téma dne
 • 37996282 - Občianska alternatívna iniciatíva v SR
 • 42326656 - Občianske združenie TOPTECH
 • 37896016 - Občianske združenie - LAVUTA
 • 42383315 - Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
 • 45024189 - Občianske združenie "VICTUS"
 • 31769411 - Občianske združenie Adam
 • 35563826 - Občianske združenie AGEL ACADEMY
 • 50915231 - Občianske združenie Alegro
 • 42292603 - Občianske združenie ART DANUBIUS
 • 37941593 - Občianske združenie AURA
 • 42191891 - Občianske združenie bez farieb
 • 37819984 - Občianske združenie BOVAP
 • 31804713 - Občianske združenie Brána do života
 • 42122481 - Občianske združenie Campanula
 • 50358049 - Občianske združenie CENTRO ARTE
 • 42290490 - Občianske združenie Dobrohošť
 • 42384982 - Občianske združenie DOM DETÍ Marie Montessori
 • 42351669 - Občianske združenie Dom nádeje
 • 37796089 - Občianske združenie Dukla
 • 42192536 - Občianske združenie EBEGÁČIK
 • 42203635 - Občianske združenie EDUCO
 • 42160553 - Občianske združenie EUROPE CENTER
 • 35997371 - Občianske združenie Fundament
 • 50622498 - OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
 • 31201822 - Občianske združenie Hornonitrie
 • 42126894 - Občianske združenie Hrad - Slavín
 • 42126819 - Občianske združenie ICHTYS
 • 42121493 - Občianske združenie Ipeľ - Hont
 • 37878077 - Občianske združenie Jarovnice
 • 42239010 - Občianske združenie Kolysočka - Kolíska
 • 42100356 - Občianske združenie KRAS
 • 42037336 - Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ
 • 42391903 - Občianske združenie kruhKyčera
 • 42165792 - Občianske združenie Kvas
 • 42320909 - občianske združenie Lentilka
 • 51181339 - Občianske združenie Lilián a Sisiana
 • 50260073 - Občianske združenie Marki
 • 42419573 - Občianske združenie MAS DOMAŠA, o.z.
 • 42084636 - Občianske združenie MAS LEV, o.z.
 • 42233925 - Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.
 • 42344905 - Občianske združenie MAS PRAMENE
 • 42344417 - Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
 • 42380499 - Občianske združenie MAS TRI PRÚTY
 • 42176891 - Občianske združenie MAXIM o.z.
 • 42108811 - Občianske združenie Medzi riekami
 • 42025184 - Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o. z.
 • 42499496 - Občianske združenie Mikroregion Fatry v Turci
 • 37788183 - Občianske združenie Miniregion 21
 • 50650327 - Občianske združenie MŠ Žehrianska o.z.
 • 37817078 - Občianske združenie My Europe
 • 50310691 - Občianske združenie Myška
 • 30800030 - OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA OCHRANU MATKY A DIEŤAŤA
 • 42007348 - Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené dielne
 • 42403278 - Občianske združenie Naše Jadro
 • 35567830 - Občianske združenie Nová Nádej
 • 31788734 - Občianske združenie Odyseus
 • 50024515 - Občianske združenie Opatrovateľka
 • 37999290 - Občianske združenie Partnerstvo
 • 45013284 - Občianske združenie Podhoran
 • 42402263 - Občianske združenie Poniklec - Váh
 • 50659383 - Občianske združenie pre pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
 • 35505320 - Občianske združenie pre poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci
 • 42119430 - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
 • 37822349 - Občianske združenie pre rozvoj regiónov
 • 42090156 - Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
 • 31747612 - Občianske združenie Pre zdravie našich detí
 • 31789650 - Občianske združenie PRIMA
 • 42289645 - Občianske združenie Pro Bono
 • 42394481 - Občianske združenie Pro Zdravie
 • 42042381 - Občianske združenie PROREG
 • 42354129 - Občianske združenie SAMEDI SK
 • 42341876 - Občianske združenie SAMI
 • 50658981 - Občianske združenie Sasa
 • 42433801 - Občianske združenie SEMITA
 • 42401241 - Občianske združenie SHALOM
 • 50344285 - Občianské združenie Smartsoleil
 • 37893688 - Občianske združenie sociálne postihnutých a znevýhodnených občanov
 • 42446341 - Občianske združenie STOPA Slovensko
 • 42390435 - Občianske združenie Stredný Liptov
 • 50558862 - Občianske združenie Superar Slovakia
 • 50626281 - Občianské združenie ŠPORTÍKOVO
 • 42211824 - Občianske združenie Tekov-Hont
 • 37878069 - Občianske združenie Tobiáš
 • 37893777 - Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja
 • 37803174 - Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
 • 42266971 - Občianske združenie Vilka deťom
 • 42144141 - Občianske združenie Vzdelávanie
 • 42255180 - Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM
 • 31808549 - Občianske združenie WellGiving
 • 37821865 - Občianske združenie Za lepší život pre Rómov
 • 42255171 - Občianske združenie Za zdravší život
 • 42296471 - Občianske združenie Zámok Hlohovec
 • 50544446 - Občianske združenie Zem bez odpadkov
 • 45022909 - Občianske združenie Zlatá cesta
 • 42349524 - Občianske združenie Zubríček
 • 42307724 - Občianske združenie Žiarska kotlina
 • 42206456 - Občianske združenie ŽIBRICA
 • 00310395 - Obec Hajná Nová Ves
 • 00330027 - Obec Lomnička
 • 00650757 - Obec Muľa
 • 00323276 - OBEC ŇAGOV
 • 00327638 - Obec Poloma
 • 00315940 - Obec Ábelová
 • 00592099 - Obec Abovce
 • 00305855 - Obec Abrahám
 • 00326101 - Obec Abrahámovce
 • 00690619 - Obec Abranovce
 • 00307726 - Obec Alekšince
 • 00308749 - Obec Andovce
 • 00321834 - Obec Andrejová
 • 00314382 - Obec Babín
 • 00319732 - Obec Babiná
 • 35626348 - Obec Babindol
 • 00313254 - Obec Bacúch
 • 00305251 - Obec Báč
 • 00331287 - Obec Bačkov
 • 00323934 - Obec Bačkovík
 • 00320480 - obec Baďan
 • 00304654 - Obec Báhoň
 • 00324990 - Obec Bajany
 • 00306363 - Obec Bajč
 • 00326810 - Obec Bajerovce
 • 00308757 - Obec Bajtava
 • 00305260 - Obec Baka
 • 00319228 - Obec Balog nad Ipľom
 • 00305278 - Obec Baloň
 • 00330281 - Obec Baňa
 • 35594233 - Obec Banka
 • 00308765 - Obec Bánov
 • 00320498 - Obec Banská Belá
 • 00332259 - Obec Banské
 • 00331295 - Obec Bara
 • 00649520 - Obec Barca
 • 00308773 - Obec Bardoňovo
 • 00320528 - Obec Bartošova Lehôtka
 • 00322806 - Obec Baškovce
 • 31827802 - Obec Bašovce
 • 00326119 - Obec Batizovce
 • 00318604 - Obec Bátka
 • 00649333 - Obec Bátorová
 • 00306711 - Obec Bátorove Kosihy
 • 00306771 - Obec Bátovce
 • 00311413 - Obec Beckov
 • 00328944 - Obec Beharovce
 • 00321168 - Obec Belá
 • 00322814 - Obec Belá nad Cirochou
 • 00316563 - Obec Belá-Dulice
 • 00307769 - Obec Beladice
 • 00321877 - Obec Beloveža
 • 00317063 - Obec Beluša
 • 00323951 - Obec Belža
 • 00314391 - Obec Beňadovo
 • 00325023 - Obec Beňatina
 • 00691224 - Obec Beniakovce
 • 00647373 - Obec Benice
 • 00332267 - Obec Benkovce
 • 00313289 - Obec Beňuš
 • 00304662 - Obec Bernolákovo
 • 00326828 - OBEC BERTOTOVCE
 • 00308790 - Obec Bešeňov
 • 00315095 - Obec Bešeňová
 • 00328103 - Obec Betliar
 • 00325031 - Obec Bežovce
 • 00331317 - Obec Biel
 • 00587494 - Obec Bielovce
 • 31871461 - Obec Biely Kostol
 • 00328961 - Obec Bijacovce
 • 00308803 - Obec Bíňa
 • 00312258 - Obec Bíňovce
 • 00647985 - Obec Biskupice
 • 00304671 - OBEC BLATNÉ
 • 00325058 - Obec Blatné Remety
 • 00690198 - Obec Blažice
 • 00311421 - Obec Bobot
 • 00314404 - Obec Bobrov
 • 00315117 - Obec Bobrovec
 • 00513296 - Obec Bodíky
 • 00323985 - OBEC BOHDANOVCE
 • 00312266 - Obec Bohdanovce nad Trnavou
 • 36115622 - Obec Bohunice
 • 34009035 - Obec Bohunice
 • 00310239 - Obec Bojná
 • 00312282 - Obec Boleráz
 • 00317080 - Obec Bolešov
 • 00323993 - Obec Boliarov
 • 00312291 - Obec Borová
 • 00312304 - Obec Borovce
 • 00309419 - Obec Borský Mikuláš
 • 00309401 - Obec Borský Svätý Jur
 • 00331341 - Obec Borša
 • 00290823 - obec Boršice
 • 00311430 - Obec Bošáca
 • 00310255 - Obec Bošany
 • 00331350 - Obec Boťany
 • 00325074 - Obec Bracovce
 • 00307777 - Obec Branč
 • 00313301 - obec Braväcovo
 • 00331376 - Obec Brehov
 • 35659599 - Obec Brehy
 • 00322831 - Obec Brekov
 • 00326844 - Obec Brestov
 • 00312312 - Obec Brestovany
 • 00306380 - Obec Brestovec
 • 00590754 - Obec Bretka
 • 00314412 - Obec Breza
 • 00648973 - Obec Brezany
 • 00331384 - Obec Brezina
 • 00319741 - Obec Breziny
 • 00330329 - Obec Breznica
 • 00330337 - Obec Breznička
 • 00326861 - Obec Brezovica
 • 00314421 - Obec Brezovica
 • 00326879 - Obec Brezovička
 • 00309451 - Obec Brodské
 • 00330345 - Obec Brusnica
 • 00313491 - Obec Brusno
 • 00328979 - Obec Brutovce
 • 00594768 - Obec Brzotín
 • 00283070 - Obec Březí
 • 00306398 - Obec Búč
 • 00312321 - Obec Bučany
 • 00319759 - Obec Budča
 • 00649961 - Obec Budikovany
 • 00324001 - Obec Budimír
 • 00315974 - Obec Budiná
 • 00689742 - Obec Budince
 • 00325082 - Obec Budkovce
 • 00304697 - Obec Budmerice
 • 00328987 - Obec Buglovce
 • 00312339 - obec Buková
 • 00330353 - Obec Bukovce
 • 00324027 - Obec Bukovec
 • 00283088 - Obec Bulhary
 • 00319236 - Obec Bušince
 • 00324035 - Obec Buzica
 • 00647853 - Obec Bystrá
 • 00328995 - Obec Bystrany
 • 00332275 - Obec Bystré
 • 00318019 - Obec Bystričany
 • 00316601 - Obec Bystrička
 • 00326895 - Obec Bzenov
 • 00311456 - Obec Bzince pod Javorinou
 • 00628883 - Obec Bziny
 • 00319767 - Obec Bzovík
 • 00332283 - Obec Cabov
 • 00318647 - Obec Cakov
 • 00330388 - Obec Cernina
 • 00309478 - Obec Cerová
 • 00319775 - Obec Cerovo
 • 00312347 - Obec Cífer
 • 00318027 - Obec Cigeľ
 • 00316008 - Obec Cinobaňa
 • 36105724 - Obec Čab
 • 00322865 - Obec Čabalovce
 • 00319783 - Obec Čabradský Vrbovok
 • 00306835 - Obec Čajkov
 • 00306843 - Obec Čaka
 • 00307807 - Obec Čakajovce
 • 00324051 - Obec Čakanovce
 • 00316016 - Obec Čakanovce
 • 00332291 - Obec Čaklov
 • 00306401 - Obec Čalovec
 • 00316024 - Obec Čamovce
 • 00324060 - Obec Čaňa
 • 00309486 - Obec Čáry
 • 00304701 - Obec Častá
 • 00311472 - Obec Častkovce
 • 00587672 - Obec Čata
 • 00318035 - Obec Čavoj
 • 00319244 - Obec Čebovce
 • 00324078 - Obec Čečejovce
 • 00308315 - Obec Čechynce
 • 00284823 - Obec Čejkovice
 • 00319791 - Obec Čekovce
 • 00307831 - Obec Čeľadice
 • 00319252 - Obec Čeláre
 • 00690597 - Obec Čelovce
 • 00319261 - Obec Čelovce
 • 00331414 - Obec Čeľovce
 • 31871224 - Obec Čenkovce
 • 00318043 - Obec Čereňany
 • 00313335 - Obec Čerín
 • 00699152 - Obec Čermany
 • 00308846 - Obec Černík
 • 00322890 - Obec Čertižné
 • 00326909 - Obec Červená Voda
 • 00326917 - Obec Červenica
 • 00312355 - Obec Červeník
 • 00656127 - Obec Červený Hrádok
 • 00326135 - Obec Červený Kláštor
 • 00331449 - Obec Čičarovce
 • 00332305 - Obec Čičava
 • 00306410 - Obec Číčov
 • 00328154 - Obec Čierna Lehota
 • 00305871 - Obec Čierna Voda
 • 00313980 - Obec Čierne
 • 00307858 - Obec Čierne Kľačany
 • 00332313 - Obec Čierne nad Topľou
 • 00313343 - Obec Čierny Balog
 • 00305880 - Obec Čierny Brod
 • 00307866 - Obec Čifáre
 • 00305341 - Obec Čiližská Radvaň
 • 00634956 - Obec Čimhová
 • 00329835 - Obec Čirč
 • 00318655 - Obec Číž
 • 00324086 - Obec Čižatice
 • 00328162 - Obec Čoltovo
 • 00326933 - Obec Ďačov
 • 00690546 - Obec Daletice
 • 00689556 - Obec Danišovce
 • 00316644 - Obec Ďanová
 • 00332321 - Obec Ďapalovce
 • 00331481 - Obec Dargov
 • 00306428 - Obec Dedina Mládeže
 • 00308854 - Obec Dedinka
 • 00312363 - Obec Dechtice
 • 00320561 - Obec Dekýš
 • 00306878 - Obec Demandice
 • 00315168 - Obec Demänovská Dolina
 • 00326950 - Obec Demjata
 • 00319813 - Obec Detvianska Huta
 • 00305898 - Obec Diakovce
 • 00318051 - Obec Diviacka Nová Ves
 • 00318060 - Obec Diviaky nad Nitricou
 • 00316041 - Obec Divín
 • 00321222 - Obec Divinka
 • 00314447 - Obec Dlhá nad Oravou
 • 00305901 - Obec Dlhá nad Váhom
 • 00332356 - Obec Dlhé Klčovo
 • 00322938 - Obec Dlhé nad Cirochou
 • 00321231 - Obec Dlhé Pole
 • 00329011 - Obec Dlhé Stráže
 • 00319830 - Obec Dobrá Niva
 • 00312380 - Obec Dobrá Voda
 • 00316059 - Obec Dobroč
 • 00305359 - Obec Dobrohošť
 • 00317136 - obec Dohňany
 • 00309508 - Obec Dojč
 • 00329029 - Obec Doľany
 • 00319287 - Obec Dolinka
 • 00317144 - Obec Dolná Breznica
 • 00312398 - obec Dolná Krupá
 • 00317152 - Obec Dolná Mariková
 • 00311499 - Obec Dolná Poruba
 • 00611638 - Obec Dolná Streda
 • 00319295 - Obec Dolná Strehová
 • 00311502 - Obec Dolná Súča
 • 00321249 - Obec Dolná Tižina
 • 00320595 - Obec Dolná Ždaňa
 • 00692328 - Obec Dolné Kočkovce
 • 37869051 - Obec Dolné Lefantovce
 • 00307891 - Obec Dolné Obdokovce
 • 00312410 - Obec Dolné Orešany
 • 00312428 - Obec Dolné Otrokovce
 • 00305910 - Obec Dolné Saliby
 • 00311511 - Obec Dolné Sŕnie
 • 00318086 - Obec Dolné Vestenice
 • 00653942 - Obec Dolné Zelenice
 • 00535966 - Obec Dolní Lomná
 • 00305367 - Obec Dolný Bar
 • 00321257 - Obec Dolný Hričov
 • 00312452 - Obec Dolný Lopašov
 • 00308871 - Obec Dolný Ohaj
 • 00306916 - Obec Dolný Pial
 • 00305430 - Obec Dolný Štál
 • 00317195 - Obec Domaniža
 • 00329037 - Obec Domaňovce
 • 00313386 - Obec Donovaly
 • 00331503 - Obec Drahňov
 • 00312461 - Obec Drahovce
 • 00329045 - Obec Dravce
 • 00649953 - Obec Drienčany
 • 00326968 - Obec Drienica
 • 00326984 - Obec Drienov
 • 00648230 - Obec Drienovo
 • 00326976 - Obec Drienovská Nová Ves
 • 00311529 - Obec Drietoma
 • 00649911 - Obec Drňa
 • 00328201 - Obec Drnava
 • 00360597 - Obec Drslavice
 • 00324116 - Obec Družstevná pri Hornáde
 • 00306932 - Obec Drženice
 • 00568546 - Obec Držková
 • 00590533 - Obec Držkovce
 • 00321931 - Obec Dubinné
 • 00308889 - Obec Dubník
 • 00311537 - Obec Dubodiel
 • 00330426 - Obec Dubová
 • 00312479 - Obec Dubovany
 • 00309516 - Obec Dubovce
 • 00326992 - Obec Dubovica
 • 00329053 - Obec Dúbrava
 • 00315176 - Obec Dúbrava
 • 00319899 - Obec Dúbravy
 • 00317217 - Obec Dulov
 • 00327000 - Obec Dulova Ves
 • 00306444 - Obec Dulovce
 • 00314013 - Obec Dunajov
 • 00400009 - Obec Dunajská Lužná
 • 00800198 - Obec Dunajský Klátov
 • 00330434 - Obec Duplín
 • 00632732 - Obec Ďurčiná
 • 00692492 - Obec Ďurďové
 • 00324132 - Obec Ďurkov
 • 00699161 - Obec Dvorany nad Nitrou
 • 00312495 - Obec Dvorníky
 • 00308897 - Obec Dvory nad Žitavou
 • 00321265 - Obec Fačkov
 • 00306941 - Obec Farná
 • 00318671 - Obec Figa
 • 00327018 - Obec Fintice
 • 00321958 - Obec Fričkovce
 • 00327026 - Obec Fričovce
 • 00327034 - Obec Fulianka
 • 00321966 - Obec Gaboltov
 • 00304743 - Obec Gajary
 • 00315184 - Obec Galovany
 • 00326143 - Obec Gánovce
 • 00321273 - Obec Gbeľany
 • 00308901 - Obec Gbelce
 • 00690236 - Obec Geča
 • 00318680 - Obec Gemer
 • 00328219 - Obec Gemerská Hôrka
 • 00318698 - Obec Gemerská Panica
 • 00328227 - Obec Gemerská Poloma
 • 00318701 - Obec Gemerská Ves
 • 00649571 - OBEC GEMERSKÉ DECHTÁRE
 • 00318710 - Obec Gemerský Jablonec
 • 00321974 - Obec Gerlachov
 • 00307939 - Obec Golianovo
 • 00318728 - Obec Gortva
 • 00327051 - Obec Gregorovce
 • 00314471 - Obec Habovka
 • 00322954 - Obec Habura
 • 00318736 - Obec Hajnáčka
 • 00307947 - Obec Hájske
 • 00329878 - Obec Haligovce
 • 00304751 - Obec Hamuliakovo
 • 00324175 - Obec Haniska
 • 00322962 - Obec Hankovce
 • 00329096 - Obec Harichovce
 • 00325147 - Obec Hatalov
 • 00692484 - Obec Hatné
 • 00330469 - Obec Havaj
 • 00330477 - Obec Havranec
 • 00322016 - Obec Hažlín
 • 00329100 - Obec Helcmanovce
 • 00313424 - Obec Heľpa
 • 35532319 - Obec Hencovce
 • 00327077 - Obec Hendrichovce
 • 00324183 - Obec Herľany
 • 00327085 - Obec Hermanovce
 • 00332402 - Obec Hermanovce nad Topľou
 • 00322024 - Obec Hertník
 • 00322032 - Obec Hervartov
 • 00313432 - Obec Hiadeľ
 • 00314480 - Obec Hladovka
 • 00309532 - Obec Hlboké
 • 36142344 - Obec Hlboké nad Váhom
 • 00320609 - Obec Hliník nad Hronom
 • 00332411 - Obec Hlinné
 • 00329886 - Obec Hniezdne
 • 00318752 - Obec Hodejov
 • 00649554 - Obec Hodejovec
 • 00320617 - Obec Hodruša-Hámre
 • 00306967 - Obec Hokovce
 • 00332429 - Obec Holčíkovce
 • 00305405 - Obec Holice
 • 00316105 - Obec Holiša
 • 00326186 - Obec Holumnica
 • 00306975 - obec Hontianska Vrbica
 • 00319911 - Obec Hontianske Moravce
 • 00319929 - Obec Hontianske Nemce
 • 00319937 - Obec Hontianske Tesáre
 • 00307556 - Obec Hontianske Trsťany
 • 00800368 - Obec Horná Kráľová
 • 00312517 - Obec Horná Krupá
 • 00314498 - Obec Horná Lehota
 • 00317276 - Obec Horná Mariková
 • 00317284 - Obec Horná Poruba
 • 00305413 - Obec Horná Potôň
 • 00311553 - Obec Horná Streda
 • 00311561 - Obec Horná Súča
 • 00316695 - Obec Horná Štubňa
 • 31095933 - Obec Horná Ves
 • 00320641 - Obec Horné Hámre
 • 00399418 - Obec Horné Lefantovce
 • 00310441 - Obec Horné Obdokovce
 • 00312533 - Obec Horné Orešany
 • 00312541 - Obec Horné Otrokovce
 • 00305952 - Obec Horné Saliby
 • 00306991 - Obec Horné Semerovce
 • 00311588 - Obec Horné Srnie
 • 00310450 - Obec Horné Štitáre
 • 00307009 - Obec Horné Turovce
 • 00312568 - obec Horné Zelenice
 • 00303771 - Obec Horní Bečva
 • 00303780 - Obec Horní Lideč
 • 00535974 - Obec Horní Lomná
 • 00316687 - Obec Horný Kalník
 • 00623695 - Obec Horný Lieskov
 • 00314030 - Obec Horný Vadičov
 • 00325198 - Obec Horovce
 • 00317306 - Obec Horovce
 • 00318761 - Obec Hostice
 • 00656143 - Obec Hosťová
 • 00308005 - Obec Hosťovce
 • 00326194 - Obec Hôrka
 • 00320650 - Obec Hrabičov
 • 00327093 - Obec Hrabkov
 • 00322041 - Obec Hrabovec
 • 00322997 - Obec Hrabovec nad Laborcom
 • 00322059 - Obec Hrabské
 • 00329151 - Obec Hrabušice
 • 00310468 - Obec Hradište
 • 00318779 - Obec Hrachovo
 • 00331538 - Obec Hraň
 • 00326224 - Obec Hranovnica
 • 00296732 - Obec Hrčava
 • 00331546 - Obec Hrčeľ
 • 00328294 - obec Hrhov
 • 36099091 - Obec Hrkovce
 • 34007521 - Obec Hrnčiarovce nad Parnou
 • 00318795 - Obec Hrnčiarske Zalužany
 • 00313475 - Obec Hrochoť
 • 00329908 - Obec Hromoš
 • 00629537 - Obec Hronsek
 • 00307050 - Obec Hronské Kľačany
 • 00307068 - Obec Hronské Kosihy
 • 00320676 - Obec Hronský Beňadik
 • 00305979 - Obec Hrubá Borša
 • 00308013 - Obec Hruboňovo
 • 00305987 - Obec Hrubý Šúr
 • 00319341 - Obec Hrušov
 • 00314501 - Obec Hruštín
 • 00305448 - Obec Hubice
 • 00682241 - Obec Hubina
 • 00327107 - Obec Hubošovce
 • 00315214 - Obec Hubová
 • 00328316 - Obec Hucín
 • 00323012 - Obec Hudcovce
 • 00308919 - Obec Hul
 • 00326232 - Obec Huncovce
 • 00330493 - Obec Hunkovce
 • 00318817 - Obec Husiná
 • 00303828 - Obec Huslenky
 • 00303836 - Obec Hutisko-Solanec
 • 00305456 - Obec Hviezdoslavov
 • 00648922 - Obec Hvozdnica
 • 00315231 - Obec Hybe
 • 00324230 - Obec Hýľov
 • 00308927 - Obec Chľaba
 • 00314510 - Obec Chlebnice
 • 00329916 - Obec Chmeľnica
 • 00327115 - Obec Chmeľov
 • 00327131 - Obec Chmiňany
 • 00327140 - Obec Chminianska Nová Ves
 • 00327158 - Obec Chminianske Jakubovany
 • 00311642 - Obec Chocholná-Velčice
 • 00304760 - Obec Chorvátsky Grob
 • 00618969 - OBEC CHORVÁTY
 • 00306461 - Obec Chotín
 • 00699187 - Obec Chrabrany
 • 00649872 - Obec Chrámec
 • 00329177 - Obec Chrasť nad Hornádom
 • 00647411 - Obec Chrastince
 • 00318124 - Obec Chrenovec-Brusno
 • 00309567 - Obec Chropov
 • 00312584 - Obec Chtelnica
 • 00649040 - Obec Chvojnica
 • 00309575 - Obec Chvojnica
 • 00310506 - Obec Chynorany
 • 00800252 - Obec Igram
 • 00326241 - Obec Ihľany
 • 00329185 - Obec Iliašovce
 • 00306479 - Obec Imeľ
 • 00307076 - Obec Iňa
 • 00325236 - Obec Iňačovce
 • 00319350 - OBEC Ipeľské Predmostie
 • 00587532 - Obec Ipeľské Úľany
 • 00307092 - Obec Ipeľský Sokolec
 • 00314528 - Obec Istebné
 • 00304786 - Obec Ivanka pri Dunaji
 • 31827004 - Obec Ivanka pri Nitre
 • 00306487 - Obec Iža
 • 00331562 - Obec Ižkovce
 • 00309591 - Obec Jablonka
 • 00329193 - Obec Jablonov
 • 00328332 - Obec Jablonov nad Turňou
 • 00304808 - Obec Jablonové
 • 00321338 - Obec Jablonové
 • 00699209 - Obec Jacovce
 • 00305472 - Obec Jahodná
 • 00329207 - Obec Jaklovce
 • 00329924 - Obec Jakubany
 • 00304816 - Obec Jakubov
 • 00327182 - Obec Jakubovany
 • 00315273 - Obec Jakubovany
 • 00647845 - Obec Jalovec
 • 00329215 - Obec Jamník
 • 00315290 - Obec Jamník
 • 00690627 - Obec Janov
 • 00320706 - Obec Janova Lehota
 • 00326259 - Obec Jánovce
 • 00493619 - Obec Janovice
 • 00329932 - Obec Jarabina
 • 00308056 - Obec Jarok
 • 00327212 - Obec Jarovnice
 • 00317349 - Obec Jasenica
 • 00313521 - Obec Jasenie
 • 00284017 - Obec Jasenná
 • 00690074 - Obec Jasenov
 • 00332437 - Obec Jasenovce
 • 00321346 - Obec Jasenové
 • 00316717 - Obec Jasenovo
 • 00312614 - Obec Jaslovské Bohunice
 • 00324264 - Obec Jasov
 • 00308935 - Obec Jasová
 • 00332445 - Obec Jastrabie nad Topľou
 • 00308943 - Obec Jatov
 • 00308064 - Obec Jedľové Kostoľany
 • 00308072 - OBEC JELENEC
 • 00306011 - Obec Jelka
 • 00308081 - Obec Jelšovce
 • 00647331 - Obec Jelšovec
 • 00325261 - Obec Jenkovce
 • 00297976 - Obec Jeseník nad Odrou
 • 00318833 - Obec Jesenské
 • 00325279 - Obec Jovsa
 • 00307114 - Obec Jur nad Hronom
 • 00305499 - Obec Jurová
 • 00326275 - Obec Jurské
 • 00332453 - Obec Juskova Voľa
 • 00325287 - Obec Kačanov
 • 00306029 - Obec Kajal
 • 00329223 - Obec Kaľava
 • 00304841 - Obec Kalinkovo
 • 00316121 - Obec Kalinovo
 • 00307131 - Obec Kalná nad Hronom
 • 00311669 - Obec Kálnica
 • 00322105 - Obec Kalnište
 • 00318841 - Obec Kaloša
 • 00324272 - Obec Kalša
 • 00325295 - Obec Kaluža
 • 00328367 - Obec Kameňany
 • 00318167 - Obec Kamenec pod Vtáčnikom
 • 00327221 - Obec Kamenica
 • 00323101 - Obec Kamenica nad Cirochou
 • 00306495 - Obec Kameničná
 • 00308960 - Obec Kamenín
 • 00648906 - Obec Kamenná Poruba
 • 00332461 - Obec Kamenná Poruba
 • 00319368 - Obec Kamenné Kosihy
 • 00323110 - Obec Kamienka
 • 00518239 - Obec Kanianka
 • 00330531 - Obec Kapišová
 • 00327239 - Obec Kapušany
 • 00331571 - Obec Kapušianske Kľačany
 • 00284050 - Obec Kašava
 • 00331589 - Obec Kašov
 • 00312622 - obec Kátlovce
 • 00309605 - Obec Kátov
 • 00324299 - Obec Kecerovce
 • 00690261 - Obec Kechnec
 • 00327247 - Obec Kendice
 • 00319376 - Obec Kiarov
 • 00648914 - Obec Kľače
 • 00318183 - Obec Kľačno
 • 00332470 - Obec Kladzany
 • 00320722 - Obec Kľak
 • 00308102 - Obec Klasov
 • 00316733 - Obec Kláštor pod Znievom
 • 00310549 - Obec Klátova Nová Ves
 • 00329240 - Obec Klčov
 • 00327255 - Obec Klenov
 • 00323136 - Obec Klenová
 • 00318850 - Obec Klenovec
 • 00314544 - Obec Klin
 • 00306509 - Obec Klížska Nemá
 • 00319996 - Obec Klokoč
 • 00314048 - Obec Klokočov
 • 00325309 - Obec Klokočov
 • 00305502 - Obec Kľúčovec
 • 00329274 - Obec Kluknava
 • 00322113 - Obec Kľušov
 • 00309028 - Obec Kmeťovo
 • 00648868 - Obec Kocurany
 • 00311685 - Obec Kočovce
 • 00327263 - Obec Kojatice
 • 00329258 - Obec Kojšov
 • 00316130 - Obec Kokava nad Rimavicou
 • 00324311 - Obec Kokšov-Bakša
 • 00329959 - Obec Kolačkov
 • 00321362 - Obec Kolárovice
 • 00330558 - Obec Kolbovce
 • 00308111 - Obec Kolíňany
 • 00323161 - Obec Kolonica
 • 00308986 - Obec Kolta
 • 00332488 - Obec Komárany
 • 00324329 - Obec Komárovce
 • 00308994 - Obec Komjatice
 • 00315311 - Obec Komjatná
 • 00309001 - Obec Komoča
 • 00318868 - Obec Konrádovce
 • 00590657 - Obec Konská
 • 00309613 - Obec Kopčany
 • 00322164 - Obec Koprivnica
 • 00313530 - Obec Kordíky
 • 00314064 - Obec Korňa
 • 00325350 - Obec Koromľa
 • 00291030 - Obec Korytná
 • 00319392 - Obec Kosihovce
 • 00320757 - Obec Kosorín
 • 35550091 - Obec Kostoľany nad Hornádom
 • 00308129 - Obec Kostoľany pod Tribečom
 • 00311707 - Obec Kostolné
 • 00305511 - Obec Kostolné Kračany
 • 00318213 - Obec Koš
 • 00317390 - Obec Košeca
 • 00317870 - Obec Košecké Podhradie
 • 00324353 - Obec Košická Polianka
 • 00324361 - Obec Košické Oľšany
 • 00324370 - Obec Košický Klečenov
 • 00323179 - Obec Koškovce
 • 00312673 - Obec Košolná
 • 00316741 - Obec Košťany nad Turcom
 • 00306045 - Obec Košúty
 • 00321389 - Obec Kotešová
 • 00320005 - Obec Kováčová
 • 00319414 - Obec Kováčovce
 • 00309648 - Obec Koválovec
 • 00310573 - Obec Kovarce
 • 00307149 - Obec Kozárovce
 • 00322181 - Obec Kračúnovce
 • 00330591 - Obec Krajná Bystrá
 • 00330604 - Obec Krajná Poľana
 • 00311715 - Obec Krajné
 • 00312681 - obec Krakovany
 • 00306053 - Obec Kráľov Brod
 • 00306070 - Obec Kráľová nad Váhom
 • 00306061 - Obec Kráľová pri Senci
 • 00324388 - Obec Kráľovce
 • 00305529 - Obec Kráľovičove Kračany
 • 00310581 - Obec Krásna Ves
 • 00321401 - Obec Krasňany
 • 00699241 - Obec Krásno
 • 00328421 - Obec Krásnohorské Podhradie
 • 00323187 - Obec Krásny Brod
 • 00331627 - Obec Kravany
 • 00306533 - Obec Kravany nad Dunajom
 • 00325376 - Obec Krčava
 • 00325384 - Obec Kristy
 • 00314587 - Obec Krivá
 • 00320048 - Obec Kriváň
 • 00327298 - Obec Krivany
 • 00326305 - Obec Krížová Ves
 • 00327301 - Obec Krížovany
 • 00682187 - Obec Križovany nad Dudváhom
 • 00310603 - Obec Krnča
 • 00310611 - Obec Krtovce
 • 00330957 - Obec Kručov
 • 00314595 - Obec Krušetnica
 • 00322211 - Obec Kružlov
 • 00330655 - Obec Kružlová
 • 00310638 - Obec Kšinná
 • 00332500 - Obec Kučín
 • 00304875 - Obec Kuchyňa
 • 00309656 - Obec Kuklov
 • 00322237 - Obec Kuková
 • 00328448 - obec Kunova Teplica
 • 00307181 - Obec Kuraľany
 • 00322245 - Obec Kurima
 • 00329291 - Obec Kurimany
 • 00322253 - Obec Kurov
 • 00309672 - Obec Kúty
 • 00331643 - Obec Kuzmice
 • 00544701 - Obec Kuželov
 • 00315346 - Obec Kvačany
 • 00332518 - Obec Kvakovce
 • 00692387 - Obec Kvašov
 • 00305545 - Obec Kvetoslavov
 • 00329975 - Obec Kyjov
 • 00647659 - Obec Kynceľová
 • 00324400 - Obec Kysak
 • 00304883 - Obec Láb
 • 37791699 - Obec Lackovce
 • 00303968 - Obec Lačnov
 • 00327336 - Obec Lada
 • 00317438 - Obec Ladce
 • 00330671 - Obec Ladomirová
 • 00309681 - Obec Lakšárska Nová Ves
 • 00322261 - Obec Lascov
 • 00649341 - Obec Laskár
 • 00325406 - Obec Lastomír
 • 00331678 - Obec Lastovce
 • 00316148 - Obec Látky
 • 00318221 - Obec Lazany
 • 00315354 - Obec Lazisko
 • 00317446 - Obec Lazy pod Makytou
 • 00690481 - Obec Lažany
 • 00317462 - Obec Lednické Rovne
 • 00305553 - Obec Lehnice
 • 00308153 - Obec Lehota
 • 00318256 - Obec Lehota pod Vtáčnikom
 • 00320811 - Obec Lehôtka pod Brehmi
 • 00696293 - Obec Lechnica
 • 00325422 - Obec Lekárovce
 • 00309036 - Obec Leľa
 • 00331686 - Obec Leles
 • 00327344 - Obec Lemešany
 • 00322270 - Obec Lenartov
 • 00318892 - Obec Lenartovce
 • 00326321 - Obec Lendak
 • 00647420 - Obec Lesenice
 • 00327352 - Obec Lesíček
 • 00325431 - Obec Lesné
 • 00329304 - Obec Letanovce
 • 00309699 - Obec Letničie
 • 00328456 - Obec Licince
 • 00327361 - Obec Ličartovce
 • 00314617 - Obec Liesek
 • 00318230 - Obec Liešťany
 • 00321427 - Obec Lietava
 • 00648981 - Obec Lietavská Lúčka
 • 00321443 - Obec Lietavská Svinná - Babkov
 • 00315362 - Obec Likavka
 • 00690490 - Obec Lipníky
 • 00309044 - Obec Lipová
 • 00327387 - Obec Lipovce
 • 00306541 - Obec Lipové
 • 00328464 - Obec Lipovník
 • 00304051 - Obec Liptál
 • 00315371 - Obec Liptovská Anna
 • 00315389 - Obec Liptovská Kokava
 • 00315397 - Obec Liptovská Lúžna
 • 00315401 - Obec Liptovská Osada
 • 17061229 - Obec Liptovská Porúbka
 • 00315427 - Obec Liptovská Štiavnica
 • 00315435 - obec Liptovská Teplá
 • 00326330 - Obec Liptovská Teplička
 • 00315460 - Obec Liptovské Matiašovce
 • 00315478 - Obec Liptovské Revúce
 • 00315532 - obec Liptovský Ondrej
 • 00620581 - Obec Liptovský Peter
 • 00315559 - Obec Lisková
 • 00320102 - Obec Litava
 • 00330019 - Obec Litmanová
 • 00307211 - Obec Lok
 • 00314625 - Obec Lokca
 • 00313556 - Obec Lom nad Rimavicou
 • 00314633 - Obec Lomná
 • 00587541 - Obec Lontov
 • 00309702 - Obec Lopašov
 • 00682292 - Obec Lošonec
 • 00320820 - Obec Lovča
 • 00320838 - Obec Lovčica-Trubín
 • 00316172 - Obec Lovinobaňa
 • 00304905 - Obec Lozorno
 • 00325449 - Obec Ložín
 • 00309052 - Obec Ľubá
 • 00315567 - Obec Ľubeľa
 • 00328472 - Obec Lubeník
 • 31942547 - Obec Ľubica
 • 00313564 - Obec Ľubietová
 • 00311731 - Obec Lubina
 • 00323225 - Obec Ľubiša
 • 00315575 - Obec Ľubochňa
 • 00690538 - Obec Ľubotice
 • 00330035 - Obec Ľubotín
 • 00305561 - Obec Lúč na Ostrove
 • 00313572 - Obec Lučatín
 • 00595764 - Obec Lúčka
 • 00315583 - Obec Lúčky
 • 00325457 - Obec Lúčky
 • 00308170 - Obec Lúčnica nad Žitavou
 • 00310689 - Obec Ludanice
 • 00315591 - Obec Ludrová
 • 00311758 - Obec Lúka
 • 00284173 - Obec Lukov
 • 00322342 - Obec Lukov
 • 00318906 - Obec Lukovištia
 • 00317489 - Obec Lúky
 • 00587559 - Obec Lula
 • 00652113 - OBEC LUTILA
 • 00321451 - Obec Lutiše
 • 00322351 - Obec Lužany pri Topli
 • 34003517 - Obec Lužianky
 • 00304077 - Obec Lužná
 • 00800201 - Obec Mad
 • 00312738 - Obec Madunice
 • 00328511 - obec Magnezitovce
 • 00308234 - Obec Machulince
 • 00312746 - Obec Majcichov
 • 00696030 - Obec Majere
 • 00332526 - Obec Majerovce
 • 00314129 - Obec Makov
 • 00318272 - Obec Malá Čausa
 • 00632716 - Obec Malá Čierna
 • 00332534 - Obec Malá Domaša
 • 00696277 - Obec Malá Franková
 • 00310719 - Obec Malá Hradná
 • 00324426 - obec Malá Ida
 • 00320862 - Obec Malá Lehota
 • 00544710 - Obec Malá Vrbka
 • 00307246 - Obec Málaš
 • 00322369 - Obec Malcov
 • 00325465 - Obec Malčice
 • 00800210 - Obec Malé Dvorníky
 • 00692395 - Obec Malé Lednice
 • 00309711 - Obec Malé Leváre
 • 00331708 - Obec Malé Ozorovce
 • 00325473 - Obec Malé Raškovce
 • 00331716 - Obec MALÉ TRAKANY
 • 00316211 - Obec Málinec
 • 00318281 - Obec Malinová
 • 00331724 - Obec Malý Horeš
 • 17061733 - Obec Malý Krtíš
 • 00611174 - Obec Malý Lapáš
 • 00330043 - Obec Malý Lipník
 • 31984673 - Obec Malý Slavkov
 • 00327433 - Obec Malý Slivník
 • 00327441 - Obec Malý Šariš
 • 00312762 - obec Malženice
 • 00309061 - Obec Maňa
 • 00306550 - Obec Marcelová
 • 00329347 - Obec Margecany
 • 00322377 - Obec Marhaň
 • 00304930 - Obec Marianka
 • 00325481 - Obec Markovce
 • 00328499 - Obec Markuška
 • 00329355 - Obec Markušovce
 • 00648213 - Obec Maršová-Rašov
 • 00315630 - Obec Martinček
 • 00318914 - Obec Martinová
 • 00306568 - Obec Martovce
 • 00326399 - Obec Matiašovce
 • 00330051 - Obec Matysová
 • 00305588 - Obec Medveďov
 • 17149002 - Obec Medzany
 • 00314650 - Obec Medzibrodie nad Oravou
 • 00311766 - Obec Melčice - Lieskove
 • 00326402 - Obec Mengusovce
 • 00312771 - Obec Merašice
 • 00332569 - Obec Merník
 • 00535991 - Obec Metylovice
 • 00305596 - Obec Mierovo
 • 00305600 - Obec Michal na Ostrove
 • 00313599 - Obec Michalová
 • 00285102 - Obec Mikulčice
 • 00317527 - Obec Mikušovce
 • 00304948 - Obec Miloslavov
 • 00285111 - Obec Milotice
 • 00327476 - Obec Milpoš
 • 00330752 - Obec Miňovce
 • 00327484 - Obec Mirkovce
 • 00311774 - Obec Mníchova Lehota
 • 00329380 - Obec Mníšek nad Hnilcom
 • 00330060 - Obec Mníšek nad Popradom
 • 00306576 - Obec Moča
 • 00308439 - Obec Močenok
 • 00320871 - Obec Močiar
 • 00362344 - Obec Modrá
 • 00306584 - Obec Modrany
 • 00311782 - Obec Modrová
 • 00308269 - Obec Mojmírovce
 • 00321494 - Obec Mojš
 • 00309117 - Obec Mojzesovo
 • 00690295 - Obec Mokrance
 • 00322407 - Obec Mokroluh
 • 00309729 - Obec Mokrý Háj
 • 00312789 - Obec Moravany nad Váhom
 • 00311791 - Obec Moravské Lieskové
 • 00309737 - Obec Moravský Svätý Ján
 • 00304964 - Obec Most pri Bratislave
 • 00306096 - Obec Mostová
 • 00296953 - Obec Mosty u Jablunkova
 • 00316806 - Obec Mošovce
 • 00690562 - Obec Mošurov
 • 00311804 - obec Motešice
 • 00316245 - Obec Mučín
 • 00328537 - Obec Muráň
 • 00328545 - Obec MuránskaDlhá Lúka
 • 00314668 - Obec Mútne
 • 00309125 - Obec Mužla
 • 00316253 - Obec Mýtna
 • 00307297 - Obec Mýtne Ludany
 • 00313637 - Obec Mýto pod Ďumbierom
 • 00325511 - Obec Nacina Ves
 • 00329398 - Obec Nálepkovo
 • 00800279 - Obec Nána
 • 00305758 - Obec Ňárad
 • 00316814 - Obec Necpaly
 • 00306100 - Obec Neded
 • 00321516 - Obec Nededza
 • 00318302 - Obec Nedožery - Brezany
 • 00647438 - Obec Nemce
 • 34075429 - Obec Nemčice
 • 00313645 - Obec Nemecká
 • 00319465 - Obec Nenince
 • 00311821 - Obec Neporadza
 • 00314137 - Obec Nesluša
 • 00306606 - Obec Nesvady
 • 00692344 - Obec Nimnica
 • 00310824 - Obec Nitrianska Blatnica
 • 00310832 - Obec Nitrianska Streda
 • 00611182 - Obec Nitrianske Hrnčiarovce
 • 00318337 - Obec Nitrianske Pravno
 • 36821292 - Obec Nitrianske Pravno, s. r. o.
 • 00318345 - Obec Nitrianske Rudno
 • 00318353 - Obec Nitrianske Sučany
 • 00318329 - Obec Nitrica
 • 00314684 - Obec Nižná
 • 00690317 - Obec Nižná Hutka
 • 00324493 - Obec Nižná Myšľa
 • 00330809 - Obec Nižná Olšava
 • 00332585 - Obec Nižná Sitnica
 • 00328596 - Obec Nižná Slaná
 • 00330078 - Obec Nižné Ružbachy
 • 00690325 - Obec Nižný Čaj
 • 00332593 - Obec Nižný Hrabovec
 • 00332607 - Obec Nižný Hrušov
 • 00324507 - Obec Nižný Klátov
 • 00324515 - Obec Nižný Lánec
 • 00327514 - Obec Nižný Slavkov
 • 00322440 - Obec Nižný Tvarožec
 • 00311839 - Obec Nová Bošáca
 • 00314145 - Obec Nová Bystrica
 • 00307301 - Obec Nová Dedina
 • 00304981 - Obec Nová Dedinka
 • 00332623 - Obec Nová Kelča
 • 00326445 - Obec Nová Lesná
 • 00285188 - Obec Nová Lhota
 • 00330086 - Obec Nová Ľubovňa
 • 00650200 - Obec Nová Ves
 • 00309141 - Obec Nová Vieska
 • 00324523 - Obec Nováčany
 • 00308340 - Obec Nové Sady
 • 00331783 - Obec Novosad
 • 00314692 - Obec Novoť
 • 00691283 - Obec Nový Salaš
 • 00307319 - Obec Nový Tekov
 • 00305626 - Obec Nový Život
 • 00492868 - obec Nýdek
 • 00307327 - Obec Nýrovce
 • 00331805 - Obec Oborín
 • 00308358 - Obec Obyce
 • 00311871 - Obec Očkov
 • 00320153 - Obec Očová
 • 00329428 - Obec Odorín
 • 00305634 - Obec Ohrady
 • 00323322 - Obec Ohradzany
 • 00328600 - Obec Ochtiná
 • 00305642 - Obec Okoč
 • 00306622 - Obec Okoličná na Ostrove
 • 00329436 - Obec Olcnava
 • 00327531 - Obec Olejníkov
 • 00314161 - Obec Olešná
 • 00319481 - Obec Olováry
 • 00329444 - Obec Oľšavica
 • 00330876 - Obec Oľšavka
 • 00327549 - Obec Oľšov
 • 00311880 - Obec Omšenie
 • 00332631 - Obec Ondavské Matiašovce
 • 00311901 - Obec Opatovce
 • 00318388 - Obec Opatovce nad Nitrou
 • 00319490 - Obec Opatovská Nová Ves
 • 00314714 - Obec Oravská Jasenica
 • 00314722 - Obec Oravská Lesná
 • 00314749 - Obec Oravská Polhora
 • 00314757 - Obec Oravská Poruba
 • 00650498 - Obec Oravské Veselé
 • 00314731 - Obec Oravský Podzámok
 • 00329461 - Obec Ordzovany
 • 00325546 - Obec Orechová
 • 00305669 - Obec Orechová Potôň
 • 00309753 - Obec Oreské
 • 00330108 - Obec Orlov
 • 17067707 - Obec Orovnica
 • 00318396 - Obec Oslany
 • 00320161 - Obec Ostrá Lúka
 • 00310891 - obec Ostratice
 • 00297046 - Obec Ostravice
 • 00325562 - Obec Ostrov
 • 00690554 - Obec Ostrovany
 • 00320901 - Obec Ostrý Grúň
 • 00314170 - Obec Oščadnica
 • 00318965 - Obec Ožďany
 • 00305685 - Obec Padáň
 • 00309176 - Obec Palárikovo
 • 00325571 - Obec Palín
 • 00323373 - Obec Palota
 • 00308366 - Obec Paňa
 • 00317594 - Obec Papradno
 • 00331813 - Obec Parchovany
 • 00315656 - Obec Partizánska Ľupča
 • 00587583 - Obec Pastovce
 • 00306126 - Obec Pata
 • 00305707 - Obec Pataš
 • 00306631 - Obec Patince
 • 00315664 - Obec Pavčiná Lehota
 • 00682144 - Obec Pavlice
 • 00613711 - Obec Pavlová
 • 00315672 - Obec Pavlova Ves
 • 00649881 - OBEC PAVLOVCE
 • 00325589 - Obec Pavlovce nad Uhom
 • 00323403 - Obec Pčoliné
 • 00327590 - Obec Pečovská Nová Ves
 • 00324604 - Obec Peder
 • 00305014 - Obec Pernek
 • 00309770 - Obec Petrova Ves
 • 00327603 - Obec Petrovany
 • 00332674 - Obec Petrovce
 • 00325619 - Obec Petrovce nad Laborcom
 • 00321541 - Obec Petrovice
 • 00323411 - Obec Pichne
 • 00305031 - Obec Píla
 • 00307360 - Obec Plášťovce
 • 00307378 - Obec Plavé Vozokany
 • 00309788 - Obec Plavecké Podhradie
 • 00305049 - Obec Plavecký Štvrtok
 • 00330116 - Obec Plaveč
 • 00330124 - Obec Plavnica
 • 00328642 - Obec Plešivec
 • 00317608 - Obec Plevník-Drienové
 • 00320170 - Obec Pliešovce
 • 00324621 - Obec Ploské
 • 00311910 - Obec Pobedim
 • 00314790 - Obec Podbiel
 • 00313688 - Obec Podbrezová
 • 00327611 - Obec Podhorany
 • 00326461 - Obec Podhorany
 • 00308374 - Obec Podhorany
 • 00321559 - Obec Podhorie
 • 00325635 - Obec Podhoroď
 • 00318400 - Obec Podhradie
 • 00316831 - Obec Podhradie
 • 00313670 - Obec Podkonice
 • 00316318 - obec Podkriváň
 • 00310930 - Obec Podlužany
 • 00311928 - Obec Podolie
 • 00315699 - Obec Podtureň
 • 00314196 - Obec Podvysoká
 • 00313696 - Obec Pohorelá
 • 00308382 - Obec Pohranice
 • 00313700 - Obec Pohronská Polhora
 • 00307394 - Obec Pohronský Ruskov
 • 00314803 - Obec Pokryváč
 • 00331848 - Obec Poľany
 • 00313726 - Obec Polomka
 • 00318418 - Obec Poluvsie
 • 00329495 - Obec Pongrácovce
 • 00324639 - Obec Poproč
 • 00309834 - Obec Popudinské Močidľany
 • 00329509 - Obec Poráč
 • 00309842 - Obec Poriadie
 • 00318426 - Obec Poruba
 • 00332691 - Obec Poša
 • 37842846 - Obec Potônske Lúky
 • 00311944 - Obec Považany
 • 00313742 - Obec Povrazník
 • 00325678 - Obec Pozdišovce
 • 00329517 - Obec Prakovce
 • 00310964 - Obec Prašice
 • 00312894 - Obec Prašník
 • 00310972 - Obec Pravotice
 • 35626526 - Obec Práznovce
 • 00317691 - Obec Prečín
 • 00313751 - Obec Predajná
 • 00321567 - Obec Predmier
 • 00320943 - Obec Prenčov
 • 00310999 - Obec Preseľany
 • 00320951 - Obec Prestavlky
 • 00319520 - obec Príbelce
 • 00331856 - Obec Pribeník
 • 00306649 - Obec Pribeta
 • 00314811 - Obec Pribiš
 • 00316849 - Obec Príbovce
 • 00315711 - Obec Pribylina
 • 00309877 - Obec Prietržka
 • 00332712 - Obec Prosačov
 • 00316351 - Obec Prša
 • 00317721 - Obec Pruské
 • 00285226 - Obec Prušánky
 • 00317730 - Obec Pružina
 • 00331864 - Obec Ptrukša
 • 00314820 - Obec Pucov
 • 00307416 - obec Pukanec
 • 00306134 - Obec Pusté Úľany
 • 00327654 - Obec Pušovce
 • 00314838 - Obec Rabča
 • 00314846 - Obec Rabčice
 • 00309893 - Obec Radimov
 • 00318981 - Obec Radnovce
 • 00318451 - Obec Radobica
 • 00623814 - Obec Radoľa
 • 00330914 - Obec Radoma
 • 00311014 - Obec Radošina
 • 00309907 - Obec Radošovce
 • 00314226 - Obec Radôstka
 • 00306657 - Obec Radvaň nad Dunajom
 • 00323454 - Obec Radvaň nad Laborcom
 • 00316369 - Obec Radzovce
 • 00691275 - Obec Rákoš
 • 00314234 - obec Raková
 • 00325708 - Obec Rakovec nad Ondavou
 • 00312916 - Obec Rakovice
 • 00647365 - obec Rakovo
 • 00326488 - Obec Rakúsy
 • 00649970 - Obec Rakytník
 • 00691267 - Obec Rankovce
 • 00316377 - Obec Rapovce
 • 00322521 - Obec Raslavice
 • 00309222 - Obec Rastislavice
 • 00285242 - Obec Ratíškovice
 • 00316385 - Obec Ratka
 • 00318990 - Obec Ratková
 • 00316865 - Obec Ratkovo
 • 00649805 - Obec Ratkovská Lehota
 • 00319007 - Obec Ratkovské Bystré
 • 00011002 - Obec Ratnovce
 • 00318469 - Obec Ráztočno
 • 00327689 - Obec Ražňany
 • 00306142 - Obec Reca
 • 00328685 - Obec Rejdová
 • 00325716 - Obec Remetské Hámre
 • 00327697 - Obec Renčišov
 • 00320978 - Obec Repište
 • 00329525 - Obec Richnava
 • 00322555 - Obec Richvald
 • 00319015 - Obec Rimavská Baňa
 • 00319023 - Obec Rimavská Seč
 • 00319040 - Obec Rimavské Brezovo
 • 00319058 - Obec Rimavské Janovce
 • 00308404 - Obec Rišňovce
 • 00611573 - Obec Rohov
 • 00305715 - Obec Rohovce
 • 00309923 - Obec Rohožník
 • 00327701 - Obec Rokycany
 • 00322563 - Obec Rokytov
 • 00647519 - Obec Rosina
 • 00328731 - Obec Roštár
 • 00305057 - Obec Rovinka
 • 00330931 - Obec Rovné
 • 00324655 - Obec Rozhanovce
 • 00328740 - Obec Rozložná
 • 00330949 - Obec Roztoky
 • 00327719 - Obec Rožkovany
 • 00328766 - Obec Rožňavské Bystré
 • 00309231 - Obec Rúbaň
 • 00314251 - Obec Rudina
 • 00314277 - Obec Rudinská
 • 00332763 - Obec Rudlov
 • 00328774 - Obec Rudná
 • 00329533 - Obec Rudňany
 • 00648566 - Obec Rudnianska Lehota
 • 00324663 - Obec Rudník
 • 00320986 - Obec Rudno nad Hronom
 • 00308412 - Obec Rumanová
 • 00287709 - Obec Rusava
 • 00327727 - Obec Ruská Nová Ves
 • 00324671 - Obec Ruskov
 • 00325741 - Obec Ruskovce
 • 00316393 - Obec Ružiná
 • 00312941 - Obec Ružindol
 • 00307424 - Obec Rybník
 • 00576891 - Obec Řeka
 • 00577031 - Obec Řepiště
 • 00374903 - Obec Řícmanice
 • 00332810 - Obec Sačurov
 • 00362417 - Obec Salaš
 • 00309249 - Obec Salka
 • 00307432 - Obec Santovka
 • 00305693 - Obec Sap
 • 00313793 - obec Sebedín-Bečov
 • 00320226 - Obec Sebechleby
 • 00648574 - Obec Sečianky
 • 00332828 - Obec Sečovská Polianka
 • 00314854 - Obec Sedliacka Dubová
 • 00332836 - Obec Sedliská
 • 00682101 - Obec Sekule
 • 00313807 - Obec Selce
 • 00306151 - Obec Selice
 • 00309257 - Obec Semerovo
 • 00324698 - obec Seňa
 • 00325767 - Obec Senné
 • 00320234 - Obec Senohrad
 • 00314862 - Obec Sihelné
 • 31824587 - Obec Sikenica
 • 00309265 - obec Sikenička
 • 00328782 - Obec Silica
 • 17078270 - Obec Silická Jablonica
 • 00328812 - Obec Sirk
 • 00331902 - Obec Sirník
 • 00311057 - Obec Skačany
 • 00314285 - Obec Skalité
 • 00311961 - Obec Skalka nad Váhom
 • 00324701 - Obec Skároš
 • 00316881 - Obec Sklabiňa
 • 00321001 - Obec Sklené Teplice
 • 00332844 - Obec Skrabské
 • 00308421 - Obec Skýcov
 • 00691259 - Obec Slančík
 • 00324728 - Obec Slanec
 • 00324744 - Obec Slanské Nové Mesto
 • 00320994 - Obec Slaská
 • 00311073 - Obec Slatina nad Bebravou
 • 00320269 - Obec Slatinské Lazy
 • 00328821 - Obec Slavec
 • 00325775 - Obec Slavkovce
 • 00328847 - Obec Slavošovce
 • 00308455 - Obec Slepčany
 • 00325783 - Obec Sliepkovce
 • 00692361 - Obec Slopná
 • 00316903 - Obec Slovany
 • 00332852 - Obec Slovenská Kajňa
 • 00313823 - Obec Slovenská Ľupča
 • 00326500 - Obec Slovenská Ves
 • 00323535 - Obec Slovenská Volová
 • 00331929 - Obec Slovenské Nové Mesto
 • 00316911 - Obec Slovenské Pravno
 • 00305073 - Obec Slovenský Grob
 • 00329550 - Obec Slovinky
 • 00691721 - Obec Smižany
 • 00309991 - Obec Smolinské
 • 00329584 - Obec Smolnícka Huta
 • 00329576 - Obec Smolník
 • 00314315 - Obec Snežnica
 • 00311987 - Obec Soblahov
 • 00330965 - Obec Soboš
 • 00310018 - Obec Sobotište
 • 00316920 - Obec Socovce
 • 00324752 - Obec Sokoľ
 • 00690741 - Obec Sokoľany
 • 00306665 - Obec Sokolce
 • 00312991 - Obec Sokolovce
 • 00332861 - Obec Soľ
 • 00311081 - Obec Solčany
 • 00310026 - Obec Sološnica
 • 00326534 - Obec Spišská Teplica
 • 00326542 - Obec Spišské Bystré
 • 00326551 - Obec Spišské Hanušovce
 • 00329649 - Obec Spišské Tomášovce
 • 00329592 - Obec Spišský Hrhov
 • 00329606 - Obec Spišský Hrušov
 • 00326569 - obec Spišský Štiavnik
 • 00329631 - Obec Spišský Štvrtok
 • 00284491 - Obec Spytihněv
 • 00689734 - Obec Stanča
 • 00315761 - Obec Stankovany
 • 00314307 - Obec Stará Bystrica
 • 00321010 - Obec Stará Kremnička
 • 00310034 - Obec Stará Myjava
 • 00297232 - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
 • 00313831 - Obec Staré Hory
 • 00330175 - Obec Starina
 • 00291331 - Obec Starý Hrozenkov
 • 00307483 - Obec Starý Tekov
 • 00314293 - Obec Staškov
 • 00322598 - Obec Stebnická Huta
 • 00322601 - Obec Stebník
 • 00320293 - Obec Stožok
 • 00330183 - Obec Stráňany
 • 00321613 - obec Stráňavy
 • 00331961 - Obec Strážne
 • 00321648 - Obec Strečno
 • 00331970 - Obec Streda nad Bodrogom
 • 00319571 - Obec Stredné Plachtince
 • 00309273 - Obec Strekov
 • 00325821 - Obec Stretava
 • 00325830 - Obec Stretavka
 • 00330990 - Obec Stročín
 • 00329673 - Obec Studenec
 • 00316938 - Obec Sučany
 • 00285331 - Obec Sudoměřice
 • 00649082 - Obec Súdovce
 • 00314871 - Obec Suchá Hora
 • 00313009 - Obec Suchá nad Parnou
 • 00285340 - Obec Suchov
 • 00330191 - Obec Sulín
 • 00321656 - Obec Súľov - Hradná
 • 00319082 - Obec Sútor
 • 00611191 - Obec Svätoplukovo
 • 00320471 - Obec Svätý Anton
 • 00306436 - Obec Svätý Peter
 • 00315508 - Obec SvätýKríž
 • 00692263 - Obec Sverepec
 • 00322628 - Obec Sveržov
 • 00327760 - Obec Svinia
 • 00312011 - Obec Svinná
 • 00309281 - Obec Svodín
 • 00314323 - Obec Svrčinovec
 • 00307505 - Obec Šalov
 • 00325864 - Obec Šamudovce
 • 46276068 - Obec Šanov
 • 00285374 - Obec Šardice
 • 00327778 - Obec Šarišská Poruba
 • 00690589 - Obec Šarišská Trstená
 • 00327786 - Obec Šarišské Bohdanovce
 • 00322636 - Obec Šarišské Čierne
 • 00327794 - Obec Šarišské Dravce
 • 00330213 - Obec Šarišské Jastrabie
 • 00327808 - Obec Šarišské Michaľany
 • 00327816 - Obec Šarišské Sokolovce
 • 00316415 - Obec Šávoľ
 • 00682225 - Obec Šelpice
 • 00324787 - Obec Šemša
 • 00305103 - Obec Šenkvice
 • 00322652 - Obec Šiba
 • 00316423 - Obec Šíd
 • 00319104 - Obec Šimonovce
 • 00327824 - Obec Šindliar
 • 00306193 - Obec Šintava
 • 00319112 - Obec Širkovce
 • 00327832 - Obec Široké
 • 00316440 - Obec Šoltýska
 • 00306207 - Obec Šoporňa
 • 00313033 - obec Špačince
 • 00319121 - Obec Španie Pole
 • 00306673 - Obec Šrobárová
 • 00310077 - obec Štefanov
 • 00327841 - Obec Štefanovce
 • 00331074 - Obec Štefurov
 • 00321028 - Obec Štiavnické Bane
 • 00321672 - Obec Štiavnik
 • 37869531 - Obec Štitáre
 • 00328871 - Obec Štítnik
 • 00691836 - Obec Štôla
 • 00326615 - Obec Štrba
 • 00305731 - Obec Štvrtok na Ostrove
 • 00313866 - Obec Šumiac
 • 00326437 - Obec Šuňava
 • 00318507 - Obec Šútovce
 • 00316946 - Obec Šútovo
 • 00326623 - Obec Švábovce
 • 00315788 - Obec Švošov
 • 00649732 - Obec Tachty
 • 00314919 - Obec Ťapešovo
 • 00322661 - Obec Tarnov
 • 00321036 - Obec Tekovská Breznica
 • 00307548 - Obec Tekovské Lužany
 • 00313874 - Obec Telgárt
 • 00282677 - Obec Telnice
 • 00329690 - Obec Teplička
 • 00648264 - Obec Teplička nad Váhom
 • 00319147 - Obec Teplý Vrch
 • 00320323 - Obec Terany
 • 00321699 - Obec Terchová
 • 00327859 - Obec Teriakovce
 • 00327867 - Obec Terňa
 • 00311146 - Obec Tesáre
 • 00306215 - Obec Tešedíkovo
 • 00325881 - Obec Tibava
 • 00331082 - Obec Tisinec
 • 00306223 - Obec Tomášikovo
 • 00305120 - Obec Tomášov
 • 00316474 - Obec Tomášovce
 • 00308536 - Obec Topoľčianky
 • 00305740 - OBEC Topoľníky
 • 00326631 - Obec Toporec
 • 00327883 - Obec Torysa
 • 00332887 - Obec Tovarné
 • 31872638 - Obec Tovarníky
 • 00306690 - Obec Tôň
 • 00313092 - Obec Trakovice
 • 00309320 - Obec Trávnica
 • 00306681 - Obec Trávnik
 • 00316954 - Obec Trebostovo
 • 00647349 - Obec Trenč
 • 00312053 - obec Trenčianska Turná
 • 00312061 - Obec Trenčianske Bohuslavice
 • 00312070 - Obec Trenčianske Jastrabie
 • 00312100 - Obec Trenčianske Stankovce
 • 00325899 - Obec Trhovište
 • 00325902 - Obec Trnava pri Laborci
 • 00320331 - Obec Tŕnie
 • 00327891 - Obec Trnkov
 • 00310085 - Obec Trnovec
 • 00306240 - Obec Trnovec nad Váhom
 • 00305782 - Obec Trstená na Ostrove
 • 00324817 - Obec Trstené pri Hornáde
 • 00306258 - Obec Trstice
 • 00313122 - Obec Trstín
 • 00316482 - Obec Tuhár
 • 00327905 - obec Tuhrina
 • 00317837 - Obec Tuchyňa
 • 00327913 - Obec Tulčík
 • 00307599 - Obec Tupá
 • 00331104 - Obec Turany nad Ondavou
 • 00800091 - Obec Turčianky
 • 00316997 - Obec Turčianska Štiavnička
 • 00316679 - Obec Turčianske Jaseno
 • 00316971 - Obec Turčianske Kľačany
 • 00316989 - Obec Turčiansky Peter
 • 00328880 - Obec Turčok
 • 00305138 - Obec Tureň
 • 00648060 - Obec Turie
 • 00691313 - Obec Turňa nad Bodvou
 • 00320358 - Obec Turová
 • 00325911 - Obec Tušice
 • 00325929 - Obec Tušická Nová Ves
 • 00318523 - Obec Tužina
 • 00326640 - Obec Tvarožná
 • 00285412 - Obec Tvarožná Lhota
 • 00800104 - Obec Tvrdomestice
 • 00283631 - Obec Tvrdonice
 • 00309338 - Obec Tvrdošovce
 • 00568759 - Obec Ublo
 • 00325937 - Obec Úbrež
 • 00323683 - Obec Udavské
 • 00317853 - Obec Udiča
 • 00330221 - Obec Údol
 • 00587621 - obec Uhliská
 • 00315818 - Obec Uhorská Ves
 • 00316504 - Obec Uhorské
 • 00311201 - Obec Uhrovec
 • 00800236 - Obec Úľany nad Žitavou
 • 00323691 - Obec Ulič
 • 00329720 - Obec Úloža
 • 00310107 - Obec Unín
 • 00311227 - Obec Urmince
 • 00851825 - Obec Ústí
 • 17067430 - Obec Utekáč
 • 00327921 - Obec Uzovce
 • 00319163 - Obec Uzovská Panica
 • 00327948 - Obec Uzovský Šalgov
 • 00285439 - Obec Vacenovice
 • 00312126 - Obec Vaďovce
 • 00331112 - Obec Vagrinec
 • 00306266 - Obec Váhovce
 • 00324850 - Obec Valaliky
 • 00313904 - Obec Valaská
 • 00318531 - Obec Valaská Belá
 • 00304352 - Obec Valašská Bystřice
 • 00317021 - Obec Valča
 • 00313912 - Obec Vaľkovňa
 • 00327956 - Obec Varhaňovce
 • 00321711 - Obec Varín
 • 00314943 - Obec Vasiľov
 • 00314951 - Obec Vavrečka
 • 00315834 - Obec Vavrišovo
 • 00315842 - Obec Važec
 • 00319171 - Obec Včelince
 • 00332925 - Obec Vechec
 • 00314960 - Obec Veličná
 • 00319619 - Obec Veľká Čalomija
 • 00318540 - Obec Veľká Čausa
 • 00076597 - Obec Veľká Franková
 • 00324868 - Obec Veľká Ida
 • 00321061 - Obec Veľká Lehota
 • 00326666 - Obec Veľká Lomnica
 • 00306274 - Obec Veľká Mača
 • 00305791 - Obec Veľká Paka
 • 00319627 - Obec Veľká Ves nad Ipľom
 • 00312142 - Obec Veľké Bierovce
 • 00305804 - Obec Veľké Blahovo
 • 00316512 - Obec Veľké Dravce
 • 00311243 - Obec Veľké Dvorany
 • 00305375 - Obec Veľké Dvorníky
 • 00304417 - Obec Velké Karlovice
 • 00306703 - Obec Veľké Kosihy
 • 00313149 - Obec Veľké Kostoľany
 • 00311278 - Obec Veľké Kršteňany
 • 00310115 - Obec Veľké Leváre
 • 00307637 - Obec Veľké Ludince
 • 00654078 - Obec Veľké Orvište
 • 00332046 - Obec Veľké Ozorovce
 • 00332054 - Obec Veľké Raškovce
 • 00311286 - Obec Veľké Ripňany
 • 00332071 - Obec Veľké Trakany
 • 00307653 - Obec Veľké Turovce
 • 00311294 - Obec Veľké Uherce
 • 00306282 - Obec Veľké Úľany
 • 00308595 - Obec Veľké Zálužie
 • 00319643 - Obec Veľké Zlievce
 • 00305146 - Obec Veľký Biel
 • 00319198 - Obec Veľký Blh
 • 00307645 - Obec Veľký Ďur
 • 00306291 - Obec Veľký Grob
 • 00332089 - Obec Veľký Horeš
 • 00332097 - Obec Veľký Kamenec
 • 00309109 - Obec Veľký Kýr
 • 00308145 - Obec Veľký Lapáš
 • 00330248 - Obec Veľký Lipník
 • 00326674 - Obec Veľký Slavkov
 • 00690571 - Obec Veľký Slivník
 • 00326682 - Obec Vernár
 • 42298296 - Obec Veselé
 • 00313165 - Obec Veselé
 • 00649031 - Obec Vidiná
 • 00655481 - Obec Vieska
 • 00308617 - Obec Vieska nad Žitavou
 • 00320382 - Obec Vígľaš
 • 00326691 - Obec Vikartovce
 • 00319678 - Obec Vinica
 • 00332101 - Obec Viničky
 • 00305154 - Obec Viničné
 • 00325953 - Obec Vinné
 • 00308625 - Obec Vinodol
 • 00306304 - Obec Vinohrady nad Váhom
 • 00612138 - Obec Virt
 • 00281263 - Obec Vísky
 • 00648078 - Obec Višňové
 • 00305171 - Obec Vištuk
 • 00314978 - Obec Vitanová
 • 00327981 - Obec Víťaz
 • 00329746 - Obec Vítkovce
 • 00328898 - Obec Vlachovo
 • 00315877 - Obec Vlachy
 • 00306312 - Obec Vlčany
 • 00682209 - Obec Vlčkovce
 • 00648469 - Obec Vlkanová
 • 00800139 - Obec Vlkas
 • 00326704 - Obec Vlková
 • 00649660 - Obec Vlkyňa
 • 00332127 - Obec Vojany
 • 00332135 - Obec Vojčice
 • 00332143 - Obec Vojka
 • 00305812 - Obec Vojka nad Dunajom
 • 00231088 - Obec Vojňany
 • 00323721 - Obec Volica
 • 00308633 - Obec Volkovce
 • 00306321 - Obec Vozokany
 • 00310131 - Obec Vrádište
 • 00305821 - Obec Vrakúň
 • 00283738 - Obec Vrbice
 • 00326721 - Obec Vrbov
 • 00306746 - Obec Vrbová nad Váhom
 • 00310140 - obec Vrbovce
 • 00317039 - Obec Vrícko
 • 00691305 - Obec Vtáčkovce
 • 00326739 - obec Výborná
 • 00308650 - Obec Výčapy-Opatovce
 • 00228788 - Obec Vydrany
 • 00692379 - Obec Vydrná
 • 00326747 - Obec Vydrník
 • 00321109 - Obec Vyhne
 • 00315893 - Obec Východná
 • 00321095 - Obec Vysoká
 • 00314340 - Obec Vysoká nad Kysucou
 • 00325996 - Obec Vysoká nad Uhom
 • 00305197 - Obec Vysoká pri Morave
 • 00331198 - Obec Vyškovce
 • 00307661 - Obec Vyškovce nad Ipľom
 • 00691291 - Obec Vyšná Hutka
 • 00331201 - Obec Vyšná Jedľová
 • 00324906 - Obec Vyšná Kamenica
 • 00324914 - Obec Vyšná Myšľa
 • 00331210 - Obec Vyšná Olšava
 • 00328901 - Obec Vyšná Slaná
 • 00328006 - Obec Vyšná Šebastová
 • 00326020 - Obec Vyšné Remety
 • 00330264 - Obec Vyšné Ružbachy
 • 00324922 - Obec Vyšný Čaj
 • 00323799 - Obec Vyšný Hrušov
 • 00324931 - Obec Vyšný Klátov
 • 00649058 - Obec Vyšný Kubín
 • 31309411 - Obec Vyšný Medzev
 • 00331244 - Obec Vyšný Mirošov
 • 00331252 - Obec Vyšný Orlík
 • 00332950 - Obec Vyšný Žipov
 • 00314994 - Obec Zábiedovo
 • 00328014 - Obec Záborské
 • 00319694 - Obec Záhorce
 • 00305219 - Obec Záhorská Ves
 • 00328022 - Obec Záhradné
 • 00315001 - Obec Zákamenné
 • 00682110 - Obec Zálesie
 • 00326046 - Obec Zalužice
 • 00687251 - Obec Zamarovce
 • 00332968 - Obec Zámutov
 • 00317926 - Obec Záriečie
 • 50433407 - Obec Záriečie, s.r.o.
 • 00304476 - Obec Zašová
 • 00319708 - Obec Závada
 • 00313947 - Obec Závadka nad Hronom
 • 00313203 - Obec Zavar
 • 00315915 - Obec Závažná Poruba
 • 00310158 - Obec Závod
 • 00315010 - Obec Zázrivá
 • 00332160 - Obec Zbehňov
 • 00308668 - Obec Zbehy
 • 00323811 - Obec Zboj
 • 00323829 - OBEC ZBOJNÉ
 • 00322741 - Obec Zborov
 • 00314366 - Obec Zborov nad Bystricou
 • 00323845 - Obec Zbudské Dlhé
 • 00321788 - Obec Zbyňov
 • 00304484 - Obec Zděchov
 • 00313211 - Obec Zeleneč
 • 00306720 - Obec Zemianska Olča
 • 00651001 - Obec Zemianske Kostoľany
 • 00699098 - Obec Zemianske Podhradie
 • 00306339 - Obec Zemianske Sady
 • 00309371 - Obec Zemné
 • 00332186 - Obec Zemplínska Nová Ves
 • 00326071 - Obec Zemplínska Široká
 • 00332194 - Obec Zemplínska Teplica
 • 00323853 - Obec Zemplínske Hámre
 • 00325341 - Obec Zemplínske Kopčany
 • 00324957 - Obec Zlatá Idka
 • 00322750 - Obec Zlaté
 • 00305839 - Obec Zlaté Klasy
 • 00306738 - Obec Zlatná na Ostrove
 • 00311367 - Obec Zlatníky
 • 00291609 - obec Zlechov
 • 00317969 - Obec Zliechov
 • 00305235 - Obec Zohor
 • 00317977 - Obec Zubák
 • 00315036 - Obec Zuberec
 • 00315044 - Obec Zubrohlava
 • 00320447 - Obec Zvolenská Slatina
 • 00317047 - Obec Žabokreky
 • 00311375 - Obec Žabokreky nad Nitrou
 • 00326771 - Obec Žakovce
 • 00332992 - Obec Žalobín
 • 00315052 - Obec Žaškov
 • 00326089 - Obec Žbince
 • 00324973 - Obec Ždaňa
 • 00326780 - Obec Ždiar
 • 00328057 - Obec Žehňa
 • 00329819 - Obec Žehra
 • 00285544 - Obec Želetice
 • 00320455 - Obec Železná Breznica
 • 00322768 - Obec Železník
 • 00319716 - Obec Želovce
 • 00307700 - Obec Žemberovce
 • 00306347 - OBEC Žihárec
 • 00308706 - Obec Žirany
 • 37869451 - Obec Žitavany
 • 00308722 - obec Žitavce
 • 00311383 - Obec Žitná - Radiša
 • 00328073 - Obec Župčany
 • 00321133 - Obec Župkov
 • 50552597 - Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.
 • 30232953 - Obchodná akadémia
 • 00162132 - Obchodná akadémia
 • 00162167 - Obchodná akadémia v Poprade
 • 00162205 - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
 • 00400220 - Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica
 • 00162086 - Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
 • 42292174 - Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
 • 48489336 - Oblastní charita Uherský Brod
 • 42030412 - OBNOVA
 • 36820652 - Obnova s.r.o.
 • 45746168 - Obstarávacie Trhovisko Slovenska
 • 50522108 - OC PEREŠ s.r.o.
 • 50249720 - Octago II s.r.o.
 • 50098829 - Od emócií k poznaniu, n.o.
 • 35673109 - Odborné učilište internátne
 • 00515485 - Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
 • 00177920 - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
 • 45631174 - Odette Studio s.r.o.
 • 46767401 - Odlesan SK s. r. o.
 • 31725775 - ODOS, s.r.o.
 • 47155272 - ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o.
 • 42293642 - ODRAZ PLUS
 • 00681300 - Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, akciová spoločnosť
 • 51640996 - OEX PROMOGROUP, s.r.o.
 • 48325147 - OF 1, s.r.o.
 • 44287135 - Offensive sportswear s.r.o.
 • 36389030 - OFZ, a.s.
 • 31797717 - Ochrana dravcov na Slovensku
 • 31644945 - OIL JPM, s.r.o.
 • 36834475 - OK media,s.r.o.
 • 47518855 - OKNOSTAV s.r.o.
 • 44043074 - OKNOTYP, s. r. o.
 • 36016659 - Okresné stavebné bytové družstvo
 • 60730960 - Okresní hospodářská komora Kroměříž
 • 00117641 - Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody Vsetín
 • 00330868 - Okrúhle
 • 36496553 - OLDRATI SLOVENSKO s.r.o.
 • 36509531 - OLEJÁR, spol. s r.o.
 • 37944444 - Oľga Hrabčáková - ZOJOS
 • 47859857 - OLISTAV s.r.o.
 • 50814338 - OLLA SK, s.r.o.
 • 50631322 - Olymp Pro Fitness s.r.o.
 • 37872117 - OMBUDSPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov
 • 35978481 - OMEGA METAL, s.r.o.
 • 35582456 - OMI, n.o.
 • 00211095 - OMNIA KLF, a. s.
 • 34132333 - OMS, a.s.
 • 45380872 - OneClick Media s.r.o.
 • 46361847 - ONGRID s. r. o.
 • 47709596 - ONIX SK s.r.o.
 • 44419899 - ONLY ON s.r.o.
 • 46800034 - ONYX ENERGY MANAGEMENT s.r.o.
 • 50001868 - OPATRÍME VÁS n.o.
 • 36076643 - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • 50205919 - Optimal job s.r.o.
 • 47432489 - optiMM s.r.o.
 • 50552635 - OPUS
 • 36467294 - ORAC SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36821641 - ORAGRO - Z, s. r. o.
 • 50847724 - Orangewood, s.r.o.
 • 36672254 - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 31810306 - Orbis Institute
 • 51327767 - Organics, s. r. o.
 • 42220009 - Organizácia cestovného ruchu Kysuce
 • 17641471 - Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
 • 36119415 - Orchidea, n.o.
 • 51197154 - Original Solutions s.r.o.
 • 46742662 - ORIGO PARTNERS, s.r.o.
 • 46968229 - Origos, s. r. o.
 • 36321320 - ORMOS SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • 30226562 - ORVEX spol. s r.o.
 • 51029651 - ORYX, s.r.o.
 • 00314773 - Osádka
 • 35957522 - OSMOS s.r.o.
 • 50528041 - osobnyudaj.sk, s.r.o.
 • N/A - Österreichische Bundesforste AG
 • 47627760 - OSTPOL SLOVAKIA s.r.o.
 • 61988987 - Ostravská univerzita
 • 36416126 - OSŽ Slovakia, a.s.
 • 42031478 - Ošetrovateľské centrum
 • 46881239 - OTNS, a.s.
 • 11702371 - Oto Almási- AVATS
 • 42252407 - OTVOR DVOR
 • 46937137 - OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.
 • 50899830 - OVOTECH, s. r. o.
 • 36346659 - OXA, s.r.o.
 • 51046695 - OXYS s.r.o.
 • 44651465 - OXYWISE, s.r.o.
 • 42419182 - OZ - SULÍN
 • 42432430 - OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
 • 42063418 - OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
 • 42346614 - OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
 • 36113816 - OZ Ambrózy - Tesárske Mlyňany
 • 42165270 - OZ CIBULÁK
 • 50330004 - OZ FREE TIME SK
 • 42322952 - OZ HANA
 • 42364892 - OZ Malokarpatský región
 • 50167456 - OZ MILI - športom proti CF
 • 42065348 - OZ MULICA
 • 42395879 - OZ Pod Hradom Bzovík
 • 42448786 - OZ Pošli ďalej ...
 • 42113091 - OZ RADOŠINKA
 • 42245249 - OZ Tvorivá dielňa
 • 42185971 - OZ Vagus
 • 51752808 - OZ Včielka Vrbovce
 • 51046130 - Ozit, s. r. o.
 • 35867116 - OZTrade s.r.o.
 • 36385361 - P M R , s.r.o.
 • 47695421 - P R O B U G A S a. s.
 • 30224667 - P R O T O spol. s r.o.
 • 46083448 - P.M.T. SK, s.r.o.
 • 45715998 - P&T INTERPROFIT spol. s r.o.
 • 05110025 - PAAC - Consortium, z.s.
 • 36582115 - Paciga s.r.o.
 • 36403270 - PADALA a spol. s.r.o.
 • 11926023 - Paed. Dr. Ľubomír Urban - BLANC
 • 44214979 - PaedDr. Katarína Kissová - KVIETOK
 • 46754695 - Pagy s.r.o.
 • 36096539 - Pahorok, n. o.
 • 36644153 - PAKAVOZ s.r.o.
 • 36301477 - PALATIN s.r.o.
 • 36771791 - Pálenica Jelšovce s.r.o.
 • 36487864 - PALOMA SLOVAKIA, s.r.o.
 • 46282041 - PAMARCH, s.r.o.
 • 45782288 - Pamäť srdca - P.S.
 • 31448461 - PAME-IMPEX, spol. s r.o.
 • 31755194 - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • 36543411 - PANARA, s.r.o.
 • 36077429 - Paneurópska vysoká škola n.o.
 • 36045926 - PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36323365 - PAPALA, s.r.o.
 • 25317164 - Papírna Moudrý, s.r.o.
 • 42220076 - PARADYSIO
 • 36651681 - PARK IN s.r.o.
 • 35719915 - Partner Soft, spol. s r.o.
 • 42089786 - Partnerstvo BACHUREŇ
 • 37999729 - Partnerstvo Gemera-Malohontu
 • 42063141 - PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA
 • 45022011 - Partnerstvo Južného Novohradu
 • 37890972 - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
 • 45013501 - Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 • 42032768 - Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Stropkov a Medzilaborce
 • 35568887 - Partnerstvo Spiša
 • 47241241 - PARTRY s. r. o.
 • 35808438 - PASELL SLOVAKIA s.r.o.
 • 36504017 - PASO s.r.o.
 • 50131729 - Pastorová Zlatica Ing.
 • 30223563 - Patria I., spol. s r.o.
 • 47832339 - Patrik Kočiš
 • 50290428 - Patrik Vlček
 • 36549240 - PATROPLAST, spol. s r.o.
 • 36456365 - PAVANNA, spol. s r.o.
 • 41079540 - Pavel Pavlásek - CoPLaS
 • 51433117 - PAVLIČKO-SK, s. r. o.
 • 46209654 - Pavol Ondrášik
 • N/A - Pavol Šiška
 • 44648375 - PB-PETEX s. r. o.
 • 50698541 - PBMC, s.r.o.
 • 36507164 - PBT PRINT, s.r.o.
 • 47896337 - PC SOFIS s.r.o.
 • 45538166 - pc3100Plus, s.r.o.
 • 46136606 - PCexpres, s. r. o.
 • 51268060 - PD LIPTOV, družstvo
 • 31782451 - PDCS
 • 44919328 - PE energy s.r.o.
 • 31564461 - PEDOTRON s.r.o.
 • 51416255 - Pega Consult, s.r.o.
 • 45025509 - Pegas Banská Bystrica, občianske združenie
 • 50620096 - Pejax SK s. r. o.
 • 47162074 - Pekáreň Drahovce s.r.o.
 • 50297741 - PEKÁREŇ ILaS - 100 s.r.o.
 • 50100866 - PEKÁREŇ ILaS - 73 s.r.o.
 • 50311824 - Pekáreň z dvora s.r.o.
 • 31611907 - Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o.
 • 45353093 - PEKNÁ CESTIČKA, s. r. o.
 • 43834671 - Pekná, s.r.o.
 • 31564275 - PEKOS spol. s r.o.
 • 46584676 - PELCKO s.r.o.
 • 47495871 - PelletCard Slovensko, s.r.o.
 • 44455020 - PENETTA - GROUP s.r.o.
 • 31725791 - PENTA SLOVENSKO, s.r.o.
 • 45915466 - peomi, s. r. o.
 • 50749927 - PEONY PRINT s.r.o.
 • 31565387 - PEPAS spol. s r.o.
 • 47452439 - Pepita-Z s.r.o.
 • 50189794 - PERFECT SERVICES s.r.o.
 • 00588105 - Perfects, a.s.
 • 50314467 - Perfos, s. r. o.
 • 31728685 - PERLON, spol. s r.o.
 • 50916955 - PERMAX s. r. o.
 • 45347352 - Peron Slovakia, s.r.o.
 • 30869897 - PERSONA
 • 47974125 - Personal service, s.r.o
 • 36865826 - Persson s.r.o.
 • 47419563 - PESMOL s.r.o.
 • 50402269 - Peter a Lucia s. r. o.
 • 32868669 - Peter Barilla - PE PLAST
 • 48090930 - Peter Bažík
 • 41459415 - Peter Dráb - Milujeme Piešťany
 • 32344201 - Peter Horváth
 • 40808823 - Peter Hríž EPRINT
 • 35249773 - Peter Imre KOREX
 • 33141711 - Peter Jánoš Repos
 • 41590465 - Peter Jurík - LISA
 • 33285365 - Peter Krnáč - PKM
 • 45917434 - Peter Kuľanda
 • 44382421 - Peter Lukáč
 • 37479687 - Peter Matalík
 • 50370553 - Peter Matuška
 • 10732284 - Peter Michňák - OREX
 • 33275998 - Peter Sabo
 • 17115426 - Peter Simčák - SIMI
 • 44946007 - Peter Smrtník
 • 41378415 - Peter Šíma - MUSAE POLYMNIA
 • 44426992 - PETMET spol. s r.o.
 • 36389081 - PETRAMED , s.r.o.
 • 35892242 - PETRATHERMEX, s. r. o.
 • 36484075 - PETRO, s.r.o.
 • 31681158 - PETROL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
 • 44363249 - PETRONIUS REFINERY, s. r. o.
 • 50111141 - PETRONIUS STROPS s.r.o.
 • 47046422 - PEVA publishing, s.r.o.
 • 31332013 - PeWaS s.r.o.
 • 47449888 - PEXTON, Inc. s. r. o.
 • 36282600 - PFCEU s. r. o.
 • 44532903 - PGV HOLDING a. s.
 • 47563745 - Phantom Media s.r.o.
 • 36528200 - PHARMAGAL - BIO, spol. s r.o.
 • 47955121 - PharmaLogic, s. r. o.
 • N/A - PhDr. Margita Biljnja Poradenstvo a administratívne činnosti
 • 32884435 - PhDr. Peter Ďurný, CONSULTING
 • 45251151 - PHILIA, a.s.
 • 51994348 - Philosophers s.r.o.
 • 46817832 - Phoonio s. r. o.
 • 31645861 - PHOSTEC, s.r.o.
 • 36572047 - PHOTOMAP, s.r.o.
 • 42159709 - PHYSIO CANIS, o.z.
 • 47413239 - Piarg house s.r.o.
 • 31824986 - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
 • 00588024 - Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
 • 50785745 - PIATA, s. r. o.
 • 48301591 - Pictonica, s. r. o.
 • 50667327 - Pierre Batiste Bakery s. r. o.
 • 46582118 - Píla Rosík, s.r.o.
 • 36404152 - Píla Vasilov, s.r.o.
 • 46704906 - PILANA Knifetec s.r.o.
 • 31732321 - PILVIT, s.r.o.
 • 50369776 - Pinf Hry o.z.
 • 51007908 - Pinf s.r.o.
 • 36435473 - Pinx, s.r.o.
 • 50710851 - PistonPower s.r.o.
 • 45633827 - PIVNICA a PÁLENICA Radošina, s.r.o.
 • 50690311 - Pixer s. r. o.
 • 51050749 - Pizza Familia s.r.o.
 • 50305905 - PJ senior, s. r. o.
 • 45845271 - PJ SOUND STUDIO s.r.o.
 • 50309692 - PK - cncservis s.r.o.
 • 44253036 - PKP Bardejov s. r. o.
 • 48263613 - Plan.it, s.r.o.
 • 34141481 - PLANTEX, s.r.o.
 • 31342388 - PLASTEX, spol. s r.o.
 • 35846666 - Plastic People, s.r.o.
 • 36407852 - PLASTKOVO s.r.o.
 • 46264426 - Plat4M Production, spol. s r.o.
 • 45740526 - Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín - PPZZS
 • 47719818 - Play school s.r.o.
 • 36672416 - PLAYFUL GROUP s.r.o.
 • 50542249 - Plejády
 • 35713372 - Plettac Systems s.r.o.
 • 46769889 - PLH Holdings, s.r.o.
 • 36033103 - PLP, spol. s.r.o.
 • 45373841 - PLUTOS COMPANY, s. r. o.
 • 52087433 - PLYNOINŠTALA PLUS, s.r.o.
 • 51197375 - PM Plan, s.r.o.
 • 50225201 - PMF, o.z.
 • 47246626 - PMP, s.r.o.
 • 36495816 - PNEUPEX, spol.s r.o.
 • 47466120 - Poctivé sirupy, s. r. o.
 • 50934368 - Pod stromom o.z.
 • 31708722 - Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
 • 45738700 - Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.
 • 43918786 - Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o.
 • 36321893 - Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
 • 51080982 - Podnik zahraničnej osoby-GGR
 • 37927850 - Podnikateľská aliancia Slovenska
 • 42002206 - Podpoľanie
 • 37840240 - Podpolianske výskumno - vývojové centrum
 • 36485250 - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 30414253 - PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
 • 47996188 - Poetic, s.r.o.
 • 50281411 - POHAN s.r.o.
 • 45966371 - Pohoda Services s.r.o.
 • 50101773 - Pohodovo, o.z.
 • 51022915 - Pohybové Centrum s.r.o.
 • 45743754 - POINT, n.o.
 • 45284261 - POIST-REAL, s.r.o.
 • 42427070 - POKOJNÁ JESEŇ o,z,
 • 47590254 - polep.sk s.r.o.
 • N/A - Politechnika Opolska
 • 46559566 - POLKA-SK, s.r.o.,
 • 36555690 - POLLÁK ŠAĽA s.r.o.
 • 47242213 - Pollenza s.r.o.
 • 36036757 - Poľnohospodárske družstvo
 • 00189367 - Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"
 • 34117482 - Poľnohospodárske družstvo Hronské Kľačany
 • 00222453 - Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce, skrátene PD Inovec Trenčianske Stankovce
 • 00200123 - Poľnohospodárske družstvo Mestečko
 • 00195782 - Poľnohospodárske družstvo Važec
 • 36477761 - Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov
 • 35703156 - Poľnoservis, a.s.
 • 36125211 - Poľovnícke združenie Turá Lúka
 • 45847355 - PolyFol Group s.r.o.
 • 31733280 - POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
 • 45979031 - Polykarpe spol. s r.o.
 • 34136827 - POLYMEDIA s.r.o.
 • 34138056 - POLYNOVA, spol. s r.o.
 • 36035408 - POLYSTON s.r.o.
 • 50137280 - POMA SK s. r. o.
 • 50359932 - Pomoc človeku, o.z.
 • 31961410 - POMOC RODINE
 • 37969358 - Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
 • 45341541 - Ponti-M, s.r.o.
 • 42153051 - PONVAGLI
 • 47102004 - Ponyhouse, s. r. o.
 • 31745679 - Poradenské Centrum Nádej
 • 45744149 - Poradňa ALEXIS, n.o.
 • 37867270 - Poradňa pre občianske a ľudské práva
 • 45566267 - PORFI, s. r. o.
 • 50230051 - PorTec, s.r.o.
 • 36058301 - PORTRÉT s.r.o.
 • 46971386 - Positivity Job s. r. o.
 • 31415610 - POSKA s.r.o.
 • 35943599 - PÖTTINGER STROJE, s.r.o.
 • 36672076 - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 45977038 - POWER 2B, s.r.o.
 • 50975927 - Power angel s. r. o.
 • 50757351 - Power Beton company, s.r.o.
 • 36803812 - POWER FOREST, s. r. o.
 • 44603461 - Power Partners s.r.o.
 • 43833900 - Power System Management, s.r.o.
 • 46472622 - PowerCon s.r.o.
 • 44547056 - POWERTEC s. r. o.
 • 36130761 - Pozemkové spoločenstvo Urbár Ďurďové
 • 36617563 - POZIT, s.r.o.
 • 22899553 - Pozitivní projekty
 • 30794323 - Pôdohospodárska platobná agentúra
 • 45888272 - PP team s.r.o.
 • 31368514 - PPA Power DS s. r. o.
 • 31618103 - PPA Power s.r.o.
 • 36639877 - PPS Development s.r.o.
 • 36011509 - PPS Group a.s.
 • 50937456 - PPS spol. s r.o.
 • 36032646 - PPS VEHICLES, s.r.o.
 • 36028258 - PPS Vývoj, s.r.o.
 • 50635298 - ppu.sk s.r.o.
 • 45378304 - PRAGA Cars s.r.o.
 • 31663095 - PRAKON spol. s r.o.
 • 36647861 - PRAKTIKPUMP, s.r.o.
 • 51007894 - PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
 • 42225744 - Pre Kysuce
 • 30786410 - Pre radosť
 • 51653044 - Pre Región, n.o.
 • 51033089 - Pre rozvoj mesta Šurany
 • 42265754 - Pre Stredoskolakov
 • 42280320 - Pre vzdelanejší región
 • 46211110 - PRECISION TUBES EUROPE s.r.o.
 • 42117607 - PREDIC
 • 50751654 - PRÉDIUM INVEST s.r.o.
 • 47254777 - PREDIUM, spol. s r.o.
 • 47507837 - PREDOMOV, s.r.o.
 • 43915051 - PREEM a.s.
 • 36370967 - PREFA ALFA, a.s.
 • 46887741 - PREFA invest, a.s.
 • 42063566 - Preles
 • 31677819 - PREMAKO a.s.
 • 36379425 - PREMAT, s.r.o.
 • 35860235 - Premier Consulting, spol. s r.o.
 • 42319234 - Premonštrátske gymnázium
 • 42089212 - PRERAG, o.z.
 • 50356283 - PRESS & BURG Business s.r.o.
 • 36445550 - PRESS & BURG s.r.o.
 • 35755598 - Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s. r. o.
 • 37885456 - Prešovská rozvojová agentúra
 • 17070775 - Prešovská univerzita v Prešove
 • 37870475 - Prešovský samosprávny kraj
 • 46360182 - Previ s.r.o.
 • 45613991 - PREWAS, s.r.o.
 • 47490292 - PREZIOSI, s.r.o.
 • 35568046 - Priateľ
 • 42407770 - Priatelia knižnice Jána Bocatia
 • 37958208 - Priatelia Zeme - CEPA
 • 35529261 - Priatelia Zeme - SPZ
 • 35692766 - PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
 • 44536933 - PRIFOL, s.r.o.
 • 31442781 - PRIMA-PRINT, a.s.
 • 45431906 - PRIMETIME Production s.r.o.
 • 36319082 - PrintCity Slovakia, s.r.o.
 • 50967690 - PRINTERIA, s.r.o.
 • 50838911 - printio CREATIVE, s.r.o.
 • 36718114 - printio, s.r.o.
 • 50743937 - printlab, s. r. o.
 • 50718304 - Printman s.r.o.
 • 46046453 - Printmania s. r. o.
 • 31665250 - PRINTON s.r.o.
 • 47029323 - Prison Lab s.r.o.
 • 31724434 - Privatpress, s.r.o.
 • 46990178 - PRO Asfalt, s. r. o.
 • 42133963 - PRO DYNAMIK
 • 35730111 - PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o.
 • 47372281 - PRO EDUCATION International s. r. o.
 • 42089492 - PRO FELICITATE
 • 36470457 - PRO GLOBAL, s.r.o.
 • 36282464 - Pro mont ms, s.r.o.
 • 17083851 - PRO POPULO Poprad, s.r.o.
 • 26603497 - PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.
 • 36084344 - PRO REGION n.o.
 • 42268320 - Pro RETEST
 • 42434173 - Pro Senium et Cultura, občianske združenie
 • 47618051 - PRO SOUND s.r.o.
 • 42232431 - Pro Tatry, o. z.
 • 31371833 - pro Vista, s.r.o.
 • 42447933 - Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji
 • 03085406 - PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.
 • 45579008 - PRO-ESTHETICA s.r.o.
 • 31722831 - PRO-FOREST Rožňava s.r.o.
 • 46837523 - PRO3M s.r.o.
 • 47406470 - PROAGE, s.r.o.
 • 48278238 - PROBAMI s.r.o.
 • 48171166 - ProBiz management s. r. o.
 • 48164755 - ProBiz s. r. o.
 • 36430749 - PROBUGAS Projects s.r.o.
 • 44448350 - PROCAMP, s.r.o.
 • 47394218 - PROCAS s. r. o.
 • 28576217 - PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
 • 45506833 - prodining s.r.o.
 • 46486160 - PRODREV CONSULTING,s.r.o.
 • 46418300 - Produktivita s. r. o.
 • 45373493 - PROECO Industries, s.r.o.
 • 45596620 - PROEDUCA, s.r.o.
 • 34129511 - PROEN s.r.o.
 • 47367652 - Profeee s.r.o.
 • 50050729 - Profi Broker s.r.o.
 • 44072724 - PROFI JM, s.r.o.
 • 36764451 - PROFiber Networking s.r.o.
 • 51040964 - Profíci s.r.o.
 • 44749902 - PROFIFOREST s.r.o.
 • 42275920 - Profigram
 • 46900578 - PROFINEX FOOD s.r.o.
 • 37924826 - PROFINI n.o.
 • 44578911 - PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r. o.
 • 47615265 - PROGREEN s.r.o.
 • 48484156 - Progres N.M.
 • 36578738 - PROGRES TC, s.r.o.
 • 44734085 - PROGRES, s.r.o. Košice
 • 42237262 - PROGRESFEM
 • 37784277 - Progress FM
 • 47176644 - PROGRESSIVNE.SK, s. r. o.
 • 47344806 - Progressum, s.r.o.
 • 47109491 - PROJECT INTERIER s.r.o.
 • 42377226 - Projekt Slamka
 • 36557510 - PROJEKTSERVIS, s.r.o.
 • 36283126 - PROJEKTSTAV Komárno s.r.o.
 • 42334705 - Projekty Európskych Spoločenstiev
 • 51698862 - Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.
 • 47529962 - Projman s.r.o.
 • 36397491 - PROKEŠ & Co.SK, s.r.o.
 • 47600161 - PROMET-TRADE s.r.o.
 • 47201673 - Promo Real Estate s.r.o.
 • 36405256 - Promont, s.r.o.
 • 48029645 - promovie s.r.o.
 • 46791914 - PROOBAL SLOVAKIA, s.r.o
 • 35836661 - PROPAG, s.r.o.
 • 45736944 - Propeler n.o.
 • 51086123 - ProperClean s.r.o.
 • 45742294 - ProRacio, n.o.
 • 50451022 - PROROZVOJ, s. r. o.
 • 45868212 - ProScience Tech s. r. o.
 • 42260043 - Prosenior
 • 42049229 - Prosocia
 • 46392220 - Prosocia s.r.o.
 • 46568395 - Prosoft services s.r.o.
 • 00634379 - PROSOFT, spol. s r.o.
 • 31666540 - PROSOFT, spol. s r.o. Košice
 • 34107100 - PROSPECT, spol. s r.o.
 • 36691470 - PROSYSTEMY, s.r.o.
 • 46075976 - PROTECTA Group, s. r. o.
 • 36513946 - ProTech Coating Service, s.r.o.
 • 36477770 - ProTech Service, s.r.o.
 • 36068781 - Proti prúdu
 • 00699063 - Protimonopolný úrad SR
 • 46839151 - Protone, s. r. o.
 • 46966285 - ProTulip, s. r. o.
 • 45597103 - PROUNION a.s.
 • 42254345 - PROVENTUS
 • 44383304 - PROVENTUS ML s.r.o.
 • 31117236 - PROVITAL, občianske združenie
 • 50895681 - PROWINE s.r.o.
 • 50510827 - ProWire s.r.o.
 • 50525808 - ProWood Slovakia s.r.o.
 • 36465828 - Proxis, spol. s r.o.
 • 31619665 - PRP, s.r.o.
 • 50310704 - Prúty
 • 22745769 - Průvodce parkem
 • 36547638 - PRVÁ AGROVIA, s.r.o.
 • 44219482 - Prvá Obchodná s.r.o.
 • 00151564 - Prva pokusna s.r.o.
 • 35805609 - PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
 • 36739596 - Prvý piešťanský pivovar, s. r. o.
 • 50749528 - PS System s.r.o.
 • 47585439 - PS:Digital, s.r.o.
 • 36197734 - PSG Consulting, s.r.o. Košice
 • 46377751 - PSG Plus s.r.o.
 • 35582227 - PSGC Education, n.o.
 • 42160308 - PSI v Dunajskej Strede
 • 31626599 - PSL, a.s.
 • 36454192 - PSS SVIDNÍK, a.s.
 • 46173951 - PSTOOLS s.r.o.
 • 50153439 - PSUN s.r.o.
 • 31996361 - Psychosociálne centrum
 • 46495959 - PUBLISHING HOUSE, a.s.
 • 47842202 - Puer EU, s. r. o.
 • 50242814 - PURE MEDIA, s.r.o.
 • 44555822 - PUVERO Equity a.s.
 • 46747036 - Puzzle CRM Consulting s.r.o.
 • 44294972 - PV Solarsys, s.r.o.
 • 50006592 - PWA s.r.o.
 • 36614611 - PWC Avis, s.r.o.
 • 35703130 - PYROBATYS SK, s.r.o.
 • 44483830 - PYROMETAL, s.r.o.
 • 31422802 - PYRONOVA s. r. o.
 • 47493984 - Pyroplant s.r.o
 • 51869578 - Qantex service, s.r.o.
 • 31674631 - QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
 • 35798297 - QBSW, a.s.
 • 45880247 - QCL s.r.o.
 • 43849865 - Qeduca Slovakia, a. s.
 • 50084810 - Qeduca vzdelávacie centrum
 • 31717497 - QEL s.r.o.
 • 00587257 - QEX, a.s.
 • 48103314 - QID company a. s.
 • 36738964 - Qintec a.s.
 • 35977680 - QRC, s.r.o.
 • 43992421 - QUADRA SYNERGY, s. r. o.
 • 35938641 - QUADRAWOOL s.r.o.
 • 47878223 - Quadro SNV, s.r.o.
 • 47966289 - Quantlab s.r.o.
 • 45978301 - QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o.
 • 35776790 - QUATRO SECURITY, spol. s r.o.
 • 31603688 - QUERCUS, s.r.o.
 • 50634089 - QWINTA s.r.o.
 • 44517751 - R & D MOLD MACHINING s. r. o.
 • 48080781 - R-DAS Trade, s.r.o.
 • 44984251 - R-DAS, s. r. o.
 • 36014061 - R-SYS, s.r.o.
 • 47535270 - R.A.J. plus, s.r.o.
 • 36245585 - R.G. - PLAST s.r.o.
 • 31681964 - R.J.R., s.r.o.
 • 50678825 - R&D Composite, s.r.o.
 • 35753072 - R1 Autocentrum, s. r. o.
 • 46615776 - r65 studio s.r.o.
 • 00586439 - Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR
 • 37830139 - Rada mládeže Banskobystrického kraja
 • 36071676 - Rada mládeže Bratislavského kraja
 • 35544406 - Rada mládeže Košického kraja
 • 37877836 - Rada mládeže Prešovského kraja
 • 00683779 - Rada mládeže Slovenska
 • 36124966 - Rada mládeže Trenčianskeho kraja
 • 36094862 - Rada mládeže Trnavského kraja
 • 37807552 - Rada mládeže Žilinského kraja
 • 30812682 - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
 • 42290422 - Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika
 • 36348473 - Rádio Bojnice, s.r.o
 • 31602100 - Rádio LUMEN, spol. s r.o.
 • 46956867 - Radioklub Kunovice, z.s.
 • 36570281 - RADIXON s.r.o.
 • 50591924 - Radosť a šťastie, o.z.
 • 40269159 - Radovan Kašička K-Fruct
 • 36840696 - RADVIL - STAV, s.r.o.
 • 45745323 - Railway research - development - innovation, z.z.p.o.
 • 51099209 - Rain for Climate
 • 44635591 - RAIS Slovakia, s.r.o.
 • 36697362 - Rajčan, s.r.o.
 • 36351547 - RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
 • 42365872 - RAKár
 • 42035082 - Rákociho cesta
 • 36704857 - Ralepo, s.r.o.
 • 47912570 - RALT, s.r.o.
 • 51230739 - RAMASA3 s.r.o.
 • 43954880 - RAMCAS, s. r. o.
 • 47631627 - RANDVATRI s.r.o.
 • 45890595 - RASTISLAV, s.r.o.
 • 42446376 - RATA o.z.
 • 36661228 - RATIO EDUCATIONIS, s.r.o.
 • 43888046 - RAVAFOL s.r.o.
 • 46859012 - Ravasz & Partners, s.r.o.
 • 36519570 - RAVENA, s.r.o.
 • 50667416 - RAVENS AD s.r.o.
 • 50696173 - Raybond s.r.o.
 • 36602809 - RB, Veľké Kapušany s.r.o.
 • 36812251 - RBG Slovakia, s.r.o.
 • 51325063 - RBM-7, s. r. o.
 • 36695254 - RD Business, s.r.o.
 • 50648233 - Rdent s.r.o
 • 46212035 - RE-WORK Slovakia s.r.o.
 • 50718215 - Re: society
 • 42426405 - Re:colo
 • 36059099 - REA- S s.r.o.
 • 47490942 - REAL EDUCATION s. r. o.
 • 50365754 - REAL ESTATE LC s.r.o.
 • 43798969 - REAL travel, s.r.o.
 • 50547241 - RealPlus Stav s.r.o.
 • 47463627 - Realtime, s.r.o.
 • 46877177 - Rearden Steel s.r.o.
 • 50720180 - Reawood s.r.o.
 • 35571578 - RECES o. z.
 • 45948747 - RECY, s. r. o.
 • 47885521 - RECYPLAST Snina s.r.o.
 • 46992260 - Red Bridge s.r.o.
 • 50720279 - Red Panda s.r.o.
 • 46689303 - Red Point s.r.o.
 • 48111333 - Redberry s.r.o.
 • 46557270 - redByte, s. r. o.
 • 36462187 - REDEA Consulting s.r.o.
 • 47445521 - REDECO, s.r.o.
 • 50433610 - Redicon, s.r.o.
 • 48297437 - rednoseland s.r.o.
 • 00163368 - Reedukačné centrum
 • 00163333 - Reedukačné centrum
 • 00163317 - Reedukačné centrum, Trstín 335
 • 47620137 - REFILL CASE, s.r.o.
 • 31275761 - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor ROŽŇAVA
 • 36453633 - REGADA, s.r.o.
 • 42354439 - Regenerácia generácie, o.z.
 • 47456400 - REGENMED, spol. s r. o.
 • 51106493 - REGIA CIVITAS PRODUCTIONS s.r.o.
 • 50017390 - REGINA o.z.
 • 50574353 - RegioEnergy Východ, n.o.
 • 70849153 - Region Bílé Karpaty
 • 42299381 - REGIÓN HOREHRONIE
 • ATU43424905 - Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
 • 35578157 - Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o.
 • 31974708 - Regionálna rozvojová agentúra Humenné
 • 31256716 - Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
 • 37923536 - Regionálna rozvojová agentúra Púchov
 • 36065781 - Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
 • 35578050 - Regionálna rozvojová agentúra Šírava
 • 37885022 - Regionálna rozvojová agentúra Zemplín
 • 31295169 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
 • 36101061 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
 • 36682888 - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
 • 50265466 - Regionálne centrum mládeže
 • 42189594 - Regionálne občianske združenie pre kultúru, vedu, edukáciu a tvorbu
 • 50596667 - Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n.o.
 • 42116252 - Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
 • 35567716 - Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
 • 42141753 - Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie
 • 35561254 - Regionálne združenie obcí Laborecká niva
 • 37915908 - Regionálne združenie obcí Magura - Strážov
 • 50981307 - Regionálne združenie obcí RUŽÍN
 • 48907723 - Regionální hospodářská komora Brno
 • 44741031 - Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
 • 45659176 - Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
 • 68149468 - Regionálni sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
 • 00606979 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • 00610909 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
 • 36252417 - REGIONPRESS, s.r.o.
 • 46460730 - REGIONPRODUCTION s.r.o.
 • 47084847 - REGLAS SK s.r.o.
 • 43868703 - Regulus BS, s.r.o.
 • 45249113 - Rehuš s.r.o.
 • 46005218 - Reinter s.r.o.
 • 36417033 - Reklamný servis, s.r.o.
 • 46491996 - REKONBAU s. r. o.
 • 45991189 - RELATIONS CONSULTING, s. r. o.
 • 31414893 - RELAX - TEAM s.r.o.
 • 36441503 - Relaxos, s.r.o.
 • 37887483 - RELEVANT n.o.
 • 51053578 - RELOAD
 • 31325017 - REMAPLAST spol. s r.o.
 • 36656607 - Remarkplast Slovakia,s.r.o
 • 36763764 - REMOZA s.r.o.
 • 36319961 - RENAR, s.r.o.
 • 48112763 - Render Frame s.r.o.
 • 36580465 - RENOMA s.r.o. Michalovce
 • 36762504 - RENOST - kolieska & castors, s.r.o.
 • 36380784 - RENOST, s.r.o.
 • 42000432 - Renovatio - Nova, n.o.
 • 47951303 - RENOVINT, s. r. o.
 • 36473308 - RENT - INVEST REALITY, s.r.o.
 • 45713014 - RENT-KNM, s.r.o.
 • 47873116 - REPANET s. r. o.
 • 30868343 - RepaNet, o.z
 • 45639329 - REPORT STUDIO s.r.o.
 • 31794335 - Reprezentácia Európskej komisie v Slovenskej republike
 • 30854105 - Republiková únia zamestnávateľov
 • 51736756 - RESKO PLUS s.r.o.
 • 35581727 - ReSocia, n.o.
 • 47971894 - RESTAURO-Arte s.r.o.
 • 37909479 - REŠTART
 • 50830953 - Reštaurácia Pit Box s.r.o.
 • 37926012 - RETEST
 • 36651893 - RETIA, a.s.
 • 36540374 - RETIC, s.r.o.
 • 50397401 - RETIM, s.r.o.
 • 36805157 - Revance, s.r.o.
 • 46019511 - Reverto Corp., s. r. o.
 • 36070181 - REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
 • 44132603 - Revital Management s. r. o.
 • 45362564 - REVITALSTAV SK s.r.o.
 • 50777645 - REVITI, s.r.o.
 • 50602381 - REVOL TECHNOLOGY s.r.o.
 • 44808321 - REVOL TT Consulting s. r. o.
 • 50509403 - RevoMind.com s.r.o.
 • 48422053 - REXIUS
 • 03486486 - RG RYCON z.s.
 • 44054271 - RHALOTEL s.r.o.
 • 36027324 - RI - NO, export-import, s.r.o.
 • 47551488 - RICB s.r.o.
 • 46656561 - RICORSO, s. r. o.
 • 33826781 - Richard Lunter - KICOM
 • 46996826 - Richard Petro - Vydavateľstvo Šarkan
 • 31731643 - RIMI-Security Bardejov, s.r.o.
 • 00586722 - Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok
 • 00419702 - Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza
 • 00179086 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
 • 35593008 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
 • 00179124 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
 • 30809215 - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava - Rusovce
 • 00179094 - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
 • 42131685 - Rímskokatolícka cirkev, Bratislavska arcidiecéza
 • 36138002 - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera
 • 34072624 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove
 • 42063043 - Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
 • 36640158 - RISO - R, s.r.o.
 • 31447279 - RIVAL CAR spol. s r.o.
 • 36272213 - riverstone s.r.o.
 • 22837965 - Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s.
 • 47592923 - RK & eco s.r.o.
 • 50613944 - RKásny deň
 • 36420883 - RKMC, spol. s r.o.
 • 48064220 - RM FOREST s.r.o.
 • 50546201 - RM Welding s.r.o.
 • 40899098 - RNDr. Ján Ščerbák
 • 48139572 - RNDr. Radomír Babiak, PhD.
 • 40727963 - RNDr. Radoslava Paulenková
 • 40533573 - Róbert Fabka - MISTRO
 • 36282782 - Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o.
 • 37463888 - Róbert Švejda SPEKTRUM
 • 36223204 - ROBO Piešťany, a.s.
 • 51661861 - Rock Cafe Netopier, s.r.o.
 • 44585144 - RODAGA s.r.o.
 • 50190571 - Rodinné centrum Paletka
 • 45735484 - Rodinné centrum SLUNCE n.o
 • 42407613 - Rodinné spoločenstvo FATIMA
 • 36084492 - Rodinný detský domov n.o.
 • 36310255 - Roen Est, s.r.o.
 • 36440523 - ROFIS, s.r.o.
 • 36471241 - Rokus, s.r.o.
 • 36699551 - ROLTA, s.r.o.
 • 50669974 - Roman Birkuš
 • 40513637 - Roman Hatala
 • 32575831 - Roman Michalovič
 • 30462185 - Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS
 • 50686615 - Roman Vereš
 • 36250511 - ROMANDO, s.r.o.
 • 47643277 - Romeofilms, s. r. o.
 • 48267295 - ROMI Industrial Systems, s.r.o.
 • 36106488 - Rómske srdcia - Romane Jíle
 • 37924842 - Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.
 • 42418178 - Rómsky vzdelávací spolok
 • 31642403 - RONA, a.s.
 • 50270389 - Ronoc s. r. o.
 • 46468625 - rooline, s. r. o.
 • 50177044 - Rose, centrum pre rodinu, o. z.
 • 47847255 - Rosi-stav, a.s.
 • 31560385 - ROSS s.r.o.
 • 46685731 - Rossano, s. r. o.
 • 51260735 - ROSSI EU, s.r.o.
 • 10848339 - Rostislav Pavlík - PAVLÍK RECORDS
 • 50239899 - ROŠERO - Manufacturing s.r.o.
 • 36194514 - ROŠERO - P, s.r.o.
 • 35968532 - ROTANEO s.r.o.
 • 45732442 - Rotrend,n.o.
 • 45779015 - Rotta o.z.
 • 37896482 - ROVIGA
 • 35558644 - ROVINA - združenie obcí
 • 47607670 - ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
 • 51884089 - ROYAL GRAPHIC, s.r.o.
 • 47232480 - Rozhlas a televízia Slovenska
 • 17643694 - ROZMARING, spol. s r.o.
 • 37902849 - Rozum a cit
 • 37923277 - Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc
 • 35582537 - ROZVOJ SPIŠA n. o.
 • 51744422 - ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
 • 22820671 - Rozvojová agentura zlínského kraje
 • 37905783 - Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
 • 36378241 - RP HUJO spol. s r.o.
 • 36810100 - RPM Technologies s.r.o.
 • 50084763 - RPS vzdelávacie centrum
 • 36631221 - RSNET s.r.o.
 • 51221241 - RSP - Rakúsko Slovenské Partnerstvo
 • 46875531 - RUBiconART s. r. o.
 • 35927496 - Rübig Slovakia, s.r.o.
 • 50019953 - Rubín, n.o.
 • 47891092 - Rubiq Technologies, s. r. o.
 • 50150154 - RUKA NÁDEJE
 • 50202944 - RUMIKON, s.r.o.
 • 00331881 - Ruská
 • 42353050 - Rusyn Media
 • 36696161 - RUTEX TRADE, s.r.o.
 • 42166331 - RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.
 • 47135204 - RV Property, s.r.o.
 • 36502073 - RV, s.r.o. Porúbka
 • 48027499 - RVmagnetics, a.s.
 • 50766619 - RWF s.r.o.
 • 31563490 - Ryba Žilina, spol. s r.o.
 • 50203436 - Rybárstvo Stupava s.r.o.
 • 36576557 - Rybárstvo Zemplín s.r.o.
 • 46884688 - Rybník v Humne s.r.o.
 • 36421341 - Ryby Orava s.r.o.
 • 50907581 - Rye Island s.r.o.
 • 46850856 - RZET, s.r.o.
 • 45214891 - Římskokatolická farnost Frenštát pod Radhoštěm
 • 46257942 - Římskokatolická farnost Popovice u Uherského Hradiště
 • 36765431 - S & S Kovovýroba s.r.o.
 • 36796140 - S-eko, s.r.o.
 • 47541261 - S-trade Košice s.r.o.
 • 36208612 - S.E.M.I., s.r.o.
 • 51006634 - S.E.V.I.C. (Stredoeurópske vedecké a informačné centrum)
 • 45528101 - S.O.B., s.r.o.
 • 45738891 - S.O.S. n.o.
 • 36552640 - S.O.S.- DEKORÁCIE, s.r.o.
 • 37953800 - S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií)
 • 47192909 - S&I Technology, s.r.o.
 • 31349935 - S&T Slovakia s. r. o.
 • 36331163 - SaarGummi Slovakia
 • 37794655 - Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja
 • 31730345 - Sabyt, s.r.o.
 • 44547081 - SACA, a. s.
 • 35949007 - SACELEST s.r.o.
 • 36477125 - SAD Prešov, a.s.
 • 36324043 - SAD Prievidza a.s.
 • 36345491 - SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
 • 31637353 - Sadro, s.r.o.
 • 35967137 - Safarri s.r.o.
 • 44035152 - SAFE TIME, spol. s r.o.
 • 51751259 - Saif Design s. r. o.
 • 36391361 - SAKER, s.r.o.
 • 36010332 - SALATÍN, s.r.o.
 • 00586421 - Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
 • 46902082 - Salva&Salva s.r.o.
 • 36246093 - SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
 • 36149721 - SAMARITÁN, n. o.
 • 36603848 - Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN, spol. s r.o.
 • 44843640 - SANCORE Slovakia s.r.o.
 • 36401994 - SAND SK, s. r. o.
 • 50079191 - SANDROS s.r.o.
 • 46833323 - Saneca Pharmaceuticals a. s.
 • 26231662 - SANICOM, spol. s r.o.
 • 42304709 - Sanitas Slovaca - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.
 • 50832611 - SANKA GROUP s.r.o.
 • 36384127 - Sankt Hubert SK, a.s.
 • 45571571 - Santo group s.r.o.
 • 36638927 - Sapa Profily a.s.
 • 50329812 - Sapiente
 • 45737916 - SAPIENTIA n. o.
 • 42209609 - Saplinq
 • 50758446 - Saru Studio s.r.o.
 • 31628541 - SATES, a.s.
 • 36306835 - SAVE-TECH, spol. s.r.o.
 • 45016887 - SAVIER
 • 36258547 - Savingplus, spol. s r.o.
 • 46374892 - SAWIUS s. r. o.
 • 36428299 - SAWPI, s.r.o.
 • 36278211 - Sayrus s.r.o.
 • 36045993 - SB MEDIA TRADE, s.r.o.
 • 36387576 - SBAJ INMART, a.s.
 • 36004731 - SCAME-SK, s.r.o.
 • 36775185 - Scientica, s.r.o.
 • 47203811 - SCR technologies s.r.o.
 • 50093878 - screenstein s.r.o.
 • 47137592 - SD web developers, s.r.o.
 • 66144591 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele
 • 45659168 - Sdružení měst a obcí Východní Moravy
 • 75130165 - Sdružení místních samospráv České republiky
 • 71179216 - Sdružení obcí Hlučínska
 • 75021285 - Sdružení obcí mikroregionu Ploština
 • 00576310 - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
 • 46150749 - SEAK, s.r.o.
 • 50612786 - SEBASTIAN spol. s r.o.
 • 30998808 - SEC spol. s r. o.
 • 45437955 - SEC Technologies, s.r.o.
 • 31325602 - SECAR spol. s r.o.
 • 46301216 - SECTOR Group s. r. o.
 • 34123784 - SEDOS, s.r.o.
 • 36529338 - SEEDSTAR spol. s r.o.
 • 42421365 - SEKČOV - TOPĽA
 • 51800811 - SELANKA n.o.
 • 47524570 - SELVINO s.r.o.
 • 50715178 - SEMAX s.r.o.
 • 51743183 - SENCTUS n.o.
 • 51777827 - SENIA - občianske združenie
 • 37840274 - Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja
 • 45747253 - Senior plus n.o.
 • 50022377 - Senior Trend, n. o.
 • 42133661 - Seniorcentrum Staré Mesto
 • 45735603 - SENIORKA n.o.
 • 45737959 - Seniormed n.o.
 • 42092230 - SENIORPARK n.o.
 • 46776761 - SEPEA, s. r. o.
 • 46175121 - SERCHIO s. r. o.
 • 51236338 - Serious consulting s. r. o.
 • 46973109 - SEROS s. r. o.
 • 47422360 - SERPENS, s.r. o.
 • 51051443 - SERVICETEL s.r.o.
 • 51193817 - SERVIS MDD s.r.o.
 • 35834374 - SESSLER, s.r.o.
 • 47055081 - SET Slovakia, s.r.o.
 • 46134701 - seven media s.r.o.
 • 64123162 - Severomoravské regionální sdružení ČSOP
 • 36672297 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
 • 31605052 - SEVITECH a. s.
 • 36177644 - SEZ Krompachy a.s.
 • 31654754 - SEZ PLASET s.r.o.
 • 35560428 - SEZO - Spiš, združenie obcí
 • 35757736 - SFÉRA, a.s.
 • 50614541 - SFTB Slovakia s.r.o.
 • 46911791 - SG tec s.r.o.
 • 47377593 - SG-GS s. r. o.
 • 50039458 - SGS Research Institute n.o.
 • 71173846 - SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
 • 63701782 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hovězí
 • 44276907 - SHARK.AERO s. r. o.
 • 48277355 - SharkTech s.r.o.
 • 36278467 - SHARON COMPANY, s.r.o.
 • 47850973 - Shellwood, s.r.o.
 • 31363237 - SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
 • 50701592 - Shoot BGC s.r.o.
 • 47980052 - Shop Support s.r.o.
 • 47540001 - SHOW DS s.r.o.
 • 45598070 - Showmax s.r.o.
 • 00153052 - SHP Harmanec, a.s.
 • 50110900 - Scheuden
 • 36032069 - SCHILLER spol. s r.o.
 • 50223755 - Schmidt Interier s.r o.
 • 36028223 - School of English Excellence s.r.o.
 • 31610919 - Schrack Technik s.r.o.
 • 31629857 - Schreiber Slovakia s.r.o.
 • 36460567 - Schüle Slovakia, s.r.o.
 • N/A - Schwechat Wasserverband
 • 44189192 - SIETTEX s. r. o.
 • 42199921 - SIGAM, občianske združenie
 • 45853169 - SiGaMa, s.r.o.
 • 37889443 - Signál ohrozenia
 • 50666347 - Silberstein & Polačková, s.r.o.
 • 31416373 - Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
 • 35852941 - Silicate World, s.r.o.
 • 50039385 - Sillar s.r.o.
 • 36460311 - Siluma spol, s.r.o.
 • 45741875 - Silver care, n. o.
 • 44528043 - SILVERGAS s.r.o.
 • 36278556 - SILVERMAN, s.r.o.
 • 44266049 - SILVESCO, s. r. o.
 • 47391979 - Silvia Kašperová
 • 00634808 - Siman a Jorčík, spol. s r.o
 • 50730819 - SIMMEDIA s.r.o.
 • 41598733 - Simona Klátiková- Préria
 • 48139319 - Simona Rajnohová - RAJS
 • 36283355 - Simply supplies a.s.
 • 47020946 - SINO s. r. o.
 • 36725986 - SIRO, s.r.o.
 • 50309587 - SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.
 • 35941201 - SITCON spol. s r.o.
 • 36800864 - SITE s.r.o.
 • 31668305 - SITEL s.r.o.
 • 36058564 - SITY MEDIA s.r.o.
 • 35726504 - SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 44724900 - SK E L S P O L, s.r.o.
 • 36783111 - SK FARM Partners s. r. o.
 • 45345015 - SK Obaly s.r.o.
 • 44729367 - SK Systems, s.r.o.
 • 36563731 - SK-CONT s. r. o.
 • 50181173 - SKALATRANS SK, s.r.o.
 • 50614495 - Skamat Interiér s. r. o.
 • 45309698 - SKARTEK s. r. o.
 • 45718423 - SKAT s. r. o.
 • 46700315 - SKC drevo s.r.o.
 • 47521295 - Skillrs s.r.o.
 • 46327169 - SKILLS Consulting, s.r.o.
 • 36533793 - SKIPPI Nitra, s.r.o.
 • 45410046 - SKL MECHANIC s.r.o.
 • 31913954 - Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica
 • 50692399 - SKLO & SKLO s. r. o.
 • 47874015 - SKLOTEXTÍLIE Revúca s.r.o.
 • 36714062 - SKMODEL s.r.o.
 • 03220231 - Skutečně zdravá škola, z.s.
 • 50982583 - SKY Medical, a.s.
 • 36803928 - Skyeye s.r.o.
 • 36346403 - SL SLOVAKIA, a. s.
 • 36184187 - SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • 35821833 - Slavia Industries, a. s.
 • 46772219 - Slavia Production Systems a.s.
 • 48153621 - slávica, s. r. o.
 • 50803701 - Slavka Marečková SCANFORM 3D
 • 45548056 - Slavomír Šutarík Da Vinci Martin
 • 43921795 - SLER, s. r. o.
 • 40507386 - Slezák Rastislav
 • 65468562 - Slezská diakonie
 • 47813059 - Slezská univerzita v Opavě
 • 43938485 - SLIVLES, s. r. o.
 • 50638301 - SLNEČNÝ DOMOV nezisková organizácia
 • 47625295 - Slnečný majer, s.r.o
 • 36644749 - SLOS s.r.o.
 • 30845301 - Slovak Business Agency
 • 45738475 - Slovak Development Institute, n.o.
 • 43995969 - Slovak Ingeniering s.r.o.
 • 47759097 - Slovak Investment Holding, a. s.
 • 36749681 - Slovak People s.r.o.
 • 31424830 - Slovak Productions s r.o.
 • 45500436 - Slovak Wine s.r.o.
 • 50669800 - SLOVAKCARD s.r.o.
 • 44747675 - SlovaKENT s.r.o.
 • 44407793 - SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
 • 31626131 - SLOVAL INVEST a. s.
 • 35779501 - Slovan
 • 35954612 - Slovanet, a. s.
 • 35792680 - SLOVARM,a.s.
 • 47902124 - SLOVbiz s. r. o.
 • 51284766 - SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INOVÁCIÍ, INVESTÍCIÍ, CESTOVNÉHO RUCHU A REGIÓNOV n.o.
 • 36070513 - Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu
 • 00626031 - Slovenská agentúra životného prostredia
 • 00037869 - Slovenská akadémia vied
 • 36070637 - Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)
 • 42184771 - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FOTOGRAFOV
 • 36065161 - Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
 • 42030811 - Slovenská asociácia procesného riadenia
 • 42262861 - Slovenská Asociácia Životného Prostredia
 • 36054259 - Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
 • 36054666 - Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
 • 36407771 - Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
 • 31581447 - Slovenská banská, spol. s r. o.
 • 00178861 - Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
 • 00683736 - Slovenská cestná spoločnosť
 • 46225595 - Slovenská cukráreň s.r.o.
 • 31801480 - Slovenská debatná asociácia
 • 37824465 - Slovenská Escrima Wing Tsun Organizácia (SEWTO)
 • 00826847 - Slovenská informačná služba
 • 30845874 - Slovenská informatická spoločnosť
 • 00002801 - Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • 00156906 - SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 • 42100712 - Slovenská komora vzdelávania, o.z.
 • 50391321 - Slovenská lesná, s. r. o.
 • 36640760 - Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
 • 50258737 - Slovenská ľudová majolika, a. s.
 • 00164712 - Slovenská národná galéria
 • 30842654 - Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • 37924559 - Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.
 • 42178401 - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
 • 37929551 - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
 • 30845521 - Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
 • 00397482 - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • 36414662 - Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť
 • 35835761 - Slovenská rybia farma, s.r.o.
 • 51242869 - Slovenská spoločnosť ľudí
 • 50001671 - Slovenská Spoločnosť pre Podporu Poľnohospodárstva
 • 31784241 - Slovenská spoločnosť pre rodinu
 • 00003328 - Slovenská správa ciest
 • 31805809 - Slovenská škola počítačovej grafiky, o.z.
 • 00397687 - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • 30802601 - Slovenská únia podporovaného zamestnávania
 • 00178535 - Slovenská výtvarná únia
 • 00165361 - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • 36145581 - Slovenská živnostenská komora
 • 00699993 - Slovenské centrum dizajnu
 • 42260515 - Slovenské centrum obstarávania
 • 36143235 - Slovenské centrum produktivity
 • 35829052 - Slovenské elektrárne, a.s.
 • 34144790 - SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
 • 31642322 - Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s.
 • 31685340 - Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava
 • 00681199 - Slovenské misijné hnutie
 • 36145114 - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • 00164721 - Slovenské národné múzeum
 • 50628470 - Slovenské združenie ľudí
 • 37916611 - Slovenské združenie pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo SLOVAK ASSOTIATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
 • 30849284 - Slovensko - Austrálska obchodná komora
 • 42413508 - SLOVENSKO - UKRAJINSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
 • 50158635 - Slovensko.Digital
 • 34009388 - Slovenský cykloklub
 • 00416185 - Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné
 • 00416193 - Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
 • 00416215 - Slovenský Červený kríž, Územný spolok Michalovce
 • 00416266 - Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
 • 42168937 - Slovenský dom Centrope
 • 00156884 - Slovenský hydrometeorologický ústav
 • 31771602 - Slovenský inštitút interných audítorov
 • 42073073 - Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek - EBMT.SK
 • 30814502 - Slovenský metrologický inšpektorát
 • 42184371 - SLOVENSKÝ PACIENT
 • 37857720 - SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
 • 35815256 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 31771165 - Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
 • 36022047 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • 30774772 - Slovenský zväz hádzanej
 • 30845386 - Slovenský zväz ľadového hokeja
 • 35700629 - Slovgen s.r.o.
 • 31335365 - SLOVGEOTERM a.s.
 • 35968486 - SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
 • 36568872 - SLOVKARTON, s.r.o.
 • 31697143 - SLOVNORMAL, s.r.o.
 • 51004771 - SLOVOKNA s. r. o.
 • 31577156 - Slovryb, a.s.
 • 36524514 - SLOVTOS, spol. s r.o.
 • 00167819 - SLUŽBA NITRA, s.r.o.
 • 31305784 - SLUŽBA, mestský podnik Stropkov
 • 45023018 - Služby Božieho Milosrdenstva, n.o.
 • 51457385 - Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o.
 • 34101772 - Službyt spol. s r.o.
 • 36290815 - SLV s.r.o.
 • 47456311 - SMARP s.r.o.
 • 42226066 - SMART
 • 42174775 - Smart Cities klub
 • 47971436 - SMART Group Trade, s.r.o.
 • 47311525 - Smart house s. r. o.
 • 50545736 - smartcomfort s.r.o.
 • 47765615 - SmartEn a.s.
 • 45442452 - SmartIntegra group, s.r.o.
 • 50079280 - Smer ZA, s.r.o.
 • 42107741 - SMHF (SUCCES/MOTIVATION/HUMANITY/FRONTIER-FREE)
 • 00312983 - Smolenice
 • 50958445 - Snacks s.r.o.
 • 47706783 - SNAP GROUP, s.r.o.
 • 47459344 - Snov, s.r.o.
 • 31816398 - SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
 • 35581654 - Social.Trans, n.o.
 • 47372851 - Socialis spol. s r.o.
 • 30807484 - Sociálna poisťovňa
 • 36124702 - Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
 • 00092096 - Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
 • 49562827 - Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
 • 50804561 - Sociálny Zemplín, n.o.
 • 42229871 - SOCIARE
 • 42446856 - Societas eruditionis
 • 37886843 - SOCIO FAMILY, n. o.
 • 44372078 - SOFER s. r. o.
 • 36777145 - SOFIS, s.r.o.
 • 46913254 - Soft-Tech EU, s.r.o.
 • 44284195 - Softea, s. r. o.
 • 00683540 - SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o.
 • 36785512 - SOFTIP, a.s.
 • 50857550 - software solutions s.r.o.
 • 35955678 - SOITRON, s.r.o.
 • 46239448 - SOJCAK s.r.o.
 • 36496898 - SOLAR Real, s.r.o.
 • 45729735 - SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.
 • 47179554 - SOLMEA s.r.o.
 • 44712715 - Soltech, s.r.o.
 • 17328519 - SOMO spol. s r.o.
 • 43588590 - Soňa Adamusová - NANIPEK
 • 31406025 - SONFOL spol. s r.o.
 • 36474622 - SOOM, s.r.o.
 • 36499455 - SORBEL s.r.o.
 • 45017026 - SOS - Banská Bystrica
 • 17150230 - SOSNA
 • 00893463 - SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
 • 27661172 - Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS
 • 50176153 - Soundset, s.r.o.
 • 34152644 - SOUTHERM, s.r.o.
 • 35770911 - SOVA Digital a.s.
 • 46030590 - SOVVA, s.r.o.
 • 46653686 - SP-STAV BJ, s. r. o.
 • 36289949 - SPA AQUA s.r.o.
 • 47192925 - SPA TECHNOLOGIES, s.r.o.
 • 45863288 - SPAAC, s. r. o.
 • 45619409 - Space Studio Design s.r.o.
 • 46286250 - Spade Production s.r.o.
 • 42343909 - SpArt-a
 • 44723393 - Spartak TV s.r.o.
 • 50819526 - SPE015, s. r. o.
 • 50940163 - SpeckTech, s. r. o.
 • 48221767 - speculator.eu s.r.o.
 • 46350870 - SPEDGARANT SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36497649 - SPEDGARANT, s.r.o.
 • 47182725 - SPEDITEQ s.r.o.
 • 31646468 - Speed & Quality Prototypes, s.r.o.
 • 36539759 - SPEED LINE, s.r.o.
 • 46931431 - SPINEA Technologies s.r.o.
 • 31687580 - SPINEA, s.r.o.
 • 51450721 - Spinergo europe s.r.o.
 • 35720905 - SPINET, a.s.
 • 36396401 - SPINN, s.r.o.
 • 31729541 - Spiš Market, spol. s r. o.
 • 35514221 - Spišská katolícka charita
 • 42109949 - Spišský spolok
 • 36075213 - Spojená škola
 • 31309658 - Spojená škola
 • 00161501 - Spojená škola
 • 31897959 - Spojená škola
 • 42195446 - Spojená škola
 • 42077168 - Spojená škola
 • 42195462 - Spojená škola
 • 37956248 - Spojená škola
 • 37956205 - Spojená škola
 • 00027987 - Spojená škola
 • 37956108 - Spojená škola
 • 37946765 - Spojená škola
 • 42064813 - Spojená škola
 • 37876899 - Spojená škola
 • 36094234 - Spojená škola
 • 31309771 - Spojená škola
 • 50481495 - Spojená škola Bijacovce
 • 42002028 - Spojená škola Dudince
 • 42089841 - Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
 • 31116183 - Spojená škola internátna
 • 42089824 - Spojená škola internátna
 • 00633577 - Spojená škola internátna
 • 00523461 - Spojená škola internátna s organizačnými zložkami: Odborné učilište internátne, Praktická škola internátna, Špeciálna základná škola
 • 00182451 - Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín
 • 42089808 - Spojená škola internátna, M.R.Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou
 • 00493562 - Spojená škola internátna, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá
 • 37982702 - Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo
 • 00500402 - Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
 • 00187917 - Spojená škola internátna, Partizánska 13, Spišské Vlachy s org. zl.: Špeciálna ZŠ internátna, Praktická škola internátna, Špeciálna MŠ internátna
 • 17072948 - Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
 • 31116175 - Spojená škola internátna, SNP 1653/152, Považská Bystrica
 • 17080789 - Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce s OZ: Špeciálna ZŠ internátna, Školská 10, MI a ZŠ pri zdrav. zariadení, Špitálska 1, MI
 • 42035261 - Spojená škola Juraja Henischa
 • 35568356 - Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
 • 37909533 - SPOJENÁ ŠKOLA KRÁĽOVNEJ POKOJA
 • 42037425 - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov
 • 30414164 - Spojená škola sv. Jána Bosca
 • 17643066 - Spojená škola sv. Jozefa
 • 42326931 - Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, S
 • 42256887 - Spojená škola svätého Františka Assiského, Kláštorné nám.1, Malacky
 • 35561548 - Spojená škola svätých Košických mučeníkov
 • 37947931 - Spojená škola Svidník
 • 42089816 - Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
 • 37828428 - Spojená škola, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora
 • 00088714 - Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
 • 00161365 - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • 42383153 - Spojená škola, SNP 16, Sabinov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov a Obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov
 • 36126934 - Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno
 • 34058991 - Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
 • 42232228 - Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
 • 50457462 - Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava
 • 50457471 - Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom
 • 37923617 - SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
 • 26976307 - Společně, o.p.s.
 • 69610606 - Společnost pro kvalitu školy, z.s.
 • 01420097 - Spolek Poľana
 • 05255121 - Spolek pro ekologii a udržitelný rozvoj, z.s.
 • 35607254 - Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie
 • 36118605 - Spoločenstvo obcí mikroregiónu Považský Inovec
 • 35628294 - Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí
 • 30197198 - Spoločenstvo svätej rodiny
 • 45734445 - Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
 • 37945424 - Spoločnosť J. M. Petzvala
 • 31747973 - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 • 45775583 - Spoločnosť Nattura
 • 42088453 - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad
 • 35645199 - Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
 • 37996436 - Spoločnosť pre podporu a rozvoj
 • 42126525 - Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
 • 37972979 - Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou
 • 17316537 - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
 • 46936271 - Spoločnosť priateľov skla, s.r.o.
 • 31922686 - Spoločnost Pro Futuro
 • 30791006 - Spolok ANIMA Társaság
 • 42397545 - Spolok Sv. Sebastiána
 • 50013564 - Spolu pre naše mesto
 • 47704764 - Sponge s.r.o.
 • 67010148 - SPORT CENTRUM KOHÚTKA
 • 36785571 - SPORT SERVICE, s.r.o.
 • 50741039 - Sport Testing Europe s.r.o.
 • 44564040 - SPORT TIMING SLOVAKIA s.r.o
 • 47328312 - Sport.Video II., s.r.o.
 • 48174122 - SPORTIGO s.r.o.
 • 42363721 - SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM
 • 35910739 - SPP - distribúcia , a.s.
 • 12345679 - SPPIT
 • 70932581 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • 30844363 - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
 • 37966456 - Správa zariadení sociálnych služieb
 • 70994234 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • 31718523 - SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
 • 35868520 - SPRING MB s.r.o.
 • 47763299 - SPV Spectrum, s.r.o.
 • 42258707 - SRDCE PRE TALENTY
 • 45262772 - SSA, s.r.o.
 • 46728562 - SSE Group, s.r.o.
 • 45742715 - St. Martin n.o.
 • 31563066 - ST. NICOLAUS a.s.
 • N/A - Stadtgemeinde Fischamend
 • N/A - Stadtgemeinde Marchegg
 • N/A - Stadtgemeinde Purbach am N.S.
 • N/A - Stadtschulrat für Wien, Europa Büro
 • 00680508 - STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
 • 47929154 - Stamat invest s.r.o.
 • 44444265 - STAMI RK, s. r. o.
 • 35246979 - Stanislav Krifka
 • 33144524 - Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá
 • 46138226 - StankoPlus, s.r.o.
 • 36772739 - STANLEY s.r.o.
 • 50113445 - StarDo, n.o.
 • 37923099 - StarDOS n.o.
 • 50857533 - start tel s.r.o.
 • 50378813 - STarts s. r. o.
 • 36017795 - STARVYS, s.r.o.
 • 36379221 - STATON, s.r.o.
 • 00296643 - Statutární město Frýdek-Místek
 • 00297534 - Statutární město Karviná
 • 50475479 - Stauder
 • 47609753 - Stauder holding s. r. o.
 • 44154895 - STAVE-EM, s.r.o.
 • 36735451 - STAVEBNINY plus, s.r.o.
 • 45540276 - Stavebnyinzinier.sk s.r.o.
 • 50960792 - STAVEM Slovakia, s. r. o.
 • 36525804 - STAVEX Nitra, spol. s r. o.
 • 50699261 - Staviarsky production s.r.o.
 • 34123768 - STAVKOV, s.r.o.
 • 47550571 - StavStar s.r.o.
 • 44043716 - Steel - Ex, s. r. o.
 • 36246077 - Steel Form, spol. s r.o.
 • 36277215 - STEFE Trnava, s. r. o.
 • 50427261 - Stella Castrum
 • 36184284 - STELMO SK, s.r.o.
 • 50710541 - STEMI Global s.r.o.
 • 51294672 - STEMP M, s.r.o.
 • 51295440 - STEMP S, s.r.o.
 • 36326968 - STES spol. s r.o.
 • 47076534 - STEVISION s.r.o.
 • 36561703 - STIKEN, s.r.o.
 • 45347093 - STIMBA, s. r. o.
 • 46266763 - STIRLING MOTOR SLOVAKIA s. r. o.
 • 50655795 - STK Strážske, s.r.o.
 • 47736160 - STM Slovakia s.r.o.
 • 36209015 - Stoco, s.r.o.
 • 44268718 - STOFF, s.r.o.
 • 36236446 - STOFINGSTAV, s.r.o.
 • 70940444 - Stojanovo gymnázium, Velehrad
 • 31573436 - STOKAT - M, s.r.o.
 • 46087184 - Stolárstvo Redon s.r.o.
 • 36337307 - Stolárstvo Sovík, s.r.o.
 • 36478881 - Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
 • 36652865 - STOMS s.r.o.
 • 50112201 - STONE BREAK s.r.o.
 • 36674885 - STONE BREAK TECHNOLOGY s.r.o.
 • 37923412 - Stopka n.o.
 • 48034029 - StormLevel, a. s.
 • 35863978 - STORTECH s.r.o.
 • 44683863 - STRATEGIC s.r.o.
 • 46641858 - STRATECH s. r. o.
 • 45978662 - STRAW building wetBLOC s.r.o.
 • 48261734 - Stream ONE s.r.o.
 • 31814735 - Stredisko sociálnych služieb Petržalka
 • 37890051 - Stredná odborná škola
 • 37890182 - Stredná odborná škola
 • 45017000 - Stredná odborná škola
 • 00161632 - Stredná odborná škola
 • 37956230 - Stredná odborná škola
 • 37890191 - Stredná odborná škola
 • 00159531 - Stredná odborná škola
 • 37890069 - Stredná odborná škola – Szakközépiskola
 • 00894818 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa
 • 00159557 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Majlátha 2, Pribeník
 • 35568330 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
 • 00159468 - Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
 • 17053676 - Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava
 • 17078407 - Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
 • 17055211 - Stredná odborná škola dopravná
 • 31797920 - Stredná odborná škola dopravná
 • 37956469 - Stredná odborná škola drevárska
 • 37942492 - Stredná odborná škola drevárska
 • 42096642 - Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
 • 00893102 - Stredná odborná škola elektrotechnická
 • 17055385 - Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
 • 17050456 - Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
 • 17078482 - Stredná odborná škola gastronómie a služieb
 • 17078423 - Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
 • 37890221 - Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
 • 37890115 - Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
 • 00158496 - Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
 • 42253900 - Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
 • 00159000 - Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
 • 17055431 - Stredná Odborná škola Informačných Technológií
 • 00162400 - Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
 • 00162710 - Stredná odborná škola lesnícka
 • 51896109 - Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
 • 17078491 - Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
 • 00158518 - Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 42195438 - Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 17078385 - Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 00159352 - Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 00893412 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
 • 00617750 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
 • 35568364 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance
 • 00893111 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
 • 00893498 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
 • 00351873 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
 • 00159476 - Stredná odborná škola podnikania a služieb
 • 37880241 - Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
 • 00159433 - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučinová 23, Košice
 • 00162451 - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
 • 00491942 - Stredná odborná škola polytechnická
 • 37942506 - Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola
 • 00893358 - Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné
 • 00163082 - Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • 00159298 - Stredná odborná škola Pruské 294,Pruské
 • 42077133 - Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
 • 00162329 - Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda
 • 42317673 - Stredná odborná škola služieb a lesníctva
 • 00159514 - Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
 • 00398861 - Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
 • 00352098 - Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
 • 00351831 - Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola
 • 00893137 - Stredná odborná škola strojnícka
 • 17053722 - Stredná odborná škola strojnícka
 • 17050561 - Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
 • 00652512 - Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
 • 37947541 - Stredná odborná škola Svit
 • 17050545 - Stredná odborná škola technická
 • 37942484 - Stredná odborná škola technická
 • 00893307 - Stredná odborná škola technická
 • 17054273 - Stredná odborná škola technická
 • 00891541 - Stredná odborná škola technická
 • 45015171 - Stredná odborná škola technická
 • 00893251 - Stredná odborná škola technická
 • 42317665 - Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
 • 00158984 - Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
 • 17050324 - Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec
 • 17050308 - Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
 • 00893340 - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
 • 00891568 - Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
 • 42096651 - Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
 • 42317657 - Stredná odborná škola techniky a služieb
 • 00399388 - Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgá
 • 00351989 - Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
 • 17050367 - Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice -Šaca
 • 00162442 - Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
 • 35570563 - Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
 • 42026393 - Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
 • 00596868 - Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
 • 00632066 - Stredná odborná škola, I.Krasku 491,Púchov
 • 00654230 - Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
 • 00159115 - Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
 • 00893331 - Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
 • 17053668 - Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
 • 42141443 - Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
 • 00161586 - Stredná priemyselná škola
 • 42082404 - Stredná priemyselná škola
 • 00215589 - Stredná priemyselná škola dopravná
 • 00491861 - Stredná priemyselná škola dopravná
 • 00161829 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická
 • 00161756 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
 • 00161471 - Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
 • 00161764 - Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach
 • 00399817 - Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava
 • 00161560 - Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
 • 00161845 - Stredná priemyselná škola strojnícka
 • 00161772 - Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
 • 00161705 - Stredná priemyselná škola technická
 • 00161802 - Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
 • 00161403 - Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
 • 00420191 - Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice
 • 00161438 - Stredná umelecká škola Trenčín, Staničná 8, Trenčín
 • 36155667 - Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
 • 17078466 - Stredná umelecká škola, Vodárenska 3, Prešov
 • 00606758 - Stredná zdravotnícka škola
 • 00607312 - Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
 • 00607363 - Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
 • 00606740 - Stredná zdravotnícka škola Humenné
 • 00606791 - Stredná zdravotnícka škola v Poprade
 • 42035287 - Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty
 • 36077631 - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n.o.
 • 35528346 - Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy - Karpatia
 • 50099213 - Stredoeurópske startup centrum
 • 42267650 - Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút
 • 36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 36644331 - Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • 44539894 - Strecha Holding, s. r. o.
 • 50663691 - Strieborný domov, n.o.
 • 47192836 - STRIME s.r.o.
 • 50811568 - Stroj Pro, s.r.o.
 • 36509833 - Strojárne SK, s.r.o.
 • 36639796 - Strojbal s.r.o.
 • 36459852 - STROJCHEM, a.s.
 • 31717080 - Strojspiš, spol. s r.o.
 • 44907401 - Strojstav CM s. r. o.
 • 31718540 - STROPTEL, s.r.o.
 • 42001617 - STRUK (Spoločnosť pre trvalo udržateľnú kultúru)
 • 45793468 - Stružielka
 • 00100340 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
 • 13643878 - Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
 • 60775645 - Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
 • 25378660 - Střední odborná škola umělecká a gymnázium,s.r.o.
 • 00844691 - Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • 00054771 - Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
 • 14450437 - Střední průmyslová škola a ​​Obchodní akademie Uherský Brod
 • 14450500 - Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
 • 00843491 - Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
 • 00055166 - Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
 • 00843474 - Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
 • 00559644 - Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
 • 00845329 - Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
 • 00843547 - Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
 • 00577910 - Střední škola, Odry, příspěvková organizace
 • 00845060 - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
 • 60371749 - Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
 • 00638081 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace
 • 00380407 - Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
 • 36846775 - STTA, a. s.
 • 35805684 - STUDIO 727, s.r.o.
 • 46376194 - Studio JŠ, s.r.o.
 • 50790641 - Studio Squared, s. r. o.
 • 36715034 - studioLIFE, s.r.o.
 • 42053064 - STUDNICA, n.o.
 • 45286591 - STUVITAL, s. r. o.
 • 47328037 - StyleFest s.r.o.
 • 46492674 - SUB GATE s.r.o.
 • 35581662 - SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
 • 40183602 - Suder Peter Ing.
 • 51085674 - SUEŇOS s.r.o.
 • 42142768 - Súkromná hotelová akadémia
 • 45733228 - Súkromná hotelová akadémia, n.o.
 • 51773392 - Súkromná materská škola Jahôdka, o.z.
 • 51257327 - Súkromná materská škola Slniečko
 • 42142750 - Súkromná obchodná akadémia
 • 42422132 - Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
 • 42004802 - Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
 • 42102553 - Súkromná spojená škola SEZ Krompachy, Maurerova 55, Krompachy
 • 42322855 - Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
 • 51076438 - Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok
 • 42088381 - Súkromná stredná odborná škola
 • 42022045 - Súkromná stredná odborná škola
 • 42249252 - Súkromná stredná odborná škola
 • 00686506 - Súkromná stredná odborná škola
 • 00686514 - Súkromná stredná odborná škola
 • 37784722 - Súkromná stredná odborná škola - ELBA
 • 37841700 - Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
 • 00162663 - Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov
 • 37950711 - Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, ul. Družby 554/64, Podbrezová
 • 36087947 - Súkromná stredná odborná škola podnikania
 • 45732604 - Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o.
 • 17055237 - Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
 • 11882115 - Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakkӧzépiskola
 • 45022631 - Súkromná stredná odborná škola technická
 • 36088978 - Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
 • 42395968 - Súkromná stredná odborná škola-Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070,97901 Rimavská Sobota
 • 00891461 - Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
 • 42410134 - Súkromná stredná odborná škola, Malčice č. 347
 • 42065739 - Súkromná stredná umelecká škola
 • 42317568 - Súkromná stredná umelecká škola
 • 31792952 - Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta 21, Bratislava
 • 50743481 - Súkromná škola Rimavská Sobota n.o.
 • 47044551 - Súkromná športová materská škola, s.r.o.
 • 42081602 - Súkromná základná škola
 • 42235251 - Súkromná základná škola
 • 42083150 - Súkromná základná škola
 • 35560347 - Súkromná základná škola
 • 31789188 - Súkromná základná škola
 • 37900862 - Súkromná základná škola BELL AMOS
 • 37877305 - Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov
 • 36129852 - Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
 • 42169623 - Súkromná základná škola ESPRIT
 • 42448484 - Súkromná základná škola FELIX, Haanova 28, Bratislava
 • 42396727 - Súkromná základná škola Magán alapiskola
 • 50900960 - Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská
 • 50416421 - Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Klokočov 65
 • 37964810 - Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • 35991607 - Súkromná základná škola s materskou školou DSA Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec
 • 50723227 - Súkromná základná škola s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
 • 36069833 - Súkromná základná škola waldorfská
 • 37990845 - Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
 • 50096630 - Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
 • 45015325 - Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská Bystrica
 • 42007453 - Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
 • 42072042 - Súkromné bilingválne gymnázium
 • 42190606 - Súkromné centrum voľného času, A.Bernoláka 20, 96212 Detva
 • 42142741 - Súkromné gymnázium
 • 37999214 - Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
 • 31262767 - Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
 • 36075604 - Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Dialničná ul.1 Senec a Základná škola pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Diaľničná ul.1, Senec
 • 50715267 - SULE DSGN s.r.o.
 • 26273896 - Sun Drive s.r.o.
 • 31590128 - SUNSOFT plus spol. s r.o.
 • 36514888 - SunSolarStudio, s.r.o.
 • 46920404 - supp4tech, s. r. o.
 • 44195940 - SUPRATEK s.r.o.
 • 47619651 - SURVEYE, s. r. o.
 • 47474262 - SUVko s.r.o.
 • 50075276 - Svet kultúry
 • 42413656 - SVET VZDELÁVANIA TREBIŠOV, o.z.
 • 46458581 - Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
 • 35960884 - Svet zdravia, a.s.
 • 36184641 - SWAN KE, s.r.o.
 • 35680202 - SWAN Mobile, a. s.
 • 47258314 - SWAN, a.s.
 • 44473826 - SweetPro s.r.o.
 • 50830040 - Swiss Technology s.r.o.
 • 47989777 - SWITSYS s.r.o.
 • 36567396 - SWOT spol. s r.o.
 • 45600830 - SYKORAH s.r.o.
 • 45747296 - SÝKORKA n.o.
 • 31395091 - Sylex s.r.o.
 • 46486534 - SYLVATICA, s.r.o.
 • 34142754 - SymarTech s.r.o.
 • 48091766 - Symplic s.r.o.
 • 47634341 - SynCo Energy, s.r.o.
 • 44515791 - SynCo Research s. r. o.
 • 46928073 - Synergon a.s.
 • 45029440 - SYNERGY o.z.
 • 46858547 - SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
 • 36364657 - Synthotec Slovakia s.r.o.
 • 35849517 - SYSKOS, s.r.o.
 • 46769315 - SYSring s.r.o.
 • 35839988 - Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.
 • 36173975 - SYTELI, s.r.o.
 • 50001248 - SYTEV
 • 36370941 - SZT - Stroje, s.r.o.
 • 00168203 - Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
 • 31621333 - ŠAÁRDENT, s.r.o.
 • 47353716 - Šafranček, s.r.o.
 • 42292506 - Šamorínčan
 • 30414245 - Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť
 • 45373370 - ŠARMXPRINT s. r. o.
 • 31727565 - Ščišľak, s.r.o.
 • 31654606 - ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 36617792 - ŠIVINET s.r.o.
 • 47421916 - ŠK Juventa s.r.o.
 • 37911074 - ŠK JUVENTA Žilina, o. z.
 • 37886959 - ŠKB CEDENT Vranov n.o.
 • 42189250 - Škola istoty a nádeje
 • 37925130 - Škola komunikácie a médií, n.o.
 • 00133132 - Škola úžitkového výtvarníctva Košice
 • 42387451 - Škola zážitkov Harvart
 • 50458370 - ŠKOLIČKOVO, o. z.
 • 34122940 - ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.
 • 36166952 - Školský internát
 • 31581170 - ŠKORPION, spol. s r.o.
 • 50521845 - Škôlka
 • 50668692 - Škôlkárik, nezisková organizácia
 • 34058893 - Špeciálna základná škola
 • 31309585 - Špeciálna základná škola
 • 35984473 - Špeciálna základná škola
 • 35984635 - Špeciálna základná škola
 • 35630078 - Špeciálna základná škola
 • 31309674 - Špeciálna základná škola
 • 36134228 - Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola
 • 34058974 - Špeciálna základná škola Ilava
 • 34058915 - Špeciálna základná škola Partizánske
 • 35985011 - Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Speciális Alapiskola
 • 50334212 - Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa
 • 34058923 - Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, Handlová
 • 31309666 - Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
 • 34096116 - Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.
 • 42174660 - ŠPORTOVÝ KLUB VODA - HORY
 • 50389807 - ŠRC SL s.r.o.
 • 36069477 - ŠRVŠ občianske združenie
 • 00166197 - Štatistický úrad SR
 • 17058520 - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 • 36065340 - Štátna pokladnica
 • 00156426 - Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • 31749542 - Štátny fond rozvoja bývania
 • 31753604 - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 • 17314852 - Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • 00228672 - Štátny komorný orchester Žilina
 • 42355613 - Štátny veterinárny a potravinový ústav
 • 37712071 - Štefan Poláček - POLA
 • 41751272 - Štefan Stavjarský - VaŠo
 • 50381911 - Štefanka
 • 36860395 - Štít, s.r.o.
 • N/A - Štoffa Kamil
 • 50491971 - ŠTRBSKÉ PLESO marketing, s.r.o.
 • 47700254 - Štúdio Pivnica s.r.o.
 • 51732220 - Šutinský s.r.o.
 • 31429947 - ŠVEC a SPOL, s.r.o.
 • 36327204 - T - Industry, s.r.o.
 • 43995187 - T-MAPY Slovensko s. r. o.
 • 46870717 - T-ROMAN, s.r.o.
 • 35976721 - T-Systems Slovakia s.r.o.
 • 34120866 - T-štúdio s.r.o.
 • 36400491 - T+T, a.s.
 • 50699369 - Tabačka Production, s.r.o.
 • 36836648 - TAES s.r.o.
 • 42319200 - Ťahanovská skate crew
 • 48151271 - TAKATA s.r.o.
 • 50173090 - TALIS s.r.o.
 • 31363873 - TALLUS, spol. s r.o.
 • 51173816 - TAM-TAM
 • 36466280 - TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
 • 50955268 - TANAS TRADE s.r.o.
 • 36392171 - TANAX TRUCKS a.s.
 • 31696287 - Tandem plus crc, s.r.o.
 • 47907371 - Tangreto s. r. o.
 • 45745714 - Tanius n.o.
 • 31571174 - Tao Scorpi, s.r.o.
 • 51762722 - TAPES s. r. o.
 • 47332298 - TARIMEX, s.r.o.
 • 34114599 - Tarklataz, s.r.o.
 • 46191984 - TARPON, s.r.o.
 • 43488471 - Tatiana Danielová PROFIlak
 • 31431135 - TATRA GOLD spol.s r.o.
 • 31697402 - TATRA TEXTIL, s.r.o.
 • 36448281 - TATRAFAN, s.r.o.
 • 31692613 - TATRAKON spol. s r.o.
 • 31655629 - TATRALIFT a.s.
 • 31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
 • 00152421 - TATRAMAT, akciová spoločnosť
 • 43937721 - TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.
 • 31654363 - Tatranská mliekareň a.s.
 • 36497622 - Tatranská sladovňa, s.r.o.
 • 50753631 - Tatranské plesá
 • 50304861 - TATRANSKÝ PARLAMENT, o.z.
 • 31736645 - TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 36492531 - TATRAPRIM s.r.o.
 • 31707289 - TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
 • 31699847 - TATRAVAGÓNKA a.s.
 • 36462373 - TATREA, s.r.o.
 • 42085284 - Tatry - Pieniny LAG
 • 36184918 - TAUBER s.r.o.
 • 46256831 - TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
 • 47689137 - TAYLLOR & COX, s. r. o.
 • 30225574 - TBB, a. s.
 • 36400700 - TBH Technik, s.r.o.
 • 35762675 - TC Lemons, s. r. o.
 • 36585203 - TCX s.r.o.
 • 51236851 - Teach for Creativity, o.z.
 • 36400629 - TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
 • 50349686 - Teapot s.r.o.
 • 17151180 - TEATRO TATRO
 • 42275792 - TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z
 • 35910003 - TEGRAT a.s.
 • 50444093 - TECH-COMP Slovakia s.r.o.
 • 46143661 - TechCenter, s.r.o.
 • 47661046 - TECHenergo, s.r.o.
 • 48118109 - TechGlass, s.r.o.
 • 46233946 - TECHLES, s. r. o.
 • 47220309 - TechniCAD, s.r.o.
 • 31635342 - Technical Environmental Solutions Slovakia, s.r.o.
 • 44163134 - Technical Textiles, s. r. o.
 • 00521663 - Technická akadémia
 • 31678211 - TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Prešov
 • 00397610 - Technická univerzita v Košiciach
 • 46747885 - Technická univerzita v Liberci
 • 00397440 - Technická univerzita vo Zvolene
 • 00183067 - Technické služby Brezno
 • 00185655 - Technické služby mesta Bytča
 • 00045721 - Technické služby mesta Galanta
 • 36311693 - Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
 • 31718914 - Technické služby mesta Prešov a.s.
 • 31917071 - Technické služby Nižná
 • 50426281 - Technické služby Obce Bošany s.r.o.
 • 30222966 - Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o
 • 00185213 - Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 • 00163988 - Technické služby, príspevková organizácia mesta
 • 31609911 - Technické služby, s.r.o.
 • 31821987 - Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 • 35763124 - TECHNISERV, s.r.o.
 • 36273830 - TECHNOCOLOR, s.r.o.
 • 26963574 - Technologické inovační centrum s.r.o.
 • 37885260 - Technologický klaster pre efektívne využívanie zemských zdrojov z.p.o.
 • 45746231 - Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o.
 • 36488691 - TECHNOMEDIA, s.r.o.
 • 30222362 - TECHNOMETAL, spol. s r.o.
 • 31446761 - TechnoPress, s.r.o.
 • 36037605 - TECHNOS,a.s.
 • 36801640 - TECHNOV, s.r.o.
 • 35925591 - TechSoft System Solutions, s. r. o.
 • 47354658 - TECHSPO s.r.o.
 • 36518123 - TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
 • 35787937 - TEKOL s.r.o.
 • 34111832 - TEKOS, spol. s r.o.
 • 17081386 - Telegrafia, a.s.
 • 36609854 - Televízia CENTRAL, s.r.o.
 • 48062839 - Telpon s.r.o.
 • 35750871 - TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.
 • 48079146 - Tender One, s.r.o.
 • 42255015 - TENENET o.z.
 • 36040461 - TENEX SERVIS s.r.o.
 • 44955146 - TEONA s.r.o.
 • 36173061 - Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
 • 31679692 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • 36211541 - Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • 31621171 - Teplico, s.r.o.
 • 36012424 - Teplo GGE s. r. o.
 • 31595359 - TEPRON spol. s r.o.
 • 36045705 - TERA PLASTIK, s.r.o.
 • 46857648 - Teradex, s. r. o.
 • 50667751 - Tercial, s. r. o.
 • 31313680 - Teresa Benedicta
 • 44717814 - Terézia Rothová
 • 35972254 - TERMMING, a.s.
 • 36229709 - Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
 • 30840520 - TERMOREG, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 37954989 - TERRA GRATA, n.o.
 • 47245689 - TERRA WYLAK, s.r.o.
 • 51312921 - TERRENCE s.r.o.
 • 00308528 - Tesárske Mlyňany
 • 36310280 - TESCO copiers, s.r.o.
 • 00009687 - TESLA Liptovský Hrádok a.s.
 • 35830697 - Tessier, s.r.o.
 • 36416851 - TetraStav, s.r.o.
 • 36027596 - TEXIMA, spol. s r.o.
 • 35814730 - TEXO PARTNER a. s.
 • 44361017 - TGM, s.r.o.
 • 42418232 - The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.
 • 42420105 - The Technological Institute of Renewable Energy Sources
 • 50719530 - THE WOODO s.r.o.
 • 36394432 - THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50377957 - THERMALPARK NOVOLANDIA s.r.o.
 • 31672914 - THYMOS, spol. s r.o.
 • 36237361 - TI8IT, s.r.o.
 • 35343346 - Tibor Gűrtler
 • 36892408 - Tibor Holčík AUTOKLINIKA
 • 50658468 - Tibor Takáč
 • 47937114 - TIBURON s. r. o.
 • 48298034 - Ticketware SE
 • 45893306 - TIGER GROUP Slovensko, spol. s r.o.
 • 45983241 - TIKKY s.r.o.
 • 31908799 - TILIA nezisková organizácia
 • 44350830 - Timberland s.r.o.
 • 46052852 - Tímea Nedeľová LIAWILL
 • 36842362 - TIR - STAV GEMER s.r.o.
 • 36531863 - TISI, s.r.o.
 • 36440124 - TITAN - Tatraplast, s.r.o.
 • 36647781 - TIWA s.r.o.
 • 61984388 - TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
 • 47751011 - Tlačiareň Kubík s.r.o.
 • 50719971 - TM engineering s.r.o.
 • 36844721 - TMC s.r.o
 • 46608826 - TNtech, s. r. o.
 • 36319449 - tnTEL, s.r.o.
 • 46907718 - Tob – Top, s.r.o.
 • 50826255 - tobb restaurant s.r.o.
 • 48048623 - Tocan EU s.r.o.
 • 36193828 - TOKAJ & CO, s.r.o.
 • 36200905 - TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.
 • 36189588 - TOKAJ vín, spol. s r.o.
 • 31396399 - TOM line spol. s r.o.
 • 31421695 - TOMA, s.r.o.
 • 36707937 - Tomac s.r.o.
 • 31712428 - TOMARK, s.r.o.
 • 41725751 - Tomáš Hanulík
 • 50801350 - Tomáš Sátor - Eggmap
 • 31384358 - TOMATA s.r.o.
 • 50928643 - TOMEN, s.r.o.
 • 36369365 - TOMIRTECH, s. r. o.
 • 50672126 - Tomislav Ante Voďakovič
 • 36621323 - TOMS - SK, s.r.o.
 • 46518878 - Toolshed Slovakia, spol. s r.o.
 • 44962070 - TooNet, s. r. o.
 • 46744304 - TOP ART s. r. o.
 • 36567256 - TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
 • 43973973 - TOP s.r.o.
 • 44878036 - Top Sales, s. r. o.
 • 36278297 - TOP TERMAL, s.r.o.
 • 36419885 - TOP VISION, s.r.o.
 • 46958282 - TOP- Farm, spol. s r.o.
 • 46158081 - TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o.
 • 36547808 - TOP-LINEA, s.r.o.
 • 36836061 - TOP-RELAX s.r.o.
 • 36323641 - TOPAGRO, s.r.o.
 • 50298801 - TOPcontroll spol. s r.o.
 • 50477129 - TopDoktor s. r. o.
 • 46108700 - TOPFEST, s.r.o.
 • 46563474 - TOPNAD Trade s. r. o.
 • 46528741 - TOPSTAV É&A s.r.o.
 • 31692648 - TOPSTAV s.r.o.
 • 50160141 - TORDEN s.r.o.
 • 36473197 - TOREAL, s.r.o.
 • 50456652 - TORIO plus, s.r.o.
 • 46168524 - TORNET s. r. o.
 • 31718841 - TORNO, s.r.o.
 • 48338281 - TORSTEN CREATIVE s.r.o.
 • 47176865 - Torty Adriana s.r.o.
 • 44299958 - TOSIT s.r.o.
 • 31575986 - TPC s.r.o.
 • 44681551 - Trabisco s.r.o.
 • 36463060 - TRADESPEC, s.r.o.
 • 65841638 - Tradice Bílých Karpat, z. s.
 • 36579360 - Tradip, s.r.o.
 • 45571155 - TRAFICS
 • 42148031 - TRAKT
 • 51261740 - TRALALA, o.z.
 • 45405603 - TRANSACO, s.r.o.
 • 36510769 - TRANSIT AUTHORITY, spol. s r.o.
 • 51010607 - TransitBook s. r. o.
 • 48046299 - TRANSLOGIA, s.r.o.
 • 36383562 - Transmisie engineering a.s.
 • 31817823 - Transparency International Slovensko
 • 50452525 - TRANSPART s.r.o.
 • 31716580 - TRANSPORT SYSTEMS, spol. s r.o.
 • 36481459 - TRANSTECH, a.s.
 • 30999120 - TRASER spol. s r.o.
 • 43953760 - TRATEC s.r.o.
 • 36569721 - TRÁVNIK, s.r.o.
 • 44498578 - Trebišovská energetická, s. r. o.
 • 50218042 - Tree Lab s. r. o.
 • 31412173 - TRELLIS a.s.
 • 36115576 - TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA anglický názov združenia: Trencin Regional Development Agency (TRDA)
 • 00312045 - Trenčianska Teplá
 • 31118259 - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 36302724 - Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín
 • 36126624 - Trenčiansky samosprávny kraj
 • 42377897 - Trenčín región
 • 31577041 - Trendwood-twd, s.r.o.
 • 50891529 - Trenkler Trade s.r.o.
 • 50920707 - Trente Advisory s. r. o.
 • 47255145 - TRENTIS BIOSYSTEMS s.r.o.
 • 31727760 - TREVA s.r.o.
 • 47553171 - TRI KNIHY, s.r.o.
 • 30849519 - Trias
 • 46571019 - Tribiano s.r.o.
 • 44635435 - Tridens, s.r.o.
 • 44898967 - Trifid Automation, s.r.o.
 • 35699507 - TRIGON PRODUCTION s.r.o.
 • 36389820 - TRIM LEADER, a.s.
 • 31597076 - TRIM s.r.o.
 • 36276464 - TRIPSY s.r.o.
 • 36661007 - TRISLOV, s.r.o.
 • 48060780 - Tritikum s.r.o.
 • 44190212 - TRIWEGO, s.r.o.
 • 44976453 - Trizone, s. r. o.
 • 35602619 - Trnavská arcidiecézna charita
 • 45010978 - Trnavská asociácia sluchovo postihnutých
 • 36246034 - Trnavská teplárenská, a. s.
 • 31825249 - Trnavská univerzita v Trnave
 • 36088285 - Trnavské osvetové stredisko
 • 37836901 - Trnavský samosprávny kraj
 • 45737037 - Trnka n. o.
 • 46869590 - TROCKEN, s. r. o.
 • 45738751 - Trojlístok, n.o.
 • 36470244 - TROLIGA BUS, spol. s r.o.
 • 30226074 - Truc podnik, s.r.o.
 • 36143693 - Truc sphérique
 • 50793110 - True Development, s.r.o.
 • 48274011 - TS-Tec, s.r.o.
 • 36312941 - TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
 • 46456201 - TSM Veľký Meder, s.r.o.
 • 36243752 - TSP - TESTSERVIS s.r.o.
 • 36719340 - TSP Metal, s.r.o.
 • 35802723 - TSS GRADE, a.s.
 • 47176253 - TTP consulting s.r.o.
 • 46818472 - TTS spol. s r.o.
 • 50576615 - TTS Steel, s. r. o.
 • 36629723 - TUBAPACK, a.s.
 • 45378398 - TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
 • 45755337 - TUR
 • 36672084 - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 42259967 - Turizmus regiónu Bratislava
 • 45964661 - Turpek, s.r.o.
 • 42149096 - TURTES KLUB Púchov, o.z.
 • 35852216 - TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • 48183270 - TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo
 • 44380887 - TV ORAVIA s.r.o.
 • 36443883 - TV Poprad, s.r.o.
 • 36190098 - TV TV, spol. s r.o. Trebišov
 • 47469200 - TVAROCH, s.r.o.
 • 46244590 - TVP Trade s. r. o.
 • 36006823 - TVRDEX, s.r.o.
 • 47627115 - Twiggy, spol. s r.o.
 • 42176531 - Twin City Live
 • 17322057 - TYPOCON spol. s r. o.
 • 36251933 - TYRCHEM, spol. s r.o.
 • 26523141 - TYTO, z. s.
 • 35837616 - TZB Global, s.r.o.
 • 47186305 - U KOMIŇARA, s.r.o.
 • 36199222 - U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • 50926551 - U.S. Center zubná technika s.r.o.
 • 47648244 - UAVONIC s. r. o.
 • 42171318 - Učená právnická spoločnosť, o. z.
 • 45385351 - UFOX, s. r. o.
 • 47236281 - UK Rent s. r. o.
 • 42130387 - Ulita
 • 50669290 - ULTRAPROJEKT s.r.o.
 • 31564976 - Umelecké remeslá-stolárstvo, s.r.o.
 • 60574861 - Umělecké sdružení Parnas
 • 50635051 - UMELKA
 • N/A - Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000
 • 44892063 - Un.Inc, s. r. o.
 • 42000726 - UNI KREDIT, n.o.
 • 52014622 - UNI Personal, s.r.o.
 • 52007863 - UNI Premium, s.r.o.
 • 45736979 - UNI TRANSFER, n. o.
 • 30847508 - Únia materských centier
 • 00683876 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • 35536438 - Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
 • 45466394 - UniCare, s.r.o.
 • 43936016 - UNICOL s.r.o.
 • 36659606 - uniCORE, s.r.o.
 • 31623727 - UNIFORST, spol. s r.o.
 • 31418929 - UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o.
 • 36478067 - UNIMONT - VMS, s.r.o.
 • 44887531 - UNISA, s.r.o.
 • 36653616 - UNISTROJ FG, s.r.o.
 • 31435360 - UNITEL s.r.o.
 • 45354812 - UNITRADE EUROPE, a.s.
 • N/A - Universität für angewandte Kunst Wien
 • N/A - Universität für Bodenkultur Wien
 • N/A - Universität Wien
 • N/A - University of Helsinki
 • 47033762 - Univerzálna chránená dielňa s.r.o.
 • 37961632 - UNIVERZITA J. SELYEHO
 • 00216208 - Univerzita Karlova
 • 00397865 - Univerzita Komenského v Bratislave
 • 00157716 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 30232295 - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • 61989592 - Univerzita Palackého v Olomouci
 • 00397768 - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • 36078913 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
 • 70883521 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 00397474 - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 31386563 - Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
 • 42390826 - Univerzitný inštitút ekonomických a právnych vied
 • 50860241 - UNIZDRAV Finance, s.r.o.
 • 46430211 - UNIZDRAV, s.r.o.
 • 50917269 - UNOSERVIS s. r. o.
 • 51075512 - UP BUILDING s.r.o.
 • 47392959 - update, s.r.o.
 • 36401498 - UPK, s.r.o.
 • 50146840 - UPLAND CONSULTING s. r. o.
 • 50349287 - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 • 30810710 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • 42355818 - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
 • 31797903 - Úrad pre verejné obstarávanie
 • 30810787 - Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • 00607223 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 50086821 - Úrad vládneho auditu
 • 00151513 - Úrad vlády Slovenskej republiky
 • 44304331 - URBAN TRENDS - SK, s.r.o.
 • 35583711 - Úspech, n.o.
 • 00586919 - Ústav anorganickej chémie SAV
 • 68081766 - Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
 • 00679071 - Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
 • 00598453 - Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
 • 00166812 - Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
 • 00166898 - Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
 • 68145535 - Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • 00166553 - Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
 • 00166600 - Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
 • 17055555 - Ústav informatiky SAV
 • 00679119 - Ústav krajinnej ekológie SAV
 • 00490750 - Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
 • 00166804 - Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
 • 00598411 - Ústav merania SAV
 • 00166634 - Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
 • 00738298 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738328 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738417 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738263 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738336 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738379 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738395 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738344 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
 • 00738271 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
 • 00738425 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
 • 00738361 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
 • 00738280 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738352 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738409 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738310 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738387 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00586927 - Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
 • 36746916 - Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
 • 45739757 - Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
 • 00586943 - Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
 • 00679917 - Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 • 86652079 - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • 00679097 - Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied
 • 42045606 - Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
 • 30794536 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • 31936415 - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružom berok-fakultná nemocni
 • 50440471 - ÚSVIT - ML, n.o.
 • 44095414 - UVEX Bardejov, k.s.
 • 42101603 - UzemnePlany.Sk
 • 52034020 - V - Centrum celoživotného vzdelávania o.z.
 • 46106723 - V a V Akademy, s.r.o.
 • 47209054 - V BAMBUĽKOVE s.r.o.
 • 31584764 - V I K O spol. s r.o.
 • 42217202 - V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 • 36677892 - V+S Welding, s.r.o.
 • 51047683 - V8 soft, s.r.o.
 • 50753606 - VAFEC creative production
 • 48303569 - VAFEC s.r.o.
 • 36400653 - VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
 • 50692461 - VAJDA WOOD s.r.o.
 • 22689834 - Valašská rekreologická společnost, o.s.
 • 00098604 - Valašské múzeum v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm
 • 26656361 - Valašský sbor portášský z.s.
 • 36181714 - Valcovňa profilov a.s.
 • 44198493 - VALDOINVEST, s. r. o.
 • 34119850 - VALEUR, s.r.o.
 • 31575056 - VALLOS, s.r.o.
 • 44238339 - VALONG, s. r. o.
 • 36628484 - VALTEC spol.s r. o.
 • 46154132 - VaM a priatelia, s. r. o.
 • 36518565 - VAMEL Meditec, spol. s.r.o.
 • 50331990 - VAMEL s.r.o.
 • 31617930 - VAMEX, s.r.o.
 • 36455164 - VANAPO, s.r.o.
 • 36404667 - VAPOS ORAVA, s.r.o.
 • 31427812 - VAREXPRES s.r.o.
 • 47375728 - VARIAFLEX , s.r.o.
 • 00594750 - VARIAKOV a.s.
 • 36011843 - Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o.
 • 31587666 - VAS s.r.o.
 • 47595019 - VASPO STONE, s. r. o.
 • 45530131 - VÁŠ PARTNER, s.r.o.
 • 45523550 - VATILA s.r.o.
 • 31735738 - VATMANN, spol. s r.o.
 • 46143254 - VATMAR, s.r.o.
 • 47032995 - Vatros, s.r.o.
 • 51799391 - VAVASOR n.o.
 • 47553049 - Vavrovič s.r.o.
 • 50869213 - Včelia farma Orešany s.r.o.
 • 51012880 - VD Komplex s.r.o.
 • 36504343 - Vector Invest, s.r.o.
 • 48126217 - VEDADO, s.r.o.
 • 37923862 - Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o.
 • 25379631 - Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
 • 50597396 - Vedecký inštitút poznania, o.z.
 • 46440976 - VEDMO, s.r.o.
 • 45626618 - VEDOS, s. r. o.
 • 43849041 - VEDUCON, s.r.o.
 • 45015953 - VEDUTA
 • 51095157 - Vegana Trading, s.r.o.
 • 44141211 - VEGUM a. s.
 • 36761401 - VEKAM, s.r.o.
 • 36761893 - VEKASTOOL, s.r.o.
 • 36529559 - VEL Security s.r.o.
 • 36461351 - Velička, spol. s r.o.
 • 42234832 - VEĽKÁ
 • 42369479 - Veľká - Malá - Škola
 • 31616607 - VELM, spol. s.r.o.
 • 46864555 - Vema Group s.r.o
 • 42358451 - VENANT
 • 36056642 - VENDING, s.r.o.
 • 46115498 - Venimex Slovakia s.r.o.
 • 50284649 - VENIS s.r.o.
 • 46836683 - Venity, s.r.o.
 • 50540564 - VENTUS ENERGY S.R.O.
 • 44690347 - VENUS PUZZLE s.r.o.
 • 36179345 - Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
 • 36042544 - Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
 • 51677334 - Vepap s.r.o.
 • 36519821 - VEPOS, spol. s r.o.
 • 44516312 - VERDE GROUP, s.r.o.
 • 44532296 - VERDE s. r. o.
 • 46750070 - VERDigital s.r.o.
 • N/A - Verein für Volkskunde
 • N/A - Verein March.Raum Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld
 • 36856541 - Verejné prístavy, a. s.
 • 45021937 - Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské
 • 45022089 - Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
 • 45022623 - Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
 • 50081497 - Verejnoprospešné služby Stupava
 • 35806231 - VERI2, s.r.o.
 • 36555151 - VERKO, s.r.o.
 • 47562463 - VermiVital s. r. o.
 • 36726231 - VERSACO s. r. o.
 • 50873636 - VERTIGOS o.z.
 • 31702619 - Vertikal - SOLID, s. r. o.
 • 35832517 - VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
 • 36682144 - VETSERVIS, s.r.o.
 • 44487916 - VF Project & Marketing s.r.o.
 • 36254339 - VGD SLOVAKIA s. r. o.
 • N/A - via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
 • 00631213 - VIA IURIS
 • 47134453 - VIA studio s.r.o.
 • 50012720 - Viac ako vzdelanie, o.z.
 • 36848182 - VIAKONTROL, spol. s r.o.
 • 51001667 - ViaMea, s.r.o.
 • 51249367 - VIANTIS s. r. o.
 • 46928642 - VIBRA Slovakia s.r.o.
 • 31646930 - VICTORAUTO spol. s r.o.
 • 36485195 - VIDEOCOM Štancel, s.r.o.
 • 34119612 - Videoštúdio RIS, spol. s r. o.
 • 50150251 - Vidiecka platforma
 • 37886240 - Vidiek, nezisková organizácia
 • 45744041 - Viditeľne Nový Pohľad n.o.
 • 31689400 - VIENA INTERNATIONAL, s.r.o.
 • N/A - Vienna Biocenter Core Facilities GmbH
 • 50410440 - VILA FÉNIX, s.r.o.
 • 14260972 - Viliam Perniš DOMBYT
 • 50420178 - Vilôčka n.o.
 • 47134160 - Vilôčka, s.r.o.
 • 18047181 - Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
 • 44062851 - Víno Cassa s. r. o.
 • 17642817 - VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.
 • 50720929 - VinoGal, s.r.o.
 • 36542610 - Vinohrady Jasová, s.r.o.
 • 47433680 - VINTAGE Group s.r.o.
 • 47458151 - VIORTE s.r.o.
 • 48311065 - VIPET s.r.o.
 • 31409911 - VIPO a. s.
 • 35917491 - Virte, a. s.
 • 50425749 - Virtual Medicine, s.r.o.
 • 36318388 - Virtual Reality Media, a.s.
 • 44526890 - Virtuálny správca budov, s.r.o.
 • 34116800 - VIRTUE, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 46724028 - VISION language club, s.r.o.
 • 45872333 - Visions Entertainment, s.r.o.
 • 45936447 - Visions Technologies, s.r.o.
 • 46467831 - Visitero s. r. o.
 • 50667262 - VITA International s. r. o.
 • 44961669 - VITABERIN, s. r. o.
 • 45747831 - VITAL ASIST, n.o.
 • 50254561 - VITAL JOB s.r.o.
 • 51430100 - VITAL SENIOR, n.o.
 • 45747776 - VITALIS, n.o.
 • 36084328 - VITALITA n.o LEHNICE
 • 47151366 - Vitenckameň s.r.o.
 • 42208378 - VITIS
 • 42331439 - Viva SK
 • 31357792 - Viva Studio, s.r.o.
 • 44996519 - ViVa Tours s.r.o.
 • 45740780 - VIVA, n.o.
 • 45909750 - Vizion, s.r.o.
 • 36814288 - VK SUMA, s.r.o.
 • 36540463 - VLADAP Plus, s.r.o.
 • 34652124 - Vladimír Lazorik - KOMES
 • 51702070 - Vlasové a kozmetické centrum s. r. o.
 • 40084451 - Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS !
 • 35845007 - VNET a.s.
 • 00156752 - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • 31320082 - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
 • 36543047 - VODOSTAV PLUS, s.r.o.
 • 31577920 - Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
 • 35984163 - VOKA- Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
 • 36441571 - VOKUMA, s. r. o.
 • 45301727 - Voltia a.s.
 • 36278041 - Vorexis s.r.o.
 • 31658075 - VOSP, spol. s r. o.
 • 31736564 - VOSPOL, s.r.o.
 • 50649060 - VOŠTINA spol. s r.o.
 • 42303630 - VOX terra
 • 51234416 - Vpred, o. z.
 • 43795773 - VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 • 36377325 - VRANA, s.r.o.
 • 47249021 - Vranovská nemocnica, a.s.
 • 36346837 - VRBATA s.r.o.
 • 36075469 - Vrchársky svet
 • 36805297 - VS Spirit s.r.o.
 • 31699626 - VSL Software, a.s.
 • 45021457 - VSP - Stredný Gemer
 • 44321708 - VSSG Biomasa s. r. o.
 • 37924664 - Vstúpte, n. o.
 • 36594849 - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
 • 37954571 - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
 • 46390642 - VT - BAMBI s.r.o.
 • 36522457 - VÚEZ, a.s.
 • 31322034 - VUCHT a.s.
 • 31450474 - VUJE, a. s.
 • 36629766 - VUM, a.s.
 • 36406252 - VUMAT SK, s.r.o.
 • 35924608 - VÚMZ SK, s.r.o.
 • 31411444 - VUNAR a.s.
 • 36405078 - VUNAR PRODUCT, a.s.
 • 36002071 - VUP, a.s.
 • 31322891 - VUPEX a.s.
 • 35691310 - VÚRUP, a.s.
 • 44174306 - VVC-BioTechMed s.r.o.
 • 45267634 - VVED TECHNIKA, s. r. o.
 • 42357632 - Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
 • 31403328 - Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.
 • 31674925 - VYDRUS , spol. s r.o. Spišská Nová Ves
 • 75051745 - Východní Slovácko
 • 31997520 - Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
 • 36570460 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
 • 42092248 - Východoslovenský región, n.o.
 • 36061042 - Výchova k slobode
 • 51732289 - Výnimočné potraviny s.r.o.
 • 31819494 - Výskumná agentúra
 • 36077534 - Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. v angl. jazyku Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, n.o. skrátený názov RC SFPA, n.o.
 • 45744823 - Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE
 • 37954156 - Výskumný ústav spojov, n.o.
 • 36402672 - Výskumný ústav dopravný, a.s.
 • 31714129 - Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
 • 36369284 - Výskumný ústav mliekárenský, a.s.
 • 31380051 - Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
 • 00156850 - Výskumný ústav vodného hospodárstva
 • 36065722 - Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
 • 61989100 - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • 35577720 - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • 36264113 - Vysoká škola Danubius s.r.o.
 • 60461373 - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • 25552465 - Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
 • 36484695 - Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.
 • 04130081 - Vysoká škola podnikání a práva, a. s.
 • 61858307 - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.
 • 27133257 - Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
 • 25840886 - Vysoká škola sociálně správní, z.ú.
 • 00157805 - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • 31821979 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
 • 00216305 - Vysoké učení technické v Brně
 • 00637980 - Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
 • 36381829 - VÝVOJ Martin, a.s.
 • 60193697 - Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
 • 00027006 - Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i
 • 00027073 - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 • 67025897 - Význačná kolegiátníkapitula u sv. Václava v Mikulově
 • 25504525 - Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s.
 • 50073044 - Vzdelávací Inštitút o.z.
 • 46785698 - Vzdelávacia Akadémia Žilina, s.r.o.
 • 50148460 - Vzdelávanie21
 • 36321711 - W - tech, s.r.o.
 • 46179739 - W.T.A. Mapping, a.s.
 • 47378158 - W&M Solutions s. r. o.
 • 44015232 - W4, s. r. o.
 • 45696187 - WAI s.r.o
 • 36274259 - WAJDA, a. s.
 • 14361451 - Waldemar Rura
 • 45331499 - WALEX s.r.o.
 • 51482436 - WALL s. r. o.
 • 47394625 - WAME s.r.o.
 • 47184213 - WAPmobile s.r.o.
 • 46788930 - Wastech, s.r.o.
 • 48295001 - WATER PARTNER SLOVAKIA s. r. o.
 • 47241233 - WATERFALL s.r.o.
 • 50716433 - WAVE MEDIA s.r.o.
 • 46881123 - WayPoint s. r. o.
 • 50562321 - WE MADE s.r.o.
 • 48282511 - Web Shops pt, s. r. o.
 • 50597922 - WebArat Solutions, s.r.o.
 • 36178268 - Webasto Thermo & Comfort Slovakia s.r.o.
 • 35942711 - Webster Communications s.r.o.
 • 48088978 - WEcan Production s.r.o.
 • 36389561 - WEGA LH, s.r.o.
 • 36465844 - WEGET partneri, s.r.o.
 • N/A - Weinviertel Tourismus GmbH
 • 47601566 - WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM)
 • 36541541 - Welding, s.r.o.
 • 50308769 - Welko Team Slovakia s.r.o.
 • 35887885 - WELL - PROJEKT s.r.o.
 • 46711791 - WELL IN, s. r. o.
 • 36345440 - WELL management s.r.o.
 • 48237299 - Wellington, s.r.o.
 • 36434361 - WEMOVE INVESTMENT, a.s.
 • 36450481 - WERA, s.r.o. Prešov
 • 36587150 - WG s.r.o.
 • 36802611 - WHISTLER s.r.o.
 • 47145439 - WI-NET Optik s. r. o.
 • 36449016 - WIEMA, s.r.o.
 • N/A - Wiener Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
 • 47020962 - Wiesmayr Consulting, s.r.o.
 • 00842702 - Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
 • 44400926 - Wincott People, a.s.
 • 36321338 - WINDOW GLASS CMS, s. r. o.
 • 35907690 - WINDOW GLASS, s.r.o.
 • 34141901 - WINFA, s.r.o.
 • 31427499 - WINFER spol. s r.o.
 • 50469665 - WM Agentúra, s.r.o.
 • 47535318 - WOCFAP s.r.o.
 • 48308161 - wolfmark, s.r.o.
 • 36045985 - WOOD & METALS, s.r.o.
 • 44790384 - Wood exim s.r.o.
 • 50543954 - Wood Exim SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50766546 - WOOD LIFE s.r.o.
 • 47122374 - Wood system, s.r.o.
 • 48066648 - Wood Way, spol. s r. o.
 • 50717669 - Woodbye s.r.o.
 • 43984673 - WOODMART, s.r.o.
 • 50652087 - Woods Invest s.r.o.
 • 50681303 - woods s.r.o.
 • 47195851 - Woont s.r.o.
 • 50449192 - WOOWSTUDIO s. r. o.
 • 47254696 - World of Brain a.s.
 • 42231922 - Worldpartners
 • 36772941 - WP DUBNICA s.r.o.
 • 47153989 - WP TECH FUTURE s.r.o.
 • 46515585 - WP-TRADE, s.r.o.
 • 43888861 - WRCEČKO, s. r. o.
 • 50166221 - WSA offroad s.r.o.
 • N/A - WUK Werkstätten und Kulturhaus
 • 31630545 - WUSAM, a.s.
 • 50680064 - Wywar s. r. o.
 • 51724596 - X team n.o.
 • 50673963 - X-HELIX s.r.o.
 • 35900431 - X4SMART Solutions s.r.o.
 • 44530188 - XARAN s.r.o.
 • 36048364 - XENON
 • 31628605 - Xepap, spol. s r.o.
 • 47046597 - Xerry, s.r.o.
 • 36424285 - XO corp. s. r. o.
 • 34112430 - XRAY, s.r.o.
 • 45738564 - Y.E.E.S. n.o. - Youth Empowerment in a European Society
 • 50470647 - Yahart, s.r.o.
 • 44611161 - YAYA bats s.r.o.
 • 50957457 - YELL design, s.r.o.
 • 36109142 - YMCA MZ NITRA
 • 00682853 - YMCA na Slovensku
 • 36224278 - YMS, a.s.
 • 50258605 - YOOSEY s.r.o.
 • 45589411 - YOPI Agency s.r.o.
 • 31399240 - Yotta Trade, a.s.
 • 43798918 - Youstice SK, a. s.
 • 46622454 - Yuno s.r.o.
 • 50658549 - YV s.r.o.
 • 46934383 - z11 s.r.o.
 • 37817388 - Za dôstojný život
 • 36086959 - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
 • 36088226 - Záhorská knižnica
 • 36088234 - Záhorské osvetové stredisko v Senici
 • 37954610 - Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.
 • 37811231 - Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
 • 51261171 - Základná a materská škola Sielnica, n.o.
 • 36165638 - základná škola
 • 35544457 - Základná škola
 • 37836625 - Základná škola
 • 36125717 - Základná škola
 • 31810926 - Základná škola
 • 37798383 - Základná škola
 • 37812726 - Základná škola
 • 35541130 - Základná škola
 • 35541113 - Základná škola
 • 35545623 - Základná škola
 • 35534699 - Základná škola
 • 35545631 - Základná škola
 • 35542632 - Základná škola
 • 35546875 - Základná škola
 • 37810294 - Základná škola
 • 37810286 - Základná škola
 • 36158364 - Základná škola
 • 35543752 - Základná škola
 • 35540486 - Základná škola
 • 35991364 - Základná škola
 • 34028218 - Základná škola
 • 37813072 - Základná škola
 • 31768849 - Základná škola
 • 34008306 - Základná škola
 • 37831313 - Základná škola
 • 36080322 - Základná škola
 • 31263119 - Základná škola
 • 35543698 - Základná škola
 • 36064181 - Základná škola
 • 36126918 - Základná škola
 • 37831208 - Základná škola
 • 37836617 - Základná škola
 • 37812033 - Základná škola
 • 36078506 - Základná škola
 • 35543663 - Základná škola
 • 36126551 - Základná škola
 • 35677767 - Základná škola
 • 36159034 - Základná škola
 • 31201431 - Základná škola
 • 36078522 - Základná škola
 • 37957872 - Základná škola
 • 36159042 - Základná škola
 • 35546123 - Základná škola
 • 35546832 - Základná škola
 • 36128406 - Základná škola
 • 37812467 - Základná škola
 • 36159051 - Základná škola
 • 35545577 - Základná škola
 • 36081086 - Základná škola
 • 36094226 - Základná škola
 • 35542861 - Základná škola
 • 37874055 - Základná škola
 • 37873288 - Základná škola
 • 37874063 - Základná škola
 • 36080349 - Základná škola
 • 37810839 - Základná škola
 • 35541091 - Základná škola
 • 37812297 - Základná škola
 • 37812238 - Základná škola
 • 35546859 - Základná škola
 • 37810596 - Základná škola
 • 35546204 - Základná škola
 • 37833871 - Základná škola
 • 37811983 - Základná škola
 • 35542888 - Základná škola
 • 35995963 - Základná škola
 • 36124711 - Základná škola
 • 37831852 - Základná škola
 • 36094188 - Základná škola
 • 36128473 - Základná škola
 • 37888421 - Základná škola
 • 31754961 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • 31748180 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • 37831259 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • 37836498 - Základná škola s materskou školou
 • 35541172 - Základná škola s vyuč.jaz.maďarským, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
 • 37833944 - Základná škola - Alapiskola
 • 35991861 - Základná škola - Alapiskola Rimavská Seč
 • 35544201 - Základná škola - Grundschule Medzev
 • 36158976 - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • 37865455 - Základná škola - Vráble, Levická 903, 95201
 • 37888790 - Základná škola A. Sládkoviča
 • 37888641 - Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči
 • 36063959 - Základná škola Albína Brunovského
 • 31780504 - Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
 • 37864386 - Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
 • 31827829 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANDREJA RADLINSKÉHO
 • 17060079 - Základná škola Apoštola Pavla
 • 37877186 - Základná škola Bajkalská č. 29
 • 37831798 - Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským Vinica Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Ipolynyék
 • 37865676 - Základná škola Beladice
 • 35540559 - Základná škola Belehradská 21, Košice
 • 36081035 - Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským, Veľký Meder - Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagymegyer
 • 37873261 - Základná škola Bystré
 • 36158313 - Základná škola Cernina
 • 37866796 - Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová
 • 37888480 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA Divín
 • 37812700 - Základná škola Dolná Tižina
 • 30791847 - Základná škola Dr. Ivana Dérera
 • 35542641 - Základná škola Drábova 3, Košice
 • 35544392 - Základná škola Ďurkov
 • 37830813 - Základná škola E. M. Šoltésovej
 • 31202462 - Základná škola Eduarda Schreibera
 • 36062201 - Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
 • 37866869 - Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola
 • 37811941 - Základná škola Františka Hrušovského KLáštor pod Znievom
 • 37861174 - Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola , V. Palkovicha 3, Kolárovo
 • 37838407 - Základná škola Gejzu Dusíka
 • 36110752 - Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G.Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár
 • 31771475 - Základná škola Gessayova 2
 • 37828355 - Základná škola Heľpa
 • 37831429 - Základná škola Hliník nad Hronom, Školská 482
 • 37838334 - Základná škola Holíč
 • 31780491 - Základná škola Holíčska 50
 • 37813081 - Základná škola Hruštín
 • 17050154 - Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • 35545771 - Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským - Dobó István Alapiskola, Veľké Slemence 18 - Nagyszelmenc
 • 37833847 - Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
 • 35991488 - Základná škola J. Kollára
 • 37792041 - Základná škola J. M. Petzvala
 • 37836706 - Základná škola J.A.Komenského
 • 35991496 - Základná škola J.Horáka
 • 37810421 - Základná škola J.Kráľa
 • 35995904 - Základná škola Jana Amosa Komenského
 • 37860976 - Základná škola Jána Amosa Komenského
 • 37812513 - Základná škola Jána Amosa Komenského
 • 37861212 - Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno
 • 36081060 - Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám.B.Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder
 • 37866931 - Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14 , Kolárovo
 • 37831321 - Základná škola Jána Drdoša Vígľaš
 • 36062171 - Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok
 • 31201440 - Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce
 • 37831879 - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
 • 35991755 - Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa
 • 37808699 - Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
 • 37836391 - Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským
 • 37864092 - Základná škola Jánosa Endrődyho s vyučovacím jazykom maďarským - Endrődy János Alapiskola, Mužla-Muzsla 491
 • 37831445 - Základná škola Janova Lehota č. 97
 • 37865315 - Základná škola Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce
 • 36081078 - Základná škola Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda
 • 37833758 - Základná škola Jozefa Cígera Hronského
 • 37861417 - Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka ul. 2, Šaľa
 • 35677741 - Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Gaštanová 12 Banská Bystrica
 • 37813391 - Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače
 • 31263101 - Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
 • 35542225 - Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
 • 37831275 - Základná škola Júliusa Juraja Thurzu
 • 37839918 - Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď
 • 37860917 - Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
 • 37812289 - Základná škola Klokočov
 • 37888650 - Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa
 • 37865501 - Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana1, Nitra
 • 37861221 - Základná škola Komárno, Ul. pohraničná 9
 • 35534681 - Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
 • 31263097 - Základná škola Košice
 • 31773711 - Základná škola kpt. J.Nálepku v Stupave, Školská ul. 2
 • 36158381 - Základná škola Krajná Poľana
 • 37861344 - Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
 • 35543710 - Základná škola Krásnohorské Podhradie
 • 35543957 - Základná škola Krompachy, Zemanská ul.
 • 35546867 - Základná škola Krosnianska 2, Košice
 • 36158348 - Základná škola Kružlová
 • 37876741 - Základná škola Kudlovská ul. 11 v Humennom
 • 37813455 - Základná škola Kvačany 227
 • 35544244 - Základná škola Kysak
 • 37812521 - Základná škola Kysucký Lieskovec
 • 35542870 - Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
 • 37874101 - Základná škola Laborecká 66 Humenné
 • 37864530 - Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy
 • 31780474 - Základná škola Lachova 1
 • 37828851 - Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo, Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek
 • 37864254 - Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy - Ipolyság
 • 37861140 - Základná Škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Chotín
 • 35602643 - Základná škola Leopoldov
 • 37864424 - Základná škola Levice, Saratovská ul. 43
 • 37813196 - Základná škola Lietava
 • 37813048 - Základná škola Lietavská Lúčka
 • 64123448 - Základná škola Liptál, okres Vsetín
 • 37832867 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
 • 37870530 - Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26
 • 37873385 - Základná škola Lúčna Vranov nad Topľou
 • 35546841 - Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
 • 31816681 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, Komenského 1/A, 900 01 MODRA
 • 37863622 - Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
 • 37810448 - Základná škola M.R.Martákovej
 • 37874233 - Základná škola M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá
 • 35544317 - Základná škola Malá Ida
 • 37813226 - Základná škola Márie Medveckej,Medvedzie 155, Tvrdošín
 • 36086568 - Základná škola Mateja Bela
 • 35542616 - Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
 • 37877232 - Základná škola Matice slovenskej 13
 • 17318858 - Základná škola Matky Alexie
 • 36090379 - Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany - Nagyfödémes
 • 35991852 - Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola
 • 17080703 - Základná škola Michalovce T.J.Moussona 4
 • 17066867 - Základná škola Milana Mravca
 • 35991593 - Základná škola Milana Rastislava Štefánika
 • 37877216 - Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov
 • 36071161 - Základná škola Mlynská 50 903 01 Senec
 • 37873181 - Základná škola Mlynská, 697/7 Stropkov
 • 36105881 - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno - Komárom
 • 31202802 - Základná škola Myjava
 • 37861123 - Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č.2 Hurbanovo
 • 42002931 - Základná škola Narnia
 • 35541245 - Základná škola Nižný Žipov 58
 • 37865137 - Základná škola Obyce
 • 17080754 - Základná škola Okružná 17, Michalovce
 • 31201741 - Základná škola Oslany
 • 35540478 - Základná škola Park Angelinum 8, Košice
 • 37828312 - Základná škola Pavla Dobšinského
 • 17080771 - Základná škola Pavla Horova , Kpt. Nálepku 16, Michalovce
 • 37833685 - Základná škola Pavla Jozefa Šafárika
 • 37831470 - Základná škola Pavla Križku Ul.P.Križku 392/8 Kremnica
 • 17337631 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAVLA MARCELYHO DRIEŇOVÁ 16, BRATISLAVA
 • 37810235 - Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava , Hviezdoslavova 822/8, Trstená
 • 37808796 - Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín
 • 37873237 - Základná škola Petrovany
 • 37864483 - Základná škola Plavé Vozokany 114
 • 31810276 - Základná škola Plavecký Štvrtok
 • 37812122 - Základná škola Podvysoká 307
 • 37865081 - Základná škola Pribinova,Zlaté Moravce
 • 31810284 - Základná škola Rohožník
 • 35544376 - Základná škola Rozhanovce
 • 37861131 - Základná škola Rozmarínová ul.1, Komárno
 • 37812190 - Základná škola Rudina
 • 37836781 - Základná škola s materskou školou
 • 37812165 - Základná škola s materskou školou
 • 42195861 - Základná škola s materskou školou
 • 42435048 - Základná škola s materskou školou
 • 37876457 - Základná škola s materskou školou
 • 37874268 - Základná škola s materskou školou
 • 31875408 - Základná škola s materskou školou
 • 31785221 - Základná škola s materskou školou
 • 36080870 - Základná škola s materskou školou
 • 31202641 - Základná škola s materskou školou
 • 36080799 - Základná škola s materskou školou
 • 37813609 - Základná škola s materskou školou
 • 36080471 - Základná škola s materskou školou
 • 31785212 - Základná škola s materskou školou
 • 37942697 - Základná škola s materskou školou
 • 37873253 - Základná škola s materskou školou
 • 37810171 - Základná škola s materskou školou
 • 37897039 - Základná škola s materskou školou
 • 37888692 - Základná škola s materskou školou
 • 36080454 - Základná škola s materskou školou
 • 37812971 - Základná škola s materskou školou
 • 42064872 - Základná škola s materskou školou
 • 42192609 - Základná škola s materskou školou
 • 42388104 - Základná škola s materskou školou
 • 17068215 - Základná škola s materskou školou
 • 35991372 - Základná škola s materskou školou
 • 36090212 - Základná škola s materskou školou
 • 42434858 - Základná škola s materskou školou
 • 35553979 - Základná škola s materskou školou
 • 31201628 - Základná škola s materskou školou
 • 37808761 - Základná škola s materskou školou
 • 37833472 - Základná škola s materskou školou
 • 37810481 - Základná škola s materskou školou
 • 37831542 - Základná škola s materskou školou
 • 17070589 - Základná škola s materskou školou
 • 36080519 - Základná škola s materskou školou
 • 35543701 - Základná škola s materskou školou
 • N/A - Základná škola s materskou školou
 • 37812653 - Základná škola s materskou školou
 • 37828533 - Základná škola s materskou školou
 • 37811894 - Základná škola s materskou školou
 • 36080586 - Základná škola s materskou školou
 • 36124656 - Základná škola s Materskou školou
 • 37812319 - Základná škola s Materskou školou
 • 37876791 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
 • 42047625 - Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany
 • 37864106 - Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr - Nagykér
 • 35545569 - Základná škola s materskou školou 072 53 Bežovce č. 417
 • 37874080 - Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
 • 42302498 - Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača
 • 35677821 - Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť
 • 17643902 - Základná škola s materskou školou Angely Merici
 • 37888536 - Základná škola s materskou školou Antona Matulu Sebechleby
 • 37810278 - Základná škola s materskou školou Babín
 • 37876694 - Základná škola s materskou školou Bajerov
 • 37863878 - Základná škola s materskou školou Bánov
 • 51278235 - Základná škola s materskou školou Benice 96
 • 42029210 - Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka, 08501 Bardejov
 • 37810324 - Základná škola s materskou školou Bobrov
 • 36124672 - Základná škola s materskou školou Bolešov
 • 37888544 - Základná škola s materskou školou Brehy
 • 37876864 - Základná škola s materskou školou Brezovica
 • 35677805 - Základná škola s materskou školou Brusno
 • 37836552 - Základná škola s materskou školou Bučany 155
 • 37831801 - Základná škola s materskou školou Bušince
 • 35678127 - Základná škola s materskou školou Centrum I 32
 • 37865072 - Základná škola s materskou školou Červený Hrádok, 951 82 Červený Hrádok 235
 • 37810197 - Základná škola s materskou školou Čimhová
 • 37876074 - Základná škola s materskou školou Čirč
 • 36080501 - Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č. 888, Veľká Mača - Nagymácséd
 • 36093815 - Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
 • 36125911 - Základná škola s materskou školou Drietoma
 • 42387299 - Základná škola s materskou školou E.A.Cernana
 • 37831071 - Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga
 • 37831771 - Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec
 • 37828886 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ
 • 35546492 - Základná škola s materskou školou Helcmanovce
 • 37877496 - Základná škola s materskou školou Hermanovce
 • 37872869 - Základná škola s materskou školou Hniezdne
 • 37888757 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HONTIANSKE MORAVCE
 • 37833707 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HONTIANSKE NEMCE 77
 • 37831712 - Základná škola s materskou školou Hrušov
 • 36124681 - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské
 • 36129861 - Základná škola s materskou školou Ivanovce
 • 37888404 - Základná škola s materskou školou J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským - Kármán József Alapiskola és Óvoda, J.Kármána 25/5,Lučenec
 • 31810497 - Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava
 • 36126594 - Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
 • 36140783 - Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka
 • 37831453 - Základná škola s materskou školou Jastrabá č. 188
 • 37888714 - Základná škola s materskou školou Jelšava
 • 37861166 - Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda
 • 51906236 - Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnay, Považany 216
 • 45016089 - Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska
 • 37809750 - Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča
 • 36128449 - Základná škola s materskou školou Krajné
 • 37840517 - Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
 • 42078415 - Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja
 • 37812955 - Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
 • 17071089 - Základná škola s materskou školou Kuzmice
 • 37876104 - Základná škola s materskou školou Kyjov
 • 36112119 - Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s VJM Selice - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda
 • 37876988 - Základná škola s materskou školou Lemešany
 • 37810111 - Základná škola s materskou školou Liesek, Staničná 324, Liesek
 • 37877097 - Základná škola s materskou školou Lipovce
 • 37813404 - Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce 232
 • 37813099 - Základná škola s materskou školou Lokca
 • 37910159 - Základná škola s materskou školou Lomná 36
 • 37872885 - Základná škola s materskou školou Ľubotín
 • 36125563 - Základná škola s materskou školou Lúka 135
 • 37863941 - Základná škola s materskou školou Maňa
 • 37810308 - Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141
 • 37833740 - Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka
 • 37831127 - Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
 • 36125881 - Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242
 • 37876708 - Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom
 • 31810969 - Základná škola s materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 Bratislava
 • 31953271 - Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
 • 37866877 - Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove
 • 37810359 - Základná škola s materskou školou Mútne 224
 • 37860682 - Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica
 • 37876368 - Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
 • 37810120 - Základná škola s materskou školou Nová Doba 482 Nižná
 • 37865447 - Základná škola s materskou školou Nové Sady 176
 • 37813129 - Základná škola s Materskou školou Novoť
 • 37812343 - Základná škola s materskou školou Olešná 464
 • 37863932 - Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Námestie A.Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • 37810944 - Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín
 • 31902952 - Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299
 • 37810332 - Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130
 • 37810341 - Základná škola s materskou školou Oravské Veselé
 • 37808818 - Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51
 • 31202284 - Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
 • 37888820 - Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského
 • 37873580 - Základná škola s materskou školou Pčoliné
 • 37831216 - Základná škola s materskou školou Pliešovce
 • 37874004 - Základná škola s materskou školou Pod Papierňou 1
 • 36125431 - Základná škola s materskou školou Podolie
 • 31967256 - Základná škola s materskou školou Podolínec
 • 37812475 - Základná škola s materskou školou Podzávoz Čadca
 • 35546425 - Základná škola s materskou školou Prakovce 307
 • 51848767 - Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Brezolupy 30
 • 31746616 - Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • 37812076 - Základná škola s materskou školou Rabčice 194
 • 35611201 - Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina
 • 37944631 - Základná škola s materskou školou Rožkovany 190
 • 42434912 - Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
 • 36125873 - Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
 • 35571829 - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 114/60, Zatín - Zétény
 • 37864076 - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428
 • 36090361 - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Tomášikovo 4 - Tallós
 • 35543728 - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola és Óvoda, Jablonov nad Turňou 229
 • 36125105 - Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1
 • 31201458 - Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
 • 37876881 - Základná škola s materskou školou Sedlice
 • 37833898 - Základná škola s materskou školou Senohrad
 • 37874217 - Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce
 • 37809733 - Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
 • 42088917 - Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda
 • 42035724 - Základná škola s materskou školou sv. Kríža
 • 31942199 - Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
 • 37810618 - Základná škola s materskou školou Svätý Kríž
 • 37876651 - Základná škola s materskou školou Svinia
 • 36126560 - Základná škola s materskou školou Svinná 131
 • 37876856 - Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce č. 20
 • 37872923 - Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie
 • 35546018 - Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce
 • 37867121 - Základná škola s materskou školou Školská ulica č.22 Svätý Peter
 • 35542241 - Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 1
 • 00652709 - Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
 • 37876490 - Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku
 • 35677848 - Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
 • 35677830 - Základná škola s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová
 • 37833626 - Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, Zvolenská Slatina
 • 37942247 - Základná škola s materskou školou Torysa
 • 37873351 - Základná škola s materskou školou Tovarné
 • 36080446 - Základná škola s materskou školou Trakovice
 • 37876678 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA
 • 36062197 - Základná škola s materskou školou ul. Hlavná 293 900 89 Častá
 • 37813374 - Základná škola s materskou školou Ulica pod Chočom 550 Lisková
 • 37860607 - Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach
 • 36125938 - Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní
 • 17068223 - Základná škola s materskou školou Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad- Spišská Sobota
 • 37860593 - Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany
 • 37863673 - Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
 • 37891839 - Základná škola s materskou školou Vlkanová
 • 31781845 - Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
 • 35545798 - Základná škola s materskou školou Zalužice
 • 36086606 - Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
 • 36142140 - Základná škola s materskou školou Zuberec
 • 37813137 - Základná škola s materskou školou Ž A Š K O V
 • 37833791 - Základná škola s materskou školou Župkov
 • 51786222 - Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec
 • 36080543 - Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
 • 37831577 - Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, Cinobaňa
 • 42055318 - Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68
 • 37861433 - Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa
 • 51001489 - Základná škola s materskou školou, Bidovce 209
 • 37811789 - Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina
 • 42285755 - Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
 • 50655884 - Základná škola s materskou školou, Čajkov 285
 • 37864319 - Základná škola s materskou školou, Demandice 131
 • 37811762 - Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina
 • 36165051 - Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
 • 42211476 - Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
 • 37877011 - Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice
 • 42206685 - Základná škola s materskou školou, Hájske 67
 • 37860755 - Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany
 • 42026644 - Základná škola s materskou školou, Jablonov
 • 37864351 - Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
 • 37813111 - Základná škola s materskou školou, Kliňanská cesta 122/4, Klin
 • 37873822 - Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
 • 51786150 - Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec
 • 37864378 - Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
 • 37831291 - Základná škola s materskou školou, Krivec I. 1355, Hriňová
 • 35541229 - Základná škola s materskou školou, Letná 90, Novosad
 • 36126659 - Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 972 45 Bystričany
 • 37876031 - Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
 • 50090828 - Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica
 • 36080772 - Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
 • 37865366 - Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce
 • 36125954 - Základná škola s materskou školou, Omšenie 629
 • 37872915 - Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
 • 37892509 - Základná škola s materskou školou, Priechod č. 179
 • 42388660 - Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
 • 35553863 - Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
 • 42206618 - Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427
 • 37813030 - Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
 • 37812386 - Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
 • 36125784 - Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
 • 51896133 - Základná škola s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce
 • 51284022 - Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 33
 • 37864505 - Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník
 • 37873563 - Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
 • 35543825 - Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
 • 37810901 - Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
 • 35677813 - Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
 • 37876872 - Základná škola s materskou školou, Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • 35545640 - Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
 • 36129798 - Základná škola s materskou školou, Udiča 248
 • 37898086 - Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec
 • 37813064 - Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
 • 34017011 - Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske
 • 37813366 - Základná škola s materskou školou, Višňové 446
 • 37876481 - Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
 • 42104378 - Základná škola s materskou školou, Žbince 145
 • 37812785 - Základná škola s materskou školou,Povina 323
 • 31754945 - Základná škola s materskou školu
 • 37861191 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarský. Ul.práce, Komárno
 • 35541148 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
 • 37866966 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
 • 37863681 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Diakovce - Deáki č. 485
 • 37864271 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz
 • 37866818 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, MočaAlapiskola
 • 35544805 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna
 • 37861107 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvdy-Naszvad
 • 36071226 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským -Alapiskola
 • 37861204 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul.39, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
 • 36094242 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lipóta Gregorovitsa
 • 36071170 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Nám. A. Molnár
 • 35544015 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica 327- Buzita 327
 • 35677856 - Základná škola Sama Cambela
 • 37833863 - Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou
 • 37864050 - Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola č. 494 Kamenín - Kéménd
 • 37860810 - Základná škola Semerovo
 • 35677775 - Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica
 • 37865048 - Základná škola Sľažany
 • 37831534 - Základná škola Slobody 2, Poltár
 • 37873342 - Základná škola Slovenská Kajňa 54
 • 37812157 - Základná škola Slovenského národného povstania
 • 37812998 - Základná škola Slovenského národného povstania Strečno
 • 35546085 - Základná škola Spišská Nová Ves, Komenského ul.
 • 37785681 - Základná škola Spišský Štiavnik
 • 31263089 - Základná škola Staničná 13, Košice
 • 36125121 - Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 128/25
 • 37861255 - Základná škola Starohorská ul. č.8, Dulovce
 • 31985921 - Základná škola Starozagorská 8, Košice
 • 35542250 - Základná škola Strážske Mierová 1
 • 30232481 - Základná škola sv. Alžbety
 • 30232228 - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
 • 17080665 - Základná škola sv. Cyrila a Metoda
 • 17079756 - Základná škola sv. Cyrila a Metoda
 • 31942130 - Základná škola sv. Michala
 • 31825010 - Základná škola svätého Jozefa
 • 17068975 - Základná škola Svit
 • 37837052 - Základná škola Šaštín - Stráže
 • 36062243 - Základná škola Školská 190 900 50 Kráľová pri Senci
 • 31810462 - Základná škola Športová 470 900 46 Most pri Bratislave
 • 37828878 - Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
 • 37864513 - Základná škola Štefana Senčíka
 • 17060010 - Základná škola Štefana Šmálika Tvrdošín
 • 36125458 - Základná škola Štvrtej sednice Tatrína
 • 37865145 - Základná škola Topoľčianky
 • 37831488 - Základná škola Trnavá Hora
 • 35509082 - Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník
 • 36158411 - Základná škola Ul.Komenského 307/22, Svidník
 • 50576119 - Základná škola Uzovské Pekľany
 • 36093939 - Základná škola v Cíferi
 • 36158356 - Základná škola v Giraltovciach
 • 31201768 - Základná škola v Handlovej
 • 37873962 - Základná škola v Kurime
 • 31773729 - Základná škola v Malackách, Záhorácka ul. 95
 • 37873954 - Základná škola v Malcove
 • 37873938 - Základná škola v Raslaviciach
 • 36125971 - Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27
 • 31817068 - Základná škola v Záhorskej Vsi, ul. Hlavná 31
 • 36062219 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA VAJANSKÉHO 93 900 01 MODRA
 • 36125687 - Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynoran
 • 35544422 - Základná škola Veľká Ida
 • 36080420 - Základná škola Vilka Šuleka
 • 31817017 - Základná škola Vinohradská 62 900 81 Šenkvice
 • 35541181 - Základná škola Vojčice
 • 35543639 - Základná škola Zlatá 2, Rožňava
 • 37861301 - Základná škola- Škultétyho 1, Nitra
 • 37811860 - Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin
 • 37831461 - Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
 • 37864289 - Základná škola, Bátovce 368
 • 31748201 - Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava
 • 35520078 - Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
 • 37812505 - Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
 • 36158968 - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
 • 37860828 - Základná škola, Dvory nad Žitavou
 • 37860992 - Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • 35995912 - Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov
 • 37833961 - Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
 • 35543906 - Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica
 • 35541237 - Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
 • 35544139 - Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
 • 37811151 - Základná škola, Horná Štubňa 494
 • 36110728 - Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
 • 35519151 - Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
 • 37888595 - Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen
 • 37860658 - Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany
 • 35544279 - Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
 • 37813277 - Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina
 • 37831372 - Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
 • 37813013 - Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
 • 35546573 - Základná škola, Kluknava 43
 • 35541075 - Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov
 • 36071099 - Základná škola, Komenského 3, 90027 Bernolákovo
 • 37828495 - Základná škola, Komenského 34, Polomka
 • 37864548 - Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany
 • 35543931 - Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
 • 37861247 - Základná škola, Komenského č.21, Nesvady
 • 37873539 - Základná škola, Komenského v Bardejove
 • 37873172 - Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov
 • 37873393 - Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou
 • 37877160 - Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
 • 35546051 - Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
 • 37812891 - Základná škola, Lichardova 24, Žilina
 • 37810880 - Základná škola, Limbová 30, Žilina
 • 00624128 - Základná škola, Martinská 20, Žilina
 • 31202420 - Základná škola, Mládežnícka, Púchov
 • 37865056 - Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce
 • 31201784 - Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
 • 36062162 - Základná škola, Na bielenisku 2, 90201Pezinok
 • 37866737 - Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra
 • 36106011 - Základná škola, Nábrežná 95, Nové zámky, 94057
 • 37873971 - Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov
 • 37815091 - Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
 • 35541202 - Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
 • 37811924 - Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
 • 37888528 - Základná škola, P.Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
 • 37873814 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Palešovo nám č. 9, 053 04 Spišské Podhradie
 • 37867172 - Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta
 • 35677732 - Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
 • 31953204 - Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
 • 37810928 - Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice
 • 37864416 - Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
 • 36126799 - Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
 • 37877194 - Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
 • 31780717 - Základná škola, Rajčianska ul č. 3, Bratislava
 • 36126985 - Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza
 • 51843927 - Základná škola, Rokycany 46
 • 31827705 - Základná škola, Sadová 620, Senica
 • 37864432 - Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
 • 37812980 - Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
 • 37876732 - Základná škola, SNP 1, Humenné
 • 37812114 - Základná škola, Staškov 502
 • 36128503 - Základná škola, Šišov 74
 • 37828860 - Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
 • 36158984 - Základná škola, Školská 1, Ľubica
 • 37865285 - Základná škola, Školská 1, Vinodol
 • 37863649 - Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
 • 36126721 - Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
 • 35541164 - Základná škola, Školská 2, Streda nad Bodrogom
 • 36158895 - Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
 • 37838393 - Základná škola, Školská 240 Pata
 • 37838512 - Základná škola, Školská 281, Brodské
 • 35546476 - Základná škola, Školská 297, Jaklovce
 • 37831593 - Základná Škola, Školská 3, Poltár
 • 37873318 - Základná škola, Školská 389, Sačurov
 • 37864556 - Základná škola, Školská 9, Tlmače
 • 37860763 - Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
 • 31202675 - Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
 • 37831500 - Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom
 • 35997621 - Základná škola, Ul. Obrancov mieru, Detva
 • 37864394 - Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
 • 36158429 - Základná škola, Ulica 8.mája 640/39, 089 01 Svidník
 • 31202667 - Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom
 • 31201725 - Základná škola, Ulica P. J. Šafárika 3, Prievidza
 • 37833995 - Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
 • 37872931 - Základná škola, Za vodou 14
 • 37812351 - Základná škola, Zákopčie č. 957
 • 30810655 - Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa
 • 35541156 - Základná škola,Kossutha 56,Kráľovský Chlmec
 • 37867369 - Základná umelecká škola, Ul. letná č. 12, 945 01 Komárno
 • 37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
 • 75014688 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ratíškovice
 • 69987181 - Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
 • 75026937 - Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
 • 70877718 - Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín
 • 70998167 - Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace
 • 00601977 - Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace
 • 45211604 - Základní škola Vidče, okres Vsetín
 • 60990465 - Základní škola Vsetín, Sychrov 97
 • 36125946 - Základnná škola v Nemšovej, ul. Janka Palu 2
 • 45014990 - Zálesák pre pobyt v prírode
 • 36467481 - ZAMAZ, spol. s r.o.
 • 50163884 - Zámocká o.z.
 • 35823551 - Západoslovenská energetika, a.s.
 • 46875131 - Západoslovenská televízia s.r.o.
 • 36550949 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 36087017 - Západoslovenské múzeum v Trnave
 • 35683244 - Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.
 • 00611913 - ZARIADENIE PRE SENIOROV
 • 31824633 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
 • 37976044 - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
 • 51447096 - Zariadenie sociálnych služieb Oponice
 • 45737983 - Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
 • 51753880 - Zariadenie svätej Márie, n.o.
 • 46797190 - Zarlen spol. s.r.o.
 • 31699855 - ZASTROVA, a.s.
 • 44988591 - Zatis, spol. s r.o.
 • 36458104 - ZATUM, s.r.o.
 • 31874614 - Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy
 • 35505281 - Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu " Juh Šíravy"
 • 30807433 - Záujmové združenie žien Aspekt
 • 47077646 - ZAV-TAS s.r.o.
 • 46292411 - Zbazy, s.r.o.
 • 50634518 - Zberné suroviny Žilina a.s.
 • 37826174 - Zbor cirkvi bratskej v Banskej Bystrici
 • 42319811 - Zbor Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi
 • 50626396 - Zdravé regióny
 • 46668756 - Zdravie.sk, s. r. o.
 • 42258022 - Zdravotníctvo pre každého o.z.
 • 37840011 - Združenie - Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja so sídlom v Trnave
 • 37798570 - Združenie BABIA HORA
 • 37804332 - Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava
 • 36130672 - Združenie Detský smiech
 • 42200041 - Združenie energetickej spolupráce
 • 00628581 - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky
 • 17061334 - Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
 • 37885146 - Združenie Koškovského mikroregiónu
 • 31745741 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 • 35999853 - Združenie lesníčiek
 • 50596314 - Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc
 • 45014523 - Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu
 • 37905431 - ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA
 • 30797209 - Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
 • 35572281 - Združenie miest a obcí Použia
 • 00584614 - Združenie miest a obcí Slovenska </