Vyhlásená výzva

MAS_020/7.2/1 - Výzva podopatrenie 7.2_Požitavie - Širočina

10.4.2019
7.1.2020
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Nitriansky kraj
176 250,00 €
MAS Požitavie - Širočina
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená
Nie

Základné údaje

MAS_020/7.2/1
Výzva podopatrenie 7.2_Požitavie - Širočina
Otvorená
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Stratégia CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
10.4.2019
7.1.2020
 • EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
176 250,00 €
58 750,00 €
 • Refundácia (PRV)
 • Poskytnutie zálohovej platby
Žiadne partnerstvo
Poľnohospodárstvo, Lesy

Posudzované obdobia

Neboli určené žiadne Posudzované obdobia.

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ výzvy
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
MAS_020 - MAS Požitavie - Širočina
42119430
Obecný úrad 46, 95182 Malé Vozokany
Kontakt
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
kozolka.tomas@gmail.com
(+421) 37 38 101 89 / (+421) 917 420 079
Kontaktné osoby (1 záznam)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Ing. Justína Pálková
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny
 • 309072001A001 - 6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
 • 309072001A005 - 6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
 • 309072001A006 - 6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
 • 309072001A008 - 6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
 • 309072001P - Podporné aktivity
Fokusové oblasti
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárne fokusové oblasti
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
309072001A001 - 6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309072001A008 - 6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
309072001A005 - 6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • 14.1 - 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
309072001A006 - 6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Podmienky poskytnutia príspevku

(7.2) Investície do miestnych komunikácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Oprávnenosť žiadateľa (právna forma)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6A Miesto realizácie projektu - Poznámka k miestu realizácie číslo parcely ))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka spôsobu financovania - Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka spôsobu financovania - Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka spôsobu financovania - Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu) (Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu (Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, ktoré vykonal (Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu (Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, ktoré vykonal)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
(7.2) Posledná ŽoP sa musí podať v lehote do 4 rokov od nadobud.účinnosti zmluvy.V prípade výziev,kedy lehota na podanie posled.ŽoP nemôže byť dodržaná (napr.v súvislosti s končiacim sa program.obd.),je termín na podanie posled.ŽoP najneskôr do 30.06.2023
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie aktivít)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe ")
spolu so ŽoNFP
(7.2) Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Projekt realizácie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Rozdeľovanie projektu na etapy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu) (Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu (Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, ktoré vykonal (Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu (Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, ktoré vykonal)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Vidieckosť (hustota obyvateľstva)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6 - Miesto realizácie projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej ani písomnej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6 - Miesto realizácie projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej ani písomnej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
(7.2) Vykonávanie operácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe.)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Združenia obcí
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Zmluva o spolupráci, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
(7.2) Žiadateľovi doposiaľ nebola v rámci stratégie CLLD schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Čestné vyhlásenie žiadateľa, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Čestné vyhlásenie žiadateľa, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Fotodokumentácia predmetu projektu v počte stanovenom príslušnou MAS, vo formáte .pdf alebo .jpg prostredníctvom ITMS2014+ (predkladá sa, len v prípade podmienok v stratégii CLLD príslušnej MAS) (Fotodokumentácia predmetu projektu v počte stanovenom príslušnou MAS, vo formáte .pdf alebo .jpg prostredníctvom ITMS2014+ (predkladá sa, len v prípade podmienok v stratégii CLLD príslušnej MAS))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie MAS o konzultácii projektu, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (predkladá sa, len v prípade podmienok v stratégii CLLD príslušnej MAS) (Potvrdenie MAS o konzultácii projektu, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (predkladá sa, len v prípade podmienok v stratégii CLLD príslušnej MAS))
spolu so ŽoNFP
Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Oper.,kt. budú financ. z EPFRV,nesmú zahŕňať činn.,kt.boli súč. oper., v príp. kt. sa začalo alebo malo začať vymáh. konanie v súl. s čl. 71 nar. EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 po premiestnení výr. činn. mimo EÚ
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Katastrálna mapu s vyznačením nehnuteľnosti/situačné zakreslenie plánovanej investície, v rámci ktorých sa projekt realizuje, nevyžaduje sa predloženie prílohy (Katastrálna mapu s vyznačením nehnuteľnosti/situačné zakreslenie plánovanej investície, v rámci ktorých sa projekt realizuje, nevyžaduje sa predloženie prílohy)
spolu so ŽoNFP
List vlastníctva, v prípade výlučného vlastníctva žiadateľa, nevyžaduje sa predloženie prílohy (List vlastníctva, v prípade výlučného vlastníctva žiadateľa, nevyžaduje sa predloženie prílohy)
spolu so ŽoNFP
Na originál kópie z katastr.mapy situačné zakresl. plánov.investície(nepredkl. sa v prípade strojov).V prípade, ak je prenajímateľom SPF a nehnuteľn.sú prenaj. na dobu neurčitú,sken listin.orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (Na originál kópie z katastr.mapy situačné zakresl. plánov.investície(nepredkl. sa v prípade strojov).V prípade, ak je prenajímateľom SPF a nehnuteľn.sú prenaj. na dobu neurčitú,sken listin.orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. pri staveb.invest., prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné staveb.povol.),vrátane pís.oznámenia staveb.úradu,situačný výkres osved.staveb.úradom a rozpočet (Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. pri staveb.invest., prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné staveb.povol.),vrátane pís.oznámenia staveb.úradu,situačný výkres osved.staveb.úradom a rozpočet)
spolu so ŽoNFP
Právoplatné stavebné povolenie (originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Právoplatné stavebné povolenie (originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (originál alebo úradne overená fotokópia), listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (originál alebo úradne overená fotokópia), listinná forma)
spolu so ŽoNFP
Výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastnícke práva prenajímateľa/všetkých spoluvlastníkov k nehnuteľnosti, nevyžaduje sa predloženie prílohy (Výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastnícke práva prenajímateľa/všetkých spoluvlastníkov k nehnuteľnosti, nevyžaduje sa predloženie prílohy)
spolu so ŽoNFP
Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu (Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Rozhodn.Odboru starostl.o ŽP zo zisťov.kon.alebo vyj.k zmene činnosti, ak činnosť podlieha povin.hodnoteniu v zmysle zák.č.24/2006, sken listin.orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relev.len v príp.ak činn.podlieha zisť.kon.) (Rozhodn.Odboru starostl.o ŽP zo zisťov.kon.alebo vyj.k zmene činnosti, ak činnosť podlieha povin.hodnoteniu v zmysle zák.č.24/2006, sken listin.orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relev.len v príp.ak činn.podlieha zisť.kon.))
spolu so ŽoNFP
V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č.543/2002 Z.z., predkladá súhlasné stanovisko prísluš. orgánu štát. správy ochr.prírody,sken list. orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte.pdf prostred.ITMS2014+ (V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny, predkladá súhlasné stanovisko prísluš. orgánu štát. správy ochr.prírody (orig.alebo úradne over.fotokóp.o formáte.pdf prostred.ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Vyjadrenie Odboru starostlivosti o ŽP, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Vyjadrenie Odboru starostlivosti o ŽP, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Záverečné stanovisko MŽPSR alebo vyjadrenie k zmene činnosti, sken listin. orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+(relevantné len v prípade ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP) (Záverečné stanovisko MŽPSR alebo vyjadrenie k zmene činnosti, sken listin. orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+(relevantné len v prípade ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka vrátenia nenávratného finančného príspevku na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 a zákazky podľa § 5 odsek 3, písmena a) zákona č. 343/2015 Z. z.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Zoznam povinných príloh k VO/O (Príloha č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO/O, ktoré vykonal. (Zoznam povinných príloh k VO/O (Príloha č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO/O, ktoré vykonal.)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ ako verejný obstarávateľ je povinný postupovať v zmysle § 2 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z.z
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Zoznam povinných príloh k VO/O (Príloha č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO/O, ktoré vykonal. (Zoznam povinných príloh k VO/O (Príloha č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO/O, ktoré vykonal.)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ dodržuje princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia konfliktu záujmov v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutím služieb
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu) (Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu (Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, ktoré vykonal (Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu (Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, ktoré vykonal)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v riadnej lehote, a nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrd. príslušného daň.úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky), využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+. (Potvrd. príslušného daň.úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky), využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie o daňovom nedoplatku
Splátkový kalendár potvrdený DÚ, predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+(ak relevantné). (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka,že na operáciu je možné poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF, z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
MAS_020 7.2 Oprávnené činnosti MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
MAS_020 7.2 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu) (Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č 12 – Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu (Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, ktoré vykonal (Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu (Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, ktoré vykonal)
spolu so ŽoNFP
MAS_020 7.2 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
v rámci pôsobnosti územia MAS
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné). (Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť miesta realizácie projektu-Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 6 – Miesto realizácie projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 6 – Miesto realizácie projektu))
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP - sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP - sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Splátkový kalendár potvrdený veriteľom (ak relevantné), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrd.zdravotných poisťovní o úhrade poistného na zdrav. poist. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného orig.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné). (Potvrd.zdravotných poisťovní o úhrade poistného na zdrav. poist. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného orig.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné).)
spolu so ŽoNFP
Splátkový kalendár potvrdený veriteľom(ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Dokument preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Dokument preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že žiadateľ nie je v likvidácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Žiad.nebol právopl.odsúd. za tr.čin korupcie,za tr.čin poškodz. finanč.záujmov EÚ,za tr.čin legalizácie príjmu z tr.činnosti,za tr.čin založ.,zosnovania a podpor. zločin.skup.,alebo za tr.čin machinácie pri VO a ver.dražbe
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár žiadosti o výpis z registra trestov (Príloha č.22B), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Formulár žiadosti o výpis z registra trestov (Príloha č.22B), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+) (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+))
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 3 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie inšpektorátu práce, možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania“ v ITMS2014+ (Potvrdenie inšpektorátu práce, možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania“ v ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania
Potvrdenie kraj. inšpekt. práce nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP (len v prípade tech.problémov, nefunkčnosti ITMS2014+), ako sken listin.orig. alebo úradne over. fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (ak relevantné) (Potvrdenie kraj. inšpekt. práce nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP (len v prípade tech.problémov, nefunkčnosti ITMS2014+), ako sken listin.orig. alebo úradne over. fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienka realizácie investície na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy:
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6 - Miesto realizácie projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej ani písomnej podobe. ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6 - Miesto realizácie projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej ani písomnej podobe. ")
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 5 000.00 €
 • 1 500 050 000.00 €
 • Čaradice
 • Červený Hrádok
 • Čierne Kľačany
 • Čifáre
 • Choča
 • Kozárovce
 • Malé Vozokany
 • Nemčiňany
 • Nevidzany
 • Nová Ves nad Žitavou
 • Slepčany
 • Tajná
 • Tekovské Nemce
 • Telince
 • Tesárske Mlyňany
 • Veľké Vozokany
 • Vieska nad Žitavou
 • Volkovce
 • Vráble
 • AG (Rakúsko)
 • Akciová společnost (Česko)
 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • andere (Rakúsko)
 • Anstalt des öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Banka - akciová spoločnosť [neplatné] (Slovensko)
 • Banka-státní peněžní ústav (Česko)
 • Banka-štátny peňažný ústav (Slovensko)
 • Bytové družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Bytové družstvo (Česko)
 • Cirkevná organizácia (Slovensko)
 • Církevní organizace (Česko)
 • Česká konsolidační agentura (Česko)
 • Česká národní banka (Česko)
 • Česká tisková kancelář (Česko)
 • Doplnková dôchodková poisťovňa (Slovensko)
 • Družstevní podnik (s jedním zakladatelem) (Česko)
 • Družstevný podnik (s jedným zakladateľom) [neplatné] (Slovensko)
 • Družstevný podnik poľnohospodársky [neplatné] (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Družstvo (Česko)
 • Einzelunternehmen (Rakúsko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (Slovensko)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (Slovensko)
 • Evidované církevní právnické osoby (Česko)
 • Evropská družstevní společnost (Česko)
 • Evropská společnost (Česko)
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení (Česko)
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci (Česko)
 • EVTZ (Rakúsko)
 • EWIV (Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung) (Rakúsko)
 • Fakulta vysokej školy [neplatné] (Slovensko)
 • Fond (ze zákona) (Česko)
 • Fondy (Slovensko)
 • Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému (Slovensko)
 • Fyzická osoba, občan - nepodnikateľ (Slovensko)
 • Garanční fond obchodníků s cennými papíry (Česko)
 • Gebietskörperschaft - Bund (Rakúsko)
 • Gebietskörperschaft - Gemeinde (Rakúsko)
 • Gebietskörperschaft - Land (Rakúsko)
 • Genossenschaft (Rakúsko)
 • GmbH (Rakúsko)
 • Honební společenstvo (Česko)
 • Iná organizácia verejnej správy (Slovensko)
 • Iná právnicka osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Iné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Iné pracovisko vysokej školy/fakulty [neplatné] (Slovensko)
 • internationale Organisation (Rakúsko)
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie (Slovensko)
 • Jednotka štátnej železnično - technickej inšpekcie [neplatné] (Slovensko)
 • Jednotka zboru ozbrojenej ochrany železníc [neplatné] (Slovensko)
 • Jednotka železničného správneho úradu [neplatné] (Slovensko)
 • Jiné družstvo (Česko)
 • Juristische Person des öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Komoditná burza (Slovensko)
 • Komoditní burza (Česko)
 • Komora (s výjimkou profesních komor) (Česko)
 • Komora (s výnimkou profesných komôr) (Slovensko)
 • Körperschaft öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Kraj (Česko)
 • Krajský úrad [neplatné] (Slovensko)
 • Medzinárodné organizácie a združenia (Slovensko)
 • Mezinárodní odborová organizace (Česko)
 • Mezinárodní organizace a sdružení (Česko)
 • Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti (Slovensko)
 • Nadace (Česko)
 • Nadácia (Slovensko)
 • Nadační fond (Česko)
 • Národná banka Slovenska (Slovensko)
 • Národní podnik (Česko)
 • Národný výbor [neplatné] (Slovensko)
 • Neinvestičný fond (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Obec nebo městská část hlavního města Prahy (Česko)
 • Obecně prospěšná společnost (Česko)
 • Obecný podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Obecný úrad [neplatné] (Slovensko)
 • Oblastná organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Oblastný závod poisťovne [neplatné] (Slovensko)
 • Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra [neplatné] (Slovensko)
 • Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku (Česko)
 • Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby (Česko)
 • Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná jednotka združenia [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná zložka podniku [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou [neplatné] (Slovensko)
 • Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Organizační jednotka organizace s mezinárodním prvkem (Česko)
 • Organizační jednotka politické strany, politického hnutí (Česko)
 • Organizační jednotka sdružení (Česko)
 • Organizační složka státu (Česko)
 • Organizační složka zahraniční nadace (Česko)
 • Organizační složka zahraničního nadačního fondu (Česko)
 • Personengesellschaft (Rakúsko)
 • Pobočka sporiteľne [neplatné] (Slovensko)
 • Pobočka štátneho peňažného ústavu [neplatné] (Slovensko)
 • Pobočná mezinárodní odborová organizace (Česko)
 • Pobočná mezinárodní organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Pobočný spolek (Česko)
 • Podílový fond (Česko)
 • Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany (Česko)
 • Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení (Česko)
 • Podnik se zahraniční majetkovou účastí (Česko)
 • Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničného obchodu [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničního obchodu (Česko)
 • Podnikající osoba tuzemská (Česko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Poisťovací spolok [neplatné] (Slovensko)
 • Poisťovňa - akciová spoločnosť [neplatné] (Slovensko)
 • Poisťovňa - štátny podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Politická strana, politické hnutí (Česko)
 • Politická strana, politické hnutie (Slovensko)
 • Poľnohospodárske družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Příspěvková organizace (Česko)
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem (Česko)
 • Regionální rada regionu soudržnosti (Česko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie [neplatné] (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
 • Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu [neplatné] (Slovensko)
 • Samostatná drobná provozovna obecního úřadu (Česko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku (Česko)
 • Samostatne podnikajúca fyzická osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) (Česko)
 • Sdružení mezinárodního obchodu (Česko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri (Slovensko)
 • Sociálna a zdravotné poisťovne (Slovensko)
 • Společenství vlastníků jednotek (Česko)
 • Společná zájmová organizace družstev (Česko)
 • Společnost komanditní (Česko)
 • Společnost s ručením omezeným (Česko)
 • Společný podnik (Česko)
 • Společný podnik (s více zakladateli) (Česko)
 • Spolek (Česko)
 • Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. (Slovensko)
 • Spoločná záujmová organizácia družstiev [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločnosť komanditná na akcie [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Spoločný podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločný podnik (s viacerými zakladateľmi) [neplatné] (Slovensko)
 • Sporiteľna [neplatné] (Slovensko)
 • Spotrebné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Spotřební družstvo (Česko)
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Česko)
 • Státní fond ze zákona (Česko)
 • Státní podnik (Česko)
 • Stavovská organizace - profesní komora (Česko)
 • Stavovská organizácia - profesná komora (Slovensko)
 • ständige Vertretung (Rakúsko)
 • Stiftung (Rakúsko)
 • Stredná škola [neplatné] (Slovensko)
 • Subjekt právním řádem výslovně neupravený (Česko)
 • Svazek obcí (Česko)
 • Svazy církví a náboženských společností (Česko)
 • Svojpomocné poľnohospodárske družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Školská právnická osoba (Česko)
 • Špecializovaná organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Štátna hospodárska organizácia riadená okresným úradom [neplatné] (Slovensko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Štátny podnik v oddieli Pšn [neplatné] (Slovensko)
 • Účelová organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Účelová zahranično - obchodná organizácia [neplatné] (Slovensko)
 • Ústav (Česko)
 • Verein (Rakúsko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Verejná výskumná inštitúcia (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
 • Veřejná obchodní společnost (Česko)
 • Veřejná výzkumná instituce (Česko)
 • Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (Česko)
 • Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK) (Česko)
 • Výrobné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Výrobní družstvo (Česko)
 • Vysoká škola [neplatné] (Slovensko)
 • Vysoká škola (Česko)
 • Zahraničná osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Poľsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Japonsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Estónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Afganistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Albánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Antarktída)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Alžírsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Americká Samoa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Andorra)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Angola)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Antigua a Barbuda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Azerbajdžan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Argentína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Austrália)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bahamy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bahrajn)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bangladéš)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Arménsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Barbados)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Belgicko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bermudy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bhután)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bolívia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bosna a Hercegovina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Botswana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bouvetov ostrov)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brazília)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Belize)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brit.indickooceán.územie)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Šalamúnove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Britské Panenské ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brunej)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bulharsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mjanmarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Burundi)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bielorusko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kambodža)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kamerun)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kanada)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kapverdy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kajmanie ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Stredoafrická republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Srí Lanka)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čad)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čile)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Taiwan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vianočný ostrov)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kokosové ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kolumbia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Komory)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mayotte)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kongo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kongo (býv. Zair))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Cookove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kostarika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Chorvátsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kuba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Cyprus)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Benin)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dominika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dominikánska republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ekvádor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Salvádor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rovníková Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Etiópia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Eritrea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Faerské ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Falklandy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Juž. Georgia a J.S.o.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Fidži)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Fínsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Alandy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzska Guyana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzska Polynézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzske južné územia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Džibutsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gabon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gruzínsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gambia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Palestína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nemecko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ghana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gibraltár)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kiribati)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grécko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grenada)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guadeloupe)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guatemala)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guyana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Haiti)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Heard.ostr.a Macd.ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vatikán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Honduras)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Hongkong)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maďarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Island)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (India)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Indonézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Irán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Irak)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Írsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Izrael)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Taliansko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pobrežie slonoviny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jamajka)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kazachstan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jordánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Keňa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kórej.ľudovodem.rep.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kórejská republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kuvajt)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kirgizsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Laos)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Libanon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lesotho)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lotyšsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Libéria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Líbya)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lichtenštajnsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Litva)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Luxembursko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Macao)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Madagaskar)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malawi)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malajzia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maldivy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mali)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malta)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Martinik)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mauritánia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maurícius)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mexiko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Monako)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mongolsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Moldavsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čierna Hora)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Montserrat)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maroko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mozambik)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Omán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Namíbia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nauru)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nepál)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Holandsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Curaçao)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Aruba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Martin (holand.č.))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bonaire,Sv.Eustach,Saba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nová Kaledónia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vanuatu)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nový Zéland)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nikaragua)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Niger)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nigéria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Niue)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Norfolk)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nórsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Severné Mariány)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Menšie odľahlé ostr.USA)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mikronézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Marshallove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Palau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pakistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Panama)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Papua-Nová Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Paraguaj)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Peru)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Filipíny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pitcairnove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Portugalsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guinea-Bissau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Východný Timor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Portoriko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Katar)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Réunion)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rumunsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rusko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rwanda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Bartolomej)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv.Helena,Asc,Trist.daC.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Krištof a Nevis)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Anguilla)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätá Lucia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Martin (franc.č.))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Saint Pierre a Miquelon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv. Vincent a Grenadíny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (San Maríno)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv. Tomáš a Princov ost.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Saudská Arábia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Senegal)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Srbsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Seychely)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sierra Leone)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Singapur)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vietnam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Slovinsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Somálsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Južná Afrika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Zimbabwe)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Španielsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Južný Sudán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sudán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Západná Sahara)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Surinam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svalbard a Jan Mayen)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svazijsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Švédsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Švajčiarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sýria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tadžikistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Thajsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Togo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tokelau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tonga)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Trinidad a Tobago)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené arabské emiráty)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tunisko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turecko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turkménsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turks a Caicos)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tuvalu)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uganda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ukrajina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Macedónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Egypt)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené kráľovstvo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guernsey)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jersey)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Man)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tanzánia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené štáty, USA)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Americké Panenské ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Burkina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uruguaj)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uzbekistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Venezuela)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Wallis a Futuna)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Samoa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jemen)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Zambia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Oblasti inde nešpecifik.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nešpecifikované)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bez štátnej príslušnosti)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rakúsko)
 • Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra (Slovensko)
 • Zahraniční (Česko)
 • Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura (Česko)
 • Zahraniční osoba (Česko)
 • Zahraniční pobočný spolek (Česko)
 • Zahraniční spolek (Česko)
 • Zájmová organizace družstev (Česko)
 • Zájmové sdružení (Česko)
 • Zájmové sdružení právnických osob (Česko)
 • Základná škola [neplatné] (Slovensko)
 • Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby (Slovensko)
 • Zastupiteľské orgány iných štátov (Slovensko)
 • Zastupitelský orgán jiných států (Česko)
 • Zatiaľ neurčené [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmová organizácia družstiev [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmové združenie [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Zdravotní pojišťovna (Česko)
 • Zdravotnické zařízení (Česko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • Združenie medzinárodného obchodu [neplatné] (Slovensko)
 • Zemědělské družstvo (Česko)
 • Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích (Česko)
 • Železnice SR [neplatné] (Slovensko)
Oprávnené výdavky (92 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
013 - Softvér
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
014 - Oceniteľné práva
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
021 - Stavby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
023 - Dopravné prostriedky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
027 - Pozemky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
112 - Zásoby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
502 - Spotreba energie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
511 - Opravy a udržiavanie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
512 - Cestovné náhrady
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
518 - Ostatné služby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
521 - Mzdové výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
551 - Odpisy
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
568 - Ostatné finančné výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
910 - Jednotkové výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
920 - Jednotkové sumy
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
000 - Bez výdavkov
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
013 - Softvér
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
014 - Oceniteľné práva
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
021 - Stavby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
023 - Dopravné prostriedky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
027 - Pozemky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
112 - Zásoby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
502 - Spotreba energie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
511 - Opravy a udržiavanie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
512 - Cestovné náhrady
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
518 - Ostatné služby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
521 - Mzdové výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
551 - Odpisy
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
568 - Ostatné finančné výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
910 - Jednotkové výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
920 - Jednotkové sumy
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
000 - Bez výdavkov
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
013 - Softvér
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
014 - Oceniteľné práva
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
021 - Stavby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
023 - Dopravné prostriedky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
027 - Pozemky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
112 - Zásoby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
502 - Spotreba energie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
511 - Opravy a udržiavanie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
512 - Cestovné náhrady
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
518 - Ostatné služby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
521 - Mzdové výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
551 - Odpisy
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
568 - Ostatné finančné výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
910 - Jednotkové výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
920 - Jednotkové sumy
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
000 - Bez výdavkov
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
013 - Softvér
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
014 - Oceniteľné práva
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
021 - Stavby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
023 - Dopravné prostriedky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
027 - Pozemky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
112 - Zásoby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
502 - Spotreba energie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
511 - Opravy a udržiavanie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
512 - Cestovné náhrady
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
518 - Ostatné služby
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
521 - Mzdové výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
551 - Odpisy
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
568 - Ostatné finančné výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
910 - Jednotkové výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
920 - Jednotkové sumy
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
000 - Bez výdavkov
Neoprávnené výdavky pre podopatrenie sú uvedené v Príručke - Príloha č.6B Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD.

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Rekonštruovaný/modernizovaný park - Výmera v m2
m2
Nie
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Rekonštruované/modernizované námestie - Výmera v m2
m2
Nie
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Rekonštruované/modernizované verejné priestranstvo - Výmera v m2
m2
Nie
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Novovybudovaný park - Výmera v m2
m2
Nie
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Novovybudované námestie - Výmera v m2
m2
Nie
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Novovybudované verejné priestranstvo - Výmera v m2
m2
Nie
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Rekonštruovaná a modernizovaná ČOV - Celková kapacita - množstvo vyčistenej vody za deň v m3
m3
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Rekonštruovaná a modernizovaná ČOV - Celková kapacita v ekvivalentných obyvateľoch (EO)
EO
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Rekonštruovaný a modernizovaný vodovod - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Rekonštruovaná a modernizovaná kanalizácia - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Novovybudovaná ČOV - Celková kapacita - množstvo vyčistenej vody za deň v m3
m3
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Novovybudovaná ČOV - Celková kapacita v ekvivalentných obyvateľoch (EO)
EO
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Novovybudovaný vodovod - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Novovybudovaná kanalizácia - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Rekonštruovaná a modernizovaná autobusová zastávka - počet
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Rekonštruované a modernizované záchytné parkovisko - počet
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Rekonštruovaný a modernizovaný chodník - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Rekonštruovaný a modernizovaný most - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Rekonštruovaná a modernizovaná lávka - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Rekonštruovaná a modernizovaná miestna cesta - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Novovybudovaná autobusová zastávka - počet
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Novovybudované záchytné parkovisko - počet
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Novovybudovaný chodník - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Novovybudovaný most - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Novovybudovaná lávka - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Novovybudovaná miestna cesta - Dĺžka v m
m
Nie
2 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
obyvateľ
Nie
5 záznamov
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky)
počet
Nie
4 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
počet
Nie
5 záznamov
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
%
Nie
3 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
počet
Nie
3 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
pracovné miesto
Nie
4 záznamy
Typ aktivity Fokusová oblasť
6B. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Predominantná} 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
6B. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
{Doplnková} 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 • Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 • 01 Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy