Vyhlásená výzva

OP ĽZ TP 2019-7.1-7.2-1.0 - Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023

4.4.2019
6.6.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
17 349 477,69 €
Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
Priame vyzvanie
Uzavretá
Nie

Základné údaje

OP ĽZ TP 2019-7.1-7.2-1.0
Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023
Uzavretá
Priame vyzvanie
Technická asistencia
4.4.2019
6.6.2019
 • ESF - Európsky sociálny fond
17 349 477,69 €
3 554 892,71 €
 • Priebežná platba
 • Poskytnutie zálohovej platby
Žiadne partnerstvo

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
Sekcia fondov EÚ
radovan.mrva@employment.gov.sk
Kontaktné osoby (0 záznamov)
Meno Telefónny kontakt E-mail

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312070 - 7. Technická pomoc
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
menej rozvinuté regióny
 • 38331207001 - Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
 • 38431207001 - Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
 • 38531207001 - Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
 • 312070011P - Podporné aktivity
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
rozvinutejšie regióny
 • 38731207001 - Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
 • 38831207001 - Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
 • 38931207001 - Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
 • 312070012P - Podporné aktivity
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
menej rozvinuté regióny
 • 38631207002 - Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
 • 312070021P - Podporné aktivity
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
rozvinutejšie regióny
 • 39031207002 - Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
 • 312070022P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Podmienky poskytnutia príspevku

Kritéria pre výber projektov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Podmienka časovej oprávnenosti realizácie projektu OP ĽZ TP 2019-7.1-7.2-1.0
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Podmienka neukončenia fyzickej realizácie všetkých oprávnených aktivít pred predložením žiadosti o NFP.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka súladu s HP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie a ďalšie trestné činy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie výpisu z registra trestov
Právna forma/Konkrétny oprávnený žiadateľ (ak je napr. súčasťou schváleného OP konkrétny oprávnený žiadateľ alebo ide o národný projekt realizovaný konkrétnym prijímateľom).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Získanie výpisu z Obchodného registra SR

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 00681156 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • 100.00 %
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • projekt technickej pomoci
Oprávnené výdavky (136 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
013 - Softvér
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
014 - Oceniteľné práva
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
023 - Dopravné prostriedky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
502 - Spotreba energie
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
112 - Zásoby
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
518 - Ostatné služby
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
521 - Mzdové výdavky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
511 - Opravy a udržiavanie
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
512 - Cestovné náhrady
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
568 - Ostatné finančné výdavky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
551 - Odpisy
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
013 - Softvér
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
014 - Oceniteľné práva
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
023 - Dopravné prostriedky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
502 - Spotreba energie
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
112 - Zásoby
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
518 - Ostatné služby
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
521 - Mzdové výdavky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
511 - Opravy a udržiavanie
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
512 - Cestovné náhrady
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
568 - Ostatné finančné výdavky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
551 - Odpisy
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
013 - Softvér
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
014 - Oceniteľné práva
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
023 - Dopravné prostriedky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
502 - Spotreba energie
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
112 - Zásoby
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
518 - Ostatné služby
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
521 - Mzdové výdavky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
511 - Opravy a udržiavanie
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
512 - Cestovné náhrady
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
568 - Ostatné finančné výdavky
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
551 - Odpisy
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
013 - Softvér
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
014 - Oceniteľné práva
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
023 - Dopravné prostriedky
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
502 - Spotreba energie
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
112 - Zásoby
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
518 - Ostatné služby
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
521 - Mzdové výdavky
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
511 - Opravy a udržiavanie
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
512 - Cestovné náhrady
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
568 - Ostatné finančné výdavky
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
551 - Odpisy
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
013 - Softvér
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
014 - Oceniteľné práva
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
023 - Dopravné prostriedky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
502 - Spotreba energie
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
112 - Zásoby
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
518 - Ostatné služby
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
521 - Mzdové výdavky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
511 - Opravy a udržiavanie
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
512 - Cestovné náhrady
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
568 - Ostatné finančné výdavky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
551 - Odpisy
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
013 - Softvér
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
014 - Oceniteľné práva
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
023 - Dopravné prostriedky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
502 - Spotreba energie
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
112 - Zásoby
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
518 - Ostatné služby
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
521 - Mzdové výdavky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
511 - Opravy a udržiavanie
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
512 - Cestovné náhrady
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
568 - Ostatné finančné výdavky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
551 - Odpisy
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
013 - Softvér
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
014 - Oceniteľné práva
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
023 - Dopravné prostriedky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
502 - Spotreba energie
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
112 - Zásoby
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
518 - Ostatné služby
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
521 - Mzdové výdavky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
511 - Opravy a udržiavanie
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
512 - Cestovné náhrady
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
568 - Ostatné finančné výdavky
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
551 - Odpisy
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
013 - Softvér
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
014 - Oceniteľné práva
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
023 - Dopravné prostriedky
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
502 - Spotreba energie
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
112 - Zásoby
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
518 - Ostatné služby
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
521 - Mzdové výdavky
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
511 - Opravy a udržiavanie
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
512 - Cestovné náhrady
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
568 - Ostatné finančné výdavky
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
551 - Odpisy
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Počet školení/seminárov/odborných poradenstiev pre žiadateľov/prijímateľov/partnerov za účelom posilnenia ich kapacít
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
Počet prijatých administratívnych kapacít RO/SORO
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Počet kontrol na mieste
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Počet hodnotení diskutovaných na monitorovacom výbore
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Počet vyučovacích hodín vzdelávania, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Počet zamestnancov RO/SORO platených z prostriedkov TP
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Počet zamestnancov RO/SORO zapojených do vzdelávacích aktivít
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Počet zapojených žiadateľov/prijímateľov/partnerov do vzdelávacích aktivít
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
Informovanie a komunikácia – zabezpečenie informovania verejnosti a žiadateľov/prijímateľov a zabezpečenie publicity OP ĽZ s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov
Počet zrealizovaných podujatí (Monitorovacie výbory, zasadnutia pracovných skupín, komisií a pod.)
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Počet žiadostí o platbu s dodržanou lehotou spracovania
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Počet žiadostí o platbu s nedodržanou lehotou spracovania
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Príprava, implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola a audit
Počet dní školení, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Personálna oblasť – zabezpečenie kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ prostredníctvom primeraného mzdového zabezpečenia a interného a externého vzdelávania oprávnených zamestnancov
Počet AK vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ
Technické vybavenie – zabezpečenie administratívneho a materiálno-technického vybavenia pre kvalitný výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP ĽZ

Doplňujúce informácie a dokumenty

URL adresy

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
 • 121 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia
 • 122 Hodnotenie a štúdie
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
 • 121 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia
 • 122 Hodnotenie a štúdie
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
 • 123 Informovanie a komunikácia
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
 • 123 Informovanie a komunikácia
Hospodárska činnosť
Neboli nájdené žiadne záznamy
Typ územia
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
 • 07 Neuplatňuje sa
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
 • 07 Neuplatňuje sa
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
 • 07 Neuplatňuje sa
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
312070011 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
 • 01 Nenávratný grant
312070012 - 7.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu
 • 01 Nenávratný grant
312070021 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
 • 01 Nenávratný grant
312070022 - 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy