Vyhlásená výzva

IROP-PO2-SC212-2019-43 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja

25.2.2019
27.5.2019
Integrovaný regionálny operačný program
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
27 907 200,00 €
Sprostredkovateľský orgán IROP - MZSR
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Uzavretá
Áno

Základné údaje

IROP-PO2-SC212-2019-43
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja
Uzavretá
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
25.2.2019
27.5.2019
 • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
27 907 200,00 €
 • Priebežná platba
 • Predfinancovanie
Žiadne partnerstvo
 • Výzva určená pre žiadateľov s predloženým projektovým zámerom

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo zdravotníctva SR
SORO_IROP_MZSR - Sprostredkovateľský orgán IROP - MZSR
00165565
Limbová 2, 83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontakt
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
mzsoirop@health.gov.sk
+421259373306
Kontaktné osoby (1 záznam)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Milena Kenderová
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
menej rozvinuté regióny
 • 302020021A027 - Výstavba nových budov.
 • 302020021A028 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov.
 • 302020021A029 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
 • 302020021A030 - Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia.
 • 302020021A031 - Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.
 • 302020021A032 - Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.
 • 302020021A033 - Budovanie bezbariérových prístupov.
 • 302020021A034 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
 • 302020021P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (3 záznamy)
Názov
Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

Podmienky poskytnutia príspevku

Časová oprávnenosť realizácie projektu.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Maximálna a minimálna výška príspevku.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podrobný rozpočet projektu (Podrobný rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 (Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Príslušné stanoviská k oblasti posudzovania vplyvov na ŽP (Príslušné stanoviská k oblasti posudzovania vplyvov na ŽP)
spolu so ŽoNFP
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
Podmienka , že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Finančná analýza projektu (Finančná analýza projektu)
spolu so ŽoNFP
Index finančnej situácie žiadateľa (Index finančnej situácie žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka za posledné ukončené obdobie (Účtovná závierka za posledné ukončené obdobie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o účtovných závierkach
Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Doklad preukazujúci majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu (Doklad preukazujúci majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu)
spolu so ŽoNFP
Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie (Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie)
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou a overená v stavebnom konaní) vrátane výkazu výmer (Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou a overená v stavebnom konaní) vrátane výkazu výmer)
spolu so ŽoNFP
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov (Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov)
spolu so ŽoNFP
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Podmienka oprávnenosti aktivít projektu.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie (Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie)
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia (Projektová dokumentácia)
spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Doklad preukazujúci hospodárnosť výdavkov (Doklad preukazujúci hospodárnosť výdavkov)
spolu so ŽoNFP
Finančná analýza projektu (Finančná analýza projektu)
spolu so ŽoNFP
Podrobný rozpočet projektu (Podrobný rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Test podniku v ťažkostiach (Test podniku v ťažkostiach)
spolu so ŽoNFP
Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s HP.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka pre zaradenie poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast do CIZS.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka predloženia hodnotiacej správy projektového zámeru.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka preukázania formy zabezpečenia partnerstva CIZS.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Zmluva o partnerstve (Zmluva o partnerstve)
spolu so ŽoNFP
Podmienka relevantného spôsobu financovania.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka splnenia posudzovacích kritérií (platné pre PZ), resp. kritérií pre výber projektov (platné pre ŽoNFP).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka spustenia prevádzky CIZS.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka súladu so schváleným komunitným plánom/koncepciou rozvoja sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnych služieb (ak relevantné).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka súladu ŽoNFP s PZ.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka transparentného výberu poskytovateľov do CIZS.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka zamedzenia duplicitného financovania.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka zaradenia poskytovateľov sociálnych služieb do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ak relevantné).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka zaradenie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je špecialista – gynekológ, stomatológ do CIZS.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka zavedenia povinných služieb poskytovaných v CIZS.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia (Projektová dokumentácia)
spolu so ŽoNFP
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Doklad preukazujúci hospodárnosť výdavkov (Doklad preukazujúci hospodárnosť výdavkov)
spolu so ŽoNFP
Finančná analýza projektu (Finančná analýza projektu)
spolu so ŽoNFP
Podrobný rozpočet projektu (Podrobný rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Test podniku v ťažkostiach (Test podniku v ťažkostiach)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v procese posudzovania PZ/ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestné činy v súlade s popisom PPP.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie výpisu z registra trestov
Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ nezačal fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením PZ a ŽoNFP .
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Test podniku v ťažkostiach (Test podniku v ťažkostiach)
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka za posledné ukončené obdobie (Účtovná závierka za posledné ukončené obdobie)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o účtovných závierkach
Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo VO podľa osobitného predpisu.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Energetický audit (Energetický audit)
spolu so ŽoNFP
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Opis projektu (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
Právna forma
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Kópia dokladu o vzniku a právnej forme žiadateľa (Kópia dokladu o vzniku a právnej forme žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Získanie údajov o právnickej osobe
Zmluva o partnerstve (Zmluva o partnerstve)
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 447 058.82 €
 • 1 005 882.35 €
 • 95.00 %
 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
Oprávnené výdavky (14 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Výstavba nových budov.
021 - Stavby
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Výstavba nových budov.
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov.
021 - Stavby
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov.
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
021 - Stavby
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia.
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.
013 - Softvér
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.
014 - Oceniteľné práva
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Budovanie bezbariérových prístupov.
021 - Stavby
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Budovanie bezbariérových prístupov.
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
021 - Stavby

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
m2
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov.
Podlahová plocha nových verejných budov
m2
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Výstavba nových budov.
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
počet
Nie
6 záznamov
Typ aktivity
Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.
Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia.
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov.
Výstavba nových budov.
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
počet
Nie
7 záznamov
Typ aktivity
Budovanie bezbariérových prístupov.
Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.
Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia.
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov.
Výstavba nových budov.
Počet renovovaných verejných budov
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov.
Počet nových verejných budov
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Výstavba nových budov.
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
t ekviv. CO2
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Štátna pomoc

 • Schéma štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová výnimka)

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
 • 053 Zdravotnícka infraštruktúra
Hospodárska činnosť
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
 • 20 Zdravotníctvo
Typ územia
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
 • 01 Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
 • 02 Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
 • 03 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy