Vyhlásená výzva

AK clld KC dateinvalidate - AK clld KC dateinvalidate

4.2.2019
28.2.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Banskobystrický kraj
1 000,00 €
MAS Zlatá cesta
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená
Nie

Základné údaje

AK clld KC dateinvalidate
AK clld KC dateinvalidate
Otvorená
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014 - 2020 „Naša minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti“
4.2.2019
28.2.2019
 • EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
1 000,00 €
 • Paušálna platba (PRV)
 • Refundácia (PRV)
 • Priebežná platba – Interreg V-A
 • Prevod tranže
 • Priebežná platba
 • Predfinancovanie
 • Poskytnutie zálohovej platby
Žiadne partnerstvo
 • Výzva umožňujúca zadať percento za položku rozpočtu na žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Posudzované obdobia

Neboli určené žiadne Posudzované obdobia.

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ výzvy
Občianske združenie Zlatá cesta
MAS_043 - MAS Zlatá cesta
45022909
Prenčov 300, 96973 Prenčov
Kontaktné osoby (1 záznam)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Janka Bačíková
0908123456

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
Fokusové oblasti
14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárne fokusové oblasti
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
309013001A001 - 1A. Krátkodobé výmené pobyty v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch
15.1 - 1A. Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach
 • 16.1 - 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
 • 16.3 - 2C. Zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Podmienky poskytnutia príspevku

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Oper.,kt. budú financ. z EPFRV,nesmú zahŕňať činn.,kt.boli súč. oper., v príp. kt. sa začalo alebo malo začať vymáh. konanie v súl. s čl. 71 nar. EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 po premiestnení výr. činn. mimo EÚ
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. pri staveb.invest., prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné staveb.povol.),vrátane pís.oznámenia staveb.úradu,situačný výkres osved.staveb.úradom a rozpočet (Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. pri staveb.invest., prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné staveb.povol.),vrátane pís.oznámenia staveb.úradu,situačný výkres osved.staveb.úradom a rozpočet)
spolu so ŽoNFP
Právoplatné stavebné povolenie (originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Právoplatné stavebné povolenie (originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (originál alebo úradne overená fotokópia), listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (originál alebo úradne overená fotokópia), listinná forma)
spolu so ŽoNFP
Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu (Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Rozhodn.Odboru starostl.o ŽP zo zisťov.kon.alebo vyj.k zmene činnosti, ak činnosť podlieha povin.hodnoteniu v zmysle zák.č.24/2006, sken listin.orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relev.len v príp.ak činn.podlieha zisť.kon.) (Rozhodn.Odboru starostl.o ŽP zo zisťov.kon.alebo vyj.k zmene činnosti, ak činnosť podlieha povin.hodnoteniu v zmysle zák.č.24/2006, sken listin.orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relev.len v príp.ak činn.podlieha zisť.kon.))
spolu so ŽoNFP
V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny, predkladá súhlasné stanovisko prísluš. orgánu štát. správy ochr.prírody (orig.alebo úradne over.fotokóp.o formáte.pdf prostred.ITMS2014+ (V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny, predkladá súhlasné stanovisko prísluš. orgánu štát. správy ochr.prírody (orig.alebo úradne over.fotokóp.o formáte.pdf prostred.ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Vyjadrenie Odboru starostlivosti o ŽP, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Vyjadrenie Odboru starostlivosti o ŽP, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Záverečné stanovisko MŽPSR alebo vyjadrenie k zmene činnosti, sken listin. orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+(relevantné len v prípade ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP) (Záverečné stanovisko MŽPSR alebo vyjadrenie k zmene činnosti, sken listin. orig.alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+(relevantné len v prípade ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka vrátenia nenávratného finančného príspevku na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 a zákazky podľa § 5 odsek 3, písmena a) zákona č. 343/2015 Z. z.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ ako verejný obstarávateľ je povinný postupovať v zmysle § 2 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z.z
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ dodržuje princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia konfliktu záujmov v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutím služieb(pozn.č.13)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v riadnej lehote, a nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrd. príslušného daň.úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky), využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+. (Potvrd. príslušného daň.úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky), využitie integračnej akcie "Získanie informácie o daňovom nedoplatku v ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+)
spolu so ŽoNFP
Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov (pozn.č.11)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka,že na operáciu je možné poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF, z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ (pozn.8).
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
MAS_043 6.4 Oprávnené výdavky MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O) (Dokumentácia k VO/O v závislosti na postupe VO,využitie integračnej akcie Verejné obstarávanie v ITMS2014+,alebo sken orig. alebo úradne over.fotokópie vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č.8 k O))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu) (Formulár ŽoNFP – (tabuľka č. 7 - Popis projektu))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 12 - Verejné obstarávanie))
spolu so ŽoNFP
Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma (Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená fotokópia, listinná forma)
spolu so ŽoNFP
Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A (Stavebný rozpočet víťazného úchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A)
spolu so ŽoNFP
MAS_043 6.4 Oprávnený žiadateľ MAS
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 1 - Identifikácia žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR, alebo potvrdenie, že podnikanie ako SHR trvá nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listin.orig. alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+(ak relevantné). (Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR, alebo potvrdenie, že podnikanie ako SHR trvá nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,sken podpísaného listin.orig. alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+(ak relevantné).)
spolu so ŽoNFP
Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa, sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Plnomocenstvo osoby konajúcej v mene žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Potvrdenie preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Výpis z registra pozemkových spoločenstiev vedeného príslušným okresným úradom – Pozemkový a lesný odbor sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) (Výpis z registra pozemkových spoločenstiev vedeného príslušným okresným úradom – Pozemkový a lesný odbor sken podpísaného listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné))
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť aktivít a výdavkov realizácie projektu-Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť aktivít a výdavkov realizácie projektu-Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť miesta realizácie projektu-Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení(pozn.č.2)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení))
spolu so ŽoNFP
Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP - sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP - sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení (pozn.č.2)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení))
spolu so ŽoNFP
Potvrd.zdravotných poisťovní o úhrade poistného na zdrav. poist. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného orig.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné). (Potvrd.zdravotných poisťovní o úhrade poistného na zdrav. poist. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP, sken listinného orig.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné).)
spolu so ŽoNFP
Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. (Splátkový kalendár (ak relevantné), predkladá sa sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Dokument preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné) (Dokument preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (relevantné len v prípade, že informácie v príslušných registroch nie sú korektné))
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Podmienka, že žiadateľ nie je v likvidácii (pozn.č.1)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP(tab.č.15 Čestné vyhl.žiad.;štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási,že voči nemu nie je vedené konk.konanie,reštrukt.konanie,nie je v konkurze alebo v reštrukt.).Bez osobitného dokumentu. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektr.podobe. (Formulár ŽoNFP(tab.č.15 Čestné vyhl.žiad.;štatutárny orgán žiadateľa záväzne vyhlási,že voči nemu nie je vedené konk.konanie,reštrukt.konanie,nie je v konkurze alebo v reštrukt.).Bez osobitného dokumentu. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektr.podobe.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Právna forma
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku je uvedený pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku je uvedený pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-Žiad.nebol právopl.odsúd. za tr.čin korupcie,za tr.čin poškodz. finanč.záujmov EÚ,za tr.čin legalizácie príjmu z tr.činnosti,za tr.čin založ.,zosnovania a podpor. zločin.skup.,alebo za tr.čin machinácie pri VO a ver.dražbe(pozn.č.4)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+) (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+))
spolu so ŽoNFP
Oprávnenosť žiadateľa-žiadateľ,ktorým je práv.osoba,nemá právopl. rozsud. uložený trest zákazu prijímať dotácie a/alebo subvencie,trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu činn. vo VO podľa osob.predp.(pozn.č.3)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 3 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Potvrd.kraj.inšp.práce nie staršie ako3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,možnosť využiť integr.akciu Získanie inf.zo zoznamu práv.osôb porušujúcich zákaz neleg.zamestnávania v ITMS2014+Bez osobitného dokumentu.Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektr.podobe (Potvrd.kraj.inšp.práce nie staršie ako3 mes.ku dňu predloženia ŽoNFP,možnosť využiť integr.akciu Získanie inf.zo zoznamu práv.osôb porušujúcich zákaz neleg.zamestnávania v ITMS2014+Bez osobitného dokumentu.Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektr.podobe)
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienka realizácie investície na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
"Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6 - Miesto realizácie projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej ani písomnej podobe. " ("Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 6 - Miesto realizácie projektu) Žiadateľ nepredkladá k ŽoNFP osobitný dokument (prílohu) potvrdzujúci splnenie tejto podmienky. Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej ani písomnej podobe. ")
spolu so ŽoNFP
Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa) (Formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa))
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis (pozn.č.5)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov-Podmienky vyplývajúce osobitných predpisov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Spôsob financovania-Intenzita pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Spôsob financovania-Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku (EÚ+ŠR)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP
Spôsob financovania-Spôsob financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2. (Forma a spôsob preukázania splnenia PPP je uvedená pri opatrení/podopatrení v kapitole 1.2.2.)
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • 31800394 - "Cyklokoalícia"
 • 42309204 - "ESC - EDU SK CONSULT"
 • 36117102 - "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť
 • 42265452 - "Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku"
 • 36600423 - "HZ Metal s.r.o."
 • 42173558 - "Inštitút praktickej žurnalistiky"
 • 42178452 - "Klub aktívneho myslenia"
 • 42031222 - "Kocúrkovo"
 • 31870007 - "KOMPLEX", záujmové združenie obcí
 • 42306574 - "KRK"
 • 42062969 - "M@M"
 • 51063913 - "Malí šampióni"
 • 42344662 - "Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva"
 • 37907387 - "MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí
 • 42338352 - "Mikroregión Hurbanovo"
 • 42396336 - "Národná recyklačná agentúra Slovensko"
 • 30851581 - "Občianske združenie ESPRIT"
 • 42302790 - "Právo a povinnosť"
 • 50590693 - "PRO SKIZP - Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov"
 • 30803781 - "Projekt Fórum" - občianske združenie
 • 42273102 - "Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie"
 • 42322588 - "S.P.T. mladých ľudí"
 • 50825909 - "starter, o. z."
 • 37893670 - "STAV-GEO"
 • 42024471 - "Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "
 • 00607371 - "Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava"
 • 45343217 - "webKeeping" družstvo
 • 50961276 - "Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu"
 • 36105945 - "Združenie obcí Most priateľstva - Hídverő Társulás"
 • 42202680 - "Združenie občanov miest a obcí Slovenska"
 • 46520465 - ((e)) emottion, s.r.o.
 • 51141949 - (f)ITcubator n.o.
 • 46995498 - 1. Humenská, a.s.
 • 36460869 - 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
 • 64123693 - 1.ZO ČSOP Valašské Meziříčí
 • 50618563 - 1113 Bojnice s.r.o.
 • 42019648 - 1115
 • 44503091 - 12345, s.r.o.
 • 03184528 - 13pro s.r.o.
 • 50683071 - 1MillionArt s.r.o.
 • 45944601 - 247 services, s.r.o.
 • 44306873 - 247.sk, s.r.o.
 • 50663640 - 29 Teaam s.r.o.
 • 36603601 - 2BCognitus s.r.o.
 • 35912812 - 2ip Printing Solutions s. r. o.
 • 36504700 - 2J s.r.o.
 • 47379634 - 2M Advisory&Consulting, s. r. o.
 • 43842526 - 2R Invest s. r. o.
 • 45293619 - 3 Energy, s.r.o.
 • 50598911 - 3D Catch s.r.o.
 • 50547208 - 3D reklamy, s. r. o.
 • 50811754 - 3D STYLE s.r.o.
 • 50543261 - 3D Technologies, s.r.o.
 • 50675681 - 3DM
 • 50130145 - 3E MILL a. s.
 • 45312745 - 3M Services, s.r.o.
 • 46981128 - 3MDR s.r.o.
 • 46641769 - 3Mpro, s.r.o.
 • 47972939 - 3S plus s.r.o.
 • 45389616 - 3SC, s. r. o.
 • 46024221 - 3Vmedia, s.r.o.
 • 45573867 - 4 Diamonds s. r. o.
 • 35976063 - 4from media, s.r.o.
 • 47725401 - 7xx, s.r.o.
 • 50744178 - 99 digital, s.r.o.
 • 36487813 - A & D GLOBAL BUSINESS RELATIONS, s.r.o.
 • 36417696 - A & T Services, s.r.o.
 • 46941657 - A Keramika Bardejov, s.r.o.
 • 00650820 - A X A , spol. s r.o.
 • 50102966 - A-DI, n.o.
 • 45740968 - A-megan, n.o.
 • 50848666 - A-Power, s.r.o.
 • 31617034 - A-Z LOKOMAT, s.r.o.
 • 36626449 - A-Zenit s.r.o.
 • 36179337 - A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
 • 46230351 - A.M.T. Industry s.r.o.
 • 51024993 - A.P.I., s. r. o.
 • 47021845 - A.S.C. Engineering, s. r. o.
 • 47696656 - A.S.D. Devils, s.r.o.
 • 45352232 - A&C Solutions s.r.o.
 • 35746211 - A&T Transport, s.r.o.
 • 31411665 - A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
 • 46381473 - A3 Design, s. r. o.
 • 44319533 - A3 Soft Bratislava s. r. o.
 • 30853435 - A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
 • 50646826 - A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
 • 48004723 - AAH PLASTICS s.r.o.
 • 46595104 - AB Basic Company s. r. o.
 • 47727497 - ABAST, s.r.o.
 • 46640231 - AbbVie s. r. o.
 • 31346871 - ABC Food Machinery spol. s r.o.
 • 44113811 - ABC plus Nitra s.r.o.
 • 45950873 - ABCreative s.r.o.
 • 51792541 - Abeceda Radosť sa učiť
 • 45907731 - ABECEDY spol. s.r.o.
 • 47608331 - ABEline s.r.o.
 • 36622036 - ABILITY, s.r.o.
 • 46434135 - Absolute Co. spol. s r. o.
 • 31755976 - Academia Istropolitana Nova
 • 42005868 - Academic Research Centre
 • 48413615 - ACADEMY - občianske združenie
 • 45682283 - ACCARDI EUROPE, s. r. o.
 • 36361623 - Accelera Networks s.r.o.
 • 28614950 - ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
 • 46268502 - accurate s.r.o.
 • 42110840 - ACENA
 • 35825952 - ACORD s.r.o.
 • 35829583 - ACP AuComp, s.r.o.
 • 36779920 - Acrea s.r.o.
 • 50439405 - Acreativ s.r.o.
 • 36582298 - ACS spol. s r.o., Spišská Nová Ves
 • 36773760 - ActiveNet, s.r.o.
 • 36043532 - ActivIT, s.r.o.
 • 50616994 - Activity J+M s.r.o.
 • 46702644 - ACTIVITY MEDIA, s.r.o.
 • 36482595 - AD - PRODUKT s.r.o.
 • 50316451 - AD company, s.r.o.
 • 46301038 - AD control, s.r.o.
 • 45736031 - Ad usum, n.o.
 • 45724482 - Adamas Alliance, s.r.o.
 • 43886418 - ADAM´S Consulting, s.r.o.
 • 46796045 - Adbee digital s. r. o.
 • 47812699 - AdBird.sk, s.r.o.
 • 36564168 - ADC MEDIA a.s.
 • 36558117 - ADEVEC s.r.o.
 • 46715894 - Adifex, a. s.
 • 34125663 - ADIVIT, spol. s r.o.
 • 35850213 - ADOM. M STUDIO, s.r.o.
 • 50669656 - Adonis & Narcis, s.r.o.
 • 45743631 - Adores n. o.
 • 31575005 - ADP, s.r.o.
 • 30804850 - ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie
 • 36059153 - Adria Gold Slovakia, spol.s r.o.
 • 34920528 - Adrián Nagy-ADOREX
 • 43010601 - Adriana Vavreková - Opatrovateľské centrum Drobček
 • 47596091 - Advanced Devices Research Labs s.r.o.
 • 36816621 - Advanced Diagnostic Focus s. r. o.
 • 50456458 - ADVENTIM n.o.
 • 35968087 - ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50183401 - Advokatska kancleária JUDr.Vladimír Stanko
 • 46817913 - AEFES INDUSTRY, s. r. o.
 • 50109103 - AERO MOTOR MILITARY CLUB
 • 31416357 - AERO SLOVAKIA a.s.
 • 46278320 - AerobTec, s. r. o.
 • 46232036 - AeroMobil Prototyping, s.r.o.
 • 47257083 - AeroMobil R&D, s. r. o.
 • 30223148 - AEROSPOOL, spol. s r.o.
 • 65276060 - AERPLAST s.r.o.
 • 50286081 - Aevis n.o.
 • 36131253 - AFCEA Slovakia
 • 47428830 - Afinode, s. r. o.
 • 44908709 - AFINOX s.r.o.
 • 50697161 - Afp s.r.o.
 • 35823801 - AG FOIL s.r.o.
 • 36581691 - AGA priemyselný park s.r.o.
 • 50742221 - AGAPA s.r.o.
 • 51907984 - AGARICO s.r.o.
 • 00220451 - AGB Beňuš, družstvo
 • 44570554 - AGB GROUP s.r.o.
 • 44449119 - AGB SERVICE s.r.o.
 • 01318063 - Age Management z.s.
 • 45368309 - Agentúra Európa, s. r. o.
 • 37902504 - Agentúra FÓRUM ŽIVOTA
 • 45744793 - Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o. Agency for Support of Procurement Innovations, n.o.
 • 31257402 - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o.
 • 30797764 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • 42259266 - Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON
 • 50155636 - Agentúra Papaver, s.r.o.
 • 31821316 - Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. skrátený názov APZ n.o.
 • 42169011 - Agentúra pre geotermálnu energetiku
 • 45739366 - Agentúra pre rozvoj južného Slovenska
 • 42183677 - Agentúra rozvoja vodnej dopravy
 • 45982007 - AGGER, s.r.o.
 • 47180161 - AGILITY ONE s.r.o.
 • 45904341 - AGILOR, s. r. o.
 • 31982620 - Agnesa Račeková dipl. z.t.
 • 42188318 - AGNITIO
 • 46376101 - agore s. r. o.
 • 36230332 - AGRAX, spol. s r.o.
 • 50194755 - AGRO - JS s.r.o.
 • 45647020 - AGRO - MAX s. r. o.
 • 44087951 - Agro Bistava s. r. o.
 • 36042161 - AGRO CS Slovakia, a.s.
 • 29445787 - AGRO Hrčava s.r.o.
 • 36492787 - Agro Lany, spol. s r.o.
 • 36573906 - Agro Ostrov, s.r.o.
 • 36467430 - AGRO TAMI, a.s
 • 36261050 - AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o.
 • 36462179 - AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.
 • 31645496 - AGRO-IPEĽ, spol. s r.o.
 • 31633625 - AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
 • 36376353 - AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
 • 46425900 - Agrodužstvo Bušince s.r.o.
 • 45611092 - Agrofarma Studenec s.r.o.
 • 47481251 - Agrofarma Záhorany s. r. o.
 • 36858749 - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 • 31679935 - AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica
 • 51216124 - AgroMaPe, s.r.o.
 • 36270458 - Agromart, a.s.
 • 31719627 - AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
 • 42160723 - Agroprameň
 • 44258623 - AGROPRET - PULZ, a. s.
 • 36033499 - AGROSEV, spol. s r.o.
 • 36504351 - AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o.
 • 46406425 - AGROSLUŽBY Kurima s.r.o.
 • 36494534 - AGROSLUŽBY VK Giraltovce, spol. s r.o.
 • 51029766 - AGROTECH SLOVAKIA s.r.o.
 • 36025933 - AGROTOM s.r.o.
 • 46734627 - AHART, s.r.o.
 • 71340815 - AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
 • 48257770 - AI-MAPS s. r. o.
 • 50321790 - AIDE n.o.
 • 51668335 - AIMES s.r.o.
 • 44712006 - AIO tech, s.r.o.
 • 47351993 - AIR SYSTEM s.r.o.
 • 36184845 - AJDAM s.r.o.
 • 50851829 - AJO Invest s.r.o.
 • 45739897 - Akadémia Košice n. o.
 • 42391881 - Akadémia Muzika
 • 37910337 - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 • 00735779 - Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 • 42303940 - Akadémia verejnej správy
 • 45743894 - Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
 • 42347904 - Akadémia vzdelávania Martin
 • 47337915 - AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA s.r.o.
 • 30857091 - Akademická rankingová a ratingová agentúra
 • 26566958 - Akademické centrum studentských aktivit
 • 44893442 - AKCEPTA s.r.o.
 • 48086681 - Ako-investovať s. r. o.
 • 36808547 - AKTIV PRO, s.r.o.
 • 37829416 - Aktívna POHODA
 • 37970984 - Aktívny život, n.o.
 • 31434584 - AKTUÁL, spol. s r.o.
 • 36045047 - ALACO, s.r.o.
 • 36580830 - Albatros Aviation Services s.r.o.
 • 36653781 - Albéa Slovakia, s.r.o.
 • 50570196 - ALBIN OWL s.r.o.
 • 00577235 - Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o.
 • 50095731 - ALCAST - Aluminium Foundry, s.r.o.
 • 37907468 - ALCEDO, spoločnosť pre prírodu a krajinu
 • 50721071 - ALEGRIA s.r.o.
 • 33484155 - Alena Benešová - ODEMA
 • 43486924 - Alena Bernadičová - TEKVIČKA
 • 40343235 - Aleš Nejedlý - AQ13
 • 43868878 - Alexander Vereš
 • 30223041 - ALFA BIO s.r.o.
 • 36403229 - Alfa print, s.r.o.
 • 36230341 - ALFA Slovakia, s.r.o.
 • 14207532 - Alfréd Juríček- KAMENÁR
 • 36254843 - ALFUN sk, s.r.o.
 • 44743025 - ALGAIL s.r.o.
 • 31709851 - ALGMED, s.r.o.
 • 03700216 - Aliance pro regionální rozvoj, z.s.
 • 42268737 - Aliancia združení na ochranu zvierat
 • 30857716 - Aliancia žien - Cesta späť
 • 30809177 - Aliancia žien Slovenska
 • 44461992 - ALIEN studio s.r.o.
 • 47104694 - Aliga, s.r.o.
 • 51048825 - Aliora s.r.o.
 • 46810340 - Alius s.r.o.
 • 28064933 - ALKA Wildlife, o.p.s.
 • 46980644 - All Best s.r.o.
 • 50258630 - ALL for business s.r.o.
 • 50667548 - Allapplication s. r. o.
 • 42168732 - ALLEA, n.o.
 • 46846956 - ALLETTE s. r. o.
 • 36866865 - Allexis s. r. o.
 • 50084666 - Allexis vzdelávacie centrum
 • 35970014 - ALLIA, s.r.o.
 • 35776684 - Allio s.r.o.
 • 50911163 - Allisa s.r.o.
 • 50683942 - ALLOGI s.r.o.
 • 44312253 - AllProjects, s. r. o.
 • 51016486 - AlmaCare s.r.o.
 • 51791919 - ALMATI s.r.o.
 • 45743738 - Alohawai, n.o.
 • 36442020 - ALOSS, s.r.o.
 • 44268041 - ALPHA chocolate DP, s.r.o.
 • 36679801 - ALRO-SLOVAKIA s.r.o.
 • 36525880 - ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.)
 • 47410256 - ALTA VIA, s.r.o.
 • 47433523 - Alter Concept s.r.o.
 • 45925127 - AlternaTiff, s.r.o.
 • 47050284 - ALTEVITA s.r.o.
 • 31664881 - ALTO Slovakia, spol. s r. o.
 • 43801242 - ALTOM Reklama s.r.o.
 • 50469789 - ALTRA, n.o.
 • 31631100 - alu-one SLOVAKIA, s.r.o.
 • 44808763 - ALUMIL SK s.r.o.
 • 31578161 - ALUPLAST s.r.o.
 • 31584322 - ALUPRINT, s.r.o.
 • 46847782 - ALUPROJEKT s.r.o.
 • 47136502 - ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
 • 00617776 - ALYA, s.r.o.
 • 45745269 - Alžbetin dom n.o. Klčov
 • 35581131 - ALŽBETKA, n. o.
 • 42401666 - Amade
 • 50632540 - „AMADEO“
 • 45484571 - AMAZON REAL STUDIO s.r.o.
 • 35941731 - AMDEN SK , s.r.o.
 • 45543909 - AMEON s.r.o.
 • 46801740 - AMERYS, s.r.o.
 • 51790025 - Amesi plus s.r.o.
 • 50991230 - AMESI s.r.o.
 • 44061641 - AMH METAL, s.r.o.
 • 50845870 - Amhof s.r.o.
 • 36235466 - Amicus SK, s.r.o.
 • 51928701 - Ammi s.r.o.
 • 45683379 - Amplio Group s.r.o.
 • 51236541 - AMS n. o.
 • 36352306 - AMT Automatizácia s. r. o.
 • N/A - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Kindergärten
 • ATU37165802 - Amt der NÖ Landesregierung
 • 36470830 - AMTE, spol. s r.o.
 • 31361552 - ANASOFT APR, spol. s r.o.
 • 48306835 - ANCILE s.r.o.
 • 45991961 - Andrascik s.r.o.
 • 31724264 - ANDRE TOPIC, s.r.o.
 • 47739614 - Andrea Gál - GANDRE
 • 34783555 - Andrej Irša - A-studio
 • 44312661 - Andrej Náčin NÁBYTOK
 • 45553297 - Andrej Vreštiak V-KROV
 • 50549693 - ANDREY.fashion, s.r.o.
 • 36534668 - ANEKO SK, a.s.
 • 44536445 - ANEXT, a. s.
 • 31954723 - ANIMA - Domov sociálnych služieb, v skratke "ANIMA- DSS"
 • 44210451 - Anima Group, s.r.o.
 • 48205656 - ANIMA MONT, s.r.o.
 • 36321508 - ANIMA Production s.r.o.
 • 45747407 - ANIMUS, n.o.
 • 45733112 - Anjelské Ruky, n.o.
 • 43871852 - Anna Gogová
 • 35375213 - Anna Kuľková - VK & spol.
 • 37240838 - Anna Maslanová - SANCTO
 • 45637415 - Anna Pavlíková
 • 50696033 - Anna Suchá
 • 50110888 - Annval s.r.o.
 • 36149764 - ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
 • 35865202 - Antbase, s.r.o.
 • 17053781 - ANTEC, s. r. o.
 • 48219339 - ANTEKO Tax a.s.
 • 36380300 - ANTEKO, s.r.o.
 • 44499990 - ANTIK ART s. r. o.
 • 37826051 - ANTIRA
 • 31736971 - ANTISTATIC s.r.o.
 • 33057591 - Anton Dzurilla - SCIFO BUSINESS
 • 48318809 - AntoniaLifestyle28, s.r.o.
 • 42147409 - ANVIL Občianske združenie
 • 46463887 - ANYTIME s.r.o.
 • 50854909 - AO-Dom s.r.o.
 • 44554303 - AP INVESTING SK, s.r.o.
 • 36711225 - AP2 s. r. o.
 • 46305726 - APEKA, s. r. o.
 • 36069680 - APEL
 • 46452532 - Apis Group s.r.o.
 • 30222575 - APIS spol. s r.o.
 • 35787775 - APLIK, spol. s r.o.
 • 46820205 - aplus.sk s.r.o.
 • 47938781 - APN s.r.o.
 • 48018759 - APP development s.r.o.
 • 36493732 - Applied Meters, a.s.
 • 31327257 - APPLIED PRECISION s.r.o.
 • 44999631 - Applipower, s.r.o.
 • 47375469 - Apriority s.r.o.
 • 31716270 - APRO, s.r.o. Trebišov
 • 46323538 - APROMOD, s. r. o.
 • 45743126 - Aptet n.o.
 • 50804154 - AQ13 Ales Nejedly s.r.o.
 • 46338225 - AQUA - team Slovakia s.r.o.
 • 31598722 - AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o.
 • 46964371 - AQUA PROCON s.r.o.
 • 46476521 - AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
 • 50648594 - Aquáčik s.r.o.
 • 36768014 - AQUALAND Slovakia s.r.o.
 • 35795247 - AQUASYSTEM, s.r.o.
 • 50661914 - araca s.r.o.
 • 35832088 - Aragon s.r.o.
 • 50132156 - ARATRON TECHNOLOGIES s.r.o.
 • 47818875 - ARBITAS s.r.o.
 • 43840655 - ARC Design, s.r.o.
 • 31354882 - ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
 • 36094625 - Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha Trnava
 • 35514027 - Arcidiecézna charita Košice
 • 35829036 - Ardaco, a.s.
 • 46363262 - Ardea s.r.o.
 • 50431951 - Ardoo4u s. r. o.
 • 36563871 - ARDOX, s.r.o.
 • 50974513 - AREDO s.r.o.
 • 45513953 - Arena TV, s.r.o.
 • 31363822 - Ares, spol. s r.o.
 • 36204617 - ARET spol. s r.o.
 • 36535117 - ARGIM, spol. s r.o.
 • 50163655 - Arch Caffe, s.r.o.
 • 50436252 - arch. Katarína Garaiová
 • 50459333 - Archa SK, s.r.o.
 • 68081758 - Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 • 00166723 - Archeologický ústav SAV
 • 42389160 - ARCHEOPARK LIPTOV o.z.
 • 44263970 - Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
 • 45535558 - ARISYS, spol. s r. o.
 • 35892391 - ARMSTRONG CC, s.r.o.
 • 46700471 - Armus, spol. s r.o.
 • 36393975 - ARNY CLUB, spol. s r.o.
 • 47445017 - Aroma Marketing s. r. o.
 • 50514768 - ARP MANUFACTORY, s. r. o.
 • 36403431 - ARRIVA Liorbus, a.s,
 • 36214078 - ARRIVA Michalovce, a.s.
 • 36545082 - ARRIVA NITRA a.s.
 • 36545317 - ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
 • 36249840 - ARRIVA Trnava, a. s.
 • 36850772 - Arrow Business Consulting, s.r.o.
 • 37836111 - Ars Boni
 • 30852811 - Ars Poetica
 • 22686215 - Art Direct, z.s.
 • 47326191 - Art Event, s. r. o.
 • 48276448 - Art Pro Plus 03, s.r.o.
 • 46338179 - Art Pro Plus s.r.o.
 • 47242108 - ArtCODE, s.r.o.
 • 50818856 - ARTEMIS PRODUCTION s. r. o.
 • 31666183 - ARTIN, spol. s r.o.
 • 42396808 - ARTISAN
 • 31737595 - artluk plus, s.r.o.
 • 50743589 - artmarket, s.r.o.
 • 36652261 - Arts & Craft, s.r.o.
 • 30787190 - ArTUR
 • 31707041 - Artweger, spol. s r.o.
 • 48038741 - ASAP GROUP + s.r.o.
 • 46799095 - ASARI s.r.o.
 • 45602689 - ASEKOL SK s.r.o.
 • 36409162 - ASGuard security s.r.o.
 • 42266424 - ASIT, o. z.
 • 36756261 - ASL-Tech s.r.o.
 • 35711019 - ASMEA s.r.o
 • 60445831 - Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.
 • 00546151 - Asociace výzkumných organizací, z.s.
 • 00623491 - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
 • 31824994 - Asociácia krajských rád mládeže
 • 42303478 - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
 • 30787238 - Asociácia na ochranu práv pacientov SR
 • 30808405 - Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
 • 31800157 - Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
 • 50626256 - Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
 • 42170460 - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
 • 31797580 - Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
 • 00684040 - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
 • 45756155 - Asociácia pre občiansku spoločnosť
 • 42216354 - Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku
 • 42028701 - Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
 • 35605464 - Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
 • 31803989 - Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
 • 42047617 - Asociácia talianskych reštauratérov na Slovensku - A.T.R.S.
 • 17318505 - Asociácia vydavateľov tlače
 • 42137861 - Asociácia zamestnávateľov Rómov - AZR
 • 17316561 - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • 47526483 - ASOS, s. r. o.
 • 35760419 - Asseco Central Europe, a. s.
 • 27074358 - Asseco Central Europe, a.s.
 • 36196312 - AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r.o.
 • 35978147 - ASTOM ND, s.r.o.
 • 31275991 - ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj
 • 35938277 - ASTROTECH SLOVAKIA s.r.o.
 • 50829408 - AT lab s.r.o.
 • 44691441 - AT VITAL, spol. s r.o.
 • 50077988 - ATASAC - Advanced Technology and Science Applications Centre
 • 36396249 - Atelier-H, s.r.o.
 • 30849993 - ATÉNA - spoločnosť pre rozvoj neformálneho vzdelávania
 • 31722156 - ATIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • 36593117 - ATON simtech spol. s r.o.
 • 45650276 - Atos IT Solutions and Services s.r.o.
 • 42393728 - ATRA
 • 17079241 - ATRIS, spol. s r.o. Snina
 • 51774542 - Atrium Prešov, n.o.
 • 36404489 - ATTACK, s.r.o.
 • 50086120 - Atte ACADEMY n.o.
 • 46677933 - Atte s.r.o.
 • 50929135 - ATYP SERVIS, s.r.o.
 • 46551735 - Audentes, s.r.o.
 • 46146008 - AUDIOLIGHT, s.r.o.
 • 36800619 - AUDOV spol. s r.o.
 • 43803962 - AUFEER DESIGN SLOVAKIA, s. r. o.
 • 26159031 - AUFEER DESIGN, s. r. o.
 • 46897615 - Aukcie.sk s. r. o.
 • 50525484 - AuLea s.r.o.
 • 47882476 - AUSYS s.r.o.
 • 47477873 - AuthorChance productions s.r.o.
 • 31821553 - Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia, skrátený názov Autisti n. o.
 • 17329477 - AUTO - IMPEX spol. s r.o.
 • 36581704 - Auto Market Experts, s.r.o.
 • 36509400 - Auto Trend Bus, s.r.o.
 • 31643884 - Autobusová doprava Púchov, a.s.
 • 36408905 - AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o.
 • 00615196 - AUTOCOM s.r.o.
 • 50831828 - AUTOkomplet BJ s.r.o.
 • 44523556 - AUTOMATICA s. r. o.
 • 47093447 - AUTOMATIZÁCIA REHO, s.r.o.
 • 37840312 - Automobilový klaster Slovensko
 • 47824042 - AUTOMOX s.r.o.
 • 51991942 - Autopulz 1 s.r.o.
 • 50976141 - Autopulz Lipany s.r.o.
 • 50227173 - Autoškola LARA s.r.o.
 • 35946199 - AVAKS-NÁBYTOK s.r.o.
 • 31318967 - AVANS s.r.o.
 • 50640135 - Avantle s. r. o.
 • 43881548 - AVC Raková, a. s.
 • 47069813 - AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50317016 - AVENI BB, s.r.o.
 • 45357323 - AVOS TRADE s.r.o.
 • 50727184 - AWP,s.r.o.
 • 36509981 - AWT, s.r.o.
 • 27823253 - Axioma Europe, a.s.
 • 47534371 - AXIOMA Košice, s.r.o.
 • 34118802 - AXON PRO s.r.o.
 • 31387811 - AXON PRO, s.r.o.
 • 31442901 - Axxence Slovakia s.r.o.
 • 46537856 - AZET SERVIS s.r.o.
 • 46911120 - AZOTER Trading s.r.o.
 • 51810565 - Azoty SK, s.r.o.
 • 36069442 - AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka
 • 31377637 - B - W - T plus, s.r.o.
 • 46341676 - B & J Finance, s.r.o.
 • 46811826 - B-Solutions s.r.o.
 • 36587591 - B.L.B. SPED, s.r.o.
 • 48267180 - B.L.M. s.r.o.
 • 46338161 - B&B Business Solutions, s.r.o.
 • 47694912 - B&B DEVELOPMENT, s.r.o.
 • 36567728 - B&B TEAM, s.r.o.
 • 46233849 - B&R GROUP, s.r.o.
 • 47998822 - B4Tec, s. r. o.
 • 45538557 - Babičkin dvor, a.s.
 • 36846104 - BACKBONE, s.r.o.
 • 36248436 - BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
 • 44487720 - BAGPRESS, s.r.o.
 • 36432741 - BAJAKOV, s.r.o.
 • 50504002 - Báječné kvety s. r. o.
 • 42194431 - Bakomi
 • 47078171 - BALANCED HR s.r.o.
 • 36086967 - Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch
 • 48102903 - BALTEUS spol. s r.o.
 • 36537608 - BAMIPA, s.r.o.
 • 45323259 - Bán s.r.o.
 • 47158972 - banet s. r. o.
 • 45017247 - Banskobystrický geomontánny park
 • 36352802 - Banskobystrický pivovar, a.s.
 • 37828100 - Banskobystrický samosprávny kraj
 • 45975710 - BARANI DESIGN, s.r.o.
 • 36217085 - BarCom spol. s r.o.
 • 45948585 - Bardejovská mliekareň s.r.o.
 • 43910351 - Bardejovská pekáreň s.r.o.
 • 00619621 - Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik
 • 36476277 - BARDTERM,s.r.o.
 • 00323942 - Baška
 • 47523140 - BAU BUILDING SK s.r.o.
 • 46033548 - BAUEN s.r.o.
 • 50351699 - BAUIMPEX Slovakia s.r.o.
 • 47977337 - BAXER s.r.o.
 • 36448401 - BAZÁR JPS, s.r.o.
 • 44847092 - BB-AXEL, s.r.o.
 • 36177245 - BBF elektro s.r.o.
 • 46406794 - BBNW s.r.o.
 • 34544062 - Bc. Andrej Gašpar
 • 50117661 - Bc. Tomáš Baľák
 • 36277487 - BCS Slovakia, s.r.o.
 • 36401668 - BD-FOAM, s.r.o.
 • 51085291 - Be Lenka s.r.o.
 • 43767508 - BeArt, s.r.o.
 • 50047230 - Beast Lab s.r.o.
 • 44629281 - BECO, spol. s r.o.
 • 51035405 - Bee Space s. r. o.
 • 36775118 - Beef House, s.r.o.
 • 48075485 - BeeSafe s.r.o.
 • 36751090 - BEHMAR, s. r. o.
 • 44340559 - BEKI Design, s.r.o.
 • 36464350 - BEKY, a.s.
 • 46043241 - belasa IT s.r.o.
 • 36695807 - BELL TEC s.r.o.
 • 35834544 - BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.
 • 31678581 - BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
 • 47886935 - Bellus trade, s. r. o.
 • 44129823 - Beluša Foods s. r. o.
 • 51921162 - BENA SK s. r. o.
 • 47227761 - Benefit Consulting s.r.o.
 • 36299219 - BENET, s.r.o.
 • 45967750 - BENINT, s. r. o.
 • 31655980 - BENOL STEEL a.s. Košice
 • 46107321 - BENOVA, s.r.o.
 • 45637440 - BeOnMind s.r.o.
 • 46369627 - Berbex Trade s.r.o.
 • 50982656 - Bergland s.r.o.
 • 46442880 - BERNUSS s.r.o.
 • 46255371 - BERTMAN s.r.o.
 • 45890315 - BERTOK s. r. o.
 • 31347169 - Beset, spol. s r.o.
 • 44867379 - BESST, s.r.o.
 • 45743436 - Best English Nitra, n.o.
 • 43967388 - BEST MEDIA 08 spol. s r. o.
 • 45513996 - BEST SORTIMENTS, s.r.o.
 • 47660074 - BETA BioTech, s.r.o.
 • 31564518 - BETAMONT s.r.o.
 • 00328952 - Betlanovce
 • 36487091 - BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o.
 • 50546228 - BETON SLOVAKIA s.r.o.
 • 47462621 - Beyond Music s.r.o.
 • 42156548 - BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI
 • 44419881 - Bezpa Consult s.r.o
 • 50115171 - Bezpečný kruh
 • 50270010 - BFT, s.r.o.
 • 36576638 - BFZ TRIO, s.r.o.
 • 45745030 - BG - CENTRUM VÝSKUMU A INOVÁCIí V DREVOSPRACUJÚCOM PRIEMYSLE
 • 36476340 - BGV, s.r.o.
 • 44840314 - BHG Logistika spol. s r.o.
 • 45706361 - Bian s.r.o.
 • 47486465 - BIATEC FOREST s. r. o.
 • 44345151 - BIATEC LASER TECHNOLOGY s. r. o.
 • 43962815 - Bibiana Lukáčová
 • 36142891 - Biblická škola
 • 31609465 - BIC Banská Bystrica, s.r.o.
 • 00323977 - Bidovce
 • 48292176 - Biela hlina, s.r.o.
 • 37986511 - Biela Hora, n.o.
 • 42092167 - Biela voda, n.o.
 • 46772669 - Big Box, s.r.o.
 • 50464299 - BigBean, s.r.o.
 • 46001417 - Bíliková s.r.o.
 • 00627844 - Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
 • 42270596 - BIM asociácia Slovensko
 • 47754346 - Binary Confidence s.r.o.
 • 36013391 - BINEKO, spol. s r.o.
 • 35767715 - BIO 5, s.r.o.
 • 46825282 - BIO energie s.r.o.
 • 47070331 - Bio Háj, s.r.o.
 • 36183628 - BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves
 • 47349522 - BioFarm DS s.r.o.
 • 31442617 - BIOHEM, spol. s r.o.
 • 47998687 - Bioka s.r.o.
 • 60077344 - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • 45329818 - Biomedical Engineering, s.r.o.
 • 50073869 - Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
 • 46849513 - BIOMILA spol. s r. o.
 • 00681725 - BIOMIN, a.s.
 • 48213403 - BIONDE, s.r.o.
 • 45322317 - BIONERGY, a. s.
 • 36517801 - BIONIS s. r. o.
 • 46301071 - BIONOVES, s.r.o.
 • 35917571 - BIONT, a.s.
 • 36723622 - BIOPALIVO, a.s.
 • 26938171 - Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
 • 47340665 - BIOTEC energy servis s.r.o.
 • 44530013 - bioTomal, s.r.o.
 • 50171062 - BIOZOO s. r. o.
 • 51726483 - BISTRO POD VEŽOU PP s.r.o.
 • 50627228 - BIT Technology s.r.o.
 • 50369245 - Bitúnok Čadca, s.r.o.
 • 45253595 - BIZ Consulting, s.r.o.
 • 45315361 - BizLabs, s.r.o.
 • 44174217 - BJ Energy, s.r.o.
 • 50125478 - BK Advise, s.r.o.
 • 45241520 - BK KOVOTRADE s.r.o.
 • 36298859 - BK PARKET, s.r.o.
 • 36275522 - BK, a.s.
 • 50804359 - BKB Holding s.r.o.
 • 35768746 - BKS Úspech, s.r.o.
 • 36772593 - BL project investments s.r.o
 • 44279906 - BL Services, s. r. o.
 • 52095681 - BL-BE Group, s.r.o.
 • 47154675 - BlackBerry, s.r.o.
 • 43010334 - Blažej Jacko
 • 50503987 - Bloomenhandel BK s. r. o.
 • 45354642 - BLUE FACES s. r. o.
 • 47544538 - Blue Magic Picture s.r.o.
 • 43847749 - Blue Note s r.o.
 • 44750536 - Blue one, s. r. o.
 • 47962488 - BlueFish s.r.o.
 • 30222664 - BM-Trans, spol. s r.o.
 • 47606657 - BM&MB s.r.o.
 • 44730659 - BMI Slovakia, s.r.o.
 • 31711758 - BMZ a.s.
 • 50287991 - BN Services s.r.o.
 • 45739251 - BNICE n.o.
 • 47044136 - boARd 3D, s.r.o.
 • 42090806 - BOGASO- modrá planéta
 • 35922087 - BOGUMA, s.r.o.
 • 04129431 - Bohemian Biotech s.r.o.
 • N/A - BOKU - Wasserbaulabor Errichtungs- und Betriebs-Gesellschaft m.b.H.
 • 36235288 - BOMAT s.r.o.
 • 45345783 - BONA OPERA s.r.o.
 • 46119957 - BONAVER s.r.o.
 • 35744740 - boneheadz, a.s.
 • 35919302 - Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
 • 45480842 - Bonnes Solutions, s.r.o.
 • 36528170 - BONUL, s.r.o.
 • 50295951 - BONUM MENTORIS
 • 46025103 - Boonex, s.r.o.
 • 36557293 - BOPAL, s.r.o.
 • 45309299 - Boris McGregor s.r.o.
 • 36031101 - BORITEX - sk s. r. o.
 • 67985939 - Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
 • 36242861 - BOTH, s.r.o.
 • 50802861 - Bould,s.r.o.
 • 50418645 - Bowling Academy, s.r.o.
 • 36332151 - BOZPO s.r.o
 • 34146237 - BPM Consulting, s.r.o.
 • 47250101 - BPS VLČKOVCE, s. r. o.
 • 45979324 - BPV SERVIS SLOVAKIA s. r. o
 • 45892920 - BQR s. r. o.
 • 46882936 - BRAIN:IT s. r. o.
 • 47229616 - Brainware s. r. o.
 • 36830381 - BRAMI TRADE s.r.o.
 • 42150566 - Brána Jn 10,9
 • 51027704 - BRANDI s.r.o.
 • 35903384 - Brandy, s.r.o.
 • 41241240 - Branislav Konečný - FOTOATELIÉR
 • 43205445 - Branislav Šabík - KOVO
 • 37549464 - Branislav Valek - ELVEX
 • 45383839 - BRANKO SLOVAKIA, a.s.
 • 47580330 - BRANO s.r.o.
 • 46563091 - BRANTIA, s. r. o.
 • 00304603 - Bratislava - mestská časť Jarovce
 • 31780521 - Bratislavská arcidiecézna charita
 • 35850370 - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 31771815 - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 • 51000407 - Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
 • 36063606 - Bratislavský samosprávny kraj
 • 36057789 - Brezno industry, s.r.o.
 • 36589519 - BRIDGE - EU, s.r.o.
 • 45954054 - BRIDGE-CNC, s.r.o.
 • 37802763 - BRIEŽDENIE
 • 36777633 - Bright, s.r.o.
 • 50912259 - BRIQSS Slovakia s.r.o.
 • 50703374 - BRO-STEEL s.r.o.
 • 46336150 - BROBERG s.r.o.
 • 50141457 - BROFIN education, s.r.o.
 • 50706217 - BrokerSoft s.r.o.
 • 36266957 - BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
 • 44572620 - Brunwin s. r. o.
 • 44533870 - BRUTTO, s.r.o.
 • 44935617 - BRUVO Slovakia, s.r.o.
 • 00317101 - Brvnište
 • 36040690 - Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
 • 36237809 - BS ACOUSTIC, s.r.o.
 • 47400463 - BS group SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36301621 - BSC Line s.r.o.
 • 36187828 - BSH Drives and Pumps s.r.o.
 • 31401813 - BSP Sizar, s. r. o.
 • 44311249 - BSystems, s.r.o.
 • 51019965 - BT holding, s.r.o.
 • 45980306 - BTE, s.r.o.
 • 47619503 - BTI s. r. o.
 • 35827637 - BTW s.r.o.
 • 46312153 - BTX, s.r.o.
 • 36029815 - BUČINA ZVOLEN, a.s
 • 42052581 - BUDÚCNOSŤ, n.o.
 • 45254389 - BUILDINGS CITY ,s.r.o
 • 36445461 - BUKOCEL, a.s.
 • 43806643 - BUKÓZA ENERGO, a.s.
 • 36445266 - BUKÓZA Export-Import, a.s.
 • 36450847 - BUKÓZA HOLDING, a.s.
 • 31666442 - BUKÓZA INVEST spol. s r. o.
 • 31720129 - Bukóza Progres, s.r.o.
 • 45772061 - Bunka pre život
 • 50869108 - BURAN company s.r.o.
 • 50196383 - BURDA PAPIER s.r.o.
 • N/A - Burgenländischer Müllverband
 • 36030686 - BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.
 • 35556439 - BURÓD, združenie obcí
 • 31693113 - BUS KARPATY spol. s r.o.
 • 50853422 - BUSINESS BROTHERS s.r.o.
 • 46250841 - BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o.
 • 36268232 - butteland s. r. o.
 • 36569348 - BV MUSIC s.r.o.
 • 46673644 - BVT s.r.o.
 • 50389670 - BW Hydraulics a.s.
 • 46460357 - Bystrík Holeček
 • 31596908 - BYTES, s.r.o.
 • 31445918 - Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
 • 48318965 - C & F ALL FOR FINANCIAL s.r.o.
 • 36010642 - C m c, spol. s r.o.
 • 46246436 - C-COMMERCE, s. r. o.
 • 47710080 - C.E.G. invest plus, s.r.o.
 • 44131356 - C.E.G. invest, spol. s r.o.
 • 35780886 - C.E.N. s.r.o.
 • 46590684 - C+ media s. r. o.
 • 34125591 - c2i s.r.o.
 • 44703929 - Cable Connect s.r.o.
 • 46750649 - Cafes Costa Dorada, s.r.o.
 • 35829231 - CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • 35748320 - CALENDULA, a.s.
 • 48106569 - Callosum
 • 50402048 - Caltik Bros. s.r.o.
 • 36656194 - camil, s. r. o.
 • 31576303 - CANBERRA - PACKARD, s.r.o.
 • 31378854 - CANEX, spol. s r. o.
 • 35803916 - CANTON spol. s r.o.
 • 47902442 - CapaHR s. r. o.
 • 47703865 - CAPITULUM PLUS s.r.o.
 • 50822926 - Carbonweb,s.r.o.
 • 47595116 - CarDet.SK s.r.o.
 • 36336718 - CAREER, s.r.o.
 • 50095706 - CareWave s.r.o.
 • 36198749 - Carmeuse Slovakia, s.r.o.
 • 50542214 - CARTHAGO
 • 42340039 - CASSIOPEA EU/SK
 • 50522426 - CASSIOPEA s.r.o.
 • 36575747 - CASSOVIA HARDWARE, s.r.o.
 • 45745501 - Cassovia Life Sciences
 • 36195332 - CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
 • 36303917 - CASTILL, s.r.o.
 • 45433755 - Cathedra, s.r.o.
 • 36323845 - CB agency, s. r. o.
 • 36754749 - CBS spol, s.r.o.
 • 46509500 - CCC Slovakia, s. r. o.
 • 45558388 - CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
 • 36040606 - CDL, spol. s r.o.
 • 36791385 - CE.M.-TECH, spol. s r.o.
 • 47350164 - CEELABS s.r.o.
 • 46903917 - CEHY s.r.o.
 • 37992741 - Cech hostinských, vinárov a gastronómie
 • 42306671 - Cech kachliarov
 • 34028307 - Cech zváračských odborníkov
 • 47712899 - CEIT Engineering Services, s.r.o.
 • 35728256 - CEIT Technical Innovation, s.r.o.
 • 44964676 - CEIT, a.s.
 • 42053366 - CELIM Slovakia - Centrum excelentnosti v oblasti logistiky, informácií a manažmentu
 • 50529935 - CELION s. r. o.
 • 48315800 - Cell Core Laboratory s.r.o.
 • 36058971 - CELPO, spol. s r.o.
 • 43895999 - CEMART, s.r.o.
 • 35891823 - CeMS, s.r.o.
 • 45025495 - Centaurus, občianske združenie
 • 36053694 - CENTEX RS, spol. s r.o.
 • 31384986 - Centire Research s.r.o.
 • 36866857 - Centire s. r. o.
 • 47611880 - Central Europe Machining & Assembling Company, s. r. o., v skratke CEMAC, s. r. o.
 • 75063638 - Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
 • 27744485 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
 • 46190902 - Centraleuropean Biotech Institute s. r. o.
 • 36847488 - Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.
 • 17772672 - CENTRUM B s.r.o.
 • 00679089 - Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie
 • 00490890 - Centrum biovied SAV
 • 44994575 - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 • 35998407 - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
 • 34058028 - Centrum environmentálnych aktivít
 • 52052192 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.
 • 51923424 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.
 • 45741034 - Centrum Koburgovo, n.o.
 • 35988509 - Centrum komunitného organizovania
 • 37817132 - Centrum komunitných technológií
 • 31821791 - Centrum MEMORY n.o.
 • 50057251 - CENTRUM MONTESSORI DOLNÝ KUBÍN
 • 42194954 - Centrum opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov KLINGER
 • 37958593 - Centrum osvety a poradenstva - doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie
 • 26995140 - Centrum pasivního domu, z.s.
 • 37945050 - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Partizánska 1057, Snina
 • 42166713 - Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o.
 • 45742812 - Centrum pomoci Kalná n.o.
 • 37983792 - Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. (skratka CPV, n. o.)
 • 30798841 - Centrum právnej pomoci
 • 31770983 - Centrum pre európsku politiku
 • 31821871 - Centrum pre filantropiu n.o. v angl.jazyku Center for Philanthropy n.o. skrátený názov CpF n.o.
 • 45743801 - Centrum pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, n.o.
 • 42225868 - Centrum pre otvorenú politiku
 • 42037166 - Centrum pre podporu rozmanitosti a inklúzie
 • 50091069 - Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o.
 • 42067570 - Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin
 • 31794386 - Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu
 • 36081370 - Centrum pre rozvoj energetiky
 • 37921959 - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
 • 36856738 - Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
 • 50976044 - Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadé
 • 04095316 - Centrum pro regionální rozvoj České republiky
 • 36404365 - Centrum Prosperity, s.r.o
 • 37888048 - Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
 • 37890778 - Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári - Regionálna rozvojová agentúra
 • 42310482 - Centrum rozvoja banskobystrického kraja
 • 41694287 - Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR, z.s.
 • 42210224 - Centrum Skalka, o.z.
 • 36096555 - Centrum Slniečko, n.o.
 • 00351717 - Centrum sociálnych služieb
 • 00695424 - Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
 • 42193222 - Centrum sociálnych služieb KA
 • 17066735 - Centrum sociálnych služieb LÚČ
 • 45743118 - Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.
 • 00596795 - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 • 42242282 - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova1, Košice
 • 42137004 - Centrum účelových zariadení
 • 51435098 - Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o.
 • 50139843 - Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov: Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o., skrátený názov: CVI Banská Bystrica, n.o.
 • 00151882 - Centrum vedecko-technických informácií SR
 • 35544678 - Centrum voľného času Sečovce
 • 00804932 - Centrum výcviku Lešť
 • 36767654 - Centrum výskumu a inovácií, s.r.o.
 • 37924354 - Centrum vzdelávania GESTUS, n. o.
 • 35982543 - Centrum vzdelávania neziskových organizácií
 • 31425453 - CERES s.r.o.
 • 50608410 - CEROGEMA, n. o.
 • 31420915 - Certipo spol. s r. o.
 • 47249196 - CESARes, s.r.o.
 • 36119571 - CESTA n.o.
 • 35551852 - Cesta nádeje
 • 45743673 - Cesta sv. Františka z Assisi, n.o.
 • 31563732 - Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
 • 36580058 - CESTY SK s.r.o.
 • 36757535 - CEZO spol. s r.o.
 • 50884328 - CF Plastics s.r.o.
 • 36489883 - CI REGIO, spol. s r.o.
 • 36612367 - CINEMAX, a.s.
 • 36428469 - CIPI, s.r.o.
 • 37796046 - Cirkevná spojená škola
 • 42071399 - Cirkevná spojená škola
 • 42040655 - Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Kom
 • 31825729 - Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
 • 35555912 - Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
 • 30809193 - Cirkevná základná škola Narnia
 • 37813056 - Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
 • 42027136 - Cirkevná základná škola s materskou sv. Faustíny
 • 37942123 - Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla
 • 42090741 - Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča
 • 37878191 - Cirkevná základná škola sv. DEMETRA
 • 36147150 - Cirkevná základná škola sv. Gorazda
 • 37894323 - Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci
 • 31942202 - Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa
 • 31942806 - Cirkevná základná škola sv. Juraja
 • 17151503 - Cirkevná základná škola sv. MICHALA
 • 31942601 - Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla
 • 42242533 - Cirkevná základná škola sv. Štefana - Szent István Egyházi Alapiskola, časť Dvorníky 88, Dvorníky-Včeláre
 • 37795988 - Cirkevná základná škola sv.Martina v Radaticiach
 • 31906931 - Cirkevný Detský domov Potôčik
 • 31902529 - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe
 • 34017054 - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lubina
 • 34006800 - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra - Kráľová
 • 30687446 - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňava
 • 46797432 - CIT, General Engineering s.r.o.
 • 46797459 - CIT, Tools Engineering s.r.o.
 • 44257848 - citadelo s. r. o.
 • 46560661 - CITO Digital s.r.o.
 • 46216626 - City Baby Care, s.r.o.
 • 45368864 - CITY OF ART, s.r.o.
 • 35955511 - City TV, s.r.o.
 • 42142814 - Citybabycare, o.z.
 • 42178649 - CIVITA CENTER
 • 31366848 - CKV Consult, s.r.o.
 • 50477170 - CLAUSUS, s.r.o.
 • 36485942 - Clean Air Service, s.r.o.
 • 50038443 - Clear Coffee s.r.o.
 • 44241402 - Clear Energy Slovakia, a.s.
 • 47585498 - Clever Frame Slovakia, s. r. o.
 • 46926771 - clickmedia, s. r. o.
 • 47450827 - Clinical Research Associate Slovakia s.r.o.
 • 47453010 - Clinical Trials Services s.r.o.
 • 50061658 - CLIVIA 1975 s.r.o.
 • 36017281 - CLK, spol. s r.o.
 • 46731610 - Cloud-IT s. r. o.
 • 42213517 - Club Gerlach, o.z.
 • 44782845 - Clublife, s.r.o.
 • 46979689 - CLV s.r.o.
 • 46818146 - cm project, s.r.o.
 • 36594911 - CMF Slovakia s.r.o.
 • 47356316 - CMI - Consulting, s.r.o.
 • 31622780 - CMK, s.r.o.
 • 35810408 - CNC, a.s.
 • 45421153 - CNS EuroGrants s.r.o.
 • 46124764 - Coan Solutions s. r. o.
 • 46401636 - COBAK, s.r.o.
 • 44413301 - COBRA BAUART, s.r.o.
 • 36253995 - COFFEA Drinks, s.r.o.
 • 31690378 - Cofin, a.s.
 • 36190675 - COLAR, s.r.o.
 • 50787233 - Collartech, s.r.o.
 • 46308032 - COLORgrafik, spol. s r. o.
 • 47089849 - ColosseoEAS, a.s.
 • 45741620 - COM STAR n.o.
 • 47456639 - combajn s. r. o.
 • 45261075 - Comitium, spol. s r.o.
 • 46942475 - COMMAS Consult s.r.o.
 • 31659551 - COMMERC SERVICE spol. s r.o.
 • 44191758 - COMORRA SERVIS
 • 50736094 - Compact Business s.r.o.
 • 46511903 - COMPACT izol s.r.o.
 • 50087134 - Compagra s.r.o.
 • 44860820 - Complete Solutions, s. r. o.
 • 50236610 - ComRebars Slovakia, s.r.o.
 • 35944340 - Comsultia s.r.o.
 • 47193000 - Conceptools s.r.o.
 • 36032930 - Confal a.s.
 • 42264391 - CONSULT SERVICE,o.z.
 • 44798075 - CONSULTEST s.r.o. - organizačná zložka
 • 36403296 - CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.
 • 50245058 - consulting media s.r.o.
 • 45714533 - Contax Sk, s.r.o.
 • 44160062 - CONTI engineering, s.r.o.
 • 50507338 - CONTINENS, s.r.o.
 • 36633623 - Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
 • 31575862 - CONTRAX PLUS, spol. s r.o.
 • 34099867 - CONVERTIS, s.r.o.
 • 31687661 - COOP - TATRY, s.r.o.
 • 00169111 - COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
 • 00168637 - COOP PRODUKT SLOVENSKO
 • 35809701 - COOPBOX Eastern, s.r.o.
 • 50205269 - COPLAS Technologies, s.r.o.
 • 45310106 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
 • 47182393 - Copy.sk, s.r.o.
 • 45382981 - COPYVAIT s.r.o.
 • 47006021 - CORADO TRAVEL, spol. s r.o.
 • 35859334 - CORD BLOOD CENTER, s.r.o.
 • 47890495 - Cord Blood Transplant Center s. r. o.
 • 47098163 - CoreSys s.r.o.
 • 43884644 - CORETA, a.s.
 • 47422165 - CorpAssist s.r.o.
 • 44958706 - Corporate Financial Consulting, s. r. o.
 • 44053029 - Cortina, s.r.o.
 • 36232513 - COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
 • 31588794 - COSTRUO, spol. s r.o.
 • 50673025 - Costumepark, s. r. o.
 • 34121641 - Cover 3S, s.r.o.
 • 50356038 - CoWorking Banská Bystrica
 • 31609872 - CPB, spol. s r.o.
 • 35888512 - CPBA s.r.o.
 • 47559756 - CQS Slovakia k.s.
 • 35802669 - Crayon, s.r.o.
 • 50299867 - CREA:THINK s. r. o.
 • 44758863 - Cread Studio, s.r.o
 • 45974403 - CREATE.SK, s.r.o.
 • 47966173 - Creative Decor, s.r.o.
 • 35583461 - Creative Industry Košice, n.o.
 • 50674218 - Creative Print Start-up, s.r.o.
 • 46132856 - CREATIVE PRO (KE) s.r.o.
 • 35968702 - CREATIVE PRO a.s.
 • 44575173 - CREATIVE PROspective s.r.o.
 • 35805234 - CREDIT GLOBAL, s.r.o.
 • 36677922 - CreditCall, s.r.o.
 • 52107132 - CREDO-LD s. r. o.
 • 45566844 - CReS, s.r.o.
 • 42307490 - CREST - Centre for Renewable Sources
 • 50718614 - CRM solution s.r.o.
 • 47612100 - CROMO NB International s.r.o.
 • 35942134 - Cronson, s.r.o.
 • 45842795 - Crossline Media Services, s. r. o.
 • 46569448 - CROSSROADS SLOVAKIA s.r.o.
 • 31634303 - CRT ELECTRONIC s.r.o.
 • 47384247 - Cruiser Aircraft EU, a.s.
 • 36578797 - CRYOSOFT spol. s r.o.
 • 46416099 - CRYSTALEX, s.r.o.
 • 45545367 - CS print, s. r. o.
 • 47876247 - CS-FEM s.r.o.
 • 44101937 - CS, s.r.o.
 • 42126185 - CSAVAR
 • 36206016 - CSM - STAV s.r.o.
 • 50720350 - CSM Industry s.r.o.
 • 36795194 - Cstudios, s.r.o.
 • 45684901 - CTRL s.r.o.
 • 36254029 - CUKRÁRSKA VÝROBA FILOVÁ s.r.o.
 • 50834207 - Cultify s. r. o.
 • 47094494 - CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o.
 • 45577889 - CURA BONORUM s.r.o.
 • 45746877 - Custodia,n.o.
 • 36217760 - CWT Metal s.r.o.
 • 37887831 - CYPRIAN, n.o.
 • 47422548 - Cypron Interactive s.r.o.
 • 45562725 - Cypronia s.r.o.
 • 47184531 - CZECHPOINT s.r.o.
 • 00311464 - Čachtice
 • 46727485 - ČEDOPOL s.r.o.
 • 46186484 - ČECHOVO, s. r. o.
 • 36395552 - ČEMAT, s.r.o.
 • 00025798 - Česká geologická služba
 • 65353391 - Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
 • 00027383 - Česká televize
 • 68407700 - České vysoké učení technické v Praze
 • 72536381 - Česko - slovenský průmyslový klastr
 • 70435570 - Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Kyjov
 • 69725691 - Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Ostrožská Nová Ves
 • 50082001 - Človek v ohrození, n.o.
 • 35704713 - ČSOB Leasing, a.s.
 • 00183521 - D e t s k ý d o m o v
 • 50919270 - D.P. s.r.o.
 • 50699041 - D&B Consult s.r.o.
 • 50959131 - D&I Group, s.r.o.
 • 44561504 - D&J Design s.r.o.
 • 36783099 - D&T Solutions, s.r.o.
 • 36868051 - D13, s. r. o.
 • 44886021 - DAG SLOVAKIA, a. s.
 • 36494909 - DACHCOM, s.r.o.
 • 50841220 - dakoda s.r.o.
 • 47134861 - Dalno s.r.o.
 • 36441449 - Dalno Trade, s.r.o.
 • 45928886 - Damaškovič s.r.o.
 • 35844272 - DAMEA Media s.r.o.
 • 46695184 - Dammad s.r.o
 • 43598749 - Dana Brixová
 • 36417939 - DANDELION, s.r.o.
 • 34289950 - Daniel Karas K & K Trans, špedícia a doprava Dovalovo
 • 44044887 - DANIELSON, s.r.o.
 • 36473162 - DANNAX spol. s r.o.
 • 47053917 - Danube LNG, európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 • 31412726 - DANUBIA a.s.
 • 47514426 - Danubia Energy s.r.o.
 • 35887061 - Danubia NanoTech, s.r.o.
 • 17643732 - DANUBIUS spol. s r.o.
 • 47499524 - DANVILLE s.r.o.
 • 27775585 - DAP Services a.s.
 • 30814081 - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
 • 36848751 - DAQE Slovakia s.r.o.
 • 31414591 - DARCUS, a.s.
 • 48411299 - Daria o.z.
 • 33772851 - Darius Starustka
 • 36053121 - DARNER s.r.o.
 • 46993011 - DASMOL s.r.o.
 • 36406996 - Data Security Consulting, s.r.o.
 • 50480448 - Data View s.r.o.
 • 45736359 - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
 • 44667841 - DATAFOX, s. r. o.
 • 35810734 - DATALAN, a.s.
 • 35698870 - Datapac s.r.o.
 • 35775939 - DATAROAD, a.s.
 • 36734039 - DATASERVIS VRANOV s.r.o.
 • 46287825 - Datavard s. r. o.
 • 50529552 - Dávid Richard Obročník - URBANIST
 • 47588349 - Davin s.r.o
 • 36344176 - DAVL, s.r.o.
 • 46969543 - DAVLIN, s.r.o.
 • 35942941 - Daylight Rental s.r.o.
 • 36606936 - DB Biotech, a.s.
 • 43938159 - DB REAL FINANCE, s.r.o.
 • 50032828 - DD Academy, s.r.o.
 • 36720887 - DD service, s.r.o.
 • 36829587 - DE-AQUA,s.r.o.
 • 45929343 - DE-SK,s.r.o.
 • 46786007 - Dea Bona s.r.o.
 • 51230437 - DECCAN - ARIEM s. r. o.
 • 36305073 - DECODOM, spol. s r.o.
 • 31438318 - DECOM, a.s.
 • 47493879 - Deem Sports Wear s.r.o.
 • 50712373 - DEITS s.r.o.
 • 31398553 - DEKONTA s. r. o.
 • 31698476 - DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
 • 36358771 - DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
 • 31727204 - DELIKA s.r.o.
 • 36027936 - Delta - ML, s.r.o.
 • 44095121 - DELTA SOUND s.r.o.
 • 36034282 - DEMA s.r.o.
 • 36306762 - Demetera s.r.o.
 • 36531154 - DEMI šport plus, s.r.o.
 • 50340409 - DEMROPOLIS s.r.o.
 • 50651188 - DENIR s.r.o.
 • 37924443 - DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
 • 30799074 - design factory
 • 36225363 - DESIGN FACTORY s.r.o.
 • 46019359 - DESIGN TECHNOLOGY s.r.o.
 • 43869319 - Detect s. r. o.
 • 45006199 - Deti slnka
 • 31582028 - DETOX s.r.o.
 • 37957937 - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 • 36167746 - Detské centrum "Pre teba", n.o.
 • 42320071 - Detské centrum Baranček
 • 48412635 - Detské centrum Bernoláčik
 • 42340276 - DETSKÉ CENTRUM SIMBA
 • 30226112 - DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
 • 00350061 - Detské mestečko
 • 50621114 - Detské športové centrum Loptička s. r. o.
 • 42117615 - Detský Babylon
 • 35628391 - Detský domov
 • 00180513 - Detský domov
 • 34057773 - Detský domov
 • 31116001 - Detský domov
 • 35995106 - Detský domov
 • 00624454 - Detský domov
 • 00610461 - Detský domov
 • 35678445 - Detský domov
 • 35994517 - Detský domov
 • 35678411 - Detský domov
 • 37955420 - Detský domov
 • 35678402 - Detský domov
 • 00185574 - Detský domov
 • 17335604 - Detský domov
 • 00184152 - Detský domov
 • 00597392 - Detský domov
 • 51270986 - Detský domov
 • 31746659 - DETSKÝ DOMOV
 • 00180271 - DETSKÝ DOMOV
 • 00181391 - DETSKÝ DOMOV
 • 00351628 - DETSKÝ DOMOV
 • 30227283 - DETSKÝ DOMOV
 • 00188778 - DETSKÝ DOMOV
 • 17336228 - DETSKÝ DOMOV
 • 35556871 - Detský domov "Lienka"Veľké Kapušany,Dózsu 32
 • 37949926 - Detský domov "Ratolesť" Tŕnie
 • 45745064 - DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o.
 • 00350311 - Detský domov Dedina Mládeže
 • 37793012 - Detský domov DKD DRaK v Prešove
 • 00493970 - Detský domov Gelnica
 • 00163261 - Detský domov Harmónia
 • 34015434 - Detský domov Kalinčiankova 4295 Topoľčany
 • 00350303 - Detský domov Kolárovo
 • 00513865 - Detský domov Kolíňany
 • 35628383 - Detský domov Komárno
 • 00610798 - Detský domov Košice
 • 00610801 - Detský domov Košice, Uralská 1
 • 31968040 - Detský domov Košická Nová Ves
 • 50640429 - Detský domov Levice
 • 00634786 - Detský domov Liptovský Hrádok
 • 31781535 - Detský domov Macejko
 • 37997734 - Detský domov MAURÍCIUS
 • 35568844 - Detský domov Michalovce
 • 00352063 - Detský domov Nižná Kamenica
 • 42499488 - Detský domov Pastelka
 • 00351636 - Detský domov Piešťany
 • 00186775 - Detský domov Poprad
 • 42029481 - Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLA
 • 00610607 - Detský domov Prešov
 • 17071054 - Detský domov Remetské Hámre
 • 00182516 - Detský domov rodinného typu
 • 00182486 - Detský domov rodinného typu "Lastovička"
 • 17071046 - Detský domov Sečovce, Štúrova č. 3, 078 01 Sečovce
 • 00180661 - DETSKÝ DOMOV SEREĎ
 • 35678461 - Detský domov SLNIEČKO
 • 00352306 - Detský domov SLON
 • 17071038 - Detský domov Slovenské Nové Mesto
 • 00520608 - DETSKÝ DOMOV SNINA
 • 17081343 - Detský domov Spišská Belá
 • 45005877 - Detský domov Spišské Vlachy
 • 31753485 - Detský domov STUDIENKA
 • 37909151 - Detský domov sv. Jozefa
 • 37939131 - Detský domov sv. Klementa Hofbauera
 • 31991416 - Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského
 • 00188298 - Detský domov Svidník
 • 37955411 - Detský domov Škovránok
 • 00610526 - Detský domov Štós
 • 00181641 - Detský domov Štúrovo
 • 00181951 - Detský domov v Holíči
 • 00351644 - Detský domov v P e č e ň a d o c h
 • 35629126 - Detský domov v Skalici
 • 00679755 - Detský fond Slovenskej republiky
 • 36149713 - Detský smiech n.o.
 • 47342242 - Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
 • 36193160 - DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o.
 • 43995772 - Devonic s. r. o.
 • 47488701 - DEWEX, s.r.o.
 • 36828131 - Dexterity s.r.o.
 • 36752746 - DFN, a.s.
 • 44073143 - DFORG s.r.o.
 • 00634191 - DGB consult, s.r.o.
 • 35857579 - DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36037443 - DIAGO SF s.r.o.
 • 45743908 - Diamant J & D, n. o.
 • 46968130 - Diamantier, s.r.o.
 • 36478628 - DIAMON, s.r.o.
 • 45743657 - Diana n. o.
 • 30848547 - Dianovum
 • 50404351 - Die Monarchie s.r.o.
 • 35602406 - Diecézna charita Nitra
 • 35515325 - Diecézna Charita Rožňava
 • 42065895 - Diecézna charita Žilina
 • 46897097 - Diela a dielka s.r.o.
 • 47170662 - DIEM s. r. o.
 • 45858951 - digimap, s.r.o.
 • 48002518 - Digipress, s.r.o.
 • 46364021 - DIGISYS, s.r.o.
 • 50819721 - Digital Factory, s.r.o.
 • 36679763 - Digital Industry, s. r. o.
 • 04964641 - Digital One s.r.o.
 • 35800593 - Digital Systems a.s.
 • 31343180 - DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
 • 36654132 - DIGMIA s.r.o.
 • 45739226 - Dignitas n.o.
 • 50427521 - Dignitive, s. r. o.
 • 44059361 - DIGSON, s.r.o.
 • 48091324 - DIMENSA, spol. s r.o.
 • 31697038 - DIMENZIA, spol. s.r.o.
 • 35690496 - DIN - TECHNIK spol. s r.o.
 • 36222089 - DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
 • 35833637 - Direct Impact, s.r.o.
 • 36237183 - Disco - Center, s.r.o.
 • 35975946 - Disig, a.s.
 • 36292745 - DISPEX, s.r.o.
 • 50691422 - DistillerS, s.r.o.
 • 36705691 - Distrib Capital, s.r.o.
 • 31385401 - DITEC, a.s.
 • 42110718 - DIVADLO NEON
 • 44251891 - dive 2000 production, s.r.o.
 • 42135435 - Divé maky
 • N/A - DIVIDEND INDUSTRIES AB
 • 37905732 - DIZAJN n.o.
 • 50614665 - DIZAX SK s.r.o.
 • 44595913 - DJ Interier, s.r.o.
 • 45565015 - DKL, s.r.o.
 • 36777455 - DMC, s.r.o.
 • 34104038 - DMG, s.r.o.
 • 51092662 - Dobrá práca, občianske združenie
 • 31257267 - Dobrá škola, n.o.
 • 31601464 - Dobrá víla spol. s r.o.
 • 50401912 - Dobrastav, s.r.o.
 • 50051776 - DOBROMILKA, n.o.
 • 00177474 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR
 • 42242789 - Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 • 37799932 - Dobrovoľný hasičský zbor Orava, o.z.
 • 75093545 - Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko
 • 68731302 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko
 • 70956545 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
 • 36084115 - Dobrý Pastier n.o.
 • 48245348 - DOCKitIN a.s.
 • 47712988 - DOF, spol. s r.o.
 • 50841009 - Dohodnuté, s.r.o.
 • 47034874 - DOLCE VITA TRAVEL s.r.o.
 • 36490211 - DOLIDO, s.r.o.
 • 35732431 - DOLIS GOEN, s.r.o.
 • 42365511 - Dolné Záhorie
 • 75125285 - Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
 • 46754067 - Dolnobarské rašeliniská s.r.o.
 • 45982392 - Dom Maríny, s.r.o.
 • 36092533 - Dom Matice slovenskej Galanta
 • 42361982 - Dom mozgov, o.z.
 • 48484938 - Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
 • 50692291 - DOM+ s.r.o.
 • 51197197 - Domáca pekáreň s.r.o.
 • 37880594 - Domáce vzdelávanie na Slovensku
 • 36714267 - DOMANO s.r.o.
 • 51481758 - Dombro Productions s.r.o.
 • 45747873 - DOMESTICA n.o.
 • N/A - Dominik Luprich - GRAVER
 • 35583487 - DOMINIKA, n.o.
 • 36479241 - Dominium KPML, spol. s r.o.
 • 46760849 - Domisoft SK s.r.o.
 • 30854865 - DOMOV - DÚHA
 • 42353092 - Domov detí sv. Antona o.z.
 • 00226840 - DOMOV DÔCHODCOV
 • 00596299 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč
 • 30996678 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď
 • 37848836 - Domov pre seniorov Golden Age
 • 51776359 - DOMOV SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
 • 00633453 - Domov sociálnych služieb
 • 00632210 - Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
 • 34000992 - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
 • 00611964 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
 • 00655546 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
 • 31105394 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica
 • 00596477 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej
 • 00655651 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
 • 00596485 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec
 • 31824293 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
 • 31875114 - Domov sociálnych služieb pre dospelých
 • 00596248 - Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková
 • 31823572 - Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
 • 00655538 - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri
 • 00596493 - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
 • 00611930 - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
 • 00596507 - Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi
 • 42085853 - Domov sv. Dominika
 • 50425421 - Domus, n.o.
 • 31704336 - DONA, s. r. o. Veľké Revištia
 • 36191639 - DONO, spol. s r.o.
 • 42421837 - Donos Po o.z.
 • 35901098 - Door Master, s. r. o.
 • 37905821 - DOORS, n.o.
 • 36508578 - DOPABAL s.r.o.
 • 31725902 - DOPRAKO s.r.o.
 • 46120602 - Doprastav Asfalt, a.s.
 • 31333320 - Doprastav, a.s.
 • 00492736 - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 31701914 - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 • 31718922 - Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
 • 36007099 - Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
 • 50528963 - DORINA, s. r. o.
 • 35582171 - DORKA, n. o.
 • 51696193 - Dorteo, s.r.o.
 • 36412678 - DOSA Slovakia, s.r.o.
 • 43784461 - DOSTAF, s. r. o.
 • 47941391 - Doublair, s. r. o.
 • 50078682 - Double Acting, s. r. o.
 • 50182218 - DOUBLE RED Design s.r.o.
 • 50149849 - DOWNTOWN s.r.o.
 • 45582009 - DOZEN s.r.o.
 • 42420474 - DÔSTOJNÝ ŽIVOT A INKLÚZIA
 • 50524445 - Dôstojný život všetkým,n.o.
 • 36195031 - DP work s.r.o.
 • 36819573 - DPP s.r.o.
 • 50244035 - DR s. r. o.
 • 44099649 - DR Unit, spol. s r. o.
 • 30801168 - Drahuška a my...o.z.
 • 36510416 - DRC, s.r.o.
 • 31567282 - DREMONT spol. s r.o.
 • 36624420 - DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.
 • 36326381 - DREVITAL, s.r.o.
 • 35971045 - DREVKOMFORT s.r.o.
 • 46998632 - DrevoDom - Zvolen s. r. o.
 • 00693910 - DREVODOM ORAVA s.r.o.
 • 50897543 - Drevodomy Spiš, s.r.o.
 • 47136201 - DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
 • 44966873 - DREVONAEXPORT s.r.o.
 • 36458708 - DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou
 • 36423505 - DREVOPRODUKT P+P, s.r.o.
 • 36707724 - DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
 • 36399418 - DREVOSPEKTRUM s.r.o.
 • 35834803 - DRIFT, s.r.o.
 • 35805081 - DRIVE, s.r.o.
 • 45433348 - DRIVING ACADEMY, s.r.o.
 • 36242128 - DRON Industries s.r.o.
 • 50668447 - Drontech s.r.o.
 • 45311641 - DROPZONE.sk, s.r.o.
 • 45277982 - Drotár Veľké Rovné s.r.o.
 • 36033863 - DRU a.s.
 • 45782814 - DRUHÁ STRANA MINCE
 • 44560389 - DRUMBĽA, s.r.o.
 • 45736791 - Dry Fermentation Biogas, n.o.
 • 50195018 - DS - AGROFARMA s.r.o.
 • 47566931 - DS Consulting, s. r. o.
 • 36273538 - DS design s.r.o.
 • 31562116 - DS Smith Turpak Obaly, a.s.
 • 35875895 - DSSI, a.s.
 • 47258110 - Dstar, s.r.o.
 • 50073893 - Duálna akadémia,z.z.p.o.
 • 36342645 - Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
 • 46208020 - Due North s. r. o.
 • 44701004 - DUFART, s.r.o.
 • 51137283 - Dúhová škola
 • 36519251 - DUCHONKA, s.r.o.
 • 75082802 - Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín,příspěvková organizace
 • 42294584 - DunAkadémia
 • 36267121 - DUO FORM, s.r.o.
 • 36561738 - DUO PODSENÍK s.r.o.
 • 42294045 - DURVACREW o.z.
 • 35826487 - Duslo, a.s.
 • 50885839 - Dušan Chudý
 • 33193860 - Dušan Kročil
 • 10677186 - Dušan Papiak D P D
 • 46157921 - DUŠO s. r. o.
 • 36753190 - DV, s.r.o.
 • 43882951 - DVD group Prešov, s. r. o.
 • 51147025 - Dvomi s. r. o.
 • 46438050 - DVS Trade, s.r.o.
 • 46791850 - DW 21 s.r.o.
 • 35918501 - DWC Slovakia a.s.
 • 36173533 - DYHA TIROLA s.r.o.
 • 44821875 - Dynamic Automation s. r. o.
 • 35737581 - Dynatech s.r.o.
 • 42301696 - E - komunal klub
 • 31577636 - E L K O P , s.r.o.
 • 30792649 - e-code
 • 42402581 - E-LIT
 • 42013551 - E@I
 • 48248428 - E&C Management, s.r.o.
 • 50722573 - e13-arch s.r.o.
 • 46793798 - e3d s.r.o.
 • 46124870 - EastWorks s.r.o.
 • 48164895 - EASY PACK s.r.o.
 • 44909136 - EC Group s.r.o.
 • 43790411 - EC3, s.r.o.
 • 36415367 - ECM Systems, s.r.o.
 • 45958912 - ECO PWR, s. r. o.
 • 44063351 - ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • 45576289 - ECO World s. r. o.
 • 50505041 - Eco-Green eu s.r.o.
 • 50350994 - ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.
 • 50568515 - Eco-management s.r.o.
 • 36462241 - Eco-Pack a.s.
 • 48315702 - ECO-RUBBER, s.r.o.
 • 50705873 - Ecocity, s.r.o.
 • 42265282 - Ecocrew
 • 00617334 - ECOFIL, spol. s r.o.
 • 45344710 - ECOHolding s.r.o.
 • 36686450 - EcoKont, spol. s r. o.
 • 36259799 - Ecoland s.r.o.
 • 44877960 - ECOLUTION s.r.o.
 • 47067888 - Ecopaint, s.r.o.
 • 04751604 - ECOsmile, z.s.
 • 46862242 - Ecotrend services s.r.o.
 • 35968346 - ECOWA, a.s.
 • 46057480 - EdgeCom, s.r.o.
 • 35731478 - EDICO SK, a.s.
 • 00594318 - EDIS (Výskumné a vývojové družstvo pre Elektronické Digitálne Systémy)
 • 36782157 - EDM, s.r.o.
 • 47127643 - eDocu a.s.
 • 37927353 - EDU
 • 50858912 - EDU - GREEN
 • 46182403 - EDU CER, s. r. o.
 • 46846646 - EDU CON, s.r.o.
 • 40855333 - Eduard Halmo - E-MONT
 • 48167690 - EDUARD K. s.r.o.
 • 35581603 - EDUCA n.o.
 • 27838714 - Educa24 agency s.r.o.
 • 50671316 - Educated & Happy
 • 48260401 - Education FG s.r.o.
 • 31720633 - Education Training & Consulting company a.s.
 • 28998260 - Edukační centrum Hvězda, o.p.s.
 • 50158660 - Edulienka
 • 44650787 - EDUMY s.r.o.
 • 50609751 - Edutainment
 • 45746397 - Eduvis, n.o.
 • 17321204 - EEA s.r.o.
 • 36609064 - eFACHMANN s.r.o.
 • 46937510 - eFACHMANN SK s.r.o.
 • 31674607 - eFamily, výrobné družstvo
 • 47183276 - EFAX LABORATORY s.r.o.
 • 43810187 - effective energy s.r.o.
 • 36111601 - EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského
 • 46202137 - EG Market s.r.o.
 • 51770172 - EHBI, s. r. o.
 • 47878126 - EchoFrame s.r.o.
 • 36042528 - EIBEN s.r.o.
 • 36391433 - EICHENWALD s.r.o.
 • 46040820 - eilSK s.r.o.
 • 36718122 - EIP Marketing, s.r.o.
 • 48322792 - eisenherz s.r.o.
 • 46433813 - EKO - LAND s.r.o.
 • 52047300 - Eko nadšenci, n.o.
 • 44837259 - Eko Tree, s. r. o.
 • 42071895 - Eko-Centrum, o.z.
 • 36471950 - EKO-FBB s.r.o.
 • 51221187 - EKO-ZEM
 • 51439271 - eko, s.r.o.
 • 36690830 - EKOBARD, a.s.
 • 51015013 - Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí
 • 72563001 - Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace
 • 36457671 - EKOČERGOV, a.s.
 • 44406606 - EKODREN s. r. o.
 • 50786555 - Ekodrevenice s.r.o.
 • 35684691 - EKOFIN Slovakia, a.s.
 • 31437842 - EKOFORM spol. s r.o.
 • 35734990 - EKOJET, s.r.o.
 • 36507440 - EKOL - recyklačné systémy, s.r.o.
 • 42162246 - Ekologické a inovačné centrum o. z.
 • 45410534 - Ekologické služby, s.r.o.
 • 45366977 - Ekolumi, s.r.o.
 • 31416519 - EKOM spol. s r. o.
 • 47577355 - EKOMAG s.r.o.
 • 36059820 - EKOMETAL, spol. s r.o.
 • 00399957 - Ekonomická univerzita v Bratislave
 • 46242694 - EkoOil - Slovakia s.r.o.
 • 37928392 - EKOPARK SLOVENSKO
 • 45679185 - EkoPellets Slovakia, s.r.o.
 • 47627557 - EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o.
 • 47711787 - EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o.
 • 31364438 - EKORDA, s.r.o.
 • 42297974 - EkoRegion Slovakia
 • 36168475 - EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
 • 31670083 - Ekoslov Consulting, s.r.o.
 • 50249495 - Ekospiš, združenie obcí
 • 00591998 - EKOSPOL a.s.
 • 42418097 - EkoSymbióza
 • 35880236 - EkoWatt
 • 46616306 - Ekowood Slovakia s. r. o.
 • 47744031 - Ekrabice, s.r.o.
 • 31652859 - EL spol. s r.o.
 • 44341423 - EL-TECH, s. r. o.
 • 35945966 - Elaia - Design Studio, s.r.o.
 • 36628948 - ELBACERT, akciová spoločnosť
 • 45431400 - ELCAT, s.r.o.
 • 00695599 - ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
 • 47599171 - ELCT, s.r.o.
 • 44514883 - ELEKTRO GROUP ML, s. r. o.
 • 36057363 - ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
 • 36616800 - ELEKTROMAX SK, s.r.o.
 • 35911506 - ELEKTRON-SK s.r.o.
 • 35717998 - ELEKTRONIKA a.s.
 • 31571875 - ELEKTROSYSTEM, a.s.
 • 45246327 - Elektrotechnická asociace České republiky
 • 37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
 • 00598429 - Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
 • 36725684 - ELEKTROVAL s.r.o.
 • 31615317 - Elektrovod Žilina, s.r.o.
 • 36385336 - ELEMENT a.s.
 • 47392461 - Element Consult s.r.o.
 • 50076922 - Element RS, s.r.o.
 • 33286922 - Elena Mašlonková TINA
 • 45947741 - ELESKO Trading a.s.
 • 35855801 - ELETTROMIL SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • 46816887 - ELFI, s. r. o.
 • 34609300 - Eliáš Čík - HYDROMAT
 • 44545274 - ELICE s.r.o.
 • 44899831 - ELINSS, s. r. o.
 • 36791831 - ELIPS Slovakia, s.r.o.
 • 48411248 - Elisa o.z.
 • 51944715 - Eliss Slovakia s.r.o.
 • 50712080 - ELIXOR s.r.o.
 • 44622902 - Elkan s.r.o.
 • 31619479 - ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
 • 45980357 - ELLI SLOVAKIA s.r.o.
 • 50338978 - ELMAR - SK, s.r.o.
 • 36401676 - ELMAX ŽILINA, a.s.
 • 45557675 - ELMOUR BETON s.r.o.
 • 36191931 - ELPROPEK spol. s r. o.
 • 46031111 - ELRIKA, s. r. o.
 • 44472501 - ELSAM, s.r.o.
 • 36433721 - ELSPOL - SK, s. r. o.
 • 31674267 - ELTRA, s.r.o.
 • 46345515 - ELUSIA s.r.o.
 • 31610587 - ELVIN, spol. s r.o.
 • 44989725 - ELVOSOLAR, a.s.
 • 17081106 - ELVYS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • 36505676 - ELYANA, s.r.o.
 • 36445151 - ELZIN, spol. s r.o.
 • 46725580 - EMAT tools, s.r.o.
 • 50858106 - Embassy of Innovators, o.z.
 • 47380446 - embe-sk, s.r.o.
 • 35734132 - Embraco Slovakia s.r.o.
 • 36883433 - Emil Sližka TOP-INTERIÉR
 • 41847351 - Emília Pazderáková - CYKAS
 • 06707785 - Emilova sportovní, z.s.
 • 50514865 - Emilove sady s.r.o.
 • 35708816 - EMIS s.r.o.
 • 00621200 - eMKLub
 • 48079057 - EMKOS s.r.o.
 • 17316260 - EMM, spol. s r.o.
 • 47887231 - EMOTION ID s. r. o.
 • 44559658 - Empire State, s.r.o.
 • 51788225 - EMPORIUM, s.r.o.
 • 45347441 - EMT Púchov s. r. o.
 • 50694103 - ENACON s.r.o.
 • 43814808 - ENAGRO, a.s.
 • 36660205 - ENAIRGY, s. r. o.
 • 44002971 - ENBICORE, s. r. o.
 • 46476504 - ENDLESS s.r.o.
 • 50632230 - Endless Studio s.r.o.
 • 36868302 - EndoCorp s.r.o.
 • 36589454 - ENEKOM s.r.o.
 • 47357801 - Energetické a obchodné družstvo
 • 48216631 - Energetické systémy Slovensko a.s.
 • 47067578 - Energetika Sereď, s.r.o.
 • 46383794 - ENERGIO SOLAR, s.r.o.
 • 36205788 - ENERGO CONTROL s.r.o.
 • 44303327 - ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
 • 45435839 - ENERGODYN s.r.o.
 • 31432425 - ENERGOMONT s.r.o.
 • 44206119 - ENERGOPROGRES s. r. o.
 • 31330142 - ENERGOSOFT spol. s r. o.
 • 50255932 - ENERGY CONSULTING n.o.
 • 36499366 - ENERGY Real s.r.o.
 • 36194824 - ENERGYCO, s.r.o.
 • 36278017 - ENEX GROUP, s.r.o.
 • 47420456 - ENFACTOR, s.r.o.
 • 47506075 - ENFEI s. r. o.
 • 35966289 - ENGIE Services a.s.
 • 45736448 - English Kids Club, n.o.
 • 45378576 - Engul, s.r.o.
 • 47664797 - ENLI s.r.o.
 • 46251677 - ENLIT spol. s r.o.
 • 35860642 - ENPI, s.r.o.
 • 35702877 - ensentia s.r.o.
 • 43817599 - ENSTRA, a. s.
 • 35858010 - ENVI - PAK, a.s.
 • 31434347 - ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
 • 45587787 - ENVICASH, s.r.o.
 • 31600891 - ENVIGEO, a.s.
 • 36259233 - ENVIRAL, a.s.
 • 51221195 - ENVIRO
 • 46523162 - ENVIROCARE, s.r.o.
 • 42204259 - EnviroFuture, o.z.
 • 31322611 - ENVIRON s. r. o.
 • 31681794 - ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
 • 51307715 - Environmental engineering investments
 • 36017680 - Environmental Institute, s.r.o.
 • 47567350 - Envirosil s. r. o.
 • 31413498 - ENVItech, s.r.o.
 • 46816101 - ENWASTE s. r. o.
 • 45003581 - EOS Innovazioni, a. s.
 • 46232532 - EOSA, s.r.o.
 • 46598774 - EPIC Solutions s.r.o.
 • 50292722 - epix
 • 22866710 - EPS aktivity, z.s.
 • 35956224 - EPS Slovensko, s.r.o.
 • 36779784 - equilab s.r.o.
 • 36582051 - EQUILIBRIA, s.r.o.
 • 51407388 - EQUILIBRIO CAPITAL Real Estate, s.r.o.
 • 50646192 - EQUILIBRIUM EU
 • 50485296 - EQUILIBRIUM EUROPE o.z.
 • 35701285 - EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o.
 • 42176841 - EQUITY
 • 36263605 - EQUUS a.s.
 • 31437575 - ERA - PACK - PLUS spol. s r.o.
 • 36325686 - ERBIA s.r.o.
 • 50746707 - ERDIAMO HOME s.r.o.
 • 36608441 - ERFOLG s.r.o.
 • 44514379 - ERI BAKERY, a.s.
 • 50711571 - Erlia, s.r.o.
 • 47943858 - ersor s.r.o.
 • 35859652 - ERUDA, s.r.o.
 • 36330345 - ERUDIO, s.r.o.
 • 36119661 - ERVES n. o.
 • 36665363 - ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o.
 • 36580163 - ES Poltrade, s.r.o.
 • 47990295 - Esencie života s.r.o.
 • 50018833 - ESIF s.r.o.
 • 36579751 - ESKADA, s.r.o.
 • 47918900 - ESKol s.r.o.
 • 36226904 - ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
 • 50914812 - esmiti s. r. o.
 • 50299701 - ESO, n. o.
 • 47191945 - EsoSvet s.r.o.
 • 31603262 - ESOX, spol. s r.o.
 • 46804811 - ESPEVE 9, s.r.o.
 • 31563538 - ESPRIT spol. s r.o.
 • 31633293 - ESSENTIA, s.r.o.
 • 46934600 - essential data, s. r. o.
 • 36706540 - ESTEN s.r.o.
 • 50042530 - Esthe inštitút vzdelávania
 • 47719362 - Estropiant, s. r. o.
 • 44352221 - ESYP s.r.o.
 • 46519793 - et cetera group, s.r.o.
 • 51261545 - Eternity
 • 50725467 - ETICO s. r. o.
 • 50727591 - ETIPOINT s. r. o.
 • 46813900 - ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o.
 • 36383597 - ETOP International, s.r.o.
 • 46968211 - ETOP WHEELS ASSEMBLING, s. r. o.
 • 36616257 - ETOP WHEELS, s.r.o.
 • 31751245 - ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
 • 45420807 - eTwo s.r.o.
 • 44323956 - EU - INVESTMENT, s.r.o.
 • 46847570 - EU Connecting s. r. o.
 • 36668702 - EUCOS SK s.r.o.
 • 47256125 - EUFC SK s.r.o.
 • 45745722 - EuProgres n.o.
 • 35973897 - EUREX SLOVAKIA s.r.o.
 • 31684076 - EURIS, spol. s r.o.
 • 36593648 - EURO KAMEŇ, s.r.o.
 • 26514958 - Euro Managers, s.r.o.
 • 36854476 - EURO SENIOR s.r.o.
 • 42268702 - EURO-AGRO-CONSULT
 • 46738479 - EURO-BAU s.r.o.
 • 42092515 - EURO-DONO n.o.
 • 31406521 - Euro-Projektservis, spol. s.r.o.
 • 18049397 - EURO-VAT, spol. s r.o.
 • 50432982 - Euroacademia s.r.o.
 • 36211079 - eurobus, a.s.
 • 50574124 - Eurocare, n.o.
 • N/A - Eurocomm-PR GmbH
 • 36244163 - EUROFIMA, s.r.o.
 • 50386310 - EUROGARNET s.r.o.
 • 36591688 - Euroko, spol. s r.o.
 • 46283471 - Euromecc, s.r.o.
 • 35838230 - EUROMED, s.r.o.
 • 36241873 - EUROMILK, a.s.
 • 42129893 - EUROP
 • 45742804 - Európa progres n.o.
 • 36626716 - Europak s.r.o.
 • 36552470 - EUROPALT plus, spol. s r.o.
 • 34118641 - EUROPALT, spol. s r.o.
 • 50338013 - EUROPE CATERING s.r.o.
 • 43791107 - Europe Center s.r.o.
 • 47713399 - Europe Media House s.r.o.
 • 42227950 - European Information Society Institute
 • 42197406 - European martial arts association
 • 44973209 - EUROPERSONAL & SERVIS s.r.o.
 • 18047351 - europlac s.r.o.
 • 45746575 - Európska agentúra vzdelávania, n.o.
 • 42277167 - Európska univerzitná hokejová asociácia
 • 35571039 - Európske Centrum Manažmentu o. z.
 • 50017381 - Európske Metodické Centrum
 • 37896695 - Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť
 • 51237741 - Európsky inštitút - regionálneho rozvoja, n.o.
 • 45738548 - Európsky inštitút regionálneho rozvoja, n.o.
 • 35582847 - Európsky technický inštitút, n.o.
 • 45746818 - EuroRegio, n.o.
 • 45737479 - Euroregión dunajskej iniciatívy
 • 36182061 - EUROSPAN s.r.o
 • 36217077 - EUROSUPPORT s.r.o.
 • 36532088 - EUROSVIT, s.r.o.
 • 45562261 - EUROTECH GROUP s. r. o.
 • 43892655 - EUROtoner, s.r.o.
 • 42044227 - EUROTREND
 • 48001635 - EUROTREND PARTNERS, s.r.o.
 • 45731195 - Eurotrend,n.o.
 • 36411418 - Eurotron component, a.s.
 • N/A - EuroVienna EU-consulting & -management GmbH
 • 50220110 - Eurovil s.r.o.
 • 35910712 - eustream, a.s.
 • 33372250 - Eva Zavadzanová
 • 44633777 - EVAGLASS, s. r. o.
 • 37975650 - Evanjelická spojená škola
 • 42227496 - Evanjelická spojená škola
 • 42224055 - Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin
 • 37955942 - Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
 • 48141909 - EVENT 4 YOU s.r.o.
 • 51882795 - Event4you, s.r.o.
 • 50808303 - Events, cathering and marketing, s.r.o.
 • 46120149 - EVERETT s.r.o.
 • 46201181 - EVERON, s. r. o.
 • 46732161 - EVITAL s. r. o.
 • 48067504 - EVO Trade s.r.o.
 • 50824414 - evocom s.r.o.
 • 27378381 - evolving systems consulting s. r. o.
 • 31562507 - EVPÚ a.s.
 • 02057531 - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
 • 36336351 - EX METAL, s.r.o.
 • 45715815 - EXAL s.r.o.
 • 44116306 - Excelium, s.r.o.
 • 35804629 - EXCELL, a.s.
 • 17321450 - exe, a.s.
 • 51330792 - Exelis s.r.o.
 • 30225736 - EXIM Trade, spol. s r.o. v likvidácii
 • 36577715 - EXPA PRINT, s.r.o.
 • 46778331 - EXPO2020, s.r.o.
 • 36690627 - Exportná aliancia strojárskych technológií /EAST/ s. r. o.
 • 47449322 - EXTREME NETWORK s. r. o.
 • 50031287 - EXTULA, s. r. o.
 • 36284823 - EZPO INVEST s.r.o.
 • 46407189 - EZRA s.r.o.
 • 50724321 - F Technology s.r.o.
 • 35764350 - F.M. Servis s.r.o.
 • 36647667 - FAB Co. s. r.o.
 • 36625507 - FÁBIAN s.r.o.
 • 42325277 - Fabinius
 • 50713451 - Fabo Building Company s.r.o.
 • 47591099 - fabrico s.r.o.
 • 46698221 - Fabrika SK s. r. o.
 • 46066284 - FABRIKA-NÁBYTOK s.r.o.
 • 31256503 - Facilitas n.o.
 • 43828361 - FADYF PARTNERS GROUP s.r.o.
 • 36022934 - Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
 • 36245372 - FAGUS, spol. s r.o.
 • N/A - Fachhochschule Burgenland GmbH
 • 48244155 - FAIRWAY club s.r.o.
 • 51994798 - FAJN INTERIÉR s.r.o.
 • 51316145 - Fajne s. r. o.
 • 17336007 - Fakultná nemocnica Nitra
 • 17336112 - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 • 44444761 - Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
 • 00610470 - Fakultná nemocnica Trenčín
 • 65269705 - Fakultní nemocnice Brno
 • 36543179 - FALC,s.r.o.
 • 44275986 - Falck Academy s.r.o.
 • 46409360 - Falco Engineering Slovakia, s.r.o.
 • 50645510 - FAMA-MT, s.r.o.
 • 46609334 - FamArt s. r. o.
 • 45738165 - Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.
 • 42343020 - Familiam
 • 42037417 - Familiaris
 • 47594306 - FANCY PHARMACY, a.s.
 • 46424237 - FARMA Busov s.r.o.
 • 45266328 - Farmácia Martin a.s.
 • 44228937 - FARMER Trade, s.r.o.
 • 69609861 - Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích
 • 50891316 - FASKAL s.r.o.
 • 31409385 - FAUN spol. s r.o.
 • 50627708 - FBR s.r.o.
 • 47132990 - FDDC s. r. o.
 • 31682561 - FEBAS s.r.o.
 • 36448974 - FECUPRAL, spol. s r.o.
 • 36770396 - FEDAN s.r.o.
 • N/A - Fedor Godál
 • 51290278 - FeelGreen
 • 31626556 - FEELING, spol. s r.o.
 • 50697625 - FEGA FOOD s.r.o.
 • 36490547 - FECHO, s.r.o.
 • 42266513 - FELIX Bratislava
 • 31399223 - FELS, spol. s r.o.
 • 35531151 - Fenestra
 • 45312737 - FENIX GLASS design s.r.o.
 • 36290262 - FENIX WORKS s.r.o.
 • 46165355 - Fentech s.r.o.
 • 31694403 - FERMAT - J & F STROJE, s.r.o.
 • 35743913 - FEROMAX s.r.o.
 • 51717255 - Festíkovo, s.r.o.
 • 31719295 - FEWEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • 36624063 - FF Systembau, s.r.o.
 • 36456853 - FG PROTECH, spol. s r.o.
 • 31607373 - FG science & research s.r.o.
 • 46354450 - FIDENTIA GROUP, s.r.o.
 • 46294473 - fierce s.r.o.
 • 50346024 - Figúr Land s.r.o.
 • 50214292 - Filantrop, n.o.
 • 36688614 - FILATECH, s.r.o.
 • 50504266 - Filip, s. r. o.
 • 36022926 - FILLECK, s.r.o.
 • 50746952 - Film Boost s.r.o.
 • 47471093 - FILM CAFE, s.r.o.
 • 45411131 - Filma, s.r.o.
 • 50718231 - FILMÁRIK OZ
 • 36356212 - Filmpark production, s. r. o.
 • 50710699 - FilmWorx Studios s.r.o.
 • 46956115 - filpo, s.r.o.
 • 36589063 - Filter Technik Slovakia, s.r.o.
 • 36194301 - FILTEX SK, spol. s r.o.
 • 31433979 - FIMABO spol. s r. o.
 • 35693932 - FINAGRO spol. s r.o.
 • 51717476 - Final group services, s. r. o.
 • 46617311 - Final Group, s.r.o.
 • 44037465 - FINALCAST, s.r.o.
 • 46445714 - Financconsulting, s. r. o.
 • 42499500 - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • 51268761 - Findrik Group s. r. o.
 • 50797743 - FINE Slovakia s.r.o.
 • 31718591 - FINESOFT, s.r.o.
 • 50627015 - FINIK kovo, s.r.o.
 • 44153538 - FINIT WOOD, s. r. o.
 • 36572535 - FINTEX, s.r.o.
 • 36035581 - Firma Gulik s.r.o.
 • 50593897 - FISH & HEALTH, s.r.o.
 • 36708780 - FISH&AGRO farma, s.r.o.
 • 47217952 - Fishcow Studio, s.r.o.
 • 50895397 - FIT HOUSE s.r.o.
 • 31571778 - FIVING, s.r.o.
 • 50685325 - FL, s.r.o.
 • 50178407 - Fland, s.r.o.
 • 50540556 - Flexi plast s.r.o.
 • 36511641 - FLEXOPRINT, s.r.o.
 • 48259276 - FLÓRA OBAL TEAM s.r.o.
 • 47612541 - FLORASYSTEM, s.r.o.
 • 36018121 - FLOS SLOVAKIA, s.r.o.
 • 48040371 - FLOVENAL s.r.o.
 • 50303694 - FlowDigital s.r.o.
 • 47411881 - FLY PUB, s. r. o.
 • 36256099 - Flyteam, s.r.o.
 • 47047941 - FM Krajco Group s.r.o.
 • 36534293 - FM SLOVENSKÁ, s.r.o.
 • 46761713 - FMach, s.r.o.
 • 35793147 - Focus Pro, s.r.o.
 • 47823305 - FOKUS očná optika a.s.
 • 36409740 - FOL-KONTAKT, s.r.o.
 • 42128480 - Folklor bez hranic
 • 35542039 - Folklórny súbor ILOSVAI
 • 44634480 - FOLLOW s.r.o.
 • 48301663 - FOLLOWER s.r.o.
 • 50274406 - FOLPACK s. r. o.
 • 46670297 - FONSA.sk s.r.o.
 • 36393053 - FONTANA, a.s.
 • 48266833 - FOOD UNION, s.r.o.
 • 44908342 - FOR ALL PEOPLE, s.r.o.
 • 45509069 - For glass s.r.o.
 • 48103276 - FOR PROJECT s.r.o.
 • 27146758 - For Vision Production, sro.
 • 36434311 - FOREAL, s.r.o.
 • 36437778 - FOREST progress s.r.o.
 • 47425016 - FORESTA Kids, s. r. o.
 • 60735384 - FORESTA SG, a.s.
 • 46242473 - Forexin ONE s. r. o.
 • 44311061 - FORK, s.r.o.
 • 36562611 - ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
 • 44699867 - Forseil, s. r. o.
 • N/A - Forschung Burgenland GmbH.
 • 37941470 - FORTIS PROJECT
 • 44283199 - FORTIUS, s. r. o.
 • 35720441 - FORTUNA LIBRI a.s.
 • 31815839 - Fórum života
 • 46629874 - Forvin SK s.r.o.
 • 35860472 - FORVIN, s.r.o.
 • 50706870 - ForWin s.r.o.
 • 43805884 - FOUR DESIGN FACTORY s.r.o.
 • 47494417 - FOURLEAF s.r.o.
 • 35683724 - Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
 • 44644639 - FR Trade, s.r.o.
 • 36476714 - Fragokov- export, výrobné družstvo
 • 36385867 - FRANCESCA CREATION, s.r.o.
 • 36823261 - Franchisingová spoločnosť Media Coeli® - STILICO s. r. o.
 • 50927558 - FranKE s. r. o.
 • 50367447 - František Nemec STAVREM s.r.o.
 • 33059632 - František Vašák
 • 35864583 - FREECOLORS s.r.o.
 • 51051591 - FRENESI s.r.o.
 • 46329056 - Frequency s. r. o.
 • 50463055 - Freunde der Bruno Walter Musiktage - Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera
 • 47066318 - Fringe Research and Training, s. r. o.
 • 47683643 - FROMAX s.r.o.
 • 36472476 - FROST a.s. Prešov
 • 44845995 - FUN MEDIA GROUP a.s.
 • 50704931 - Funcake s.r.o.
 • 50066960 - FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.
 • 36791571 - Future Technologies, a.s.
 • 42184061 - Futuristiq
 • 47127783 - Fytol s. r. o.
 • 00166537 - Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
 • 48115576 - FZKS, s.r.o.
 • 50337734 - G - INVEST s. r. o.
 • 36790117 - G & H Group, spol. s r. o.
 • 36274381 - G & H, s.r.o.
 • 44827938 - G & M in motion, s. r. o.
 • 51004160 - G KLUB, s.r.o.
 • 46517448 - G-S s.r.o.
 • 47822091 - G&F energy s.r.o.
 • 36380911 - G+G INTER DESIGN, a.s.
 • 31382606 - GA Drilling, a.s.
 • 47164891 - GABION CENTER s.r.o.
 • 48202011 - GaK
 • 46945067 - GALAM s.r.o.
 • 36088242 - Galantská knižnica
 • 36088251 - Galantské osvetové stredisko.
 • 47424672 - Galbis s.r.o.
 • 50653971 - GALEOS, s.r.o.
 • 42358485 - Galéria Gwerk oz
 • 36312274 - Galéria Velvet, s.r.o.
 • 31579736 - GALMM s.r.o.
 • 50506617 - GALVANIK s.r.o.
 • 44927011 - GAMA PLUS, s. r. o.
 • 36822710 - Games Farm, s.r.o.
 • 46297898 - GAMOTA JR s.r.o.
 • 36292630 - Garsius, s.r.o.
 • 31691552 - GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
 • 46300988 - GAS PROGRES I., spol. s r.o.
 • 31435076 - GASTRO - HAAL, s.r.o.
 • 46429166 - GASTROGROUP ONE s.r.o.
 • 42415489 - Gastronomický spolok
 • 36308935 - Gastroplus s.r.o
 • 46976141 - GATTER, s.r.o.
 • 46891277 - GAVIS, s.r.o.
 • 36864501 - Gazdovstvo Čižatice, a.s.
 • 42287588 - GBELSKÍ STRÝCI, o.z.
 • 50223241 - GBS group, s.r.o.
 • 46269177 - GCL, s. r. o.
 • 45973857 - GD IDENTITY s.r.o
 • 36814571 - GEART, s.r.o.
 • 46630821 - Gedis distribution s. r. o.
 • N/A - Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat
 • 51279606 - gemelli, s.r.o.
 • 45720509 - Gemer - Can, s.r.o.
 • 31946453 - Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
 • 36846244 - Gemini Group s. r. o.
 • 45952230 - GEMMA-LP, s.r.o.
 • 31657010 - GEMOR Fashion s.r.o.
 • 47837373 - GeneProt s.r.o.
 • 50881698 - Generácia 21
 • 47652047 - GENERAL ENGINEERING, spol. s r. o.
 • 00212008 - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • 51041839 - Generation ED, o. z.
 • 36212164 - GENERATÍV, s.r.o.
 • 36285595 - GENETON s.r.o.
 • 42377102 - GenoFond - združenie priateľov starých odrôd kultúrnych rastlín a plemien hospodárskych zvierat
 • 36315583 - GEO 3 TRENČÍN, s.r.o.
 • 36193241 - GEO Slovakia, s.r.o.
 • 44476329 - GEO SLUŽBY s.r.o.
 • 35715456 - GEO-KOD, s.r.o.
 • 42112842 - GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE
 • 44014091 - GEODETICCA VISION, s.r.o.
 • 36572161 - GEODETICCA, s.r.o.
 • 46571531 - GEODETICS s.r.o.
 • 50682156 - GEOFFREY s.r.o.
 • 47324392 - GEOFOR s.r.o.
 • 00166545 - Geografický ústav SAV
 • 36579017 - GEOLAND TOP, s.r.o.
 • 47418397 - GEOMAD s.r.o.
 • 46156429 - GeoServices, s. r. o.
 • 36306690 - GEOSTA s.r.o.
 • 45948992 - GEOTECH Bratislava s. r. o.
 • 36449113 - GEPARD, s.r.o.
 • 35960515 - GERI door s.r.o.
 • 45416346 - GESTIO s. r. o.
 • 44428791 - GET group, s.r.o.
 • 50516272 - GETTPAL s.r.o.
 • 44452411 - GetWell a.s.
 • 46944621 - GEVIE s.r.o.
 • 36017205 - GEVORKYAN, s.r.o.
 • 30223300 - GeWiS Slovakia s. r. o.
 • 50394681 - GG, s.r.o.
 • 46236261 - GIAROO SLOVAKIA, s.r.o.
 • 48174921 - GiM s.r.o.
 • 43855261 - GINALL & ROBINSON s.r.o.
 • 35885548 - GINGERS s. r. o.
 • 46846280 - GIRASOL, a.s.
 • 36410110 - GIROCHEM, s.r.o.
 • 50809393 - GIS Technologické centrum n.o.
 • 31650147 - GLASKO s.r.o. Prešov
 • 36492779 - GLASPOL, s.r.o.
 • 47432993 - GLASS WAY, s.r.o.
 • 48277886 - Glassgallery, s.r.o.
 • 50689207 - GLG s.r.o.
 • 31407471 - Global Blue Slovakia s. r. o.
 • 44021739 - Global Industry Solution, s. r. o.
 • 44208961 - Global industry, s.r.o.
 • 47517905 - GLOBAL INVEST DS-SK s.r.o.
 • 50930842 - GLOBAL YVESTATE s.r.o.
 • 42375258 - Globálne vzdelávanie,zdravie a veda v športe, o.z.
 • 44377134 - Globaltrading Slovakia, s. r. o.
 • 36407275 - GLOBESY, s.r.o.
 • 45866066 - Globholz sk, s.r.o.
 • 31780920 - GLOBSEC
 • 50148435 - Glóbus
 • 46801863 - GLspol. s r.o.
 • 46150757 - GM-LINK, s.r.o.
 • 50535145 - GNOMON s.r.o.
 • 46865527 - Go Create Performance s.r.o.
 • 03250326 - Go Digital! s.r.o.
 • 44323492 - Go For Sport s.r.o.
 • 50692453 - Gocard Race Academy s. r. o.
 • 44980663 - GODES, s.r.o.
 • 36459763 - GOHR, s.r.o.
 • 50431692 - GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o.
 • 35794950 - Goldmann Systems, a.s.
 • 51289181 - GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.
 • 36315541 - GOMS, spol. s r.o.
 • 50562924 - Gooddeer
 • 50648900 - GORPA s. r. o.
 • 36059366 - GP Consulting, s.r.o.
 • 50144375 - GPM group s. r. o.
 • 47874261 - GRANDPANO s.r.o.
 • 35718731 - GRANDSTONE, s.r.o.
 • 47454890 - Grantexpert s.r.o.
 • 46445617 - GRAPHICS STUDIO, s.r.o.
 • 35743468 - Gratex International, a.s.
 • 31645399 - GRD s.r.o
 • 30305624 - Gréckokatolícka eparchia Košice
 • 35514388 - Gréckokatolícka charita Prešov
 • 00179205 - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
 • 50102281 - Green Foundation, nadácia
 • 46256342 - Green Plantation s.r.o.
 • 46587993 - Green Print s.r.o.
 • 47131942 - GREEN VIEW s. r. o.
 • 43843948 - GREENCEL s.r.o.
 • 42209404 - GreenGang
 • 36028827 - GREENPON s.r.o.
 • 46687181 - GreenStars s.r.o.
 • 44789378 - GreenWay Technologies s.r.o.
 • 42362911 - Greenwill o.z.
 • 36424676 - GreMi KLIMA, s.r.o.
 • 51772469 - GRENAJ s.r.o.
 • 31596738 - GRESPO, s.r.o.
 • 50346946 - GreTa n.o.
 • 45853398 - Grif graphics, s.r.o
 • 48258121 - Grindstone s.r.o.
 • 50848143 - GRISSP, j.s.a.
 • 46648241 - GRIZZLY s.r.o.
 • 51771802 - GrowthPro s. r. o.
 • 50690485 - Gruny s. r. o.
 • 50657739 - Gstudio s.r.o.
 • 36620980 - GT DATA s.r.o.
 • 42333814 - Guľôčka
 • 34125680 - GUNNEX SK, s.r.o
 • 31731198 - GURMAN, s.r.o.
 • 45232270 - GX SOLUTIONS, a. s.
 • 50596454 - GXProfiles SK, s.r.o.
 • 00161268 - Gymnázium
 • 00161187 - Gymnázium
 • 00161225 - Gymnázium
 • 00160849 - Gymnázium
 • 00160989 - Gymnázium
 • 00161098 - Gymnázium
 • 00626848 - Gymnázium
 • 00598071 - Gymnázium
 • 00160903 - Gymnázium
 • 17151589 - GYMNÁZIUM
 • 00160580 - Gymnázium - Gimnázium
 • 00161012 - Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
 • 00161004 - Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
 • 00160211 - Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
 • 00588032 - Gymnázium Angely Merici
 • 00160717 - Gymnázium Antona Bernoláka
 • 00161152 - Gymnázium Antona Prídavka
 • 00160369 - Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
 • 00160938 - GYMNÁZIUM GELNICA
 • 00160164 - Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
 • 00160504 - Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce
 • 36092479 - Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové
 • 00160466 - Gymnázium Jána Hollého
 • 46276327 - Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
 • 00160482 - Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
 • 00396869 - Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
 • 00160563 - Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
 • 00399850 - Gymnázium Juraja Fándlyho
 • 17050111 - Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság
 • 00161047 - Gymnázium Lipany
 • 00160199 - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno
 • 00160407 - Gymnázium M. R. Štefánika
 • 00161136 - Gymnázium Martina Kukučína
 • 00626317 - Gymnázium Mikuláša Kováča
 • 00160881 - Gymnázium Milana Rúfusa
 • 00160962 - Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
 • 00161063 - Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
 • 00160318 - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
 • 17060532 - GYMNÁZIUM SV. ANDREJA
 • 36161667 - Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné
 • 17078334 - GYMNÁZIUM SV.TOMÁŠA AKVINSKÉHO
 • 00161195 - Gymnázium Školská 7
 • 00161217 - Gymnázium Terézie Vansovej
 • 61716707 - Gymnázium Valašské Klobouky
 • 00160695 - Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
 • 00160351 - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
 • 00559105 - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
 • 00160156 - Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium
 • 00160261 - GYMNÁZIUM, GOLIANOVA 68, NITRA
 • 17337101 - GYMNÁZIUM, Grösslingová 18, Bratislava
 • 00161241 - Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
 • 00160288 - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
 • 00047147 - Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
 • 00162159 - Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
 • 00160997 - Gymnázium, Poštová 9, Košice
 • 00160628 - Gymnázium, Školská 2, 01841 Dubnica nad Váhom
 • 00398900 - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • 00160229 - GYMNÁZIUM, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
 • 00160768 - Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
 • 36492647 - H & H Slovakia, s.r.o.
 • 31688985 - H + EKO, spol. s r.o., Košice
 • 36778346 - H A R K Y, s.r.o.
 • 31617913 - H B H , a.s.
 • 46557237 - H R A, s. r. o.
 • 36723185 - H.K.K.mont, s.r.o.
 • 36464937 - H.M.H. - Drevovýroba Kociha, s.r.o.
 • 46595759 - H+H STEEL s.r.o.
 • 45494193 - Habanero Steak Pub, s.r.o.
 • 47894610 - Haburaj spol. s r.o.
 • 50266535 - HADO Investments, s. r. o.
 • 44994583 - HAGO s.r.o.
 • 36426237 - HAJ SK, s.r.o.
 • 47067390 - HajPo, s.r.o.
 • 37885103 - Haľagoš
 • 50427784 - HALÁS - KOVOOBRÁBANIE s.r.o.
 • 36475467 - HALDY - PLUS, spol. s r.o.
 • 44729669 - Haltrans, s.r.o.
 • 46241256 - Hana Halásová
 • 36314439 - HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
 • 35964626 - Handtmann Slovakia, s.r.o.
 • 44933762 - HANES, s.r.o.
 • 50773810 - Hans Roger Valentine Zenner
 • 47376147 - hanus, s.r.o.
 • 36792292 - HANZELY,s.r.o.
 • 51464560 - Happy Club, o.z.
 • 44341962 - HAPPY LAND, s. r. o.
 • 46645438 - Haraburdart s.r.o.
 • 36259349 - HARLOW group, spol. s r.o.
 • 50127896 - HARMADY, s.r.o.
 • 36707911 - Harona s.r.o.
 • 51444682 - HAZ Group s.r.o.
 • 44865163 - HB - LaserCut s.r.o.
 • 36580732 - HC LOGISTIK, s.r.o.
 • 50239848 - HC media, s.r.o.
 • 29303443 - HCLi o.p.s.
 • 36419613 - HDF, s.r.o.
 • 46077171 - HDM Consulting, spol. s r.o.
 • 50474251 - HEAD Studio s.r.o.
 • 51955822 - Hefaistos n.o.
 • 46944982 - HEGE s. r. o.
 • 47555866 - HELICOP, s.r.o.
 • 47413328 - HELIOS IS, s.r.o.
 • 45362122 - HELIOSYS s.r.o.
 • 31413391 - HELORO s.r.o.
 • 42417686 - HELP 4 PEOPLE o.z.
 • 47607611 - Helske Europe, s.r.o.
 • 47211253 - Helske, s.r.o.
 • 44236310 - HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o.
 • 46100873 - Hempfarm Slovakia s. r. o.
 • 31344500 - HENNLICH s.r.o
 • 50334719 - HEPPiApple s. r. o.
 • 36565016 - Herb-Pharma Sk, s.r.o.
 • 36172936 - Herba Drug Trade s. r. o.
 • 50852671 - HerbaFlora, s.r.o.
 • 50176374 - Herbatica s.r.o.
 • 50446525 - Herbik s.r.o.
 • 44986823 - Herman Slovakia Distribution s.r.o.
 • 36646121 - Hermann Armin s. r. o.
 • 44314507 - Hermann SK, spol. s r.o.
 • 36381047 - HERN s.r.o.
 • 36729124 - HERSTEK MILAN spol. s r.o.
 • 17325277 - HES - COMGEO spol. s r.o.
 • 43900658 - HESCON s. r. o.
 • 50351541 - Hesperus n.o.
 • 46035800 - Hessel Slovakia s. r. o.
 • 31678572 - HESTA, spol. s r.o.
 • 36207331 - Hevhetia s.r.o.
 • 35785306 - Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
 • 44987242 - HEXTRADE s.r.o.
 • 36294632 - HF NaJUS, a. s.
 • 50727401 - Hi Sky s.r.o.
 • 36199451 - Hi-Reklama, s.r.o.
 • 50758781 - Hi-Ten TENNIS & ACTIVITY CENTER s.r.o.
 • 35737719 - HighChem s.r.o.
 • 50691872 - Hinkom s.r.o.
 • 47316489 - HIVET s.r.o.
 • 31584594 - HIVUS s.r.o.
 • 47560789 - HK BUILD, spol. s r. o.
 • 48178802 - HK Nitra, s.r.o.
 • 36684597 - HKS Forge, s.r.o.
 • 46534831 - Hladamfarby.sk s. r. o.
 • 00603481 - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • 44162316 - Hmat s. r. o.
 • 44936354 - Hnutí DUHA Olomouc
 • 50430785 - HOFITECH s.r.o.
 • 47951974 - HOKAS, s.r.o.
 • 44487282 - HOKI s. r. o.
 • 31601014 - HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s. r. o.
 • 36625124 - HOLES, s.r.o.
 • 42298563 - Holeška
 • 50720317 - Home Wood s.r.o.
 • 36867551 - HoMe, a.s.
 • 46236562 - HOMEVILLE s.r.o.
 • 37924435 - HOMO HOMINI, n. o. slovenský názov ČLOVEK ČLOVEKU, n. o. skrátený názov H.H., n. o.
 • 50698249 - HONEYCOMB, s.r.o.
 • 42395178 - Hontianske Poiplie
 • 36517844 - HoReCup, a.s.
 • 36241741 - Hornak, s.r.o.
 • 36667242 - Hörnlein, k.s.
 • 42065496 - Hornoliptovský kurucký regiment
 • 36005622 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
 • 36002887 - HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
 • 00634891 - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
 • 42228395 - Horská služba Čergov
 • 42222184 - Horská služba Malá Fatra
 • 37879693 - Horská záchranná služba
 • 37942409 - Horúci tím
 • 50988875 - HORVÁTH ORIENTAL ORCHESTRA
 • 47135247 - Horváth Zoltán, s.r.o.
 • 35555769 - Hospic HARMÓNIA
 • 50092707 - HOSPODÁRSTVO ŠTVRTOK s.r.o.
 • 36522767 - Hospodárstvo, s.r.o.
 • 50942492 - HOSTIN, s.r.o.
 • 48151831 - Hostinec u robotníka, s.r.o.
 • 50963911 - HOSTINKOVO, s.r.o.
 • 36518263 - HOSTPLAST, spol. s r.o.
 • 00162191 - Hotelová akadémia
 • 31946615 - Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
 • 00162019 - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera,Piešťany,
 • 17078393 - Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
 • 47566868 - HOUND s.r.o.
 • 50694642 - House of Art, spol. s r.o.
 • 50098098 - HP Academy, s.r.o.
 • 46814817 - HP Steel SK s.r.o.
 • 34145095 - HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
 • 35692448 - HPL spol. s. r.o.
 • 36341029 - HPM HEAT SK, s.r.o.
 • 47446501 - Hprogress, s.r.o.
 • 44579799 - HR 2008 Consulting s.r.o.
 • 46968881 - Hrad a Kaštieľ s.r.o.
 • 48120278 - HRANICA, s.r.o.
 • 50060171 - HRC Engineering s.r.o.
 • 36579009 - HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.
 • 50490281 - Hrnček Var- Materské centrum
 • 45958823 - HrTech s.r.o.
 • 48212474 - HS 10 s.r.o.
 • 00614653 - HS Technik, spol. s r.o.
 • 36398021 - HSG s.r.o.
 • 36590177 - HSH Group s.r.o.
 • 36700746 - HT Solution s.r.o.
 • 34138927 - HT, s.r.o.
 • 50572407 - HUBERT spol. s r.o.
 • 36464562 - HUDÁK, spol. s r.o.
 • 44479611 - Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.
 • 42407869 - Hudobný inkubátor
 • 46487581 - HUGOPARTNER, s.r.o.
 • 42415187 - Hulapa film
 • 36270067 - Huliman, s.r.o.
 • 50679864 - HuLu projekt s. r. o.
 • 50988905 - HUMAN IDENTITY, o.z.
 • 45734461 - Humanitarian, n.o.
 • 50646206 - Humanité
 • 44509847 - Humansoft s.r.o.
 • 51018969 - HUNTSEASON s.r.o.
 • 51766001 - Huris s. r. o.
 • 36088269 - Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci
 • 37781324 - Hvezdáreň a planetárium v Prešove
 • 00098639 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
 • 35900008 - HYCA s.r.o.
 • 36400955 - HYDAC Electronic, s.r.o.
 • 36699420 - HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36317764 - Hydro-Gen a.s.
 • 44910452 - HYDROBETON s. r. o.
 • 35861843 - HYDROCHEM, s.r.o.
 • 36554812 - HYDROSERVICE, spol. s r.o.
 • 31423736 - HYKEMONT spol. s r.o.
 • 36300802 - CH - PRINT, a.s.
 • 42052980 - Charita Komárno, n.o.
 • 42000513 - Charita sv. Alžbety n.o.
 • 42166390 - Charita Šenkvice n.o.
 • 30854482 - CHARTIKANO občianske združenie
 • 34113541 - CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o.
 • 44173598 - Chateau Marco, s.r.o.
 • 47475021 - Chateau Vécsey, s.r.o.
 • 46707719 - Check IT s.r.o.
 • 50604457 - CheckPub, s.r.o.
 • 36490687 - ChemEnviron, s.r.o.
 • 31695426 - CHEMES, a.s. Humenné
 • 00166618 - Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
 • 36004391 - CHEMNI USIP spol. s r.o.
 • 31737862 - CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
 • 31736327 - CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.
 • 31719724 - CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
 • 36674621 - CHEMSTROJ, s.r.o.
 • 36497274 - CHETRA SK, s.r.o.
 • 50732935 - Chevron s.r.o.
 • 48139327 - Chill Point s.r.o.
 • 36331741 - CHIRAGAL, s.r.o.
 • 36794619 - CHIRANA T.Injecta, a. s.
 • 46284761 - Chocolate Patrik s.r.o.
 • 36617016 - ChocoSuc Partner, s.r.o.
 • 22618554 - Chuť ŽIŤ
 • 50946153 - Chytrá stena s.r.o.
 • 36789097 - CHYŽBET SK, s.r.o.
 • 47813709 - I food SK s.r.o.
 • 35705337 - I.E.systems spol. s r.o.
 • 35763361 - I.G.C.STROJAL s.r.o.
 • 46528539 - I.K.NOW s. r. o
 • 51409917 - I.M.B. services, s.r.o.
 • 47393360 - I.MM GROUP, s.r.o.
 • 25546210 - I.Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola o.p.s.
 • 36049883 - I.P.A. - Kovovýroba spol. s.r.o.
 • 31691099 - I.P.C. REFRACTORIES, spol. s r.o.
 • 35774720 - I.S.D.D. plus, s.r.o.
 • 36591246 - I.T.A. spol. s r.o.
 • 46471804 - I&P Company Limited s. r. o.
 • 50971590 - i3-project, s.r.o.
 • 50650351 - I4A - Institute 4 Academy
 • 50711342 - IB smart s.r.o.
 • 46949852 - IBEEX s.r.o.
 • 35970910 - ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.
 • 46786406 - ICT industrial construction technologies s. r. o.
 • 47973374 - iCultura s.r.o.
 • 36328057 - ICZ Slovakia a. s.
 • 46015035 - ID Reklama s.r.o.
 • 50972243 - IDEA 5, s.r.o.
 • 46745891 - IDEA Space, s.r.o.
 • 48005819 - Ideal Agency s.r.o.
 • 50695681 - Ideal Agency SK s.r.o.
 • 30778221 - Ideálna Mládežnícka Aktivita
 • 47973650 - ideata Europe, s. r. o.
 • 50898141 - Idey s. r. o.
 • 17642141 - IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
 • 34138277 - IDONA, spol. s r.o.
 • 44955154 - IDS Trade, s. r. o.
 • 35968915 - IFT InForm Technologies, a.s.
 • 48166235 - iGenius, s. r. o.
 • 31665926 - IGLASS spol. s r.o.
 • 14175509 - Igor Danaj
 • 11927909 - Igor Gladiš-FOGO
 • 37354906 - Igor Oravec - MARS
 • 46218335 - IGV technológie s.r.o.
 • 31729762 - IK Steel, spol. s r.o.
 • 45852499 - IK TRADE, s. r. o.
 • 45554374 - IKa - INteriér s. r. o.
 • 36057185 - IKE, spol.s.r.o.
 • 44934203 - Illichmann Castalloy s. r. o.
 • 46963316 - Illusionist s.r.o.
 • 47156074 - iLO, s. r. o.
 • 44653891 - Image SK s. r. o.
 • 35787929 - IMAGEWELL, s.r.o.
 • 31735631 - IMAGINE VISION, s.r.o.
 • 50693921 - IMAGINE VISIONS
 • 50683560 - iMACHINES s.r.o.
 • 44007841 - IMAO electric, s. r. o.
 • 50813919 - ImiS L, spol. s r.o.
 • 45599793 - IMPERGAM, s. r. o.
 • 47372923 - IMPERIALIS s. r. o.
 • 42394104 - IMPÉRIUM
 • 30854687 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • 47725141 - Impres AB, s.r.o.
 • 45477922 - Impuls Idea Family, s.r.o.
 • 10662766 - Imrich Goliaš - LIANA-GOLF
 • 36403997 - ims, a.s.
 • 36473685 - IMUNA PHARM, a.s.
 • 35951541 - IN DESIGN, s.r.o.
 • 47168897 - IN ENERGY, s.r.o.
 • 36673153 - In Harmony, s.r.o.
 • 31798781 - in minorita
 • 36758779 - INCLUSIVE4ALL, s.r.o.
 • 36493953 - Incomex, s.r.o.
 • 36680451 - INCOSOL, s.r.o.
 • 50152351 - Indense s.r.o.
 • 47833980 - indievisual media, s.r.o.
 • 06445811 - INDUBIA CARE s.r.o.
 • 36288217 - INEKON SYSTEMS (SK) s.r.o.
 • 45681881 - INERT Slovensko, s. r. o.
 • 50764764 - Infanta, s.r.o.
 • 43970630 - INFINITY GROUP a.s.
 • 36791288 - INFINITY Investment, s.r.o.
 • 47984732 - INFINITY studio, s.r.o.
 • 46713816 - Infoland s.r.o.
 • 36284009 - infopark s.r.o.
 • 42248418 - Informačný a vzdelávací inštitút
 • 50734008 - INFOSMEDIA, s.r.o.
 • 00003964 - INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
 • 43898190 - Infra Services, a. s.
 • 34392882 - Ing. Juraj Bánsky
 • 10742573 - Ing. Alexander Pivovarník - INGMETAL
 • 32073208 - Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN
 • 10771760 - Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT
 • 37631241 - Ing. arch Michal Pasiar
 • 35486741 - Ing. arch. Erik Klaubert
 • 41840577 - Ing. arch. Jaroslav Hrivnák
 • 46279644 - Ing. arch. Marek Opavský
 • 41687621 - Ing. arch. Martin Pavlík
 • 44699247 - Ing. Arch. Matej Brašeň
 • N/A - Ing. arch. Ondrej Zachar ArtD.
 • 43396739 - Ing. arch. Peter Gonda
 • 41995287 - Ing. arch. Peter Marko
 • N/A - Ing. arch. Zuzana Dolobáčová, autorizovaný architekt
 • 34985271 - Ing. Attila Czikó - ROSA
 • 47321369 - Ing. Attila Házi
 • 45276676 - Ing. Cyprián Gura - TATRA ateliér
 • 35456752 - Ing. Daniel Cimrák - Cassiopeius Kreative & Produktive Management
 • 43336825 - Ing. Darina Szöllösiová - Vitráže
 • 50852264 - Ing. Daša Beňová, PhD.
 • 50102397 - Ing. Dobrovič - DOBROSTAV s.r.o.
 • 37051890 - Ing. Emil Blicha - ELBA
 • 51040263 - Ing. Erika Mikulová, PhD.
 • 40601480 - Ing. Eva Bitarovská - ECO
 • 48155608 - Ing. Gabriela Gáborová
 • 34919627 - Ing. Igor Firment
 • 45648425 - Ing. Ingrid Kakodyová - IngK
 • 50773917 - Ing. Iva Vranská Rojková - izkona
 • 32879989 - Ing. Iveta Kantorová
 • 33293601 - Ing. Ján Lupták - LUNIT
 • 36870951 - Ing. Ján Ľupták JEDNA STOPA
 • 17180473 - Ing. Jana Horková - WIND
 • 35007273 - Ing. Jana Vojčiková - agentúra TOP
 • 50685520 - Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
 • 48168181 - Ing. Jozef Červinský ml.
 • 36871389 - Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT
 • 14315424 - Ing. Jozef Kandráč
 • 22702687 - Ing. Jozef Švrček FLOT
 • 40112659 - Ing. Juraj Nemčík - DREVOVÝROBA
 • 50178075 - Ing. Juraj Šanoba
 • 50759680 - Ing. Juraj Toth - Lietajme.sk
 • 14317532 - Ing. Juraj Valiček
 • 37197240 - Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR
 • 37757563 - Ing. Ľubica Konopková
 • 33612145 - Ing. Ľuboš Babarík WELL
 • 37060791 - Ing. Magdaléna Haranzová, PhD. - MAL-MIX
 • 47956402 - Ing. Marcel Sivčo SIMA
 • 43384111 - Ing. Marek Kamzík
 • 50234510 - Ing. Marek Klimčík
 • 50723073 - Ing. Mária Sontágová Kandráčová
 • 46432710 - Ing. Marián Mikula - M CONSULT
 • 37751841 - Ing. Martin Lopušniak, PhD.
 • 41857836 - Ing. Mgr. Martin Hriňák
 • 17722608 - Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET
 • 35476630 - Ing. Milan Filip - MSF57_FILIP
 • 22678638 - Ing. Miloš Macega M+M
 • 14197791 - Ing. Miroslav Čerey Výrobky z dreva a kovov
 • 46839739 - Ing. Monika Laciková - LaMON Photography
 • N/A - Ing. Oliver Csémy
 • 50759663 - Ing. Ondrej Slivka Vinyl-LAB
 • 41889339 - Ing. Oto Klostermann
 • 32527641 - Ing. Pál Horváth
 • 13985248 - Ing. Pavel Guláš, G+G
 • 35032171 - Ing. Pavol Kopačka - MEDIA
 • 10858423 - Ing. Pavol Lizák
 • 33857920 - Ing. Pavol Višňovský - CONSULTING & CONTROL OF WELDING
 • 37463993 - Ing. Peter Beňo - KOVOPRODUKT
 • 51703041 - Ing. Peter Paluš - Consulting
 • 88849651 - Ing. Petr Staňo
 • 41838084 - Ing. Radmila Drevaňová
 • 10925937 - Ing. Rastislav Primus
 • 37369458 - Ing. Róbert Haburaj
 • 37538845 - Ing. Roland Gašpár 7ART
 • 50322494 - Ing. Stanislav Guláš - SG MANAGEMENT
 • 43464963 - Ing. Štefan Hreško - S.H.Steel
 • 34347470 - Ing. Viliam Čech
 • 34754644 - Ing. Vladimír Lago
 • 37097571 - Ing. Vladimír Rybárik
 • 32469535 - Ing. Vladimír Vagaský - GART - ART
 • 14108097 - Ing. Vladimír Vikor DYNAMIK, STAVEBNÁ FIRMA
 • 37862995 - Ing. Zsolt Papp
 • 50691864 - Ing. Želmíra Macháčková
 • 44306776 - Ing.arch. Katarína Kollárová
 • 37680439 - Ing.arch. Radoslav Repka
 • 37397630 - Ing.arch.Mária Drblíková
 • 41194411 - Ing.Dana Svetlíková
 • 33684651 - Ing.Emil Jelinek - JeVa
 • 42340683 - Ing.František Vahovský
 • 37060805 - Ing.Janka Kuricová Cziráková - JKC
 • 37172433 - Ing.Lucia Sandtner, PhD.- Ekoposs+
 • 34117300 - INGEMAR s.r.o.
 • 36803006 - INGENIO, s.r.o.
 • 44897855 - INGENIUM Slovakia s.r.o.
 • 31619959 - INGPORS, s.r.o.
 • 00625809 - INICIATÍVA
 • 37995545 - Iniciatíva Inakosť
 • 50967789 - Iniciatíva stráže prírody
 • 36190837 - Initia, s.r.o.
 • 36636444 - Inlogic Software s.r.o.
 • 45871582 - Innergy s.r.o.
 • 46391932 - Innov8 s.r.o.
 • 46724010 - Innova MiG s.r.o.
 • 50465431 - INNOVATIONS s.r.o.
 • 44094949 - INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
 • 36280712 - Innovatrics, s.r.o.
 • 47894458 - INNOVIS, s.r.o.
 • 36614866 - INNOWISE RDC, s. r. o.
 • 48220582 - INNOWISE, s.r.o.
 • 51667142 - Inovativ Sped, s.r.o.
 • 46087052 - Inovea s.r.o.
 • 45745706 - Inovitum, n. o.
 • 47539691 - Inovitum, s.r.o.
 • 45354928 - INPORTANTE s.r.o.,
 • 35868325 - iNRG, s.r.o.
 • 46590129 - Insomnium, s. r. o.
 • 47838639 - INSPECT s.r.o.
 • 04535341 - Inspirace Zlín z.s.
 • 70833737 - Institut EuroSchola, z.ú.
 • 26657341 - Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
 • 42166373 - Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
 • 50192531 - Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
 • 50431242 - Inštitút finančného vzdelávania
 • 46908935 - Inštitút forenzných vied a.s.
 • 42166802 - Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia angl. názov Economic Policy Institute, n.p.o.
 • 44700784 - Inštitút jazykov a vzdelávania KNM s.r.o.
 • 50488431 - Inštitút jazykov a vzdelávania KNM, n. o.
 • 31749836 - Inštitút koľajovej dopravy, z.z.p.o.
 • 48484733 - Inštitút kompenzácie, edukačnej efektivity a poradenstva Vianey
 • 45739188 - Inštitút kreatívnej ekonomiky, n.o.
 • 42260361 - Inštitút ľudských práv
 • 35562340 - Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
 • 50366874 - Inštitút ochrany ústavných práv
 • 50490575 - Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
 • 42448450 - Inštitút pre aktívne občianstvo
 • 37983954 - Inštitút pre biomedicínu, n. o.
 • 36070629 - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
 • 31800939 - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
 • 35581956 - Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých n.o.
 • 31809944 - Inštitút pre pasívne domy
 • 42353661 - Inštitút pre podporu umenia a vzdelanosti
 • 42279470 - Inštitút pre progresívne riešenia
 • 42172136 - Inštitút pre rozvoj spoločnosti
 • 50708694 - Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
 • 31770321 - Inštitút pre verejné otázky
 • 30847451 - Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • 45747822 - Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity - IRTEC n.o.
 • 42106605 - Inštitút rozvoja TATRA SOCIETY
 • 50597388 - Inštitút Rozvoja, o.z.
 • 48203467 - Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o.
 • 42177472 - Inštitút urbánneho rozvoja
 • 50497227 - Inštitút výchovy a športu
 • 45023263 - Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o.
 • 44689527 - Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s.r.o.
 • 00493546 - Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 • 30856523 - Inštitút zamestnanosti
 • 36023876 - INT-COR spol. s r.o.
 • 36391352 - INTAS SLOVAKIA, s. r. o.
 • 35698616 - Intech Slovakia, s.r.o.
 • 37899198 - InTech Žiar nad Hronom, z.p.o.
 • 36595705 - INTELSOFT EAST, spol. s r.o.
 • 45528217 - Inter Alia, s.r.o.
 • 31710239 - INTER M & K, spol. s r.o.
 • 45957002 - INTERCONFIN s.r.o.
 • 36353272 - INTERIA, s.r.o.
 • 47490926 - INTERKAMEŇ s.r.o.
 • 45298742 - INTERKLINIK CARE s. r. o.
 • 31750052 - Interklub Bratislava
 • 36647161 - INTERKON TRADE, s.r.o.
 • 50599984 - INTERKOV STEEL, s.r.o.
 • 50085999 - InterMedical Plus, s.r.o.
 • 42083613 - Interregionálna inovačná spoločnosť
 • 45747024 - INTERsen, n.o.
 • 50866788 - Intersyst, s.r.o.
 • 36244660 - Intervis, spol. s r.o.
 • 35728531 - InterWay, a. s.
 • 44978359 - INTRO.CO, s.r.o.
 • 36449181 - INTROPLAST, a.s.
 • 44942800 - Inventis, s. r. o.
 • 34125213 - INVEST SERVIS, s.r.o.
 • 36294454 - INVESTPETROL, s.r.o.
 • 45912017 - InvestRea development, s.r.o.
 • 36853020 - INVITA, s.r.o.
 • 44406797 - Inžiniering MH, s. r. o.
 • 44452594 - IO Tech s. r. o.
 • 36423947 - IPA Slovakia, s.r.o.
 • 45633118 - IPATEX, s. r. o.
 • 36374784 - IPECON, s.r.o.
 • 42395224 - Ipeľská Kotlina - Novohrad
 • 36633500 - IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.
 • 31589898 - IPESOFT spol. s r.o.
 • 36629561 - IPM Industries,s.r.o.
 • 37866486 - IPROVIN Slovakia
 • 51040859 - IQ Reality s.r.o.
 • 26465035 - IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
 • 35902868 - IRISANA, s.r.o.
 • 36030597 - IRONAL, spol. s r.o.
 • 43963196 - Ironex, s.r.o.
 • 47373288 - IS - Industry Solutions, a.s.
 • 51213800 - ISIES development, s. r. o.
 • 50663551 - ISO Authority, s.r.o
 • 36232157 - ISTERMEAT a. s.
 • 37954903 - ISTOTA, n.o.
 • 47049715 - ISYS plus s.r.o.
 • 46759786 - IT Academy s. r. o.
 • 31801412 - IT asociácia Slovenska
 • 44908351 - IT Dream, s.r.o.
 • 45851298 - IT Rental, s.r.o.
 • 47960086 - IT SOLUTIONS EU s.r.o.
 • 47609541 - IT Way, s.r.o.
 • 17332231 - it.invest eu, s.r.o.
 • 46671200 - iTech Energy, s.r.o.
 • 50109227 - iTechnology
 • 42162661 - Iter Transparens
 • 31680259 - ITES Vranov, s.r.o.
 • 36713031 - ITMG, s.r.o.
 • 47811986 - ITnet-1, s. r. o.
 • 31638384 - ITOSS, s.r.o.
 • 47254505 - ITS - Intelligent Transport System, s. r. o.
 • 45268991 - ITS Consulting, s. r. o.
 • 47952385 - ITV CONSULT s. r. o.
 • 26543681 - IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.
 • 00157660 - IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
 • 43054641 - Ivan Kozáček - C A P R I S
 • 33480702 - Ivan Kubiš AUTODOPRAVA
 • 37435469 - Ivan Rusnák
 • 51221144 - IVCM Informačné a vzdelávacie centrum mladých
 • 33300119 - Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie
 • 31652425 - IVIM s.r.o. Trebišov
 • 03409929 - IVP - Institut pro vzdělání a trh práce, z. s.
 • 36588482 - IXCHEL s.r.o.
 • 46489860 - IXSOL, s.r.o.
 • 35834013 - IZOSTAV, spol. s r.o.
 • 31588468 - J - STAV spol. s r.o.
 • 36586293 - J & J Partners, spol. s r.o.
 • 36021351 - J & R INSPIRE, spol. s r.o.
 • 36452475 - J a K, s.r.o.
 • 00615579 - J M S - solid trade spol. s r.o.
 • 42173094 - J. K. Myšľanov
 • 50733699 - J.R.G. Plus s. r. o.
 • 43838651 - J.R.G. s.r.o.
 • 47211415 - J.T. Baby, s.r.o.
 • 46312927 - J.T. GROUP s.r.o.
 • 47989131 - J&B RECYCLING s.r.o.
 • 47172177 - J&C Personal Agency s.r.o.
 • 48213624 - J&D OFFICE s.r.o.
 • 50293486 - J&G production s.r.o.
 • 36598364 - J&M - Group, s.r.o.
 • 36811688 - J&T consult, spol. s.r.o
 • 50670891 - JA life s.r.o.
 • 35718986 - JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
 • 35705779 - JAGA GROUP, s.r.o.
 • 36713848 - JÁGRIK Metal, s.r.o.
 • 48299341 - Jajnekem, s.r.o.
 • 36827380 - JAKOR s. r. o.
 • N/A - Jakub Krkoša
 • 40019845 - Jakub Laca
 • 36174254 - JAMADA-stav s.r.o.
 • 36410233 - JAMANAT, s.r.o.
 • 36334162 - JAMI Metalltechnik, spol. s r.o.
 • 50170520 - JaMiDo centrum
 • 31617131 - JAMP, s.r.o.
 • 36247006 - JAMPEX TRADE, spol. s r.o.
 • 32396279 - Ján Babič -- Stolárstvo
 • 14070090 - Ján Cibulka - CIBI
 • 34353097 - Ján Dikoš
 • 10756817 - Ján Džubák
 • 37197517 - Ján Hegedűš - STOLÁRSTVO - HEGE
 • 40068901 - Ján Hranica - JH
 • 41514653 - Ján Jasenský - JMS štúdio
 • 37597205 - Ján Maruna
 • 40983676 - Ján Maslan STOLAN
 • 14292866 - Ján Pčola FRAGOLA
 • 47436123 - Ján Sabo - Barter s.r.o.
 • 37022849 - Ján Skovajsa - KLIMAT
 • 33346305 - Ján Srník
 • 43524877 - Jana Melichová - JM
 • 00373222 - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
 • 35789000 - JANECO, s.r.o.
 • 36515507 - JANOLI, s.r.o.
 • 31632998 - JAP, s.r.o.
 • 10746528 - Jaroslav Breznen - RADZIM
 • 17852188 - Jaroslava Demáčková DEMRO
 • 48170828 - Jasenovská s.r.o.
 • 51085984 - Jasnejšia Budúcnosť, o. z.
 • 36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
 • 36242578 - JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
 • 00168599 - JAVORINA, výrobné družstvo
 • 31803491 - JAVORNÍKY
 • 37814605 - Javorníky - východ
 • 45747938 - Javorry n.o.
 • 45744092 - Jazmínka, n. o.
 • 61989011 - Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
 • 00897019 - Jednota dôchodcov na Slovensku
 • 00178705 - Jednota slovenských matematikov a fyzikov
 • 42359571 - Jem iné
 • 51655705 - Jerome&Curtis, s.r.o.
 • 36167851 - JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
 • 47357690 - JetAge, s.r.o.
 • 50807102 - Jettu s. r. o.
 • 46347909 - JFcon, s. r. o.
 • 44646372 - JFS, s. r. o.
 • 36648922 - JGL, s.r.o.
 • 75064707 - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o
 • 70888337 - Jihomoravský kraj
 • 46793283 - JJ Logistic s.r.o.
 • 36443701 - JK Slovakia s.r.o.
 • 36286133 - JKL production s.r.o.
 • 46339451 - JM - AGROSTAVBY, s.r.o.
 • 50697838 - JMK creative s.r.o.
 • 44052171 - JMP Plast, s.r.o.
 • 47526611 - JMS Press, s. r. o.
 • 36582468 - JNT, s.r.o.
 • 51167778 - JOB & DUES academy s.r.o.
 • 50263731 - JOB SOLUTIONS, s.r.o.
 • 36253740 - JOER s.r.o.
 • 51253950 - JOINT Business s.r.o.
 • 50751280 - Jolie s.r.o.
 • 51671514 - JOPE PLUS s. r. o.
 • 36568490 - JoTa, s.r.o.
 • 34326545 - Jozef Halanda - AddArt
 • 33039216 - Jozef Húšek - SEKULSKÁ KERAMIKA
 • 41517202 - Jozef Jendrek - JOSINO
 • 40298213 - Jozef Knapík ml.
 • 41424913 - Jozef Križian GLOBAL PARTNER
 • 10662006 - Jozef Ligenza - LIGE
 • 40712907 - Jozef Matejka Kovoobrábanie
 • 33189226 - Jozef Múdry PLETIAREŇ
 • 41579615 - Jozef Ontkoc REKOWS
 • 14424240 - Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV
 • 47103485 - Jozef Peťovský - ARTRE
 • 34390952 - Jozefína Vrablecová
 • 48247553 - JOZUE s.r.o.
 • 50530950 - JRK Slovensko s.r.o.
 • 46960848 - JS KOVOVÝROBA s.r.o.
 • 36040720 - JT - PARTNER, s.r.o.
 • 47708344 - JTG-HydraSteel s.r.o.
 • 50931776 - JUASO EU s.r.o.
 • 36814211 - JUDAPA Consulting s. r. o.
 • 35844817 - JUDEX CORP., s.r.o.
 • 41609204 - JUDr. Alexander FÖLDES
 • 47254939 - JUDr. Ivana Semanová, advokátka spol. s r.o.
 • 46367543 - JUDr. Martin Špak
 • 45970823 - JUHAMED s.r.o.
 • 31698441 - JUHAPHARM, s. r. o.
 • 44137877 - JUHOKAMEŇ s.r.o.
 • 46094539 - JUICE, s.r.o.
 • 33776342 - Július Dobosi - GRANIT
 • 10911057 - Július Mihályi
 • 46117491 - JUMP soft a.s.
 • 47377844 - JUMPCAT creative s.r.o.
 • 46644423 - JUMPCAT s. r. o.
 • 42166292 - Junior Achievement Slovensko
 • 50753592 - Junior Team Svit
 • 43985211 - JUNOZ & PARTNERS ENGINEERING, s.r.o.
 • 46601708 - Juraj Bernaťák
 • 34217461 - Juraj Románek ml.
 • 43530648 - Juraj Štanga
 • 30079152 - Juraj Takács - stolár
 • 42297451 - JURISTA
 • 31620426 - JURTON, s.r.o.
 • 47382503 - Just&Language s.r.o.
 • 37851624 - Justičná akadémia Slovenskej republiky
 • 35875224 - JUTURN SLOVAKIA s.r.o.
 • 36202908 - K - PRINT, s.r.o.
 • 36057592 - K - SUPRA, s.r.o.
 • 36418447 - K - Ten KOVO, s.r.o.
 • 35689111 - K + K REPROMAT, s.r.o.
 • 36692689 - K + K servis, s.r.o.
 • 31428495 - K T S, spol. s r.o.
 • 36024929 - K W D s.r.o.
 • 31568564 - K-KART spol. s r.o.
 • 36234851 - K-KONTROL, spol. s r.o.
 • 36246255 - K.I.T., spol. s r.o.
 • 36242730 - K.K.V. - UNION, s.r.o.
 • 46330445 - K.KO Enterprises s. r. o.
 • 36011797 - K.L.I.B.O.S., s.r.o.
 • 45427976 - K.M.O. Slovakia s. r. o.
 • 31410651 - K.T. spol. s r.o.
 • 36043834 - KABEL TELEKOM s.r.o.
 • 00678228 - KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. v skratke KS - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.
 • 44481110 - Kablex s.r.o.
 • 35943335 - Kadaň s.r.o.
 • 45558663 - KAEM, s.r.o.
 • 36752169 - KACHNIC, s.r.o.
 • 46627006 - Kalamár s.r.o.
 • 50643223 - Kálmán Tóth
 • 43828841 - KAM Rent, s.r.o.
 • 45011788 - Kamaráti o.z.
 • 35949198 - Kameň Slovakia s.r.o.
 • 36418145 - Kamenárstvo Maniš, s.r.o.
 • 44025858 - Kamenárstvo STONE s.r.o.
 • 36023574 - Kameňolom Sokolec s.r.o.
 • 35943301 - KAMI PROFIT, s.r.o.
 • 10872426 - Kamil Kubik
 • 50973151 - Kamil Šaffa
 • 50668277 - Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 • 30845157 - Kancelária prezidenta SR
 • 42263051 - Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 • 37924460 - Kanet n. o.
 • 36836460 - Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s. r. o.
 • 17638453 - Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku
 • 48090034 - Kanovits Group s. r. o.
 • 36505994 - KApAR, s.r.o.
 • 45701504 - KAPHO s. r. o.
 • 46445102 - KAPI Plus, s.r.o.
 • 36203505 - KaPM s.r.o.
 • 36552437 - KARENIS, s.r.o.
 • 36247367 - KARLOFF, s.r.o.
 • 41282078 - Karol Bugyi
 • 32590491 - Karol Gejdoš Galia
 • 43766056 - Karol Jurkas WOODTECH
 • 36407950 - Karpatech s.r.o.
 • 31995420 - Karpatská nadácia
 • 46051317 - KARPATSKA.SK a.s.
 • 35564229 - Karpatský rozvojový inštitút
 • 42129681 - KASPIAN
 • 36429911 - KASTELING, s.r.o.
 • 44122047 - Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.
 • 34104780 - KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.
 • 40012557 - Katarína Čičmancová - NUMERO
 • 36875473 - Katarína Očenášová Luka Masiv
 • 50409972 - Katarína Predajnianská
 • 31825150 - Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM-Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, SNP 4, Šahy - Ipolyság
 • 37958470 - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
 • 42210429 - Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky
 • 42218497 - Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika Rajec
 • 37920421 - Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41 Nemšová
 • 37801279 - Katolícka univerzita v Ružomberku
 • 50554026 - Katra Consulting s.r.o.
 • 50954946 - KAZAK, s. r. o.
 • 36009504 - KC MULTIPLAST, s. r. o.
 • 15526691 - KDZ, spol. s r.o.
 • 46657754 - KEAM s.r.o.
 • 47976080 - KEKO interiér s.r.o.
 • 47341319 - KEMAR s.r.o.
 • 50327267 - Keners s.r.o.
 • 31659811 - KEREX s.r.o.
 • 37901281 - KERIC
 • 31723578 - KES - RV s.r.o.
 • 50515853 - Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.
 • 31717811 - K´Food Distribution s.r.o.
 • 46804943 - Kids Point, s.r.o.
 • 51025515 - KIDS1st, s.r.o.
 • 45884633 - Kidsfun s. r. o.
 • 47134372 - Kimberley s.r.o.
 • 35962623 - KINEX BEARINGS, a.s.
 • 46515640 - KING MEDIA s. r. o.
 • 47016191 - KING REAL SK s.r.o.
 • 35827602 - Kipech Production Hotel, s.r.o.
 • 45628408 - Kitai group, s. r. o.
 • 46023836 - KIVOS-ml., s.r.o.
 • 31623867 - KKE, s.r.o.
 • 50978209 - KL-CORP, s.r.o.
 • 36231355 - KLARTEC, spol. s r.o.
 • 36817805 - KLASS s.r.o.
 • 45738246 - Klaster pre podporu inovatívnych a zelených technológií
 • 37840371 - Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko
 • 36819298 - KLASTER s. r. o.
 • 36148041 - Kláštor kapucínov Pátra Pia
 • 44793171 - KLEIN & STARK SLOVAKIA s.r.o.
 • 50700383 - Klein Design s. r. o.
 • 46327941 - Klein Vision s. r. o.
 • 45285209 - KLIENT PRO SK, s. r. o.
 • 46723200 - KLIKLAK, s.r.o.
 • 51791820 - Kliklak+ s.r.o.
 • 47424532 - Klima - Therm Prešov, s.r.o.
 • 36218944 - KLIMASOFT, s.r.o.
 • 31705995 - KLOCOK Poprad, s.r.o.
 • 00505609 - Klub českých turistů
 • 42139457 - Klub Lipka
 • 42037522 - KLUB PODNIKAVÝCH ŽIEN POPRAD
 • 50549731 - Klub riaditeľov spoločnej školy
 • 37796861 - Klub sclerosis multiplex v Prešove
 • 35518677 - Klub silového trojboja a kulturistiky Matej
 • 00688312 - Klub slovenských turistov
 • 50847066 - KLUB ŽELEZNÝCH MATIEK
 • 36077658 - Kľúč, n.o.
 • 36603244 - Kluknavská mliekareň - obchodno - odbytové družstvo
 • 36464589 - KM-SYSTÉM, s.r.o.
 • 46235086 - KMIŤ, s. r. o.
 • 46092889 - KMO-SK s. r. o.
 • 46923420 - KMONTANA, s.r.o.
 • 48019739 - KMW s.r.o
 • 43951295 - KNAPECSTEEL s.r.o.
 • 50550578 - KNIHA s.r.o.
 • 50685139 - KNIHAREN, s.r.o.
 • 36410888 - KNIKOV, s.r.o.
 • 50727648 - Kniznytrh.sk s.r.o.
 • 00182826 - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 • 47209542 - KNK zamac, výrobné družstvo
 • 36655988 - Knudsen Plast s.r.o.
 • 45014132 - KO Box Club Galanta,
 • 44784554 - KO BOX, s.r.o.
 • 36048305 - KOANTA GROUP s.r.o.
 • 44409621 - KOCKA TN s. r. o.
 • 36042552 - KODL s.r.o.
 • 47040181 - KOGAL STEEL s.r.o.
 • 36331104 - KOHÚT, s.r.o.
 • 44342462 - KolArms s.r.o.
 • 36001465 - KOLEK, s.r.o.
 • 36036838 - KOLIBA,a.s.
 • 46159703 - KOLOMAŽ, s. r. o.
 • 31711031 - Kolonial Košice, a.s.
 • 47218495 - KOLOTOČE s.r.o.
 • 36530697 - KOLTER, a.s.
 • 31567916 - KOMAD spol. s r.o.
 • 45630933 - Komajota, s.r.o.
 • 35943688 - KOMAT Slovakia s.r.o.
 • 36293296 - KOMPAVA spol. s r. o.
 • 36379107 - Komplex s.r.o.
 • 37835793 - Komplexná centrálna záchranná služba
 • 35829800 - Komplexný bezpečnostný servis, s.r.o.
 • 34112146 - KOMPOZITUM s.r.o.
 • 37954008 - Komunikačné Centrum Detva n.o.
 • 42390575 - KOMUNITA AKTIVITY
 • 34003681 - Komunita Kráľovnej pokoja
 • 37880136 - Komunitná nadácia Bardejov
 • 42432545 - Komunitné vzdelávanie "Kalimba"
 • 50669303 - KonajPlus s.r.o.
 • 00177997 - Konfederácia odborových zväzov
 • 00586366 - Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku
 • 00585726 - Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok
 • 00587141 - Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy
 • 00677574 - Kongregácia školských sestier de Notre Dame
 • 50459155 - KONJA
 • 34139800 - KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
 • 34139664 - KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
 • 36413569 - KONTAKT - SK, s.r.o.
 • 31443516 - KONTROLSPOL, s.r.o.
 • 36335479 - KONTROLTECH, s.r.o.
 • 47613858 - KOOBEN, s.r.o.
 • 44889046 - KOOL4 Solutions s.r.o.
 • 45628246 - KOOR, s.r.o.
 • 35675926 - Koordinačné združenie obcí mikroregiónu PODPOĽANIE
 • 42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
 • 47566124 - KopArt s.r.o.
 • 35781131 - KOPEK plus s. r. o.
 • 47969041 - KOPEX services s.r.o.
 • 46700358 - KORDES Poprad, s.r.o.
 • 36719200 - KOREMO - TOOL s.r.o.
 • 45520259 - KOREMO - TS, s.r.o.
 • 47923997 - KOREX holdings, s.r.o.
 • 45496587 - Korlat s.r.o.
 • 36029190 - KORO, s.r.o.
 • 46444181 - KORONA Svrčinovec, s. r. o.
 • 36205214 - KOSIT a.s.
 • 50084933 - KOŠAKT, o.z.
 • 45731489 - Košice región umenia a kultúry, n.o.
 • 35541016 - Košický samosprávny kraj
 • 36038911 - KOVACO, spol. s r.o.
 • 31602029 - KOVAL SYSTEMS, a. s.
 • 36217859 - KOVDAN, spol. s r.o.
 • 31424201 - KOVEX s.r.o.
 • 36726371 - KOVIN, s.r.o.
 • 36546551 - KOVO P+P, s.r.o.
 • 36024805 - KOVO SIPOX a.s.
 • 36447404 - KOVO spol. s r.o.
 • 36706388 - KOVOAMB, s.r.o.
 • 34120556 - Kovoflex, spol. s r.o.
 • 31646697 - KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.
 • 36228621 - KOVOMAT - L, spol. s r.o.
 • 36613061 - KOVOMONT - PO, s.r.o.
 • 46969187 - KOVOPOINT, s.r.o.
 • 36492965 - Kovorob, s.r.o.
 • 36043061 - KOVOS, s.r.o.
 • 44491280 - KOVOSEK, s.r.o.
 • 31659217 - KOVOSTROJ a.s. Dobšiná
 • 00167461 - KOVOTVAR, výrobné družstvo
 • 31633404 - KOVOZBER, s.r.o.
 • 44664133 - KOVSTOL s. r. o.
 • 31433774 - KOVYT, spol. s r.o.
 • 47117907 - KOW s.r.o.
 • 46283412 - KOZAK LTD, s.r.o.
 • 50929933 - KOZMETIKA ZUNA s.r.o.
 • 46447903 - KR.A.CHY s.r.o.
 • 50633872 - KRAFT digital, s.r.o.
 • 50785966 - KRAFT-ON Global, s.r.o.
 • 44590393 - KRAJN s. r. o.
 • 75108453 - Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje
 • 69651175 - Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek
 • 47673192 - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 • 29319676 - Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
 • 50272161 - Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o.
 • 75151499 - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
 • 72052767 - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
 • 62330403 - Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • 47940671 - KRAMA s.r.o.
 • 51976323 - Krasgarden s.r.o.
 • 42174309 - Krasňanko o.z.
 • 48274518 - Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.
 • 47019131 - Kraspol s. r. o.
 • 35819022 - KRD molecular technologies s.r.o.
 • 36679046 - KREATIV GA spol. s r.o.
 • 44986092 - KREATIVA s. r. o.
 • 36766399 - Kreatívne centrum s.r.o.
 • 51290642 - Kreatívne Slovensko n.o.
 • 36288519 - Kremsa Digital s. r. o.
 • 36639010 - KRENN, s.r.o.
 • 47005904 - Krifa s.r.o.
 • 40148581 - Kristián Malinovský - km parket
 • 42155258 - Krízové stredisko
 • N/A - Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum
 • 68684312 - Krok Kyjov, z. ú.
 • 50511017 - Krok vpred, n.o.
 • 35940794 - Krošlák-C, s.r.o.
 • 31435939 - Krošlák, s.r.o.
 • 42040809 - KRUH BEZPEČIA
 • 42188237 - Kruh SEDMOKRÁSKA
 • 31591957 - KRUPA, spol. s r.o.
 • 36506770 - KSK CENTRUM, s.r.o.
 • 28649184 - Kubojama s.r.o.
 • 50339478 - Kulo s.r.o.
 • 50442171 - KULT24, s.r.o.
 • 37793306 - Kultúrna výchovná organizácia RÓMA - východ
 • 37798740 - Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca
 • 00368946 - Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí
 • 37828711 - Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
 • N/A - Kulturvernetzung Niederösterreich
 • 48254053 - KÚN KELEMEN FINE ARTS s.r.o.
 • 45966320 - KUNAJ - okná, s.r.o.
 • 31638694 - Kúpele Bojnice, a.s.
 • 47148900 - Kurt Production, s.r.o.
 • 36542482 - KURUC - COMPANY spol. s r.o.
 • 45685053 - Kurzor s. r. o.
 • 25860259 - Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
 • 45741573 - Kvalita života, FMK, n.o.
 • 50628330 - KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.
 • 46785281 - KVIKER s.r.o.
 • 36734519 - KYBERNETES s.r.o.
 • 31658105 - KYBERNETIKA, s.r.o., Košice
 • 50216902 - Kyge, s.r.o.
 • 50635549 - KYR CONSULTING s.r.o.
 • 31593488 - KYSUCA s.r.o.
 • 17335469 - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
 • 36145076 - Kysucké múzeum v Čadci
 • 47395087 - KZ Bardejov, s.r.o.
 • 45291951 - L & F Language and Fun s.r.o.
 • 46930744 - L & M interiér, s.r.o.
 • 46037284 - L PROMOTION s.r.o.
 • 47462574 - L R Media s.r.o.
 • 51444810 - L&M SERVICES, s.r.o.
 • 36025500 - L&Z Čech s.r.o.
 • 46656383 - La Idea, s. r. o.
 • 46529951 - La Musica s. r. o.
 • 50653016 - La Passione Slovakia s. r. o.
 • 46910042 - La Plata Production s. r. o.
 • 44745958 - La Roche s.r.o.
 • 50498282 - La Verde s.r.o.
 • 51076675 - La-Mo, s. r. o.
 • 45276722 - LABEL - FINISHING, s.r.o.
 • 50726617 - LABEL SK s. r. o.
 • 42294614 - Labour Law Association / Asociácia pracovného práva
 • 50753681 - LabZone s. r. o.
 • 44453680 - LaD GROUP, s. r. o.
 • 30632668 - Ladislav Kuľka - VK & spol.
 • 44709102 - Ladislav Matuška BIANCAL
 • 36394009 - Lago - nástrojáreň spol. s r.o.
 • 36225002 - Laguna centrum, s.r.o.
 • 31726712 - LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o.
 • 44777515 - Lajosh, s.r.o.
 • 44618891 - LAK SERVIS PREŠOV, s. r. o.
 • 50336754 - Lakovňa R.D.G. s.r.o.
 • 50660551 - LALI design production, s. r. o.
 • 42272807 - Ľalia- združenie detí a rodičov
 • 35848189 - Lambda Life a.s.
 • 44883064 - LAMINUM SK, s.r.o.
 • N/A - Land Burgenland
 • 47115092 - LANDIS SK, s.r.o.
 • 36775886 - Landlord, s.r.o.
 • 36773611 - Lánik. sk s. r. o.
 • 47613041 - LANTESTEL s. r. o.
 • 36523356 - LAPIS IT, s.r.o.
 • 48164704 - lapua, s.r.o.
 • 36744441 - LAREMIA, s.r.o.
 • 47722100 - LARI SK s.r.o.
 • 50847031 - LaS GROUP, s.r.o.
 • 44836759 - LASER media, s. r. o.
 • 45466815 - LASER POINT s.r.o.
 • 50806378 - LaserBox s.r.o.
 • 48074241 - LASERVIS s.r.o.
 • 50699865 - Lassak, s. r. o.
 • 36353353 - LAST MILE, spol. s r.o.
 • 50250931 - Last solution s.r.o.
 • 50960288 - LASTA Corp s.r.o.
 • 50730517 - Latino club, n.o.
 • 50056743 - Lau&Sam s. r. o.
 • 47375302 - LAUREOLA SK, s.r.o.
 • 45265704 - LAURUS real., s.r.o.
 • 47140798 - LauSam, s.r.o.
 • 51767481 - LaVieNa n.o.
 • 46201122 - LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o.
 • 47583665 - Lazarski, s.r.o.
 • 47944811 - LB Plast s.r.o.
 • 31652433 - LCS ELECTRONICS, spol. s r.o.
 • 50697480 - LD Projects a.s.
 • 46817875 - LDM Slovakia, s.r.o.
 • 44624069 - LEADE s. r. o.
 • 47253134 - Leading Clinical Research s.r.o., organizačná zložka Slovensko
 • 48050032 - leading market, s.r.o.
 • 46279750 - Lean consulting s. r. o.
 • 42346703 - Learn2Code, o.z.
 • 47544783 - LEBECO s.r.o.
 • 48330337 - LEBLON s.r.o.
 • 36366196 - Lecturing, s.r.o.
 • 44070152 - LED-SOLAR, s.r.o.
 • 47706848 - Lediks s.r.o.
 • 36655562 - LEGA, a.s.
 • 42242576 - Legend Foto
 • 36685313 - LEGNO TRADE, s.r.o.
 • 51944375 - LEGO s.r.o.
 • 35947349 - LEKÁR, a.s.
 • 50633261 - Lekáreň u SV. Jozefa 1 s.r.o.
 • 50704753 - Lela Consulting, s.r.o.
 • 36717231 - LEMA Group s.r.o.
 • 36194981 - LEMAKOR, spol. s r.o.
 • 46052160 - Lemkowie, s.r.o.
 • 50206826 - Lemmings
 • 46007598 - Lemon Language Center, s.r.o.
 • 46475184 - LENCOS IN, s.r.o.
 • 51764717 - Lenka Copúšová
 • 42378923 - Lenka Sýkorová
 • 44662661 - LENN - ART s. r. o.
 • 45256764 - LEONTEUS, s. r. o.
 • 41429273 - Leoš Šimunek
 • 45734356 - Lepšia cesta, n. o.
 • 50192221 - LEPŠIE ŠKOLY - PRO ACADEMIA
 • 36403482 - LES - INVEST, s.r.o.
 • 50330713 - LESA Ing. Jaroslav Dvorják, s. r. o.
 • 36690911 - LESMEDIUM SK s.r.o.
 • 00492531 - Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
 • 36715191 - Lesotur s.r.o.
 • 42196451 - Lesy České republiky, s.p.
 • 50092596 - LESY KARPATY s.r.o.
 • 36038351 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • 42224365 - Letobiel
 • 45024499 - LEVEL, občianske združenie, Lučenec
 • 44859805 - Levice invest, s. r. o.
 • 31412271 - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
 • 47433957 - LevoTek s.r.o.
 • 36499951 - LevServis, s.r.o.
 • 51921367 - LEXELDEAL s. r. o.
 • 50251015 - LeXtom s.r.o.
 • 36352195 - LF Group s. r. o.
 • 50595831 - L´FABRICA, s.r.o.
 • 50839942 - LIANA EXPORT s.r.o.
 • 31702520 - LIANA-GOLF, s. r. o.
 • 36462161 - LIAZ, s.r.o.
 • 46470778 - Libela s.r.o.
 • 50331116 - Libeth s.r.o.
 • 31562418 - LIBETO a.s.
 • 00850021 - Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace
 • 00692026 - LIDWINA - Domov sociálnych služieb
 • 31642721 - Liečebné termálne kúpele, a.s.
 • 44405847 - Life Academy, s.r.o.
 • 30786525 - Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky
 • 31807968 - Liga za ľudské práva
 • 36662488 - LIGHT Box, s.r.o.
 • 47688114 - Light Vision s.r.o.
 • 44864892 - Lighting Beetle s.r.o.
 • 36326755 - LIGNA, s.r.o.
 • 36413151 - LIGNEUS, s.r.o.
 • 44180942 - LIGNUM MS s.r.o.
 • 17085951 - LIMO ŠPES, s.r.o.
 • 46095675 - Limousin travel, s.r.o.
 • 31446884 - Lindenmaier Slovakia, s.r.o.
 • 36304433 - LINEA INTERIÉR, s.r.o.
 • 36768391 - LINORA s.r.o.
 • 44993447 - Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
 • 36555622 - LIPORTA, s.r.o.
 • 50173570 - Lipstar s. r. o.
 • 36672441 - Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 31928846 - Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na
 • 50017420 - Liptovský cyklistický spolok
 • 48078191 - liqoil-pharm s.r.o.
 • 37842285 - LISA
 • 48112828 - LITTE, s.r.o.
 • 50561316 - Little Star, n.o.
 • 36600555 - LK10, s.r.o.
 • 47096144 - LKS - elstav, s.r.o.
 • 31589901 - LKT, s. r. o.
 • 47477920 - LM Production, s.r.o.
 • 31343601 - LMC SLOVAKIA S.R.O.
 • 36713872 - LMH-SOF, s.r.o.
 • 36781134 - LMK Invest, s.r.o.
 • 46827439 - LMP Slovakia, s.r.o.
 • 31450610 - LOAR, spol. s r.o.
 • 46934707 - Lobelka, s.r.o.
 • 36189111 - LOCKER spol. s r.o.
 • 47096535 - Locomotion - Slovakia s.r.o.
 • 45988668 - LOGEEC s.r.o.
 • 51036118 - LOGI s.r.o.
 • 31368271 - Logomotion, s.r.o.
 • 50635107 - LOGOS MEDIA, s.r.o.
 • 36178284 - LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.
 • 42024617 - Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčín
 • 46675973 - LOM ONDAVA s. r. o.
 • 36545295 - LOMAN, s.r.o.
 • 46158782 - LOMAT s.r.o.
 • 35795174 - Lomtec.com a.s.
 • 31602002 - LOPEX, s.r.o.
 • 47418052 - Los Porkos s.r.o.
 • 47203382 - LOTOS EU s.r.o.
 • 46505661 - LOTOS SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50504088 - Loupfilm s.r.o.
 • 51321254 - LP PRODUCTION s.r.o.
 • 36658197 - LP Promotion, s.r.o.
 • 36461032 - LPH a.s.
 • 50895923 - Lprint s.r.o.
 • 31600646 - LPS MACHINE, spol. s r.o.
 • 42090261 - LPSI Prešov
 • 50702203 - LR, s. r. o.
 • 45506175 - LS Company s. r. o.
 • 36492728 - LS Humenné, s.r.o.
 • 35825138 - LTO TRADE s.r.o.
 • 33259852 - Ľubica Rumpliová - BZUČO
 • 17624835 - Ľubomír Kočiš
 • 34323279 - Ľubomír Očenáš DREVOVÝROBA plus
 • 35359986 - Ľubor Gerhard
 • 17746710 - Ľubor Kuvik GOLD ART
 • 41940598 - Ľuboš Basarík
 • 40467465 - Ľuboš Beňuš - BENY
 • 37886851 - Ľubovnianska nemocnica, n.o.
 • 50736426 - Lucia Jánošová Vision Management
 • 45689423 - Lucia Mayorga Gomez
 • 35552051 - Ľudia a perspektíva
 • 31818676 - ĽUDIA PROTI RASIZMU
 • 30851009 - Ľudia v Tatrách
 • 45777268 - Ľudia za rovnosť a prosperitu
 • 27735109 - Luhačovské Zálesí, o. p. s.
 • 45743924 - ĽuKa, n. o.
 • 43887929 - LUKAMASIV s.r.o.
 • 50475151 - Lukáš Lukáč - LLKG
 • 43598242 - Lukáš Matejkovič
 • 46261095 - Lukáš Paľko
 • 51791978 - LukCom plus s.r.o.
 • 47356693 - LukCom s.r.o.
 • 45601992 - LUKYSTAV, s. r. o.
 • 43899323 - LUMASEK s.r.o.
 • 45995061 - Lumatix, s.r.o.
 • 46507361 - Lumia International, s. r. o.
 • 50309161 - LUMO, s. r. o.
 • 45736057 - LUNA, n.o.
 • 36472549 - LUNYS, s.r.o.
 • 36171255 - LUSIK TRADE, s.r.o.
 • 50538861 - LUSTA Group s. r. o.
 • 31645992 - LUSTROJ s.r.o.
 • 36576379 - Lutis s.r.o.
 • 50289781 - LUVETO s.r.o.
 • 51836921 - LUX RENTAL s. r. o.
 • 50917234 - LUXMAG s. r. o.
 • 45401730 - LVC media s.r.o.
 • 46085947 - LwK, s. r. o.
 • 35782803 - LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
 • 30869960 - Lymfoma Slovensko
 • 00317471 - Lysá pod Makytou
 • 36650757 - M - NOVOMAX - D s.r.o.
 • 31728251 - M - TECH partner, s. r. o.
 • 42190282 - M - VITAL - V.I.P.
 • 31568203 - M & P, spol. s r.o.
 • 50438531 - M KREO MEDIA, s.r.o.
 • 43979033 - M KREO, s.r.o.
 • 36400211 - M T J interiér, s.r.o.
 • 64529401 - M-CENTRUM, Konzultační, rekvalifikační a školicí středisko, z.s.
 • 31678378 - M-D-J, spol. s r.o.
 • 50624164 - M-Science Group, s.r.o.
 • 36416843 - M-TEC, s.r.o.
 • 44542691 - M.B.S. s.r.o.
 • 36319007 - M.J.K. - SLOVPIL s.r.o.
 • 44889569 - M.O.D., a.s.
 • 36723738 - M.O.M.ent production s.r.o.
 • 36248070 - M.R.CENTER, s.r.o.
 • 50860348 - M.S.C, s.r.o.
 • 50398318 - M@TL@K s.r.o.
 • 47969695 - M&C Consulting Group s. r. o.
 • 45842141 - M&J Slovakia, s.r.o.
 • 50577093 - M+M business, s.r..o.
 • 36477958 - M+R Travel, s.r.o.
 • 45911525 - M2M Solutions, s.r.o.
 • 50656449 - M2M SYSTEM s.r.o.
 • 44736371 - M3 Partners, s.r.o.
 • 50514202 - M4 LOUIS, s. r. o.
 • 47230533 - M52, s.r.o.
 • 36368211 - MA-PE, s.r.o.
 • 36831930 - MABPRO, a.s.
 • 51282691 - MADAE, s.r.o.
 • 35761814 - MADE BY VACULIK, s. r. o.
 • 36665045 - MADEN s.r.o.
 • 46449337 - Madison Capital spol. s r. o.
 • 47178515 - MAER s.r.o.
 • 48272469 - MAFIS PROPERTY s.r.o
 • N/A - Mag.arch. Mgr.art. Kristián Csémy
 • 36055832 - MAGA, s.r.o.
 • ATU36801500 - Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 27
 • 51909235 - MAGMA academy s.r.o.
 • 37857177 - Magna Mater - občianske združenie na podporu zamestnanosti a regionálneho rozvoja
 • 36665398 - MAGNUS gallery s. r. o.
 • 31347011 - MACH TRADE, spol. s r. o.
 • 50845489 - Machepya s.r.o.
 • 35686235 - MAINDATA, spol. s r.o.
 • 36425613 - Mairon, s.r.o.
 • 46022503 - MAISON D IDEE s.r.o.
 • 45731233 - MAJA n.o.
 • 36468614 - MAJA s.r.o.
 • 36517267 - Majerovský kaštieľ s.r.o.
 • 35770732 - MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
 • 36011801 - MAJK s.r.o.
 • 46556648 - MAJORITY, s.r.o.
 • 36297160 - MAJOSTAV, s.r.o.
 • N/A - MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst
 • 46831045 - Make-up Studio Slovakia, s. r. o.
 • 50115308 - Makov-Kasárne
 • 34132643 - MAKRO HOLÍČ, s.r.o.
 • 36025151 - Makrowin, s.r.o.
 • 42219574 - Malá Fatra
 • 47578874 - Malá Praha s.r.o.
 • 50091735 - Malá scéna s.r.o.
 • 36624071 - MALES, s.r.o.
 • 47434414 - Maleya s.r.o.
 • 47124652 - Maličkay Beratung
 • 45747687 - Malinová n.o.
 • 42360021 - Malodunajsko
 • 00180289 - Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
 • 45013373 - Malokarpatské partnerstvo o.z.
 • 48102296 - MALT - BJ s.r.o.
 • 47411147 - Malý gazda s. r. o.
 • 50109201 - MALÝ MRAVČEK
 • 36061891 - Manažment veku, o.z.
 • 47673729 - MANDALA Slovakia a.s.
 • 46041915 - MANOS CONSULTING, s.r.o.
 • 47546018 - MAOF, s.r.o.
 • 45908125 - MaPeJ s. r. o.
 • 45241295 - MARBIS, s.r.o.
 • 36733911 - MARBOX, s.r.o.
 • 35222042 - Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis
 • 44624310 - MARCUS TRADE, s.r.o.
 • 43969721 - MarDur s.r.o.
 • 34326626 - Marek Biroš
 • 37397915 - Marek Ceplák
 • 50709046 - Marek Parajka Arko Bici
 • 44285167 - Marfis s. r. o.
 • 37897756 - MARGARÉTKA
 • 46821155 - Mária Alušíková - Súkromná materská škola
 • 50343033 - Mária Capiková
 • 43450644 - Mária Gažiová - MIMA
 • 33301191 - Mária Chilová
 • 32593686 - Mária Opavská VEGA
 • 43115233 - Mária Sedláková - CAR CLEAN
 • 17202256 - Mária Smolenová
 • 37270621 - Marian Dibdiak Spracovanie dreva
 • 44467834 - Marián Fekiač
 • 46397035 - Marián Futáš
 • 17973660 - Marián Chovanec
 • 35218916 - Marian Kalafut
 • 50674331 - Marián Zborovančík
 • 48316130 - Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o.
 • 35934719 - Marketing Web Management, s.r.o.
 • 47345616 - MARKODESART s. r. o.
 • 46580786 - MARKOLD s. r. o.
 • N/A - Marktgemeinde Hohenau an der March
 • N/A - Marktgemeinde Jedenspeigen
 • N/A - Marktgemeinde Jois
 • 47689056 - Marmot & Crow s. r. o.
 • 32938721 - Maroš Mihaľ
 • 36391085 - MARPIN, s.r.o.
 • 47070013 - MARRYLINE, s. r. o.
 • 43821987 - MARSANN IT, s.r.o.
 • 34866159 - Marta Kozárová
 • 34806997 - Martin Bicko
 • 40663841 - Martin Brxa
 • 43562230 - Martin Ryboš - Divart
 • 45522391 - Martin Šimko - WAMM
 • 17197724 - Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
 • 41570928 - Martin Volk
 • 50045253 - MARTINET, a.s.
 • 42116201 - MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti
 • 36403016 - Martinská teplárenská, a.s.
 • 36410799 - Martinské bioptické centrum, s.r.o.
 • 36016799 - Martinské centrum imunológie, s.r.o. skrátené MCI, s.r.o.
 • 36520012 - MARTUS, s.r.o.
 • 45401322 - MARUNA, s.r.o.
 • 31731317 - Marušák, spol. s r.o.
 • 42210771 - MAS - Dvory a okolie
 • 42420245 - MAS "Horný Šariš - Minčol"
 • 26662698 - MAS Buchlov, z.s.
 • 42407630 - MAS Gemer-Rožňava
 • 45019835 - MAS HORNOHRAD
 • 27028992 - MAS Moravský kras z.s.
 • 42351898 - MAS Orava, o.z.
 • 26989018 - MAS Partnerství venkova, z.s.
 • 42156394 - MAS Podunajsko o.z.
 • 42344735 - MAS SKALA, o.z.
 • 42089069 - MAS ŠAFRÁN
 • 36401358 - MaS technik, s.r.o.
 • 27056660 - MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
 • 42401844 - MAS Záhorie, o.z.
 • 47488093 - MaSa Tech, s.r.o.
 • 36544566 - MASAM, s.r.o.
 • 00216224 - Masarykova univerzita
 • 00851817 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
 • 00843351 - Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
 • 00090352 - Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
 • 00209805 - Masarykův onkologický ústav
 • 50720244 - MaSi SLOVAKIA s.r.o.
 • 50747177 - MaSi wood s.r.o.
 • 36854352 - MASIF, s.r.o.
 • 50791460 - MASIVE s. r. o.
 • 36619370 - MASLEN s.r.o.
 • 51032694 - MassNectar s.r.o.
 • 47102250 - MasterService, s.r.o.
 • 46765191 - MASTRA s.r.o.
 • 47958669 - MAŠTINEC a.s.
 • 36315303 - MAT-obaly, s.r.o.
 • 36562912 - MATACO - Junior, s.r.o.
 • 31411801 - MATADOR Automotive Vráble, a.s.
 • 31632301 - MATADOR Industries, a. s.
 • 50517554 - MATADOR Tools, s. r. o.
 • 00166791 - Matematický ústav SAV
 • 36405116 - MATERASSO Slovakia, s.r.o.
 • 50693182 - material basic s.r.o.
 • 37831089 - Materská škola
 • 50650238 - Materská škola - Óvoda, Tornaľa
 • 36084581 - Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.
 • 42378508 - Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
 • 42343682 - Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov
 • 42214220 - Materské centrum ANJELIČKOVO
 • 42321778 - Materské centrum Harmónia
 • 42022657 - Materské centrum MIMČO
 • 45028524 - Materské centrum ŠKOVRÁNOK
 • 00179027 - Matica slovenská
 • 51261553 - Mativia
 • 35886498 - MATSUKO s.r.o.
 • 50072005 - Matúš Červenka
 • 43960090 - Matúš Gábriš
 • 36644412 - MAVAMA carnes, s.r.o.
 • 46206795 - MAVITOR s.r.o.
 • 50678451 - MAWO s.r.o.
 • 47559977 - MAXEL, s.r.o.
 • 47955988 - Maxim 74, s.r.o.
 • 34144099 - MAXMEDIA, s.r.o.
 • 50260812 - Maxnetservices, s.r.o.
 • 36250481 - MAXNETWORK, s.r.o.
 • 34139141 - Mäso - Potraviny Lašák, s. r. o.
 • 36205915 - Mäso ZEMPLÍN, a.s.
 • 36171093 - Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
 • 50161989 - Mäsovýroba Teplica, s.r.o.
 • 36023299 - Mäspomix, s.r.o.
 • 50731629 - MB ART s. r. o.
 • 36805432 - MB GOLDEN s.r.o.
 • 44020091 - MB SERVIS, s.r.o.
 • 50755528 - mb tec s.r.o.
 • 48118664 - MB-Lights, spol. s r. o.
 • 36717835 - MBM-ARMO, s.r.o.
 • 36740519 - MBM-GROUP, a.s.
 • 47681861 - MC Academy, s.r.o.
 • 47179503 - MC support s.r.o.
 • 47619724 - MC TRADE SK s.r.o.
 • 36558893 - mc.edu, s.r.o.
 • 35846011 - McCarter a.s.
 • 45309647 - McLLOYD´S s.r.o.
 • 46564667 - MD-MAX s. r. o.
 • 50054864 - Mealur, s. r. o.
 • 50644734 - MEBAPO s.r.o.
 • 36433080 - MECASYS s. r. o.
 • 46884408 - Medano s. r. o.
 • 36570451 - MEDAS, s.r.o.
 • 36240273 - MEDEA TEAM s. r. o.
 • 50506609 - MEDEX SLOVAKIA s.r.o.
 • 47216093 - MEDI M&M s.r.o.
 • 50800469 - Media 2U, s. r. o.
 • 50793462 - Media City s.r.o.
 • 50853716 - MEDIA INVEST s.r.o.
 • 36362131 - Mediálna agentúra EXPO REAL s.r.o.
 • 35859415 - Mediatel spol s r.o.
 • 48119393 - Mediaworks s.r.o.
 • 46101802 - MEDICAL SPINE, s.r.o.
 • 42265185 - MEDICAL VISION
 • 36247952 - MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o.
 • 31630081 - MEDICPRODUCT, a.s.
 • 45483078 - MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • 36379646 - MEDIMEX, spol. s r.o.
 • 36586561 - MEDIPARTNERS s.r.o.
 • 44719531 - MEDIPORT s. r. o.
 • 37986805 - MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
 • 35766450 - Medirex, a.s.
 • 46870628 - MediScience s.r.o.
 • 36537420 - Mediterran Slovakia s.r.o.
 • 25848488 - MEDIVIS PRO a.s.
 • 36601748 - mediworx software solutions, a.s.
 • 31780296 - Medzinárodné laserové centrum
 • 36302651 - MEGA & LOMAN, s.r.o.
 • 35961180 - MEGA Education, s. r. o.
 • 36265144 - MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
 • 36034584 - MECHANICAL DESIGN SR, s.r.o.
 • 51076951 - MECHEN production s. r. o.
 • 50684345 - Mekro s.r.o.
 • 51311003 - MEL Project s.r.o.
 • 50222121 - Melifera, s.r.o.
 • 47880970 - Melišík, s. r. o.
 • 35778369 - Melli Interiéry, s.r.o.
 • 04010710 - Melting group s.r.o.
 • 45731942 - Memoria nezisková organizácia
 • 50448480 - Memoti.com s.r.o.
 • 50548956 - Mendas s.r.o.
 • 62156489 - Mendelova univerzita v Brně
 • 47813113 - Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
 • 31420991 - MENERT - THERM, s.r.o.
 • 17330165 - MENERT spol. s r.o.
 • 36549053 - MEPP, s.r.o.
 • 46571698 - Merate s.r.o.
 • 50191471 - MERCi, n.o.
 • 43953662 - MERCUREX s.r.o.
 • 46884807 - Merlo a. s.
 • 35967412 - MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
 • 31746152 - MESA10
 • 25318390 - MESIT střední škola, o.p.s.
 • 44947429 - Mesnac European Research and Technical Centre s. r. o. skrátene „MERTC s.r.o.“
 • 44871546 - MESTKROV, s. r. o.
 • 00318001 - MESTO BOJNICE
 • 00310182 - Mesto Bánovce nad Bebravou
 • 00313271 - Mesto Banská Bystrica
 • 00320501 - Mesto Banská Štiavnica
 • 00321842 - Mesto Bardejov
 • 00297755 - Město Bílovec
 • 00290807 - Mesto Bojkovice
 • 00313319 - Mesto Brezno
 • 00309443 - Mesto Brezová pod Bradlom
 • 00283819 - Město Brumov-Bylnice
 • 00283061 - Město Břeclav
 • 00291676 - Město Bučovice
 • 00321192 - Mesto Bytča
 • 00313971 - Mesto Čadca
 • 00331465 - Mesto Čierna nad Tisou
 • 00319805 - Mesto Detva
 • 00328197 - Mesto Dobšiná
 • 00314463 - Mesto Dolný Kubín
 • 00317209 - Mesto Dubnica nad Váhom
 • 00319902 - Mesto Dudince
 • 00305383 - Mesto Dunajská Streda
 • 00316075 - Mesto Fiľakovo
 • 00283916 - Město Fryšták
 • 00305391 - Mesto Gabčíkovo
 • 00305936 - Mesto Galanta
 • 00309524 - Mesto Gbely
 • 00329061 - Mesto Gelnica
 • 00321982 - Mesto Giraltovce
 • 00318094 - Mesto Handlová
 • 00332399 - Mesto Hanušovce nad Topľou
 • 00312509 - Mesto Hlohovec
 • 00318744 - Mesto Hnúšťa
 • 00284891 - Město Hodonín
 • 00309541 - Mesto Holíč
 • 00319961 - Mesto Hriňová
 • 00323021 - Mesto Humenné
 • 00306452 - Mesto Hurbanovo
 • 00317331 - Mesto Ilava
 • 00296759 - město Jablunkov
 • 00328341 - Mesto Jelšava
 • 00303909 - Město Karolinka
 • 00326283 - Mesto Kežmarok
 • 00283258 - Město Klobouky u Brna
 • 00306517 - Mesto Kolárovo
 • 00306525 - Mesto Komárno
 • 00691135 - Mesto Košice
 • 00331619 - Mesto Kráľovský Chlmec
 • 00314072 - Mesto Krásno nad Kysucou
 • 00320781 - Mesto Kremnica
 • 00287351 - Město Kroměříž
 • 00329282 - Mesto Krompachy
 • 00320056 - Mesto Krupina
 • 00567892 - Město Kunovice
 • 00285030 - Město Kyjov
 • 00314099 - Mesto Kysucké Nové Mesto
 • 00312703 - Mesto Leopoldov
 • 00307203 - Mesto Levice
 • 00329321 - Mesto Levoča
 • 00327379 - Mesto Lipany
 • 00315494 - Mesto Liptovský Hrádok
 • 00315524 - Mesto Liptovský Mikuláš
 • 00316181 - Mesto Lučenec
 • 00284165 - Město Luhačovice
 • 00304913 - Mesto Malacky
 • 00316792 - Mesto Martin
 • 00324442 - Mesto Medzev
 • 00323233 - Mesto Medzilaborce
 • 00325490 - Mesto Michalovce
 • 00304956 - Mesto Modra
 • 00319457 - Mesto Modrý Kameň
 • 00324451 - Mesto Moldava nad Bodvou
 • 00293199 - Město Moravský Krumlov
 • 00309745 - Mesto Myjava
 • 00314676 - Mesto Námestovo
 • 00311812 - Mesto Nemšová
 • 00308307 - Mesto Nitra
 • 00320897 - Mesto Nová Baňa
 • 00317586 - Mesto Nová Dubnica
 • 00318361 - Mesto Nováky
 • 00311863 - Mesto Nové Mesto nad Váhom
 • 00309150 - Mesto Nové Zámky
 • 00310905 - Mesto Partizánske
 • 00305022 - Mesto Pezinok
 • 00612031 - Mesto Piešťany
 • 00330132 - Mesto Podolínec
 • 00316342 - Mesto Poltár
 • 00326470 - Mesto Poprad
 • 00317667 - Mesto Považská Bystrica
 • 00327646 - Mesto Prešov
 • 00318442 - Mesto Prievidza
 • 00317748 - Mesto Púchov
 • 00321575 - Mesto Rajec
 • 00321591 - Mesto Rajecké Teplice
 • 00328693 - Mesto Revúca
 • 00319031 - MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
 • 00328758 - Mesto Rožňava
 • 00315737 - Mesto Ružomberok
 • 00327735 - Mesto SABINOV
 • 00331899 - Mesto Sečovce
 • 00305065 - Mesto Senec
 • 00309974 - Mesto Senica
 • 00306169 - Mesto Sereď
 • 00309982 - Mesto Skalica
 • 00306177 - Mesto Sládkovičovo
 • 00284459 - město Slavičín
 • 00320277 - Mesto Sliač
 • 00323560 - Mesto Snina
 • 00325791 - Mesto Sobrance
 • 00326518 - Mesto Spišská Belá
 • 00329614 - Mesto Spišská Nová Ves
 • 00326526 - Mesto Spišská Stará Ves
 • 00329622 - Mesto Spišské Podhradie
 • 00329657 - Mesto Spišské Vlachy
 • 00330167 - Mesto Stará Ľubovňa
 • 00312002 - Mesto Stará Turá
 • 00325813 - Mesto Strážske
 • 00331007 - Mesto Stropkov
 • 00305081 - Mesto Stupava
 • 00304832 - Mesto Svätý Jur
 • 00331023 - Mesto Svidník
 • 00326607 - Mesto Svit
 • 00307513 - Mesto Šahy
 • 00306185 - Mesto Šaľa
 • 00305723 - Mesto Šamorín
 • 00310069 - Mesto Šaštín-Stráže
 • 00309303 - Mesto Štúrovo
 • 00309311 - Mesto Šurany
 • 00319155 - Mesto Tisovec
 • 00307581 - Mesto Tlmače
 • 00311162 - Mesto Topoľčany
 • 00319091 - Mesto Tornaľa
 • 00331996 - Mesto Trebišov
 • 00312088 - Mesto Trenčianske Teplice
 • 00312037 - Mesto Trenčín
 • 00313114 - Mesto Trnava
 • 00314897 - Mesto Trstená
 • 00316962 - Mesto Turany
 • 00317004 - Mesto Turčianske Teplice
 • 00314331 - Mesto Turzovka
 • 00314901 - Mesto Tvrdošín
 • 00291463 - Mesto Uherský Brod
 • 00284611 - Město Valašské Klobouky
 • 00304387 - Město Valašské Meziříčí
 • 00332038 - Mesto Veľké Kapušany
 • 00319651 - Mesto Veľký Krtíš
 • 00305332 - Mesto Veľký Meder
 • 00327972 - Mesto Veľký Šariš
 • 00285455 - Město Veselí nad Moravou
 • 00284653 - Mesto Vizovice
 • 00308641 - Mesto Vráble
 • 00332933 - Mesto Vranov nad Topľou
 • 00313190 - Mesto Vrbové
 • 00647209 - Mesto Vrútky
 • 00326585 - Mesto Vysoké Tatry
 • 00308676 - Mesto Zlaté Moravce
 • 00320439 - Mesto Zvolen
 • 00321117 - Mesto Žarnovica
 • 00307696 - Mesto Želiezovce
 • 00321125 - Mesto Žiar nad Hronom
 • 00321796 - Mesto Žilina
 • 00641243 - Mestská časť Bratislava - Čunovo
 • 00603392 - Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
 • 00641383 - Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
 • 00304557 - Mestská časť Bratislava - Rača
 • 00603147 - Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 • 00304565 - Mestská časť Bratislava - Vajnory
 • 00603295 - Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
 • 00604887 - Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica
 • 00603317 - Mestská časť Bratislava- Nové Mesto
 • 00603406 - mestská časť Bratislava-Dúbravka
 • 00603201 - Mestská časť Bratislava-Petržalka
 • 00304611 - Mestská časť Bratislava-Rusovce
 • 00603155 - Mestská časť Bratislava-Ružinov
 • 00603520 - Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
 • 00691046 - Mestská časť Košice - Juh
 • 00691020 - Mestská časť Košice - Krásna
 • 00691062 - Mestská časť Košice - Poľov
 • 00690937 - Mestská časť Košice - Staré mesto
 • 00691054 - Mestská časť Košice-Šaca
 • 00690970 - Mestská časť Košice-Západ
 • 00690996 - Mestská časť-Košická Nová Ves
 • 36611131 - Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
 • 31824498 - Mestská rada mládeže v Trnave
 • 36066541 - Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
 • 30856698 - Mestské centrum sociálnych služieb Modra
 • 45792224 - Mestské hudobné divadlo
 • 31613314 - Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
 • 30808901 - Mestské lesy v Bratislave
 • 31616798 - Mestské lesy, s.r.o.
 • 60680920 - Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace
 • 34112502 - Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
 • 36040100 - Mestský podnik Dudince s.r.o.
 • 36139297 - Mestský podnik služieb Turzovka
 • 44299311 - Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
 • 00290866 - Městys Buchlovice
 • 00568708 - Městys Pozlovice
 • 00281042 - Městys Svitávka
 • 47078553 - met labs, s. r. o.
 • 34115161 - MeT Šaľa, spol. s r.o.
 • 47953268 - MetaApp s. r. o.
 • 36751545 - METAKOV s.r.o.
 • 48105767 - METAL EDGE, s.r.o.
 • 36645401 - METAL K s.r.o.
 • 36721425 - METAL NZ, s.r.o.
 • 36390101 - METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r. o.
 • 36388335 - Metales, s.r.o.
 • 34109498 - METALING, spol. s r.o.
 • 36195022 - METALPORT, s.r.o.
 • 43934536 - METALTRIM, s.r.o.
 • 36348961 - METALURGIA TS plus, s. r. o.
 • 36213748 - METEC LEASING s.r.o.
 • 44461551 - Metodické a evaluačné centrum, s. r. o.
 • 00164348 - Metodicko-pedagogické centrum
 • 44641591 - MFC services, s.r.o.
 • 36487147 - MG - Forest Slovakia, s.r.o.
 • 44267193 - MgA. Andrej Csillag - Artandy
 • 36564796 - MGM Europe s.r.o.
 • 33912343 - Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN
 • N/A - Mgr. Art. Michal Seman
 • N/A - Mgr. art. Peter Szusztor
 • 43581668 - Mgr. Beáta Hromeková
 • 33952159 - Mgr. Emília Baranová - MEBA
 • 50864807 - Mgr. Jaroslav Beňo
 • 45002312 - Mgr. Jozef Michňa
 • 47082381 - Mgr. Jozefína Malecová - EUROAKADÉMIA
 • 50008153 - Mgr. Juraj Grečnár - WOMBAT
 • 46139052 - Mgr. Katarína Babjaková
 • 17636558 - Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT
 • 41183746 - Mgr. Katarína Šamin
 • 42388112 - Mgr. Ladislav Šnapko
 • 50386182 - Mgr. Marcela Galbová
 • 32118821 - Mgr. Mária Harasztiová - MEDIAN
 • 47616792 - Mgr. Mária Mlaková
 • 17062926 - Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa Alfa
 • N/A - Mgr. Mgr. art. Tatiana Lesajová
 • 45721785 - Mgr. Michaela Šarišská - MAGIC ENGLISH
 • 46680250 - Mgr. Michal Eliáš
 • 50810391 - Mgr. Miroslav Belica
 • 46432817 - Mgr. Róbert Mikula - M service
 • 17892970 - Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
 • 46680748 - Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA
 • 48007005 - Mgr. Tatiana Dopiráková
 • 33183678 - Mgr. Vladimír Repiský
 • 41565517 - Mgr.art. Andrea Lachová
 • N/A - Mgr.art. Andrea Rolková
 • N/A - Mgr.art. Etela Mitrová Lučová
 • 47335220 - Mgr.art. Ivan Figuli INEXART
 • N/A - Mgr.art. Lucia Šemeláková
 • 50701398 - Mgr.art. Martin Rosenberger
 • 46594183 - Mgr.Patrik BALOGA
 • 32740115 - Mgr.Roland Bilovský
 • 45859922 - MGROUP, s.r.o.
 • 50358634 - MI-KU s. r. o.
 • 44865023 - MIA Engineering s. r. o.
 • 36565911 - Miba Steeltec s.r.o.
 • 36577359 - MICRO JUNTAS SK, s.r.o.
 • 31664423 - MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o.
 • 31410952 - MICROCOMP - Computersystém s r. o.
 • 36774936 - micropix, s.r.o.
 • 35791489 - MicroStep-MIS, spol. s r.o.
 • 00603015 - MicroStep, spol. s r.o.
 • 31414249 - MICROWELL, spol. s r.o.
 • 47737204 - MIDI & Co. s.r.o.
 • 36045799 - MIDINET s.r.o.
 • 36323454 - MIDOPO s.r.o.
 • 42404037 - Miestna akčná skupina 11 PLUS
 • 42373891 - Miestna akčná skupina Bebrava
 • 42387311 - Miestna akčná skupina Biela Orava
 • 42407273 - Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
 • 42408580 - Miestna akčná skupina Bodva
 • 42433835 - Miestna akčná skupina Bystrická dolina
 • 42051983 - Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
 • 45022020 - Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
 • 42208432 - Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
 • 42156131 - Miestna akčná skupina Dudváh
 • 42100208 - Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
 • 42101638 - Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
 • 42396166 - Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
 • 42382670 - Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
 • 42085713 - Miestna akčná skupina HORNÁ TORYSA, o. z.
 • 42323100 - Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
 • 42109574 - Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
 • 42063507 - Miestna akčná skupina Horný Liptov
 • 45020205 - Miestna akčná skupina Chopok juh
 • 42373905 - Miestna akčná skupina Inovec
 • 42391288 - Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
 • 42345146 - Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
 • 42420628 - Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
 • 42025052 - Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV
 • 45016585 - Miestna akčná skupina MALOHONT
 • 42109507 - Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z.
 • 42407371 - Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.
 • 42392071 - Miestna akčná skupina Rajecká dolina
 • 42331676 - Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
 • 42102219 - Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z.
 • 42322529 - Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
 • 42344344 - Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
 • 42324009 - Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
 • 42125618 - Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
 • 42156122 - Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
 • 42379466 - Miestna akčná skupina STRÁŽE
 • 42025664 - Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
 • 42025095 - Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
 • 42109108 - Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.
 • 42343917 - Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
 • 42419476 - Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
 • 42025303 - Miestna akčná skupina Vršatec
 • 42113113 - Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
 • 42409179 - Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
 • 36320404 - MiF, s.r.o.
 • 36187232 - MIGI, spol. s r.o.
 • 50657810 - Migoli s.r.o.
 • 43399622 - Michaela Ľuptáková - LUMIA
 • 40416348 - Michal Almassy
 • 46307362 - Michal Belás
 • 33058482 - Michal Girgaš
 • 46350691 - Michal Chovanec Bisi Tattoo
 • 32688857 - Michal Klima
 • 46922814 - Michal Rehák RE-kov
 • 35883162 - MICHATEK, k.s.
 • 31560903 - MIKON spol. s r.o.
 • 44535856 - MIKRA PB, spol. s r.o.
 • 36025887 - MIKROMAT, spol. s r.o.
 • 45738807 - Mikroregión 11 PLUS
 • 45793727 - Mikroregión ADELA
 • 36092142 - Mikroregion Branč - združenie obcí
 • 37905805 - MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA
 • 30795915 - Mikroregión Červený kameň, združenie obcí
 • 35999021 - Mikroregión Hlinické Pohronie
 • 37948547 - Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí
 • 36095524 - Mikroregión nad Holeškou
 • 70960631 - Mikroregion Nový Dvůr
 • 42093678 - Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí
 • 37825623 - Mikroregión obcí strehovskej doliny
 • 70953201 - Mikroregion Odersko
 • 42217717 - Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí
 • 37888366 - Mikroregión Pozdola Bystrice
 • 70972869 - Mikroregion Strážnicko
 • 42120594 - Mikroregión TRÍBEČSKO
 • 37891570 - Mikroregión Údolie Čebovského potoka - združenie obcí
 • 45028249 - Mikroregión Východný Hont, združenie obcí
 • 11926384 - Milan Tomaškovič - ToMaC
 • 46492828 - MILENIUM MEDIA, s. r. o.
 • 17147786 - MILK-AGRO, spol. s r.o.
 • 35781271 - Millennium, spol. s r. o.
 • 46742573 - Millor s.r.o.
 • 42108136 - Miloj Spiš, o.z.
 • 31412572 - MILSY a.s.
 • 36395820 - MIM, s.r.o.
 • 42417317 - Mimi a Monty
 • 50784668 - mimi CUT, s.r.o.
 • 46000437 - MIMITRANS, s.r.o.
 • 47367873 - MindIT, s.r.o.
 • 31711464 - MINERÁLNE VODY a.s.
 • 36008613 - Minerva Slovensko, a.s.
 • 30416094 - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • 00006947 - Ministerstvo financí České republiky
 • 00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • 00686832 - Ministerstvo hospodárstva SR
 • 00165182 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • 30845572 - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • 00156621 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • 00681156 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • 66002222 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • 00166073 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • 00164381 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • 00151866 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • 00699021 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • 00165565 - Ministerstvo zdravotníctva SR
 • 42181810 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • 35974729 - MINOR Plus, s.r.o.
 • 42395372 - MINORITA ZA VŠETKÝCH
 • 48093076 - MINTAL s.r.o.
 • 36385913 - MIPEK s.r.o.
 • 50024701 - Mirakl
 • 47138378 - Miratech GROUP s. r. o.
 • 35731532 - MiRe s.r.o.
 • 44886764 - MIRKOM s.r.o.
 • 50842005 - Miroslav Groman
 • 37003569 - Miroslav Hišem
 • 30190762 - Miroslav Juhás - MIVE Pek
 • 43810691 - Miroslav Kopaj - KOHI plus
 • 40450228 - Miroslav Martinka - EUROM
 • 14245931 - Miroslav Snopko
 • 37949993 - Miroslav Terek
 • 46238964 - Miroslav Zelník
 • 50685023 - Mise en place s.r.o.
 • 45023085 - MISERICORDIA n.o.
 • 36342734 - Mischer Welding, s.r.o.
 • 27044939 - Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
 • 27023818 - Místní akční skupina Opavsko z.s.
 • 27034925 - Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
 • 22712372 - Místní akční skupina, z.s. Brána Brněnska
 • 36338869 - MiTaF, s.r.o.
 • 43922520 - MITRO DESIGN, s.r.o.
 • 36289906 - MIVASOFT, spol. s r.o.
 • 36004944 - Mjartan s.r.o.
 • 50650866 - MJB WALNUT, s.r.o.
 • 46835954 - MJP consult, s. r. o.
 • 47852101 - MK MIKOR s.r.o.
 • 47900661 - MK Office, s. r. o.
 • 45437106 - MK TRADE-LC, s.r.o.
 • 47964197 - MK-WOODTRANS s.r.o.
 • 35946300 - MK18, s.r.o.
 • 43932576 - MkB Test a.s.
 • 31714358 - mkem, spol. s r.o.
 • 31363741 - MKM-STRED, spol. s r.o.
 • 31686605 - MKW Prešov, spol. s r.o.
 • 45456941 - ML REKLAMA, s.r.o.
 • 42365627 - MLADÉ UMENIE
 • 36069744 - Mládež ulice
 • 42160499 - Mladí v prírode
 • 51225450 - Mladosť je radosť, o. z.
 • 48145262 - MLAT s.r.o.
 • 36644811 - Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o.
 • 50681788 - Mliekovýroba Teplica, s.r.o.
 • 31412459 - Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.
 • 35761555 - MLYN ŠTÚROVO, a.s.
 • 50320157 - MLYNPEK s.r.o.
 • 44827652 - MM a spol., s. r. o.
 • 50182102 - MM interier, s.r.o.
 • 46833315 - MM MEDICAL s. r. o.
 • 46291709 - MM REVITAL a.s.
 • 47773316 - MMG Produkt plus, a.s.
 • 46059725 - MMG Produkt, s. r. o.
 • 48187968 - MMM-UNIVERSAL s.r.o.
 • 36776327 - MmpP SystemS, s.r.o.
 • 51031175 - Mňam s.r.o.
 • 50746596 - MNT - trade s.r.o.
 • 36214205 - MOBILiTY, spol. s r.o.
 • 36415901 - mobilNET s.r.o.
 • 47432900 - MOD-Plastik s.r.o.
 • 35768118 - MODIS s. r. o.
 • 47826452 - ModneVeci s.r.o.
 • 00323250 - Modra nad Cirochou
 • 42283582 - Modrá Nota o.z.
 • 50461206 - MOEZIA s.r.o.
 • 50488091 - MOITE s.r.o.
 • 47349069 - Moitin s.r.o.
 • 51715104 - Moja škôlka o.z.
 • 50706187 - Mojmír Krutý - CML
 • 31604790 - MOLITAS, spol. s r.o.
 • 36514918 - MollFAM SK, s.r.o.
 • 31431372 - MOLPIR, s.r.o.
 • 50387880 - Mon Repos
 • 46417877 - MON-DREV s.r.o.
 • 50736213 - MONA - Family Food, s.r.o.
 • 48264695 - Monaliza LTD, s.r.o.
 • 36559547 - MONDEA s.r.o.
 • 48082295 - Mondo International Academy, s.r.o.
 • 46376909 - MondoBello s.r.o.
 • 31673295 - MONER, s.r.o.
 • 47034467 - MoneXy, s.r.o.
 • 42208955 - Monika
 • 47907967 - Monika Najdeková
 • 36258474 - MONT-ALU, s.r.o.
 • 45978484 - MONTA Žilina, s.r.o.
 • 42281997 - Montessori klub
 • 50714619 - Montessori Malacky OZ
 • 42383790 - Montessori vzdelávacie centrum
 • 42189411 - MONTESSORI, o.z.
 • 31411916 - MONTOSTROJ a.s.
 • 47337338 - MoonLab s.r.o.
 • 35763582 - MOPED-Slovakia, s.r.o.
 • 36471267 - MOPS PRESS, s.r.o.
 • 24685381 - MORAVOSEED CZ a.s.
 • 27041867 - Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.
 • 70890692 - Moravskoslezský kraj
 • 46830995 - Mores Resort, a. s.
 • 36659126 - MOREZ GROUP a.s.
 • 50152084 - MOTIVATION s.r.o.
 • 45546177 - Motor Media, spol. s r. o.
 • 36306843 - MOTOSAM,a.s.
 • 46925384 - MOVE THE MOVIE s.r.o.
 • 36505862 - MOVIR, s.r.o.
 • 50619748 - MOY TOY s.r.o.
 • 36655929 - MP - Media Production, s.r.o.
 • 36497223 - MP - TRANS, spol. s r.o.
 • 50068849 - MP Profit PB, s.r.o.
 • 50062166 - MP-CARE o.z.
 • 36261611 - MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
 • 31706304 - MPC PLUS spol. s r.o.
 • 50581694 - MPF GROUP Slovakia s.r.o.
 • 44494955 - MPM steel s. r. o.
 • 50901915 - MPower s.r.o.
 • 31638538 - MPS, s.r.o.
 • 46444238 - mr75, s.r.o.
 • 46059270 - MRA betón plus, s. r. o.
 • 44794819 - MRA betón, s. r. o.
 • 36512231 - MRAVA, s.r.o.
 • 36298964 - MS - Spark s.r.o.
 • 44294425 - MS THERM s.r.o.
 • 48030350 - MSG Finance s.r.o.
 • 36422991 - MSM Martin, s.r.o.
 • 44920164 - MT COMAX, s.r.o.
 • 50550853 - MT plus, s.r.o.
 • 47990082 - MT-EduHouse s.r.o.
 • 36013749 - MTC SLOVAKIA, a. s.
 • 31691293 - MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou
 • 36001368 - MTS,spol. s r.o.
 • 36265276 - MultiMedia s.r.o.
 • 50111965 - MultiplexDX, s.r.o.
 • 36215660 - MULTIPRINT s.r.o.
 • 46313834 - Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
 • 51670208 - MUNO, s.r.o.
 • 47374004 - Musclemaker Streetwear s.r.o.
 • N/A - Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
 • 42333661 - Musicology
 • 00095630 - Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • 00089982 - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
 • 26682044 - Muzeum naftového dobývání a geologie
 • 00305847 - Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
 • 37782720 - MVDr. Kvetoslava Supuková MHA
 • 44291825 - MVM SK s. r. o.
 • 35812184 - MVOServis, s.r.o.
 • 47881259 - MVT-Partners, s. r. o.
 • 36042927 - MW PLATFORM, s. r. o.
 • 31620124 - MW PROMOTION, spol. s r.o.
 • 36775193 - MWS Prievidza, s.r.o.
 • 50546341 - My BUBO s.r.o.
 • 43993061 - MYA,s.r.o
 • 34135278 - Myjavská pekáreň, s.r.o.
 • 37787683 - MyMamy, o.z.
 • 45696993 - MYROCK, s.r.o.
 • 50979876 - Mystery trip s. r. o.
 • 44624999 - MYVA s.r.o.
 • 44478500 - N-Partner Group s. r. o.
 • 34137301 - N.A.P.. s r.o.
 • 36356239 - N&N SLOVAKIA spol. s r.o.
 • 42183812 - Na hrane
 • 51234670 - Na trati, o.z.
 • 36022331 - NABIMEX, s.r.o.
 • 36418668 - NÁBYTKÁR, s.r.o.
 • 42400970 - Nadácia ADELI
 • 31870953 - Nadácia ASPEKT
 • 50063421 - Nadácia Cvernovka
 • 30688388 - NADÁCIA DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov
 • 31992315 - Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj
 • 00631736 - Nadácia EKOPOLIS
 • 36069787 - Nadácia Intenda
 • 30868513 - Nadácia J&T
 • 17314178 - Nadácia Milana Šimečku
 • 37868721 - Nadácia Mojmír
 • 30845173 - Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
 • 31784828 - Nadácia Pontis
 • 31753833 - Nadácia pre deti Slovenska
 • 31959288 - Nadácia profesora Čolláka
 • 42380588 - Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap
 • 37900706 - Nadácia Spoločne pre región
 • 31782582 - Nadácia Výskum Rakoviny
 • 42100038 - Nádej a budúcnosť
 • 36286192 - NAFTA a.s.
 • 44671865 - Nag s.r.o.
 • 47411252 - najdrevo s. r. o.
 • 30844878 - Najvyšší kontrolný úrad SR
 • 00165581 - Najvyšší súd Slovenskej republiky
 • 36223085 - NÁKLADNA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA - RESS Senica, a.s. v skratke NAD - RESS Senica, a.s.
 • 45604428 - NÁKUPNÁ s. r. o.
 • 44742134 - NAMBUGE, s.r.o.
 • 31429777 - NAMEX,s.r.o.
 • 50664654 - Naminy Trade s.r.o.
 • 50036700 - NANNY n.o.
 • 36744930 - NanoDesign, s.r.o.
 • 46882812 - NANOERA, s. r. o.
 • 31430864 - Nanogate Slovakia s.r.o.
 • 36783579 - NANOTEC s.r.o.
 • 43798608 - nanoTECH s.r.o.
 • 47006251 - Naos Trade Europe, s.r.o.
 • 42156424 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • 35919001 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • 35751118 - Národná energetická, a.s.
 • 42231035 - Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
 • 00358011 - Národná zoologická záhrada Bojnice
 • 42138639 - Národné bridžové centrum
 • 31821511 - Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o.
 • 42365040 - Národné centrum robotiky
 • 48485039 - Národné centrum telemedicínskych služieb
 • 00165387 - Národné centrum zdravotníckych informácií
 • 42001315 - Národné lesnícke centrum
 • 00164615 - Národné osvetové centrum
 • 42337402 - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • 51012031 - Národné tréningové centrum práce SK, n.o.
 • 27003949 - NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.
 • 26580845 - NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.
 • 36061701 - Národný bezpečnostný úrad
 • 00166405 - Národný inšpektorát práce
 • 42222991 - Národný inštitút právnej vedy
 • 42000408 - Národný Trust n.o.
 • 00699438 - Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • 42134943 - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 • 00165271 - Národný ústav reumatických chorôb
 • 35971126 - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • 46310878 - Národopisný spolek Klobučan
 • 36138665 - Náruč - Pomoc deťom v kríze
 • 50471775 - Náš región -Podpoľanie
 • 42396514 - NAŠA LIESKA o.z.
 • 42277469 - Naše Bojnice
 • 47179520 - NAŠE MESTÁ SK s.r.o.
 • 42025257 - Naše Považie
 • 45739129 - Naše slniečka, n.o.
 • 30800013 - NAŠE SLNKO, o.z.
 • 50161482 - Nat design s.r.o.
 • 46558390 - Naťa a Maťo, s.r.o.
 • 48103837 - Natasha Azariy s.r.o.
 • N/A - Nationalpark Donau-Auen GmbH
 • 36810240 - Natur Product s.r.o.
 • 35813750 - NATURES s.r.o.
 • 50847759 - NAUTI s.r.o.
 • 46233474 - Navirec Solutions s. r. o.
 • 31746209 - Návrat
 • 35980788 - Návrat-RDZO
 • 50081641 - NBW, s. r. o.
 • 31359736 - NCC a. s.
 • 31636225 - NEALKO ORAVAN, spol. s r.o.
 • 46123920 - nebotra consulting s.r.o.
 • 50604694 - NEBULA, s.r.o.
 • 50738046 - needles, s.r.o.
 • 48510190 - Nejvyšší soud
 • 36107824 - Nelegál
 • 50699245 - NELT-STAV s.r.o.
 • 47249048 - Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
 • 37886436 - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
 • 50828371 - Nemocnica Komárno s. r. o.
 • 36168165 - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
 • 36182672 - Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
 • 50861450 - Nemocnica Levice s. r. o.
 • 36513458 - Nemocnica Poprad, a.s.
 • 00738301 - Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
 • 31908969 - Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 • 44455356 - Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
 • 45737967 - Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
 • 36597350 - Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
 • 36597341 - Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
 • 44452519 - Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
 • 44927380 - Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
 • 36597376 - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
 • 45736324 - Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
 • 45594929 - Nemocnica Zvolen a. s.
 • 46050949 - Neo Group s.r.o.
 • 48222429 - NEOG-2, s.r.o.
 • 42288738 - Neogotický kaštieľ v Galante
 • 51137330 - Neolibris
 • 17317398 - NEONEX, spol. s r.o.
 • 50090232 - NeonHeads Slovakia, s.r.o.
 • 45593710 - neoSun s. r. o.
 • 31595375 - NeoTec Martin, s.r.o.
 • 51762102 - NEPTUN SOLUTIONS, s. r. o.
 • 31442935 - NERO s.r.o.
 • 31568378 - NES Nová Dubnica s.r.o.
 • 50581881 - NES Nová Dubnica s.r.o.
 • 00603783 - NESS Slovensko, a.s.
 • 45713120 - NESTaudio s.r.o.
 • 50343289 - Net Media SK s.r.o.
 • 43901654 - NET WORTH, s.r.o.
 • 36397814 - Netmarketer, s. r. o.
 • 46712682 - Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
 • 46328955 - Neudorf, s.r.o.
 • 36740454 - Neulogy, a.s.
 • 36012726 - Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
 • 00166880 - Neurobiologický ústav SAV
 • 36137928 - Neurochirurgia n.f.
 • 31748333 - Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied
 • 46635947 - nevesta.sk, s.r.o.
 • 36621587 - NEW BRAND, s.r.o.
 • 42179823 - Newport Foundation for Development
 • 46279610 - Newport Group, a.s.
 • 50268805 - NEXT 2U s.r.o.
 • 46088610 - NEXT LIGHT s.r.o.
 • 50009397 - Nezatvárajme oči, n.o.
 • 42166462 - Nezisková organizácia CARMENTA
 • 42166306 - Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
 • 50099051 - Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
 • 37924737 - Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie
 • 45738718 - Nezisková organizácia EPIC
 • 51269813 - Nezisková organizácia ICMA Europe
 • 45736502 - Nezisková organizácia IT v kurze
 • 45735395 - Nezisková organizácia Pro Oeconomica
 • 50334981 - nezisková organizácia Projekt DOM.ov
 • 45740836 - Nezisková organizácia RECYKLOHRY
 • 45746401 - Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov
 • 45731284 - Nezisková organizácia UniCare
 • 50307843 - Nezisková organizácia VIATICUS
 • 50614151 - Neziskové združenie
 • 47055430 - NH FARMA s.r.o.
 • 46068325 - Nicolson, s.r.o.
 • N/A - Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds
 • 47567295 - NIG s. r. o.
 • 48313866 - NIG+ s.r.o.
 • 47234563 - Night sky, s. r. o.
 • 45574359 - NIKOMI, s.r.o.
 • 47247495 - niore, s.r.o.
 • 35705914 - NITRAWEX spol. s r.o.
 • 42209005 - Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 • 31436200 - Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
 • 37861298 - Nitriansky samosprávny kraj
 • 44803401 - Nitrička media s.r.o.
 • 36019321 - Niva Expo, spol. s r.o.
 • 35921064 - NK Production s.r.o.
 • N/A - NÖ.Regional.GmbH
 • 51737256 - Nocturnus n.o.
 • 50430459 - NODYS, s.r.o.
 • 35886994 - noemo, s.r.o.
 • 47930063 - NOEX s.r.o.
 • 47852551 - NOISE ARTILLERY s. r. o.
 • 31439802 - NOPS spol. s r.o.
 • 51031396 - Norbert Kotasz
 • 36525162 - Normex s.r.o.
 • 50584928 - NORTH AFA s.r.o.
 • 44473397 - Nota Media s. r. o.
 • 50681320 - NOTHE s.r.o.
 • 47157542 - NOVA BIOMASS POWER I. s.r.o.
 • 34114912 - NOVAS MACHINERY s.r.o.
 • 47332590 - NOVAVES, s.r.o.
 • 31718868 - NOVITECH a.s.
 • 36203360 - Novitech Partner s.r.o.
 • 31427294 - NOVOFRUCT SK, s.r.o.
 • 51140730 - NOVOKA s.r.o.
 • 44404085 - NOVONET, s. r. o.
 • 35788674 - NOVOTA ART, s.r.o.
 • 44561776 - NOVUM PRO + s.r.o.
 • 42085926 - Nový domov
 • 50561812 - NOVÝ SPIŠ, s.r.o.
 • 50655248 - NQ,L point, občianske združenie
 • 47592206 - NR-BYT s.r.o.
 • 36167908 - NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
 • 47140275 - NUANCE s. r. o.
 • 47089130 - Nuclear Power, a.s.
 • 46067841 - NUTRICON s.r.o.
 • 46529322 - O.C.H. Company, spol. s r.o.
 • 42391920 - o.z. Karpatská divočina
 • 42263743 - o.z. Stredoeurópska kultúrna spoločnosť
 • 50390333 - O.Z.T.K.T.
 • 36433896 - o106, spol. s r. o.
 • 35848863 - O2 Slovakia, s.r.o.
 • 49435418 - OAKKM Kroměříž
 • 36167754 - OÁZA, n. o.
 • 00591823 - OBALOTAVA a.s.
 • 36717398 - OBALPRINT, a.s.
 • 75068478 - Obce pro Baťův kanál
 • 30778204 - Občan, demokracia a zodpovednosť
 • 69211795 - Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí
 • 26581647 - občanské sdružení Téma dne
 • 37996282 - Občianska alternatívna iniciatíva v SR
 • 42326656 - Občianske združenie TOPTECH
 • 37896016 - Občianske združenie - LAVUTA
 • 42383315 - Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
 • 45024189 - Občianske združenie "VICTUS"
 • 31769411 - Občianske združenie Adam
 • 35563826 - Občianske združenie AGEL ACADEMY
 • 50915231 - Občianske združenie Alegro
 • 42292603 - Občianske združenie ART DANUBIUS
 • 37941593 - Občianske združenie AURA
 • 42191891 - Občianske združenie bez farieb
 • 37819984 - Občianske združenie BOVAP
 • 31804713 - Občianske združenie Brána do života
 • 42122481 - Občianske združenie Campanula
 • 50358049 - Občianske združenie CENTRO ARTE
 • 42290490 - Občianske združenie Dobrohošť
 • 42384982 - Občianske združenie DOM DETÍ Marie Montessori
 • 42351669 - Občianske združenie Dom nádeje
 • 37796089 - Občianske združenie Dukla
 • 42192536 - Občianske združenie EBEGÁČIK
 • 42203635 - Občianske združenie EDUCO
 • 42160553 - Občianske združenie EUROPE CENTER
 • 35997371 - Občianske združenie Fundament
 • 50622498 - OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
 • 31201822 - Občianske združenie Hornonitrie
 • 42126894 - Občianske združenie Hrad - Slavín
 • 42126819 - Občianske združenie ICHTYS
 • 42121493 - Občianske združenie Ipeľ - Hont
 • 37878077 - Občianske združenie Jarovnice
 • 42239010 - Občianske združenie Kolysočka - Kolíska
 • 42100356 - Občianske združenie KRAS
 • 42037336 - Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ
 • 42391903 - Občianske združenie kruhKyčera
 • 42165792 - Občianske združenie Kvas
 • 42320909 - občianske združenie Lentilka
 • 51181339 - Občianske združenie Lilián a Sisiana
 • 50260073 - Občianske združenie Marki
 • 42419573 - Občianske združenie MAS DOMAŠA, o.z.
 • 42084636 - Občianske združenie MAS LEV, o.z.
 • 42233925 - Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.
 • 42344905 - Občianske združenie MAS PRAMENE
 • 42344417 - Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
 • 42380499 - Občianske združenie MAS TRI PRÚTY
 • 42176891 - Občianske združenie MAXIM o.z.
 • 42108811 - Občianske združenie Medzi riekami
 • 42025184 - Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o. z.
 • 42499496 - Občianske združenie Mikroregion Fatry v Turci
 • 37788183 - Občianske združenie Miniregion 21
 • 50650327 - Občianske združenie MŠ Žehrianska o.z.
 • 37817078 - Občianske združenie My Europe
 • 50310691 - Občianske združenie Myška
 • 30800030 - OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA OCHRANU MATKY A DIEŤAŤA
 • 42007348 - Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené dielne
 • 42403278 - Občianske združenie Naše Jadro
 • 35567830 - Občianske združenie Nová Nádej
 • 31788734 - Občianske združenie Odyseus
 • 50024515 - Občianske združenie Opatrovateľka
 • 37999290 - Občianske združenie Partnerstvo
 • 45013284 - Občianske združenie Podhoran
 • 42402263 - Občianske združenie Poniklec - Váh
 • 50659383 - Občianske združenie pre pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
 • 35505320 - Občianske združenie pre poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci
 • 42119430 - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
 • 37822349 - Občianske združenie pre rozvoj regiónov
 • 42090156 - Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
 • 31747612 - Občianske združenie Pre zdravie našich detí
 • 31789650 - Občianske združenie PRIMA
 • 42289645 - Občianske združenie Pro Bono
 • 42394481 - Občianske združenie Pro Zdravie
 • 42042381 - Občianske združenie PROREG
 • 42354129 - Občianske združenie SAMEDI SK
 • 42341876 - Občianske združenie SAMI
 • 50658981 - Občianske združenie Sasa
 • 42433801 - Občianske združenie SEMITA
 • 42401241 - Občianske združenie SHALOM
 • 50344285 - Občianské združenie Smartsoleil
 • 37893688 - Občianske združenie sociálne postihnutých a znevýhodnených občanov
 • 42446341 - Občianske združenie STOPA Slovensko
 • 42390435 - Občianske združenie Stredný Liptov
 • 50558862 - Občianske združenie Superar Slovakia
 • 50626281 - Občianské združenie ŠPORTÍKOVO
 • 42211824 - Občianske združenie Tekov-Hont
 • 37878069 - Občianske združenie Tobiáš
 • 37893777 - Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja
 • 37803174 - Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
 • 42266971 - Občianske združenie Vilka deťom
 • 42144141 - Občianske združenie Vzdelávanie
 • 42255180 - Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM
 • 31808549 - Občianske združenie WellGiving
 • 37821865 - Občianske združenie Za lepší život pre Rómov
 • 42255171 - Občianske združenie Za zdravší život
 • 42296471 - Občianske združenie Zámok Hlohovec
 • 50544446 - Občianske združenie Zem bez odpadkov
 • 45022909 - Občianske združenie Zlatá cesta
 • 42349524 - Občianske združenie Zubríček
 • 42307724 - Občianske združenie Žiarska kotlina
 • 42206456 - Občianske združenie ŽIBRICA
 • 00310395 - Obec Hajná Nová Ves
 • 00330027 - Obec Lomnička
 • 00650757 - Obec Muľa
 • 00323276 - OBEC ŇAGOV
 • 00327638 - Obec Poloma
 • 00315940 - Obec Ábelová
 • 00592099 - Obec Abovce
 • 00305855 - Obec Abrahám
 • 00326101 - Obec Abrahámovce
 • 00690619 - Obec Abranovce
 • 00307726 - Obec Alekšince
 • 00308749 - Obec Andovce
 • 00321834 - Obec Andrejová
 • 00314382 - Obec Babín
 • 00319732 - Obec Babiná
 • 35626348 - Obec Babindol
 • 00313254 - Obec Bacúch
 • 00305251 - Obec Báč
 • 00331287 - Obec Bačkov
 • 00323934 - Obec Bačkovík
 • 00320480 - obec Baďan
 • 00304654 - Obec Báhoň
 • 00324990 - Obec Bajany
 • 00306363 - Obec Bajč
 • 00326810 - Obec Bajerovce
 • 00308757 - Obec Bajtava
 • 00305260 - Obec Baka
 • 00319228 - Obec Balog nad Ipľom
 • 00305278 - Obec Baloň
 • 00330281 - Obec Baňa
 • 35594233 - Obec Banka
 • 00308765 - Obec Bánov
 • 00320498 - Obec Banská Belá
 • 00332259 - Obec Banské
 • 00331295 - Obec Bara
 • 00649520 - Obec Barca
 • 00308773 - Obec Bardoňovo
 • 00320528 - Obec Bartošova Lehôtka
 • 00322806 - Obec Baškovce
 • 31827802 - Obec Bašovce
 • 00326119 - Obec Batizovce
 • 00318604 - Obec Bátka
 • 00649333 - Obec Bátorová
 • 00306711 - Obec Bátorove Kosihy
 • 00306771 - Obec Bátovce
 • 00311413 - Obec Beckov
 • 00328944 - Obec Beharovce
 • 00321168 - Obec Belá
 • 00322814 - Obec Belá nad Cirochou
 • 00316563 - Obec Belá-Dulice
 • 00307769 - Obec Beladice
 • 00321877 - Obec Beloveža
 • 00317063 - Obec Beluša
 • 00323951 - Obec Belža
 • 00314391 - Obec Beňadovo
 • 00325023 - Obec Beňatina
 • 00691224 - Obec Beniakovce
 • 00647373 - Obec Benice
 • 00332267 - Obec Benkovce
 • 00313289 - Obec Beňuš
 • 00304662 - Obec Bernolákovo
 • 00326828 - OBEC BERTOTOVCE
 • 00308790 - Obec Bešeňov
 • 00315095 - Obec Bešeňová
 • 00328103 - Obec Betliar
 • 00325031 - Obec Bežovce
 • 00331317 - Obec Biel
 • 00587494 - Obec Bielovce
 • 31871461 - Obec Biely Kostol
 • 00328961 - Obec Bijacovce
 • 00308803 - Obec Bíňa
 • 00312258 - Obec Bíňovce
 • 00647985 - Obec Biskupice
 • 00304671 - OBEC BLATNÉ
 • 00325058 - Obec Blatné Remety
 • 00690198 - Obec Blažice
 • 00311421 - Obec Bobot
 • 00314404 - Obec Bobrov
 • 00315117 - Obec Bobrovec
 • 00513296 - Obec Bodíky
 • 00323985 - OBEC BOHDANOVCE
 • 00312266 - Obec Bohdanovce nad Trnavou
 • 36115622 - Obec Bohunice
 • 34009035 - Obec Bohunice
 • 00310239 - Obec Bojná
 • 00312282 - Obec Boleráz
 • 00317080 - Obec Bolešov
 • 00323993 - Obec Boliarov
 • 00312291 - Obec Borová
 • 00312304 - Obec Borovce
 • 00309419 - Obec Borský Mikuláš
 • 00309401 - Obec Borský Svätý Jur
 • 00331341 - Obec Borša
 • 00290823 - obec Boršice
 • 00311430 - Obec Bošáca
 • 00310255 - Obec Bošany
 • 00331350 - Obec Boťany
 • 00325074 - Obec Bracovce
 • 00307777 - Obec Branč
 • 00313301 - obec Braväcovo
 • 00331376 - Obec Brehov
 • 35659599 - Obec Brehy
 • 00322831 - Obec Brekov
 • 00326844 - Obec Brestov
 • 00312312 - Obec Brestovany
 • 00306380 - Obec Brestovec
 • 00590754 - Obec Bretka
 • 00314412 - Obec Breza
 • 00648973 - Obec Brezany
 • 00331384 - Obec Brezina
 • 00319741 - Obec Breziny
 • 00330329 - Obec Breznica
 • 00330337 - Obec Breznička
 • 00326861 - Obec Brezovica
 • 00314421 - Obec Brezovica
 • 00326879 - Obec Brezovička
 • 00309451 - Obec Brodské
 • 00330345 - Obec Brusnica
 • 00313491 - Obec Brusno
 • 00328979 - Obec Brutovce
 • 00594768 - Obec Brzotín
 • 00283070 - Obec Březí
 • 00306398 - Obec Búč
 • 00312321 - Obec Bučany
 • 00319759 - Obec Budča
 • 00649961 - Obec Budikovany
 • 00324001 - Obec Budimír
 • 00315974 - Obec Budiná
 • 00689742 - Obec Budince
 • 00325082 - Obec Budkovce
 • 00304697 - Obec Budmerice
 • 00328987 - Obec Buglovce
 • 00312339 - obec Buková
 • 00330353 - Obec Bukovce
 • 00324027 - Obec Bukovec
 • 00283088 - Obec Bulhary
 • 00319236 - Obec Bušince
 • 00324035 - Obec Buzica
 • 00647853 - Obec Bystrá
 • 00328995 - Obec Bystrany
 • 00332275 - Obec Bystré
 • 00318019 - Obec Bystričany
 • 00316601 - Obec Bystrička
 • 00326895 - Obec Bzenov
 • 00311456 - Obec Bzince pod Javorinou
 • 00628883 - Obec Bziny
 • 00319767 - Obec Bzovík
 • 00332283 - Obec Cabov
 • 00318647 - Obec Cakov
 • 00330388 - Obec Cernina
 • 00309478 - Obec Cerová
 • 00319775 - Obec Cerovo
 • 00312347 - Obec Cífer
 • 00318027 - Obec Cigeľ
 • 00316008 - Obec Cinobaňa
 • 36105724 - Obec Čab
 • 00322865 - Obec Čabalovce
 • 00319783 - Obec Čabradský Vrbovok
 • 00306835 - Obec Čajkov
 • 00306843 - Obec Čaka
 • 00307807 - Obec Čakajovce
 • 00324051 - Obec Čakanovce
 • 00316016 - Obec Čakanovce
 • 00332291 - Obec Čaklov
 • 00306401 - Obec Čalovec
 • 00316024 - Obec Čamovce
 • 00324060 - Obec Čaňa
 • 00309486 - Obec Čáry
 • 00304701 - Obec Častá
 • 00311472 - Obec Častkovce
 • 00587672 - Obec Čata
 • 00318035 - Obec Čavoj
 • 00319244 - Obec Čebovce
 • 00324078 - Obec Čečejovce
 • 00308315 - Obec Čechynce
 • 00284823 - Obec Čejkovice
 • 00319791 - Obec Čekovce
 • 00307831 - Obec Čeľadice
 • 00319252 - Obec Čeláre
 • 00690597 - Obec Čelovce
 • 00319261 - Obec Čelovce
 • 00331414 - Obec Čeľovce
 • 31871224 - Obec Čenkovce
 • 00318043 - Obec Čereňany
 • 00313335 - Obec Čerín
 • 00699152 - Obec Čermany
 • 00308846 - Obec Černík
 • 00322890 - Obec Čertižné
 • 00326909 - Obec Červená Voda
 • 00326917 - Obec Červenica
 • 00312355 - Obec Červeník
 • 00656127 - Obec Červený Hrádok
 • 00326135 - Obec Červený Kláštor
 • 00331449 - Obec Čičarovce
 • 00332305 - Obec Čičava
 • 00306410 - Obec Číčov
 • 00328154 - Obec Čierna Lehota
 • 00305871 - Obec Čierna Voda
 • 00313980 - Obec Čierne
 • 00307858 - Obec Čierne Kľačany
 • 00332313 - Obec Čierne nad Topľou
 • 00313343 - Obec Čierny Balog
 • 00305880 - Obec Čierny Brod
 • 00307866 - Obec Čifáre
 • 00305341 - Obec Čiližská Radvaň
 • 00634956 - Obec Čimhová
 • 00329835 - Obec Čirč
 • 00318655 - Obec Číž
 • 00324086 - Obec Čižatice
 • 00328162 - Obec Čoltovo
 • 00326933 - Obec Ďačov
 • 00690546 - Obec Daletice
 • 00689556 - Obec Danišovce
 • 00316644 - Obec Ďanová
 • 00332321 - Obec Ďapalovce
 • 00331481 - Obec Dargov
 • 00306428 - Obec Dedina Mládeže
 • 00308854 - Obec Dedinka
 • 00312363 - Obec Dechtice
 • 00320561 - Obec Dekýš
 • 00306878 - Obec Demandice
 • 00315168 - Obec Demänovská Dolina
 • 00326950 - Obec Demjata
 • 00319813 - Obec Detvianska Huta
 • 00305898 - Obec Diakovce
 • 00318051 - Obec Diviacka Nová Ves
 • 00318060 - Obec Diviaky nad Nitricou
 • 00316041 - Obec Divín
 • 00321222 - Obec Divinka
 • 00314447 - Obec Dlhá nad Oravou
 • 00305901 - Obec Dlhá nad Váhom
 • 00332356 - Obec Dlhé Klčovo
 • 00322938 - Obec Dlhé nad Cirochou
 • 00321231 - Obec Dlhé Pole
 • 00329011 - Obec Dlhé Stráže
 • 00319830 - Obec Dobrá Niva
 • 00312380 - Obec Dobrá Voda
 • 00316059 - Obec Dobroč
 • 00305359 - Obec Dobrohošť
 • 00317136 - obec Dohňany
 • 00309508 - Obec Dojč
 • 00329029 - Obec Doľany
 • 00319287 - Obec Dolinka
 • 00317144 - Obec Dolná Breznica
 • 00312398 - obec Dolná Krupá
 • 00317152 - Obec Dolná Mariková
 • 00311499 - Obec Dolná Poruba
 • 00611638 - Obec Dolná Streda
 • 00319295 - Obec Dolná Strehová
 • 00311502 - Obec Dolná Súča
 • 00321249 - Obec Dolná Tižina
 • 00320595 - Obec Dolná Ždaňa
 • 00692328 - Obec Dolné Kočkovce
 • 37869051 - Obec Dolné Lefantovce
 • 00307891 - Obec Dolné Obdokovce
 • 00312410 - Obec Dolné Orešany
 • 00312428 - Obec Dolné Otrokovce
 • 00305910 - Obec Dolné Saliby
 • 00311511 - Obec Dolné Sŕnie
 • 00318086 - Obec Dolné Vestenice
 • 00653942 - Obec Dolné Zelenice
 • 00535966 - Obec Dolní Lomná
 • 00305367 - Obec Dolný Bar
 • 00321257 - Obec Dolný Hričov
 • 00312452 - Obec Dolný Lopašov
 • 00308871 - Obec Dolný Ohaj
 • 00306916 - Obec Dolný Pial
 • 00305430 - Obec Dolný Štál
 • 00317195 - Obec Domaniža
 • 00329037 - Obec Domaňovce
 • 00313386 - Obec Donovaly
 • 00331503 - Obec Drahňov
 • 00312461 - Obec Drahovce
 • 00329045 - Obec Dravce
 • 00649953 - Obec Drienčany
 • 00326968 - Obec Drienica
 • 00326984 - Obec Drienov
 • 00648230 - Obec Drienovo
 • 00326976 - Obec Drienovská Nová Ves
 • 00311529 - Obec Drietoma
 • 00649911 - Obec Drňa
 • 00328201 - Obec Drnava
 • 00360597 - Obec Drslavice
 • 00324116 - Obec Družstevná pri Hornáde
 • 00306932 - Obec Drženice
 • 00568546 - Obec Držková
 • 00590533 - Obec Držkovce
 • 00321931 - Obec Dubinné
 • 00308889 - Obec Dubník
 • 00311537 - Obec Dubodiel
 • 00330426 - Obec Dubová
 • 00312479 - Obec Dubovany
 • 00309516 - Obec Dubovce
 • 00326992 - Obec Dubovica
 • 00329053 - Obec Dúbrava
 • 00315176 - Obec Dúbrava
 • 00319899 - Obec Dúbravy
 • 00317217 - Obec Dulov
 • 00327000 - Obec Dulova Ves
 • 00306444 - Obec Dulovce
 • 00314013 - Obec Dunajov
 • 00400009 - Obec Dunajská Lužná
 • 00800198 - Obec Dunajský Klátov
 • 00330434 - Obec Duplín
 • 00632732 - Obec Ďurčiná
 • 00692492 - Obec Ďurďové
 • 00324132 - Obec Ďurkov
 • 00699161 - Obec Dvorany nad Nitrou
 • 00312495 - Obec Dvorníky
 • 00308897 - Obec Dvory nad Žitavou
 • 00321265 - Obec Fačkov
 • 00306941 - Obec Farná
 • 00318671 - Obec Figa
 • 00327018 - Obec Fintice
 • 00321958 - Obec Fričkovce
 • 00327026 - Obec Fričovce
 • 00327034 - Obec Fulianka
 • 00321966 - Obec Gaboltov
 • 00304743 - Obec Gajary
 • 00315184 - Obec Galovany
 • 00326143 - Obec Gánovce
 • 00321273 - Obec Gbeľany
 • 00308901 - Obec Gbelce
 • 00690236 - Obec Geča
 • 00318680 - Obec Gemer
 • 00328219 - Obec Gemerská Hôrka
 • 00318698 - Obec Gemerská Panica
 • 00328227 - Obec Gemerská Poloma
 • 00318701 - Obec Gemerská Ves
 • 00649571 - OBEC GEMERSKÉ DECHTÁRE
 • 00318710 - Obec Gemerský Jablonec
 • 00321974 - Obec Gerlachov
 • 00307939 - Obec Golianovo
 • 00318728 - Obec Gortva
 • 00327051 - Obec Gregorovce
 • 00314471 - Obec Habovka
 • 00322954 - Obec Habura
 • 00318736 - Obec Hajnáčka
 • 00307947 - Obec Hájske
 • 00329878 - Obec Haligovce
 • 00304751 - Obec Hamuliakovo
 • 00324175 - Obec Haniska
 • 00322962 - Obec Hankovce
 • 00329096 - Obec Harichovce
 • 00325147 - Obec Hatalov
 • 00692484 - Obec Hatné
 • 00330469 - Obec Havaj
 • 00330477 - Obec Havranec
 • 00322016 - Obec Hažlín
 • 00329100 - Obec Helcmanovce
 • 00313424 - Obec Heľpa
 • 35532319 - Obec Hencovce
 • 00327077 - Obec Hendrichovce
 • 00324183 - Obec Herľany
 • 00327085 - Obec Hermanovce
 • 00332402 - Obec Hermanovce nad Topľou
 • 00322024 - Obec Hertník
 • 00322032 - Obec Hervartov
 • 00313432 - Obec Hiadeľ
 • 00314480 - Obec Hladovka
 • 00309532 - Obec Hlboké
 • 36142344 - Obec Hlboké nad Váhom
 • 00320609 - Obec Hliník nad Hronom
 • 00332411 - Obec Hlinné
 • 00329886 - Obec Hniezdne
 • 00318752 - Obec Hodejov
 • 00649554 - Obec Hodejovec
 • 00320617 - Obec Hodruša-Hámre
 • 00306967 - Obec Hokovce
 • 00332429 - Obec Holčíkovce
 • 00305405 - Obec Holice
 • 00316105 - Obec Holiša
 • 00326186 - Obec Holumnica
 • 00306975 - obec Hontianska Vrbica
 • 00319911 - Obec Hontianske Moravce
 • 00319929 - Obec Hontianske Nemce
 • 00319937 - Obec Hontianske Tesáre
 • 00307556 - Obec Hontianske Trsťany
 • 00800368 - Obec Horná Kráľová
 • 00312517 - Obec Horná Krupá
 • 00314498 - Obec Horná Lehota
 • 00317276 - Obec Horná Mariková
 • 00317284 - Obec Horná Poruba
 • 00305413 - Obec Horná Potôň
 • 00311553 - Obec Horná Streda
 • 00311561 - Obec Horná Súča
 • 00316695 - Obec Horná Štubňa
 • 31095933 - Obec Horná Ves
 • 00320641 - Obec Horné Hámre
 • 00399418 - Obec Horné Lefantovce
 • 00310441 - Obec Horné Obdokovce
 • 00312533 - Obec Horné Orešany
 • 00312541 - Obec Horné Otrokovce
 • 00305952 - Obec Horné Saliby
 • 00306991 - Obec Horné Semerovce
 • 00311588 - Obec Horné Srnie
 • 00310450 - Obec Horné Štitáre
 • 00307009 - Obec Horné Turovce
 • 00312568 - obec Horné Zelenice
 • 00303771 - Obec Horní Bečva
 • 00303780 - Obec Horní Lideč
 • 00535974 - Obec Horní Lomná
 • 00316687 - Obec Horný Kalník
 • 00623695 - Obec Horný Lieskov
 • 00314030 - Obec Horný Vadičov
 • 00325198 - Obec Horovce
 • 00317306 - Obec Horovce
 • 00318761 - Obec Hostice
 • 00656143 - Obec Hosťová
 • 00308005 - Obec Hosťovce
 • 00326194 - Obec Hôrka
 • 00320650 - Obec Hrabičov
 • 00327093 - Obec Hrabkov
 • 00322041 - Obec Hrabovec
 • 00322997 - Obec Hrabovec nad Laborcom
 • 00322059 - Obec Hrabské
 • 00329151 - Obec Hrabušice
 • 00310468 - Obec Hradište
 • 00318779 - Obec Hrachovo
 • 00331538 - Obec Hraň
 • 00326224 - Obec Hranovnica
 • 00296732 - Obec Hrčava
 • 00331546 - Obec Hrčeľ
 • 00328294 - obec Hrhov
 • 36099091 - Obec Hrkovce
 • 34007521 - Obec Hrnčiarovce nad Parnou
 • 00318795 - Obec Hrnčiarske Zalužany
 • 00313475 - Obec Hrochoť
 • 00329908 - Obec Hromoš
 • 00629537 - Obec Hronsek
 • 00307050 - Obec Hronské Kľačany
 • 00307068 - Obec Hronské Kosihy
 • 00320676 - Obec Hronský Beňadik
 • 00305979 - Obec Hrubá Borša
 • 00308013 - Obec Hruboňovo
 • 00305987 - Obec Hrubý Šúr
 • 00319341 - Obec Hrušov
 • 00314501 - Obec Hruštín
 • 00305448 - Obec Hubice
 • 00682241 - Obec Hubina
 • 00327107 - Obec Hubošovce
 • 00315214 - Obec Hubová
 • 00328316 - Obec Hucín
 • 00323012 - Obec Hudcovce
 • 00308919 - Obec Hul
 • 00326232 - Obec Huncovce
 • 00330493 - Obec Hunkovce
 • 00318817 - Obec Husiná
 • 00303828 - Obec Huslenky
 • 00303836 - Obec Hutisko-Solanec
 • 00305456 - Obec Hviezdoslavov
 • 00648922 - Obec Hvozdnica
 • 00315231 - Obec Hybe
 • 00324230 - Obec Hýľov
 • 00308927 - Obec Chľaba
 • 00314510 - Obec Chlebnice
 • 00329916 - Obec Chmeľnica
 • 00327115 - Obec Chmeľov
 • 00327131 - Obec Chmiňany
 • 00327140 - Obec Chminianska Nová Ves
 • 00327158 - Obec Chminianske Jakubovany
 • 00311642 - Obec Chocholná-Velčice
 • 00304760 - Obec Chorvátsky Grob
 • 00618969 - OBEC CHORVÁTY
 • 00306461 - Obec Chotín
 • 00699187 - Obec Chrabrany
 • 00649872 - Obec Chrámec
 • 00329177 - Obec Chrasť nad Hornádom
 • 00647411 - Obec Chrastince
 • 00318124 - Obec Chrenovec-Brusno
 • 00309567 - Obec Chropov
 • 00312584 - Obec Chtelnica
 • 00649040 - Obec Chvojnica
 • 00309575 - Obec Chvojnica
 • 00310506 - Obec Chynorany
 • 00800252 - Obec Igram
 • 00326241 - Obec Ihľany
 • 00329185 - Obec Iliašovce
 • 00306479 - Obec Imeľ
 • 00307076 - Obec Iňa
 • 00325236 - Obec Iňačovce
 • 00319350 - OBEC Ipeľské Predmostie
 • 00587532 - Obec Ipeľské Úľany
 • 00307092 - Obec Ipeľský Sokolec
 • 00314528 - Obec Istebné
 • 00304786 - Obec Ivanka pri Dunaji
 • 31827004 - Obec Ivanka pri Nitre
 • 00306487 - Obec Iža
 • 00331562 - Obec Ižkovce
 • 00309591 - Obec Jablonka
 • 00329193 - Obec Jablonov
 • 00328332 - Obec Jablonov nad Turňou
 • 00304808 - Obec Jablonové
 • 00321338 - Obec Jablonové
 • 00699209 - Obec Jacovce
 • 00305472 - Obec Jahodná
 • 00329207 - Obec Jaklovce
 • 00329924 - Obec Jakubany
 • 00304816 - Obec Jakubov
 • 00327182 - Obec Jakubovany
 • 00315273 - Obec Jakubovany
 • 00647845 - Obec Jalovec
 • 00329215 - Obec Jamník
 • 00315290 - Obec Jamník
 • 00690627 - Obec Janov
 • 00320706 - Obec Janova Lehota
 • 00326259 - Obec Jánovce
 • 00493619 - Obec Janovice
 • 00329932 - Obec Jarabina
 • 00308056 - Obec Jarok
 • 00327212 - Obec Jarovnice
 • 00317349 - Obec Jasenica
 • 00313521 - Obec Jasenie
 • 00284017 - Obec Jasenná
 • 00690074 - Obec Jasenov
 • 00332437 - Obec Jasenovce
 • 00321346 - Obec Jasenové
 • 00316717 - Obec Jasenovo
 • 00312614 - Obec Jaslovské Bohunice
 • 00324264 - Obec Jasov
 • 00308935 - Obec Jasová
 • 00332445 - Obec Jastrabie nad Topľou
 • 00308943 - Obec Jatov
 • 00308064 - Obec Jedľové Kostoľany
 • 00308072 - OBEC JELENEC
 • 00306011 - Obec Jelka
 • 00308081 - Obec Jelšovce
 • 00647331 - Obec Jelšovec
 • 00325261 - Obec Jenkovce
 • 00297976 - Obec Jeseník nad Odrou
 • 00318833 - Obec Jesenské
 • 00325279 - Obec Jovsa
 • 00307114 - Obec Jur nad Hronom
 • 00305499 - Obec Jurová
 • 00326275 - Obec Jurské
 • 00332453 - Obec Juskova Voľa
 • 00325287 - Obec Kačanov
 • 00306029 - Obec Kajal
 • 00329223 - Obec Kaľava
 • 00304841 - Obec Kalinkovo
 • 00316121 - Obec Kalinovo
 • 00307131 - Obec Kalná nad Hronom
 • 00311669 - Obec Kálnica
 • 00322105 - Obec Kalnište
 • 00318841 - Obec Kaloša
 • 00324272 - Obec Kalša
 • 00325295 - Obec Kaluža
 • 00328367 - Obec Kameňany
 • 00318167 - Obec Kamenec pod Vtáčnikom
 • 00327221 - Obec Kamenica
 • 00323101 - Obec Kamenica nad Cirochou
 • 00306495 - Obec Kameničná
 • 00308960 - Obec Kamenín
 • 00648906 - Obec Kamenná Poruba
 • 00332461 - Obec Kamenná Poruba
 • 00319368 - Obec Kamenné Kosihy
 • 00323110 - Obec Kamienka
 • 00518239 - Obec Kanianka
 • 00330531 - Obec Kapišová
 • 00327239 - Obec Kapušany
 • 00331571 - Obec Kapušianske Kľačany
 • 00284050 - Obec Kašava
 • 00331589 - Obec Kašov
 • 00312622 - obec Kátlovce
 • 00309605 - Obec Kátov
 • 00324299 - Obec Kecerovce
 • 00690261 - Obec Kechnec
 • 00327247 - Obec Kendice
 • 00319376 - Obec Kiarov
 • 00648914 - Obec Kľače
 • 00318183 - Obec Kľačno
 • 00332470 - Obec Kladzany
 • 00320722 - Obec Kľak
 • 00308102 - Obec Klasov
 • 00316733 - Obec Kláštor pod Znievom
 • 00310549 - Obec Klátova Nová Ves
 • 00329240 - Obec Klčov
 • 00327255 - Obec Klenov
 • 00323136 - Obec Klenová
 • 00318850 - Obec Klenovec
 • 00314544 - Obec Klin
 • 00306509 - Obec Klížska Nemá
 • 00319996 - Obec Klokoč
 • 00314048 - Obec Klokočov
 • 00325309 - Obec Klokočov
 • 00305502 - Obec Kľúčovec
 • 00329274 - Obec Kluknava
 • 00322113 - Obec Kľušov
 • 00309028 - Obec Kmeťovo
 • 00648868 - Obec Kocurany
 • 00311685 - Obec Kočovce
 • 00327263 - Obec Kojatice
 • 00329258 - Obec Kojšov
 • 00316130 - Obec Kokava nad Rimavicou
 • 00324311 - Obec Kokšov-Bakša
 • 00329959 - Obec Kolačkov
 • 00321362 - Obec Kolárovice
 • 00330558 - Obec Kolbovce
 • 00308111 - Obec Kolíňany
 • 00323161 - Obec Kolonica
 • 00308986 - Obec Kolta
 • 00332488 - Obec Komárany
 • 00324329 - Obec Komárovce
 • 00308994 - Obec Komjatice
 • 00315311 - Obec Komjatná
 • 00309001 - Obec Komoča
 • 00318868 - Obec Konrádovce
 • 00590657 - Obec Konská
 • 00309613 - Obec Kopčany
 • 00322164 - Obec Koprivnica
 • 00313530 - Obec Kordíky
 • 00314064 - Obec Korňa
 • 00325350 - Obec Koromľa
 • 00291030 - Obec Korytná
 • 00319392 - Obec Kosihovce
 • 00320757 - Obec Kosorín
 • 35550091 - Obec Kostoľany nad Hornádom
 • 00308129 - Obec Kostoľany pod Tribečom
 • 00311707 - Obec Kostolné
 • 00305511 - Obec Kostolné Kračany
 • 00318213 - Obec Koš
 • 00317390 - Obec Košeca
 • 00317870 - Obec Košecké Podhradie
 • 00324353 - Obec Košická Polianka
 • 00324361 - Obec Košické Oľšany
 • 00324370 - Obec Košický Klečenov
 • 00323179 - Obec Koškovce
 • 00312673 - Obec Košolná
 • 00316741 - Obec Košťany nad Turcom
 • 00306045 - Obec Košúty
 • 00321389 - Obec Kotešová
 • 00320005 - Obec Kováčová
 • 00319414 - Obec Kováčovce
 • 00309648 - Obec Koválovec
 • 00310573 - Obec Kovarce
 • 00307149 - Obec Kozárovce
 • 00322181 - Obec Kračúnovce
 • 00330591 - Obec Krajná Bystrá
 • 00330604 - Obec Krajná Poľana
 • 00311715 - Obec Krajné
 • 00312681 - obec Krakovany
 • 00306053 - Obec Kráľov Brod
 • 00306070 - Obec Kráľová nad Váhom
 • 00306061 - Obec Kráľová pri Senci
 • 00324388 - Obec Kráľovce
 • 00305529 - Obec Kráľovičove Kračany
 • 00310581 - Obec Krásna Ves
 • 00321401 - Obec Krasňany
 • 00699241 - Obec Krásno
 • 00328421 - Obec Krásnohorské Podhradie
 • 00323187 - Obec Krásny Brod
 • 00331627 - Obec Kravany
 • 00306533 - Obec Kravany nad Dunajom
 • 00325376 - Obec Krčava
 • 00325384 - Obec Kristy
 • 00314587 - Obec Krivá
 • 00320048 - Obec Kriváň
 • 00327298 - Obec Krivany
 • 00326305 - Obec Krížová Ves
 • 00327301 - Obec Krížovany
 • 00682187 - Obec Križovany nad Dudváhom
 • 00310603 - Obec Krnča
 • 00310611 - Obec Krtovce
 • 00330957 - Obec Kručov
 • 00314595 - Obec Krušetnica
 • 00322211 - Obec Kružlov
 • 00330655 - Obec Kružlová
 • 00310638 - Obec Kšinná
 • 00332500 - Obec Kučín
 • 00304875 - Obec Kuchyňa
 • 00309656 - Obec Kuklov
 • 00322237 - Obec Kuková
 • 00328448 - obec Kunova Teplica
 • 00307181 - Obec Kuraľany
 • 00322245 - Obec Kurima
 • 00329291 - Obec Kurimany
 • 00322253 - Obec Kurov
 • 00309672 - Obec Kúty
 • 00331643 - Obec Kuzmice
 • 00544701 - Obec Kuželov
 • 00315346 - Obec Kvačany
 • 00332518 - Obec Kvakovce
 • 00692387 - Obec Kvašov
 • 00305545 - Obec Kvetoslavov
 • 00329975 - Obec Kyjov
 • 00647659 - Obec Kynceľová
 • 00324400 - Obec Kysak
 • 00304883 - Obec Láb
 • 37791699 - Obec Lackovce
 • 00303968 - Obec Lačnov
 • 00327336 - Obec Lada
 • 00317438 - Obec Ladce
 • 00330671 - Obec Ladomirová
 • 00309681 - Obec Lakšárska Nová Ves
 • 00322261 - Obec Lascov
 • 00649341 - Obec Laskár
 • 00325406 - Obec Lastomír
 • 00331678 - Obec Lastovce
 • 00316148 - Obec Látky
 • 00318221 - Obec Lazany
 • 00315354 - Obec Lazisko
 • 00317446 - Obec Lazy pod Makytou
 • 00690481 - Obec Lažany
 • 00317462 - Obec Lednické Rovne
 • 00305553 - Obec Lehnice
 • 00308153 - Obec Lehota
 • 00318256 - Obec Lehota pod Vtáčnikom
 • 00320811 - Obec Lehôtka pod Brehmi
 • 00696293 - Obec Lechnica
 • 00325422 - Obec Lekárovce
 • 00309036 - Obec Leľa
 • 00331686 - Obec Leles
 • 00327344 - Obec Lemešany
 • 00322270 - Obec Lenartov
 • 00318892 - Obec Lenartovce
 • 00326321 - Obec Lendak
 • 00647420 - Obec Lesenice
 • 00327352 - Obec Lesíček
 • 00325431 - Obec Lesné
 • 00329304 - Obec Letanovce
 • 00309699 - Obec Letničie
 • 00328456 - Obec Licince
 • 00327361 - Obec Ličartovce
 • 00314617 - Obec Liesek
 • 00318230 - Obec Liešťany
 • 00321427 - Obec Lietava
 • 00648981 - Obec Lietavská Lúčka
 • 00321443 - Obec Lietavská Svinná - Babkov
 • 00315362 - Obec Likavka
 • 00690490 - Obec Lipníky
 • 00309044 - Obec Lipová
 • 00327387 - Obec Lipovce
 • 00306541 - Obec Lipové
 • 00328464 - Obec Lipovník
 • 00304051 - Obec Liptál
 • 00315371 - Obec Liptovská Anna
 • 00315389 - Obec Liptovská Kokava
 • 00315397 - Obec Liptovská Lúžna
 • 00315401 - Obec Liptovská Osada
 • 17061229 - Obec Liptovská Porúbka
 • 00315427 - Obec Liptovská Štiavnica
 • 00315435 - obec Liptovská Teplá
 • 00326330 - Obec Liptovská Teplička
 • 00315460 - Obec Liptovské Matiašovce
 • 00315478 - Obec Liptovské Revúce
 • 00315532 - obec Liptovský Ondrej
 • 00620581 - Obec Liptovský Peter
 • 00315559 - Obec Lisková
 • 00320102 - Obec Litava
 • 00330019 - Obec Litmanová
 • 00307211 - Obec Lok
 • 00314625 - Obec Lokca
 • 00313556 - Obec Lom nad Rimavicou
 • 00314633 - Obec Lomná
 • 00587541 - Obec Lontov
 • 00309702 - Obec Lopašov
 • 00682292 - Obec Lošonec
 • 00320820 - Obec Lovča
 • 00320838 - Obec Lovčica-Trubín
 • 00316172 - Obec Lovinobaňa
 • 00304905 - Obec Lozorno
 • 00325449 - Obec Ložín
 • 00309052 - Obec Ľubá
 • 00315567 - Obec Ľubeľa
 • 00328472 - Obec Lubeník
 • 31942547 - Obec Ľubica
 • 00313564 - Obec Ľubietová
 • 00311731 - Obec Lubina
 • 00323225 - Obec Ľubiša
 • 00315575 - Obec Ľubochňa
 • 00690538 - Obec Ľubotice
 • 00330035 - Obec Ľubotín
 • 00305561 - Obec Lúč na Ostrove
 • 00313572 - Obec Lučatín
 • 00595764 - Obec Lúčka
 • 00315583 - Obec Lúčky
 • 00325457 - Obec Lúčky
 • 00308170 - Obec Lúčnica nad Žitavou
 • 00310689 - Obec Ludanice
 • 00315591 - Obec Ludrová
 • 00311758 - Obec Lúka
 • 00284173 - Obec Lukov
 • 00322342 - Obec Lukov
 • 00318906 - Obec Lukovištia
 • 00317489 - Obec Lúky
 • 00587559 - Obec Lula
 • 00652113 - OBEC LUTILA
 • 00321451 - Obec Lutiše
 • 00322351 - Obec Lužany pri Topli
 • 34003517 - Obec Lužianky
 • 00304077 - Obec Lužná
 • 00800201 - Obec Mad
 • 00312738 - Obec Madunice
 • 00328511 - obec Magnezitovce
 • 00308234 - Obec Machulince
 • 00312746 - Obec Majcichov
 • 00696030 - Obec Majere
 • 00332526 - Obec Majerovce
 • 00314129 - Obec Makov
 • 00318272 - Obec Malá Čausa
 • 00632716 - Obec Malá Čierna
 • 00332534 - Obec Malá Domaša
 • 00696277 - Obec Malá Franková
 • 00310719 - Obec Malá Hradná
 • 00324426 - obec Malá Ida
 • 00320862 - Obec Malá Lehota
 • 00544710 - Obec Malá Vrbka
 • 00307246 - Obec Málaš
 • 00322369 - Obec Malcov
 • 00325465 - Obec Malčice
 • 00800210 - Obec Malé Dvorníky
 • 00692395 - Obec Malé Lednice
 • 00309711 - Obec Malé Leváre
 • 00331708 - Obec Malé Ozorovce
 • 00325473 - Obec Malé Raškovce
 • 00331716 - Obec MALÉ TRAKANY
 • 00316211 - Obec Málinec
 • 00318281 - Obec Malinová
 • 00331724 - Obec Malý Horeš
 • 17061733 - Obec Malý Krtíš
 • 00611174 - Obec Malý Lapáš
 • 00330043 - Obec Malý Lipník
 • 31984673 - Obec Malý Slavkov
 • 00327433 - Obec Malý Slivník
 • 00327441 - Obec Malý Šariš
 • 00312762 - obec Malženice
 • 00309061 - Obec Maňa
 • 00306550 - Obec Marcelová
 • 00329347 - Obec Margecany
 • 00322377 - Obec Marhaň
 • 00304930 - Obec Marianka
 • 00325481 - Obec Markovce
 • 00328499 - Obec Markuška
 • 00329355 - Obec Markušovce
 • 00648213 - Obec Maršová-Rašov
 • 00315630 - Obec Martinček
 • 00318914 - Obec Martinová
 • 00306568 - Obec Martovce
 • 00326399 - Obec Matiašovce
 • 00330051 - Obec Matysová
 • 00305588 - Obec Medveďov
 • 17149002 - Obec Medzany
 • 00314650 - Obec Medzibrodie nad Oravou
 • 00311766 - Obec Melčice - Lieskove
 • 00326402 - Obec Mengusovce
 • 00312771 - Obec Merašice
 • 00332569 - Obec Merník
 • 00535991 - Obec Metylovice
 • 00305596 - Obec Mierovo
 • 00305600 - Obec Michal na Ostrove
 • 00313599 - Obec Michalová
 • 00285102 - Obec Mikulčice
 • 00317527 - Obec Mikušovce
 • 00304948 - Obec Miloslavov
 • 00285111 - Obec Milotice
 • 00327476 - Obec Milpoš
 • 00330752 - Obec Miňovce
 • 00327484 - Obec Mirkovce
 • 00311774 - Obec Mníchova Lehota
 • 00329380 - Obec Mníšek nad Hnilcom
 • 00330060 - Obec Mníšek nad Popradom
 • 00306576 - Obec Moča
 • 00308439 - Obec Močenok
 • 00320871 - Obec Močiar
 • 00362344 - Obec Modrá
 • 00306584 - Obec Modrany
 • 00311782 - Obec Modrová
 • 00308269 - Obec Mojmírovce
 • 00321494 - Obec Mojš
 • 00309117 - Obec Mojzesovo
 • 00690295 - Obec Mokrance
 • 00322407 - Obec Mokroluh
 • 00309729 - Obec Mokrý Háj
 • 00312789 - Obec Moravany nad Váhom
 • 00311791 - Obec Moravské Lieskové
 • 00309737 - Obec Moravský Svätý Ján
 • 00304964 - Obec Most pri Bratislave
 • 00306096 - Obec Mostová
 • 00296953 - Obec Mosty u Jablunkova
 • 00316806 - Obec Mošovce
 • 00690562 - Obec Mošurov
 • 00311804 - obec Motešice
 • 00316245 - Obec Mučín
 • 00328537 - Obec Muráň
 • 00328545 - Obec MuránskaDlhá Lúka
 • 00314668 - Obec Mútne
 • 00309125 - Obec Mužla
 • 00316253 - Obec Mýtna
 • 00307297 - Obec Mýtne Ludany
 • 00313637 - Obec Mýto pod Ďumbierom
 • 00325511 - Obec Nacina Ves
 • 00329398 - Obec Nálepkovo
 • 00800279 - Obec Nána
 • 00305758 - Obec Ňárad
 • 00316814 - Obec Necpaly
 • 00306100 - Obec Neded
 • 00321516 - Obec Nededza
 • 00318302 - Obec Nedožery - Brezany
 • 00647438 - Obec Nemce
 • 34075429 - Obec Nemčice
 • 00313645 - Obec Nemecká
 • 00319465 - Obec Nenince
 • 00311821 - Obec Neporadza
 • 00314137 - Obec Nesluša
 • 00306606 - Obec Nesvady
 • 00692344 - Obec Nimnica
 • 00310824 - Obec Nitrianska Blatnica
 • 00310832 - Obec Nitrianska Streda
 • 00611182 - Obec Nitrianske Hrnčiarovce
 • 00318337 - Obec Nitrianske Pravno
 • 36821292 - Obec Nitrianske Pravno, s. r. o.
 • 00318345 - Obec Nitrianske Rudno
 • 00318353 - Obec Nitrianske Sučany
 • 00318329 - Obec Nitrica
 • 00314684 - Obec Nižná
 • 00690317 - Obec Nižná Hutka
 • 00324493 - Obec Nižná Myšľa
 • 00330809 - Obec Nižná Olšava
 • 00332585 - Obec Nižná Sitnica
 • 00328596 - Obec Nižná Slaná
 • 00330078 - Obec Nižné Ružbachy
 • 00690325 - Obec Nižný Čaj
 • 00332593 - Obec Nižný Hrabovec
 • 00332607 - Obec Nižný Hrušov
 • 00324507 - Obec Nižný Klátov
 • 00324515 - Obec Nižný Lánec
 • 00327514 - Obec Nižný Slavkov
 • 00322440 - Obec Nižný Tvarožec
 • 00311839 - Obec Nová Bošáca
 • 00314145 - Obec Nová Bystrica
 • 00307301 - Obec Nová Dedina
 • 00304981 - Obec Nová Dedinka
 • 00332623 - Obec Nová Kelča
 • 00326445 - Obec Nová Lesná
 • 00285188 - Obec Nová Lhota
 • 00330086 - Obec Nová Ľubovňa
 • 00650200 - Obec Nová Ves
 • 00309141 - Obec Nová Vieska
 • 00324523 - Obec Nováčany
 • 00308340 - Obec Nové Sady
 • 00331783 - Obec Novosad
 • 00314692 - Obec Novoť
 • 00691283 - Obec Nový Salaš
 • 00307319 - Obec Nový Tekov
 • 00305626 - Obec Nový Život
 • 00492868 - obec Nýdek
 • 00307327 - Obec Nýrovce
 • 00331805 - Obec Oborín
 • 00308358 - Obec Obyce
 • 00311871 - Obec Očkov
 • 00320153 - Obec Očová
 • 00329428 - Obec Odorín
 • 00305634 - Obec Ohrady
 • 00323322 - Obec Ohradzany
 • 00328600 - Obec Ochtiná
 • 00305642 - Obec Okoč
 • 00306622 - Obec Okoličná na Ostrove
 • 00329436 - Obec Olcnava
 • 00327531 - Obec Olejníkov
 • 00314161 - Obec Olešná
 • 00319481 - Obec Olováry
 • 00329444 - Obec Oľšavica
 • 00330876 - Obec Oľšavka
 • 00327549 - Obec Oľšov
 • 00311880 - Obec Omšenie
 • 00332631 - Obec Ondavské Matiašovce
 • 00311901 - Obec Opatovce
 • 00318388 - Obec Opatovce nad Nitrou
 • 00319490 - Obec Opatovská Nová Ves
 • 00314714 - Obec Oravská Jasenica
 • 00314722 - Obec Oravská Lesná
 • 00314749 - Obec Oravská Polhora
 • 00314757 - Obec Oravská Poruba
 • 00650498 - Obec Oravské Veselé
 • 00314731 - Obec Oravský Podzámok
 • 00329461 - Obec Ordzovany
 • 00325546 - Obec Orechová
 • 00305669 - Obec Orechová Potôň
 • 00309753 - Obec Oreské
 • 00330108 - Obec Orlov
 • 17067707 - Obec Orovnica
 • 00318396 - Obec Oslany
 • 00320161 - Obec Ostrá Lúka
 • 00310891 - obec Ostratice
 • 00297046 - Obec Ostravice
 • 00325562 - Obec Ostrov
 • 00690554 - Obec Ostrovany
 • 00320901 - Obec Ostrý Grúň
 • 00314170 - Obec Oščadnica
 • 00318965 - Obec Ožďany
 • 00305685 - Obec Padáň
 • 00309176 - Obec Palárikovo
 • 00325571 - Obec Palín
 • 00323373 - Obec Palota
 • 00308366 - Obec Paňa
 • 00317594 - Obec Papradno
 • 00331813 - Obec Parchovany
 • 00315656 - Obec Partizánska Ľupča
 • 00587583 - Obec Pastovce
 • 00306126 - Obec Pata
 • 00305707 - Obec Pataš
 • 00306631 - Obec Patince
 • 00315664 - Obec Pavčiná Lehota
 • 00682144 - Obec Pavlice
 • 00613711 - Obec Pavlová
 • 00315672 - Obec Pavlova Ves
 • 00649881 - OBEC PAVLOVCE
 • 00325589 - Obec Pavlovce nad Uhom
 • 00323403 - Obec Pčoliné
 • 00327590 - Obec Pečovská Nová Ves
 • 00324604 - Obec Peder
 • 00305014 - Obec Pernek
 • 00309770 - Obec Petrova Ves
 • 00327603 - Obec Petrovany
 • 00332674 - Obec Petrovce
 • 00325619 - Obec Petrovce nad Laborcom
 • 00321541 - Obec Petrovice
 • 00323411 - Obec Pichne
 • 00305031 - Obec Píla
 • 00307360 - Obec Plášťovce
 • 00307378 - Obec Plavé Vozokany
 • 00309788 - Obec Plavecké Podhradie
 • 00305049 - Obec Plavecký Štvrtok
 • 00330116 - Obec Plaveč
 • 00330124 - Obec Plavnica
 • 00328642 - Obec Plešivec
 • 00317608 - Obec Plevník-Drienové
 • 00320170 - Obec Pliešovce
 • 00324621 - Obec Ploské
 • 00311910 - Obec Pobedim
 • 00314790 - Obec Podbiel
 • 00313688 - Obec Podbrezová
 • 00327611 - Obec Podhorany
 • 00326461 - Obec Podhorany
 • 00308374 - Obec Podhorany
 • 00321559 - Obec Podhorie
 • 00325635 - Obec Podhoroď
 • 00318400 - Obec Podhradie
 • 00316831 - Obec Podhradie
 • 00313670 - Obec Podkonice
 • 00316318 - obec Podkriváň
 • 00310930 - Obec Podlužany
 • 00311928 - Obec Podolie
 • 00315699 - Obec Podtureň
 • 00314196 - Obec Podvysoká
 • 00313696 - Obec Pohorelá
 • 00308382 - Obec Pohranice
 • 00313700 - Obec Pohronská Polhora
 • 00307394 - Obec Pohronský Ruskov
 • 00314803 - Obec Pokryváč
 • 00331848 - Obec Poľany
 • 00313726 - Obec Polomka
 • 00318418 - Obec Poluvsie
 • 00329495 - Obec Pongrácovce
 • 00324639 - Obec Poproč
 • 00309834 - Obec Popudinské Močidľany
 • 00329509 - Obec Poráč
 • 00309842 - Obec Poriadie
 • 00318426 - Obec Poruba
 • 00332691 - Obec Poša
 • 37842846 - Obec Potônske Lúky
 • 00311944 - Obec Považany
 • 00313742 - Obec Povrazník
 • 00325678 - Obec Pozdišovce
 • 00329517 - Obec Prakovce
 • 00310964 - Obec Prašice
 • 00312894 - Obec Prašník
 • 00310972 - Obec Pravotice
 • 35626526 - Obec Práznovce
 • 00317691 - Obec Prečín
 • 00313751 - Obec Predajná
 • 00321567 - Obec Predmier
 • 00320943 - Obec Prenčov
 • 00310999 - Obec Preseľany
 • 00320951 - Obec Prestavlky
 • 00319520 - obec Príbelce
 • 00331856 - Obec Pribeník
 • 00306649 - Obec Pribeta
 • 00314811 - Obec Pribiš
 • 00316849 - Obec Príbovce
 • 00315711 - Obec Pribylina
 • 00309877 - Obec Prietržka
 • 00332712 - Obec Prosačov
 • 00316351 - Obec Prša
 • 00317721 - Obec Pruské
 • 00285226 - Obec Prušánky
 • 00317730 - Obec Pružina
 • 00331864 - Obec Ptrukša
 • 00314820 - Obec Pucov
 • 00307416 - obec Pukanec
 • 00306134 - Obec Pusté Úľany
 • 00327654 - Obec Pušovce
 • 00314838 - Obec Rabča
 • 00314846 - Obec Rabčice
 • 00309893 - Obec Radimov
 • 00318981 - Obec Radnovce
 • 00318451 - Obec Radobica
 • 00623814 - Obec Radoľa
 • 00330914 - Obec Radoma
 • 00311014 - Obec Radošina
 • 00309907 - Obec Radošovce
 • 00314226 - Obec Radôstka
 • 00306657 - Obec Radvaň nad Dunajom
 • 00323454 - Obec Radvaň nad Laborcom
 • 00316369 - Obec Radzovce
 • 00691275 - Obec Rákoš
 • 00314234 - obec Raková
 • 00325708 - Obec Rakovec nad Ondavou
 • 00312916 - Obec Rakovice
 • 00647365 - obec Rakovo
 • 00326488 - Obec Rakúsy
 • 00649970 - Obec Rakytník
 • 00691267 - Obec Rankovce
 • 00316377 - Obec Rapovce
 • 00322521 - Obec Raslavice
 • 00309222 - Obec Rastislavice
 • 00285242 - Obec Ratíškovice
 • 00316385 - Obec Ratka
 • 00318990 - Obec Ratková
 • 00316865 - Obec Ratkovo
 • 00649805 - Obec Ratkovská Lehota
 • 00319007 - Obec Ratkovské Bystré
 • 00011002 - Obec Ratnovce
 • 00318469 - Obec Ráztočno
 • 00327689 - Obec Ražňany
 • 00306142 - Obec Reca
 • 00328685 - Obec Rejdová
 • 00325716 - Obec Remetské Hámre
 • 00327697 - Obec Renčišov
 • 00320978 - Obec Repište
 • 00329525 - Obec Richnava
 • 00322555 - Obec Richvald
 • 00319015 - Obec Rimavská Baňa
 • 00319023 - Obec Rimavská Seč
 • 00319040 - Obec Rimavské Brezovo
 • 00319058 - Obec Rimavské Janovce
 • 00308404 - Obec Rišňovce
 • 00611573 - Obec Rohov
 • 00305715 - Obec Rohovce
 • 00309923 - Obec Rohožník
 • 00327701 - Obec Rokycany
 • 00322563 - Obec Rokytov
 • 00647519 - Obec Rosina
 • 00328731 - Obec Roštár
 • 00305057 - Obec Rovinka
 • 00330931 - Obec Rovné
 • 00324655 - Obec Rozhanovce
 • 00328740 - Obec Rozložná
 • 00330949 - Obec Roztoky
 • 00327719 - Obec Rožkovany
 • 00328766 - Obec Rožňavské Bystré
 • 00309231 - Obec Rúbaň
 • 00314251 - Obec Rudina
 • 00314277 - Obec Rudinská
 • 00332763 - Obec Rudlov
 • 00328774 - Obec Rudná
 • 00329533 - Obec Rudňany
 • 00648566 - Obec Rudnianska Lehota
 • 00324663 - Obec Rudník
 • 00320986 - Obec Rudno nad Hronom
 • 00308412 - Obec Rumanová
 • 00287709 - Obec Rusava
 • 00327727 - Obec Ruská Nová Ves
 • 00324671 - Obec Ruskov
 • 00325741 - Obec Ruskovce
 • 00316393 - Obec Ružiná
 • 00312941 - Obec Ružindol
 • 00307424 - Obec Rybník
 • 00576891 - Obec Řeka
 • 00577031 - Obec Řepiště
 • 00374903 - Obec Řícmanice
 • 00332810 - Obec Sačurov
 • 00362417 - Obec Salaš
 • 00309249 - Obec Salka
 • 00307432 - Obec Santovka
 • 00305693 - Obec Sap
 • 00313793 - obec Sebedín-Bečov
 • 00320226 - Obec Sebechleby
 • 00648574 - Obec Sečianky
 • 00332828 - Obec Sečovská Polianka
 • 00314854 - Obec Sedliacka Dubová
 • 00332836 - Obec Sedliská
 • 00682101 - Obec Sekule
 • 00313807 - Obec Selce
 • 00306151 - Obec Selice
 • 00309257 - Obec Semerovo
 • 00324698 - obec Seňa
 • 00325767 - Obec Senné
 • 00320234 - Obec Senohrad
 • 00314862 - Obec Sihelné
 • 31824587 - Obec Sikenica
 • 00309265 - obec Sikenička
 • 00328782 - Obec Silica
 • 17078270 - Obec Silická Jablonica
 • 00328812 - Obec Sirk
 • 00331902 - Obec Sirník
 • 00311057 - Obec Skačany
 • 00314285 - Obec Skalité
 • 00311961 - Obec Skalka nad Váhom
 • 00324701 - Obec Skároš
 • 00316881 - Obec Sklabiňa
 • 00321001 - Obec Sklené Teplice
 • 00332844 - Obec Skrabské
 • 00308421 - Obec Skýcov
 • 00691259 - Obec Slančík
 • 00324728 - Obec Slanec
 • 00324744 - Obec Slanské Nové Mesto
 • 00320994 - Obec Slaská
 • 00311073 - Obec Slatina nad Bebravou
 • 00320269 - Obec Slatinské Lazy
 • 00328821 - Obec Slavec
 • 00325775 - Obec Slavkovce
 • 00328847 - Obec Slavošovce
 • 00308455 - Obec Slepčany
 • 00325783 - Obec Sliepkovce
 • 00692361 - Obec Slopná
 • 00316903 - Obec Slovany
 • 00332852 - Obec Slovenská Kajňa
 • 00313823 - Obec Slovenská Ľupča
 • 00326500 - Obec Slovenská Ves
 • 00323535 - Obec Slovenská Volová
 • 00331929 - Obec Slovenské Nové Mesto
 • 00316911 - Obec Slovenské Pravno
 • 00305073 - Obec Slovenský Grob
 • 00329550 - Obec Slovinky
 • 00691721 - Obec Smižany
 • 00309991 - Obec Smolinské
 • 00329584 - Obec Smolnícka Huta
 • 00329576 - Obec Smolník
 • 00314315 - Obec Snežnica
 • 00311987 - Obec Soblahov
 • 00330965 - Obec Soboš
 • 00310018 - Obec Sobotište
 • 00316920 - Obec Socovce
 • 00324752 - Obec Sokoľ
 • 00690741 - Obec Sokoľany
 • 00306665 - Obec Sokolce
 • 00312991 - Obec Sokolovce
 • 00332861 - Obec Soľ
 • 00311081 - Obec Solčany
 • 00310026 - Obec Sološnica
 • 00326534 - Obec Spišská Teplica
 • 00326542 - Obec Spišské Bystré
 • 00326551 - Obec Spišské Hanušovce
 • 00329649 - Obec Spišské Tomášovce
 • 00329592 - Obec Spišský Hrhov
 • 00329606 - Obec Spišský Hrušov
 • 00326569 - obec Spišský Štiavnik
 • 00329631 - Obec Spišský Štvrtok
 • 00284491 - Obec Spytihněv
 • 00689734 - Obec Stanča
 • 00315761 - Obec Stankovany
 • 00314307 - Obec Stará Bystrica
 • 00321010 - Obec Stará Kremnička
 • 00310034 - Obec Stará Myjava
 • 00297232 - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
 • 00313831 - Obec Staré Hory
 • 00330175 - Obec Starina
 • 00291331 - Obec Starý Hrozenkov
 • 00307483 - Obec Starý Tekov
 • 00314293 - Obec Staškov
 • 00322598 - Obec Stebnická Huta
 • 00322601 - Obec Stebník
 • 00320293 - Obec Stožok
 • 00330183 - Obec Stráňany
 • 00321613 - obec Stráňavy
 • 00331961 - Obec Strážne
 • 00321648 - Obec Strečno
 • 00331970 - Obec Streda nad Bodrogom
 • 00319571 - Obec Stredné Plachtince
 • 00309273 - Obec Strekov
 • 00325821 - Obec Stretava
 • 00325830 - Obec Stretavka
 • 00330990 - Obec Stročín
 • 00329673 - Obec Studenec
 • 00316938 - Obec Sučany
 • 00285331 - Obec Sudoměřice
 • 00649082 - Obec Súdovce
 • 00314871 - Obec Suchá Hora
 • 00313009 - Obec Suchá nad Parnou
 • 00285340 - Obec Suchov
 • 00330191 - Obec Sulín
 • 00321656 - Obec Súľov - Hradná
 • 00319082 - Obec Sútor
 • 00611191 - Obec Svätoplukovo
 • 00320471 - Obec Svätý Anton
 • 00306436 - Obec Svätý Peter
 • 00315508 - Obec SvätýKríž
 • 00692263 - Obec Sverepec
 • 00322628 - Obec Sveržov
 • 00327760 - Obec Svinia
 • 00312011 - Obec Svinná
 • 00309281 - Obec Svodín
 • 00314323 - Obec Svrčinovec
 • 00307505 - Obec Šalov
 • 00325864 - Obec Šamudovce
 • 46276068 - Obec Šanov
 • 00285374 - Obec Šardice
 • 00327778 - Obec Šarišská Poruba
 • 00690589 - Obec Šarišská Trstená
 • 00327786 - Obec Šarišské Bohdanovce
 • 00322636 - Obec Šarišské Čierne
 • 00327794 - Obec Šarišské Dravce
 • 00330213 - Obec Šarišské Jastrabie
 • 00327808 - Obec Šarišské Michaľany
 • 00327816 - Obec Šarišské Sokolovce
 • 00316415 - Obec Šávoľ
 • 00682225 - Obec Šelpice
 • 00324787 - Obec Šemša
 • 00305103 - Obec Šenkvice
 • 00322652 - Obec Šiba
 • 00316423 - Obec Šíd
 • 00319104 - Obec Šimonovce
 • 00327824 - Obec Šindliar
 • 00306193 - Obec Šintava
 • 00319112 - Obec Širkovce
 • 00327832 - Obec Široké
 • 00316440 - Obec Šoltýska
 • 00306207 - Obec Šoporňa
 • 00313033 - obec Špačince
 • 00319121 - Obec Španie Pole
 • 00306673 - Obec Šrobárová
 • 00310077 - obec Štefanov
 • 00327841 - Obec Štefanovce
 • 00331074 - Obec Štefurov
 • 00321028 - Obec Štiavnické Bane
 • 00321672 - Obec Štiavnik
 • 37869531 - Obec Štitáre
 • 00328871 - Obec Štítnik
 • 00691836 - Obec Štôla
 • 00326615 - Obec Štrba
 • 00305731 - Obec Štvrtok na Ostrove
 • 00313866 - Obec Šumiac
 • 00326437 - Obec Šuňava
 • 00318507 - Obec Šútovce
 • 00316946 - Obec Šútovo
 • 00326623 - Obec Švábovce
 • 00315788 - Obec Švošov
 • 00649732 - Obec Tachty
 • 00314919 - Obec Ťapešovo
 • 00322661 - Obec Tarnov
 • 00321036 - Obec Tekovská Breznica
 • 00307548 - Obec Tekovské Lužany
 • 00313874 - Obec Telgárt
 • 00282677 - Obec Telnice
 • 00329690 - Obec Teplička
 • 00648264 - Obec Teplička nad Váhom
 • 00319147 - Obec Teplý Vrch
 • 00320323 - Obec Terany
 • 00321699 - Obec Terchová
 • 00327859 - Obec Teriakovce
 • 00327867 - Obec Terňa
 • 00311146 - Obec Tesáre
 • 00306215 - Obec Tešedíkovo
 • 00325881 - Obec Tibava
 • 00331082 - Obec Tisinec
 • 00306223 - Obec Tomášikovo
 • 00305120 - Obec Tomášov
 • 00316474 - Obec Tomášovce
 • 00308536 - Obec Topoľčianky
 • 00305740 - OBEC Topoľníky
 • 00326631 - Obec Toporec
 • 00327883 - Obec Torysa
 • 00332887 - Obec Tovarné
 • 31872638 - Obec Tovarníky
 • 00306690 - Obec Tôň
 • 00313092 - Obec Trakovice
 • 00309320 - Obec Trávnica
 • 00306681 - Obec Trávnik
 • 00316954 - Obec Trebostovo
 • 00647349 - Obec Trenč
 • 00312053 - obec Trenčianska Turná
 • 00312061 - Obec Trenčianske Bohuslavice
 • 00312070 - Obec Trenčianske Jastrabie
 • 00312100 - Obec Trenčianske Stankovce
 • 00325899 - Obec Trhovište
 • 00325902 - Obec Trnava pri Laborci
 • 00320331 - Obec Tŕnie
 • 00327891 - Obec Trnkov
 • 00310085 - Obec Trnovec
 • 00306240 - Obec Trnovec nad Váhom
 • 00305782 - Obec Trstená na Ostrove
 • 00324817 - Obec Trstené pri Hornáde
 • 00306258 - Obec Trstice
 • 00313122 - Obec Trstín
 • 00316482 - Obec Tuhár
 • 00327905 - obec Tuhrina
 • 00317837 - Obec Tuchyňa
 • 00327913 - Obec Tulčík
 • 00307599 - Obec Tupá
 • 00331104 - Obec Turany nad Ondavou
 • 00800091 - Obec Turčianky
 • 00316997 - Obec Turčianska Štiavnička
 • 00316679 - Obec Turčianske Jaseno
 • 00316971 - Obec Turčianske Kľačany
 • 00316989 - Obec Turčiansky Peter
 • 00328880 - Obec Turčok
 • 00305138 - Obec Tureň
 • 00648060 - Obec Turie
 • 00691313 - Obec Turňa nad Bodvou
 • 00320358 - Obec Turová
 • 00325911 - Obec Tušice
 • 00325929 - Obec Tušická Nová Ves
 • 00318523 - Obec Tužina
 • 00326640 - Obec Tvarožná
 • 00285412 - Obec Tvarožná Lhota
 • 00800104 - Obec Tvrdomestice
 • 00283631 - Obec Tvrdonice
 • 00309338 - Obec Tvrdošovce
 • 00568759 - Obec Ublo
 • 00325937 - Obec Úbrež
 • 00323683 - Obec Udavské
 • 00317853 - Obec Udiča
 • 00330221 - Obec Údol
 • 00587621 - obec Uhliská
 • 00315818 - Obec Uhorská Ves
 • 00316504 - Obec Uhorské
 • 00311201 - Obec Uhrovec
 • 00800236 - Obec Úľany nad Žitavou
 • 00323691 - Obec Ulič
 • 00329720 - Obec Úloža
 • 00310107 - Obec Unín
 • 00311227 - Obec Urmince
 • 00851825 - Obec Ústí
 • 17067430 - Obec Utekáč
 • 00327921 - Obec Uzovce
 • 00319163 - Obec Uzovská Panica
 • 00327948 - Obec Uzovský Šalgov
 • 00285439 - Obec Vacenovice
 • 00312126 - Obec Vaďovce
 • 00331112 - Obec Vagrinec
 • 00306266 - Obec Váhovce
 • 00324850 - Obec Valaliky
 • 00313904 - Obec Valaská
 • 00318531 - Obec Valaská Belá
 • 00304352 - Obec Valašská Bystřice
 • 00317021 - Obec Valča
 • 00313912 - Obec Vaľkovňa
 • 00327956 - Obec Varhaňovce
 • 00321711 - Obec Varín
 • 00314943 - Obec Vasiľov
 • 00314951 - Obec Vavrečka
 • 00315834 - Obec Vavrišovo
 • 00315842 - Obec Važec
 • 00319171 - Obec Včelince
 • 00332925 - Obec Vechec
 • 00314960 - Obec Veličná
 • 00319619 - Obec Veľká Čalomija
 • 00318540 - Obec Veľká Čausa
 • 00076597 - Obec Veľká Franková
 • 00324868 - Obec Veľká Ida
 • 00321061 - Obec Veľká Lehota
 • 00326666 - Obec Veľká Lomnica
 • 00306274 - Obec Veľká Mača
 • 00305791 - Obec Veľká Paka
 • 00319627 - Obec Veľká Ves nad Ipľom
 • 00312142 - Obec Veľké Bierovce
 • 00305804 - Obec Veľké Blahovo
 • 00316512 - Obec Veľké Dravce
 • 00311243 - Obec Veľké Dvorany
 • 00305375 - Obec Veľké Dvorníky
 • 00304417 - Obec Velké Karlovice
 • 00306703 - Obec Veľké Kosihy
 • 00313149 - Obec Veľké Kostoľany
 • 00311278 - Obec Veľké Kršteňany
 • 00310115 - Obec Veľké Leváre
 • 00307637 - Obec Veľké Ludince
 • 00654078 - Obec Veľké Orvište
 • 00332046 - Obec Veľké Ozorovce
 • 00332054 - Obec Veľké Raškovce
 • 00311286 - Obec Veľké Ripňany
 • 00332071 - Obec Veľké Trakany
 • 00307653 - Obec Veľké Turovce
 • 00311294 - Obec Veľké Uherce
 • 00306282 - Obec Veľké Úľany
 • 00308595 - Obec Veľké Zálužie
 • 00319643 - Obec Veľké Zlievce
 • 00305146 - Obec Veľký Biel
 • 00319198 - Obec Veľký Blh
 • 00307645 - Obec Veľký Ďur
 • 00306291 - Obec Veľký Grob
 • 00332089 - Obec Veľký Horeš
 • 00332097 - Obec Veľký Kamenec
 • 00309109 - Obec Veľký Kýr
 • 00308145 - Obec Veľký Lapáš
 • 00330248 - Obec Veľký Lipník
 • 00326674 - Obec Veľký Slavkov
 • 00690571 - Obec Veľký Slivník
 • 00326682 - Obec Vernár
 • 42298296 - Obec Veselé
 • 00313165 - Obec Veselé
 • 00649031 - Obec Vidiná
 • 00655481 - Obec Vieska
 • 00308617 - Obec Vieska nad Žitavou
 • 00320382 - Obec Vígľaš
 • 00326691 - Obec Vikartovce
 • 00319678 - Obec Vinica
 • 00332101 - Obec Viničky
 • 00305154 - Obec Viničné
 • 00325953 - Obec Vinné
 • 00308625 - Obec Vinodol
 • 00306304 - Obec Vinohrady nad Váhom
 • 00612138 - Obec Virt
 • 00281263 - Obec Vísky
 • 00648078 - Obec Višňové
 • 00305171 - Obec Vištuk
 • 00314978 - Obec Vitanová
 • 00327981 - Obec Víťaz
 • 00329746 - Obec Vítkovce
 • 00328898 - Obec Vlachovo
 • 00315877 - Obec Vlachy
 • 00306312 - Obec Vlčany
 • 00682209 - Obec Vlčkovce
 • 00648469 - Obec Vlkanová
 • 00800139 - Obec Vlkas
 • 00326704 - Obec Vlková
 • 00649660 - Obec Vlkyňa
 • 00332127 - Obec Vojany
 • 00332135 - Obec Vojčice
 • 00332143 - Obec Vojka
 • 00305812 - Obec Vojka nad Dunajom
 • 00231088 - Obec Vojňany
 • 00323721 - Obec Volica
 • 00308633 - Obec Volkovce
 • 00306321 - Obec Vozokany
 • 00310131 - Obec Vrádište
 • 00305821 - Obec Vrakúň
 • 00283738 - Obec Vrbice
 • 00326721 - Obec Vrbov
 • 00306746 - Obec Vrbová nad Váhom
 • 00310140 - obec Vrbovce
 • 00317039 - Obec Vrícko
 • 00691305 - Obec Vtáčkovce
 • 00326739 - obec Výborná
 • 00308650 - Obec Výčapy-Opatovce
 • 00228788 - Obec Vydrany
 • 00692379 - Obec Vydrná
 • 00326747 - Obec Vydrník
 • 00321109 - Obec Vyhne
 • 00315893 - Obec Východná
 • 00321095 - Obec Vysoká
 • 00314340 - Obec Vysoká nad Kysucou
 • 00325996 - Obec Vysoká nad Uhom
 • 00305197 - Obec Vysoká pri Morave
 • 00331198 - Obec Vyškovce
 • 00307661 - Obec Vyškovce nad Ipľom
 • 00691291 - Obec Vyšná Hutka
 • 00331201 - Obec Vyšná Jedľová
 • 00324906 - Obec Vyšná Kamenica
 • 00324914 - Obec Vyšná Myšľa
 • 00331210 - Obec Vyšná Olšava
 • 00328901 - Obec Vyšná Slaná
 • 00328006 - Obec Vyšná Šebastová
 • 00326020 - Obec Vyšné Remety
 • 00330264 - Obec Vyšné Ružbachy
 • 00324922 - Obec Vyšný Čaj
 • 00323799 - Obec Vyšný Hrušov
 • 00324931 - Obec Vyšný Klátov
 • 00649058 - Obec Vyšný Kubín
 • 31309411 - Obec Vyšný Medzev
 • 00331244 - Obec Vyšný Mirošov
 • 00331252 - Obec Vyšný Orlík
 • 00332950 - Obec Vyšný Žipov
 • 00314994 - Obec Zábiedovo
 • 00328014 - Obec Záborské
 • 00319694 - Obec Záhorce
 • 00305219 - Obec Záhorská Ves
 • 00328022 - Obec Záhradné
 • 00315001 - Obec Zákamenné
 • 00682110 - Obec Zálesie
 • 00326046 - Obec Zalužice
 • 00687251 - Obec Zamarovce
 • 00332968 - Obec Zámutov
 • 00317926 - Obec Záriečie
 • 50433407 - Obec Záriečie, s.r.o.
 • 00304476 - Obec Zašová
 • 00319708 - Obec Závada
 • 00313947 - Obec Závadka nad Hronom
 • 00313203 - Obec Zavar
 • 00315915 - Obec Závažná Poruba
 • 00310158 - Obec Závod
 • 00315010 - Obec Zázrivá
 • 00332160 - Obec Zbehňov
 • 00308668 - Obec Zbehy
 • 00323811 - Obec Zboj
 • 00323829 - OBEC ZBOJNÉ
 • 00322741 - Obec Zborov
 • 00314366 - Obec Zborov nad Bystricou
 • 00323845 - Obec Zbudské Dlhé
 • 00321788 - Obec Zbyňov
 • 00304484 - Obec Zděchov
 • 00313211 - Obec Zeleneč
 • 00306720 - Obec Zemianska Olča
 • 00651001 - Obec Zemianske Kostoľany
 • 00699098 - Obec Zemianske Podhradie
 • 00306339 - Obec Zemianske Sady
 • 00309371 - Obec Zemné
 • 00332186 - Obec Zemplínska Nová Ves
 • 00326071 - Obec Zemplínska Široká
 • 00332194 - Obec Zemplínska Teplica
 • 00323853 - Obec Zemplínske Hámre
 • 00325341 - Obec Zemplínske Kopčany
 • 00324957 - Obec Zlatá Idka
 • 00322750 - Obec Zlaté
 • 00305839 - Obec Zlaté Klasy
 • 00306738 - Obec Zlatná na Ostrove
 • 00311367 - Obec Zlatníky
 • 00291609 - obec Zlechov
 • 00317969 - Obec Zliechov
 • 00305235 - Obec Zohor
 • 00317977 - Obec Zubák
 • 00315036 - Obec Zuberec
 • 00315044 - Obec Zubrohlava
 • 00320447 - Obec Zvolenská Slatina
 • 00317047 - Obec Žabokreky
 • 00311375 - Obec Žabokreky nad Nitrou
 • 00326771 - Obec Žakovce
 • 00332992 - Obec Žalobín
 • 00315052 - Obec Žaškov
 • 00326089 - Obec Žbince
 • 00324973 - Obec Ždaňa
 • 00326780 - Obec Ždiar
 • 00328057 - Obec Žehňa
 • 00329819 - Obec Žehra
 • 00285544 - Obec Želetice
 • 00320455 - Obec Železná Breznica
 • 00322768 - Obec Železník
 • 00319716 - Obec Želovce
 • 00307700 - Obec Žemberovce
 • 00306347 - OBEC Žihárec
 • 00308706 - Obec Žirany
 • 37869451 - Obec Žitavany
 • 00308722 - obec Žitavce
 • 00311383 - Obec Žitná - Radiša
 • 00328073 - Obec Župčany
 • 00321133 - Obec Župkov
 • 50552597 - Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.
 • 30232953 - Obchodná akadémia
 • 00162132 - Obchodná akadémia
 • 00162167 - Obchodná akadémia v Poprade
 • 00162205 - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
 • 00400220 - Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica
 • 00162086 - Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
 • 42292174 - Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
 • 48489336 - Oblastní charita Uherský Brod
 • 42030412 - OBNOVA
 • 36820652 - Obnova s.r.o.
 • 45746168 - Obstarávacie Trhovisko Slovenska
 • 50522108 - OC PEREŠ s.r.o.
 • 50249720 - Octago II s.r.o.
 • 50098829 - Od emócií k poznaniu, n.o.
 • 35673109 - Odborné učilište internátne
 • 00515485 - Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
 • 00177920 - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
 • 45631174 - Odette Studio s.r.o.
 • 46767401 - Odlesan SK s. r. o.
 • 31725775 - ODOS, s.r.o.
 • 47155272 - ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o.
 • 42293642 - ODRAZ PLUS
 • 00681300 - Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, akciová spoločnosť
 • 51640996 - OEX PROMOGROUP, s.r.o.
 • 48325147 - OF 1, s.r.o.
 • 44287135 - Offensive sportswear s.r.o.
 • 36389030 - OFZ, a.s.
 • 31797717 - Ochrana dravcov na Slovensku
 • 31644945 - OIL JPM, s.r.o.
 • 36834475 - OK media,s.r.o.
 • 47518855 - OKNOSTAV s.r.o.
 • 44043074 - OKNOTYP, s. r. o.
 • 36016659 - Okresné stavebné bytové družstvo
 • 60730960 - Okresní hospodářská komora Kroměříž
 • 00117641 - Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody Vsetín
 • 00330868 - Okrúhle
 • 36496553 - OLDRATI SLOVENSKO s.r.o.
 • 36509531 - OLEJÁR, spol. s r.o.
 • 37944444 - Oľga Hrabčáková - ZOJOS
 • 47859857 - OLISTAV s.r.o.
 • 50814338 - OLLA SK, s.r.o.
 • 50631322 - Olymp Pro Fitness s.r.o.
 • 37872117 - OMBUDSPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov
 • 35978481 - OMEGA METAL, s.r.o.
 • 35582456 - OMI, n.o.
 • 00211095 - OMNIA KLF, a. s.
 • 34132333 - OMS, a.s.
 • 45380872 - OneClick Media s.r.o.
 • 46361847 - ONGRID s. r. o.
 • 47709596 - ONIX SK s.r.o.
 • 44419899 - ONLY ON s.r.o.
 • 46800034 - ONYX ENERGY MANAGEMENT s.r.o.
 • 50001868 - OPATRÍME VÁS n.o.
 • 36076643 - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • 50205919 - Optimal job s.r.o.
 • 47432489 - optiMM s.r.o.
 • 50552635 - OPUS
 • 36467294 - ORAC SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36821641 - ORAGRO - Z, s. r. o.
 • 50847724 - Orangewood, s.r.o.
 • 36672254 - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 31810306 - Orbis Institute
 • 51327767 - Organics, s. r. o.
 • 42220009 - Organizácia cestovného ruchu Kysuce
 • 17641471 - Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
 • 36119415 - Orchidea, n.o.
 • 51197154 - Original Solutions s.r.o.
 • 46742662 - ORIGO PARTNERS, s.r.o.
 • 46968229 - Origos, s. r. o.
 • 36321320 - ORMOS SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • 30226562 - ORVEX spol. s r.o.
 • 51029651 - ORYX, s.r.o.
 • 00314773 - Osádka
 • 35957522 - OSMOS s.r.o.
 • 50528041 - osobnyudaj.sk, s.r.o.
 • N/A - Österreichische Bundesforste AG
 • 47627760 - OSTPOL SLOVAKIA s.r.o.
 • 61988987 - Ostravská univerzita
 • 36416126 - OSŽ Slovakia, a.s.
 • 42031478 - Ošetrovateľské centrum
 • 46881239 - OTNS, a.s.
 • 11702371 - Oto Almási- AVATS
 • 42252407 - OTVOR DVOR
 • 46937137 - OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.
 • 50899830 - OVOTECH, s. r. o.
 • 36346659 - OXA, s.r.o.
 • 51046695 - OXYS s.r.o.
 • 44651465 - OXYWISE, s.r.o.
 • 42419182 - OZ - SULÍN
 • 42432430 - OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
 • 42063418 - OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
 • 42346614 - OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
 • 36113816 - OZ Ambrózy - Tesárske Mlyňany
 • 42165270 - OZ CIBULÁK
 • 50330004 - OZ FREE TIME SK
 • 42322952 - OZ HANA
 • 42364892 - OZ Malokarpatský región
 • 50167456 - OZ MILI - športom proti CF
 • 42065348 - OZ MULICA
 • 42395879 - OZ Pod Hradom Bzovík
 • 42448786 - OZ Pošli ďalej ...
 • 42113091 - OZ RADOŠINKA
 • 42245249 - OZ Tvorivá dielňa
 • 42185971 - OZ Vagus
 • 51752808 - OZ Včielka Vrbovce
 • 51046130 - Ozit, s. r. o.
 • 35867116 - OZTrade s.r.o.
 • 36385361 - P M R , s.r.o.
 • 47695421 - P R O B U G A S a. s.
 • 30224667 - P R O T O spol. s r.o.
 • 46083448 - P.M.T. SK, s.r.o.
 • 45715998 - P&T INTERPROFIT spol. s r.o.
 • 05110025 - PAAC - Consortium, z.s.
 • 36582115 - Paciga s.r.o.
 • 36403270 - PADALA a spol. s.r.o.
 • 11926023 - Paed. Dr. Ľubomír Urban - BLANC
 • 44214979 - PaedDr. Katarína Kissová - KVIETOK
 • 46754695 - Pagy s.r.o.
 • 36096539 - Pahorok, n. o.
 • 36644153 - PAKAVOZ s.r.o.
 • 36301477 - PALATIN s.r.o.
 • 36771791 - Pálenica Jelšovce s.r.o.
 • 36487864 - PALOMA SLOVAKIA, s.r.o.
 • 46282041 - PAMARCH, s.r.o.
 • 45782288 - Pamäť srdca - P.S.
 • 31448461 - PAME-IMPEX, spol. s r.o.
 • 31755194 - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • 36543411 - PANARA, s.r.o.
 • 36077429 - Paneurópska vysoká škola n.o.
 • 36045926 - PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36323365 - PAPALA, s.r.o.
 • 25317164 - Papírna Moudrý, s.r.o.
 • 42220076 - PARADYSIO
 • 36651681 - PARK IN s.r.o.
 • 35719915 - Partner Soft, spol. s r.o.
 • 42089786 - Partnerstvo BACHUREŇ
 • 37999729 - Partnerstvo Gemera-Malohontu
 • 42063141 - PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA
 • 45022011 - Partnerstvo Južného Novohradu
 • 37890972 - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
 • 45013501 - Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 • 42032768 - Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Stropkov a Medzilaborce
 • 35568887 - Partnerstvo Spiša
 • 47241241 - PARTRY s. r. o.
 • 35808438 - PASELL SLOVAKIA s.r.o.
 • 36504017 - PASO s.r.o.
 • 50131729 - Pastorová Zlatica Ing.
 • 30223563 - Patria I., spol. s r.o.
 • 47832339 - Patrik Kočiš
 • 50290428 - Patrik Vlček
 • 36549240 - PATROPLAST, spol. s r.o.
 • 36456365 - PAVANNA, spol. s r.o.
 • 41079540 - Pavel Pavlásek - CoPLaS
 • 51433117 - PAVLIČKO-SK, s. r. o.
 • 46209654 - Pavol Ondrášik
 • N/A - Pavol Šiška
 • 44648375 - PB-PETEX s. r. o.
 • 50698541 - PBMC, s.r.o.
 • 36507164 - PBT PRINT, s.r.o.
 • 47896337 - PC SOFIS s.r.o.
 • 45538166 - pc3100Plus, s.r.o.
 • 46136606 - PCexpres, s. r. o.
 • 51268060 - PD LIPTOV, družstvo
 • 31782451 - PDCS
 • 44919328 - PE energy s.r.o.
 • 31564461 - PEDOTRON s.r.o.
 • 51416255 - Pega Consult, s.r.o.
 • 45025509 - Pegas Banská Bystrica, občianske združenie
 • 50620096 - Pejax SK s. r. o.
 • 47162074 - Pekáreň Drahovce s.r.o.
 • 50297741 - PEKÁREŇ ILaS - 100 s.r.o.
 • 50100866 - PEKÁREŇ ILaS - 73 s.r.o.
 • 50311824 - Pekáreň z dvora s.r.o.
 • 31611907 - Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o.
 • 45353093 - PEKNÁ CESTIČKA, s. r. o.
 • 43834671 - Pekná, s.r.o.
 • 31564275 - PEKOS spol. s r.o.
 • 46584676 - PELCKO s.r.o.
 • 47495871 - PelletCard Slovensko, s.r.o.
 • 44455020 - PENETTA - GROUP s.r.o.
 • 31725791 - PENTA SLOVENSKO, s.r.o.
 • 45915466 - peomi, s. r. o.
 • 50749927 - PEONY PRINT s.r.o.
 • 31565387 - PEPAS spol. s r.o.
 • 47452439 - Pepita-Z s.r.o.
 • 50189794 - PERFECT SERVICES s.r.o.
 • 00588105 - Perfects, a.s.
 • 50314467 - Perfos, s. r. o.
 • 31728685 - PERLON, spol. s r.o.
 • 50916955 - PERMAX s. r. o.
 • 45347352 - Peron Slovakia, s.r.o.
 • 30869897 - PERSONA
 • 47974125 - Personal service, s.r.o
 • 36865826 - Persson s.r.o.
 • 47419563 - PESMOL s.r.o.
 • 50402269 - Peter a Lucia s. r. o.
 • 32868669 - Peter Barilla - PE PLAST
 • 48090930 - Peter Bažík
 • 41459415 - Peter Dráb - Milujeme Piešťany
 • 32344201 - Peter Horváth
 • 40808823 - Peter Hríž EPRINT
 • 35249773 - Peter Imre KOREX
 • 33141711 - Peter Jánoš Repos
 • 41590465 - Peter Jurík - LISA
 • 33285365 - Peter Krnáč - PKM
 • 45917434 - Peter Kuľanda
 • 44382421 - Peter Lukáč
 • 37479687 - Peter Matalík
 • 50370553 - Peter Matuška
 • 10732284 - Peter Michňák - OREX
 • 33275998 - Peter Sabo
 • 17115426 - Peter Simčák - SIMI
 • 44946007 - Peter Smrtník
 • 41378415 - Peter Šíma - MUSAE POLYMNIA
 • 44426992 - PETMET spol. s r.o.
 • 36389081 - PETRAMED , s.r.o.
 • 35892242 - PETRATHERMEX, s. r. o.
 • 36484075 - PETRO, s.r.o.
 • 31681158 - PETROL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
 • 44363249 - PETRONIUS REFINERY, s. r. o.
 • 50111141 - PETRONIUS STROPS s.r.o.
 • 47046422 - PEVA publishing, s.r.o.
 • 31332013 - PeWaS s.r.o.
 • 47449888 - PEXTON, Inc. s. r. o.
 • 36282600 - PFCEU s. r. o.
 • 44532903 - PGV HOLDING a. s.
 • 47563745 - Phantom Media s.r.o.
 • 36528200 - PHARMAGAL - BIO, spol. s r.o.
 • 47955121 - PharmaLogic, s. r. o.
 • N/A - PhDr. Margita Biljnja Poradenstvo a administratívne činnosti
 • 32884435 - PhDr. Peter Ďurný, CONSULTING
 • 45251151 - PHILIA, a.s.
 • 51994348 - Philosophers s.r.o.
 • 46817832 - Phoonio s. r. o.
 • 31645861 - PHOSTEC, s.r.o.
 • 36572047 - PHOTOMAP, s.r.o.
 • 42159709 - PHYSIO CANIS, o.z.
 • 47413239 - Piarg house s.r.o.
 • 31824986 - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
 • 00588024 - Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
 • 50785745 - PIATA, s. r. o.
 • 48301591 - Pictonica, s. r. o.
 • 50667327 - Pierre Batiste Bakery s. r. o.
 • 46582118 - Píla Rosík, s.r.o.
 • 36404152 - Píla Vasilov, s.r.o.
 • 46704906 - PILANA Knifetec s.r.o.
 • 31732321 - PILVIT, s.r.o.
 • 50369776 - Pinf Hry o.z.
 • 51007908 - Pinf s.r.o.
 • 36435473 - Pinx, s.r.o.
 • 50710851 - PistonPower s.r.o.
 • 45633827 - PIVNICA a PÁLENICA Radošina, s.r.o.
 • 50690311 - Pixer s. r. o.
 • 51050749 - Pizza Familia s.r.o.
 • 50305905 - PJ senior, s. r. o.
 • 45845271 - PJ SOUND STUDIO s.r.o.
 • 50309692 - PK - cncservis s.r.o.
 • 44253036 - PKP Bardejov s. r. o.
 • 48263613 - Plan.it, s.r.o.
 • 34141481 - PLANTEX, s.r.o.
 • 31342388 - PLASTEX, spol. s r.o.
 • 35846666 - Plastic People, s.r.o.
 • 36407852 - PLASTKOVO s.r.o.
 • 46264426 - Plat4M Production, spol. s r.o.
 • 45740526 - Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín - PPZZS
 • 47719818 - Play school s.r.o.
 • 36672416 - PLAYFUL GROUP s.r.o.
 • 50542249 - Plejády
 • 35713372 - Plettac Systems s.r.o.
 • 46769889 - PLH Holdings, s.r.o.
 • 36033103 - PLP, spol. s.r.o.
 • 45373841 - PLUTOS COMPANY, s. r. o.
 • 52087433 - PLYNOINŠTALA PLUS, s.r.o.
 • 51197375 - PM Plan, s.r.o.
 • 50225201 - PMF, o.z.
 • 47246626 - PMP, s.r.o.
 • 36495816 - PNEUPEX, spol.s r.o.
 • 47466120 - Poctivé sirupy, s. r. o.
 • 50934368 - Pod stromom o.z.
 • 31708722 - Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
 • 45738700 - Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.
 • 43918786 - Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o.
 • 36321893 - Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
 • 51080982 - Podnik zahraničnej osoby-GGR
 • 37927850 - Podnikateľská aliancia Slovenska
 • 42002206 - Podpoľanie
 • 37840240 - Podpolianske výskumno - vývojové centrum
 • 36485250 - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 30414253 - PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
 • 47996188 - Poetic, s.r.o.
 • 50281411 - POHAN s.r.o.
 • 45966371 - Pohoda Services s.r.o.
 • 50101773 - Pohodovo, o.z.
 • 51022915 - Pohybové Centrum s.r.o.
 • 45743754 - POINT, n.o.
 • 45284261 - POIST-REAL, s.r.o.
 • 42427070 - POKOJNÁ JESEŇ o,z,
 • 47590254 - polep.sk s.r.o.
 • N/A - Politechnika Opolska
 • 46559566 - POLKA-SK, s.r.o.,
 • 36555690 - POLLÁK ŠAĽA s.r.o.
 • 47242213 - Pollenza s.r.o.
 • 36036757 - Poľnohospodárske družstvo
 • 00189367 - Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"
 • 34117482 - Poľnohospodárske družstvo Hronské Kľačany
 • 00222453 - Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce, skrátene PD Inovec Trenčianske Stankovce
 • 00200123 - Poľnohospodárske družstvo Mestečko
 • 00195782 - Poľnohospodárske družstvo Važec
 • 36477761 - Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov
 • 35703156 - Poľnoservis, a.s.
 • 36125211 - Poľovnícke združenie Turá Lúka
 • 45847355 - PolyFol Group s.r.o.
 • 31733280 - POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
 • 45979031 - Polykarpe spol. s r.o.
 • 34136827 - POLYMEDIA s.r.o.
 • 34138056 - POLYNOVA, spol. s r.o.
 • 36035408 - POLYSTON s.r.o.
 • 50137280 - POMA SK s. r. o.
 • 50359932 - Pomoc človeku, o.z.
 • 31961410 - POMOC RODINE
 • 37969358 - Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
 • 45341541 - Ponti-M, s.r.o.
 • 42153051 - PONVAGLI
 • 47102004 - Ponyhouse, s. r. o.
 • 31745679 - Poradenské Centrum Nádej
 • 45744149 - Poradňa ALEXIS, n.o.
 • 37867270 - Poradňa pre občianske a ľudské práva
 • 45566267 - PORFI, s. r. o.
 • 50230051 - PorTec, s.r.o.
 • 36058301 - PORTRÉT s.r.o.
 • 46971386 - Positivity Job s. r. o.
 • 31415610 - POSKA s.r.o.
 • 35943599 - PÖTTINGER STROJE, s.r.o.
 • 36672076 - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 45977038 - POWER 2B, s.r.o.
 • 50975927 - Power angel s. r. o.
 • 50757351 - Power Beton company, s.r.o.
 • 36803812 - POWER FOREST, s. r. o.
 • 44603461 - Power Partners s.r.o.
 • 43833900 - Power System Management, s.r.o.
 • 46472622 - PowerCon s.r.o.
 • 44547056 - POWERTEC s. r. o.
 • 36130761 - Pozemkové spoločenstvo Urbár Ďurďové
 • 36617563 - POZIT, s.r.o.
 • 22899553 - Pozitivní projekty
 • 30794323 - Pôdohospodárska platobná agentúra
 • 45888272 - PP team s.r.o.
 • 31368514 - PPA Power DS s. r. o.
 • 31618103 - PPA Power s.r.o.
 • 36639877 - PPS Development s.r.o.
 • 36011509 - PPS Group a.s.
 • 50937456 - PPS spol. s r.o.
 • 36032646 - PPS VEHICLES, s.r.o.
 • 36028258 - PPS Vývoj, s.r.o.
 • 50635298 - ppu.sk s.r.o.
 • 45378304 - PRAGA Cars s.r.o.
 • 31663095 - PRAKON spol. s r.o.
 • 36647861 - PRAKTIKPUMP, s.r.o.
 • 51007894 - PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
 • 42225744 - Pre Kysuce
 • 30786410 - Pre radosť
 • 51653044 - Pre Región, n.o.
 • 51033089 - Pre rozvoj mesta Šurany
 • 42265754 - Pre Stredoskolakov
 • 42280320 - Pre vzdelanejší región
 • 46211110 - PRECISION TUBES EUROPE s.r.o.
 • 42117607 - PREDIC
 • 50751654 - PRÉDIUM INVEST s.r.o.
 • 47254777 - PREDIUM, spol. s r.o.
 • 47507837 - PREDOMOV, s.r.o.
 • 43915051 - PREEM a.s.
 • 36370967 - PREFA ALFA, a.s.
 • 46887741 - PREFA invest, a.s.
 • 42063566 - Preles
 • 31677819 - PREMAKO a.s.
 • 36379425 - PREMAT, s.r.o.
 • 35860235 - Premier Consulting, spol. s r.o.
 • 42319234 - Premonštrátske gymnázium
 • 42089212 - PRERAG, o.z.
 • 50356283 - PRESS & BURG Business s.r.o.
 • 36445550 - PRESS & BURG s.r.o.
 • 35755598 - Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s. r. o.
 • 37885456 - Prešovská rozvojová agentúra
 • 17070775 - Prešovská univerzita v Prešove
 • 37870475 - Prešovský samosprávny kraj
 • 46360182 - Previ s.r.o.
 • 45613991 - PREWAS, s.r.o.
 • 47490292 - PREZIOSI, s.r.o.
 • 35568046 - Priateľ
 • 42407770 - Priatelia knižnice Jána Bocatia
 • 37958208 - Priatelia Zeme - CEPA
 • 35529261 - Priatelia Zeme - SPZ
 • 35692766 - PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
 • 44536933 - PRIFOL, s.r.o.
 • 31442781 - PRIMA-PRINT, a.s.
 • 45431906 - PRIMETIME Production s.r.o.
 • 36319082 - PrintCity Slovakia, s.r.o.
 • 50967690 - PRINTERIA, s.r.o.
 • 50838911 - printio CREATIVE, s.r.o.
 • 36718114 - printio, s.r.o.
 • 50743937 - printlab, s. r. o.
 • 50718304 - Printman s.r.o.
 • 46046453 - Printmania s. r. o.
 • 31665250 - PRINTON s.r.o.
 • 47029323 - Prison Lab s.r.o.
 • 31724434 - Privatpress, s.r.o.
 • 46990178 - PRO Asfalt, s. r. o.
 • 42133963 - PRO DYNAMIK
 • 35730111 - PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o.
 • 47372281 - PRO EDUCATION International s. r. o.
 • 42089492 - PRO FELICITATE
 • 36470457 - PRO GLOBAL, s.r.o.
 • 36282464 - Pro mont ms, s.r.o.
 • 17083851 - PRO POPULO Poprad, s.r.o.
 • 26603497 - PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.
 • 36084344 - PRO REGION n.o.
 • 42268320 - Pro RETEST
 • 42434173 - Pro Senium et Cultura, občianske združenie
 • 47618051 - PRO SOUND s.r.o.
 • 42232431 - Pro Tatry, o. z.
 • 31371833 - pro Vista, s.r.o.
 • 42447933 - Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji
 • 03085406 - PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.
 • 45579008 - PRO-ESTHETICA s.r.o.
 • 31722831 - PRO-FOREST Rožňava s.r.o.
 • 46837523 - PRO3M s.r.o.
 • 47406470 - PROAGE, s.r.o.
 • 48278238 - PROBAMI s.r.o.
 • 48171166 - ProBiz management s. r. o.
 • 48164755 - ProBiz s. r. o.
 • 36430749 - PROBUGAS Projects s.r.o.
 • 44448350 - PROCAMP, s.r.o.
 • 47394218 - PROCAS s. r. o.
 • 28576217 - PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
 • 45506833 - prodining s.r.o.
 • 46486160 - PRODREV CONSULTING,s.r.o.
 • 46418300 - Produktivita s. r. o.
 • 45373493 - PROECO Industries, s.r.o.
 • 45596620 - PROEDUCA, s.r.o.
 • 34129511 - PROEN s.r.o.
 • 47367652 - Profeee s.r.o.
 • 50050729 - Profi Broker s.r.o.
 • 44072724 - PROFI JM, s.r.o.
 • 36764451 - PROFiber Networking s.r.o.
 • 51040964 - Profíci s.r.o.
 • 44749902 - PROFIFOREST s.r.o.
 • 42275920 - Profigram
 • 46900578 - PROFINEX FOOD s.r.o.
 • 37924826 - PROFINI n.o.
 • 44578911 - PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r. o.
 • 47615265 - PROGREEN s.r.o.
 • 48484156 - Progres N.M.
 • 36578738 - PROGRES TC, s.r.o.
 • 44734085 - PROGRES, s.r.o. Košice
 • 42237262 - PROGRESFEM
 • 37784277 - Progress FM
 • 47176644 - PROGRESSIVNE.SK, s. r. o.
 • 47344806 - Progressum, s.r.o.
 • 47109491 - PROJECT INTERIER s.r.o.
 • 42377226 - Projekt Slamka
 • 36557510 - PROJEKTSERVIS, s.r.o.
 • 36283126 - PROJEKTSTAV Komárno s.r.o.
 • 42334705 - Projekty Európskych Spoločenstiev
 • 51698862 - Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.
 • 47529962 - Projman s.r.o.
 • 36397491 - PROKEŠ & Co.SK, s.r.o.
 • 47600161 - PROMET-TRADE s.r.o.
 • 47201673 - Promo Real Estate s.r.o.
 • 36405256 - Promont, s.r.o.
 • 48029645 - promovie s.r.o.
 • 46791914 - PROOBAL SLOVAKIA, s.r.o
 • 35836661 - PROPAG, s.r.o.
 • 45736944 - Propeler n.o.
 • 51086123 - ProperClean s.r.o.
 • 45742294 - ProRacio, n.o.
 • 50451022 - PROROZVOJ, s. r. o.
 • 45868212 - ProScience Tech s. r. o.
 • 42260043 - Prosenior
 • 42049229 - Prosocia
 • 46392220 - Prosocia s.r.o.
 • 46568395 - Prosoft services s.r.o.
 • 00634379 - PROSOFT, spol. s r.o.
 • 31666540 - PROSOFT, spol. s r.o. Košice
 • 34107100 - PROSPECT, spol. s r.o.
 • 36691470 - PROSYSTEMY, s.r.o.
 • 46075976 - PROTECTA Group, s. r. o.
 • 36513946 - ProTech Coating Service, s.r.o.
 • 36477770 - ProTech Service, s.r.o.
 • 36068781 - Proti prúdu
 • 00699063 - Protimonopolný úrad SR
 • 46839151 - Protone, s. r. o.
 • 46966285 - ProTulip, s. r. o.
 • 45597103 - PROUNION a.s.
 • 42254345 - PROVENTUS
 • 44383304 - PROVENTUS ML s.r.o.
 • 31117236 - PROVITAL, občianske združenie
 • 50895681 - PROWINE s.r.o.
 • 50510827 - ProWire s.r.o.
 • 50525808 - ProWood Slovakia s.r.o.
 • 36465828 - Proxis, spol. s r.o.
 • 31619665 - PRP, s.r.o.
 • 50310704 - Prúty
 • 22745769 - Průvodce parkem
 • 36547638 - PRVÁ AGROVIA, s.r.o.
 • 44219482 - Prvá Obchodná s.r.o.
 • 00151564 - Prva pokusna s.r.o.
 • 27082440 - Prva pokusna s.r.o.
 • 35805609 - PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
 • 36739596 - Prvý piešťanský pivovar, s. r. o.
 • 50749528 - PS System s.r.o.
 • 47585439 - PS:Digital, s.r.o.
 • 36197734 - PSG Consulting, s.r.o. Košice
 • 46377751 - PSG Plus s.r.o.
 • 35582227 - PSGC Education, n.o.
 • 42160308 - PSI v Dunajskej Strede
 • 31626599 - PSL, a.s.
 • 36454192 - PSS SVIDNÍK, a.s.
 • 46173951 - PSTOOLS s.r.o.
 • 50153439 - PSUN s.r.o.
 • 31996361 - Psychosociálne centrum
 • 46495959 - PUBLISHING HOUSE, a.s.
 • 47842202 - Puer EU, s. r. o.
 • 50242814 - PURE MEDIA, s.r.o.
 • 44555822 - PUVERO Equity a.s.
 • 46747036 - Puzzle CRM Consulting s.r.o.
 • 44294972 - PV Solarsys, s.r.o.
 • 50006592 - PWA s.r.o.
 • 36614611 - PWC Avis, s.r.o.
 • 35703130 - PYROBATYS SK, s.r.o.
 • 44483830 - PYROMETAL, s.r.o.
 • 31422802 - PYRONOVA s. r. o.
 • 47493984 - Pyroplant s.r.o
 • 51869578 - Qantex service, s.r.o.
 • 31674631 - QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
 • 35798297 - QBSW, a.s.
 • 45880247 - QCL s.r.o.
 • 43849865 - Qeduca Slovakia, a. s.
 • 50084810 - Qeduca vzdelávacie centrum
 • 31717497 - QEL s.r.o.
 • 00587257 - QEX, a.s.
 • 48103314 - QID company a. s.
 • 36738964 - Qintec a.s.
 • 35977680 - QRC, s.r.o.
 • 43992421 - QUADRA SYNERGY, s. r. o.
 • 35938641 - QUADRAWOOL s.r.o.
 • 47878223 - Quadro SNV, s.r.o.
 • 47966289 - Quantlab s.r.o.
 • 45978301 - QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o.
 • 35776790 - QUATRO SECURITY, spol. s r.o.
 • 31603688 - QUERCUS, s.r.o.
 • 50634089 - QWINTA s.r.o.
 • 44517751 - R & D MOLD MACHINING s. r. o.
 • 48080781 - R-DAS Trade, s.r.o.
 • 44984251 - R-DAS, s. r. o.
 • 36014061 - R-SYS, s.r.o.
 • 47535270 - R.A.J. plus, s.r.o.
 • 36245585 - R.G. - PLAST s.r.o.
 • 31681964 - R.J.R., s.r.o.
 • 50678825 - R&D Composite, s.r.o.
 • 35753072 - R1 Autocentrum, s. r. o.
 • 46615776 - r65 studio s.r.o.
 • 00586439 - Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR
 • 37830139 - Rada mládeže Banskobystrického kraja
 • 36071676 - Rada mládeže Bratislavského kraja
 • 35544406 - Rada mládeže Košického kraja
 • 37877836 - Rada mládeže Prešovského kraja
 • 00683779 - Rada mládeže Slovenska
 • 36124966 - Rada mládeže Trenčianskeho kraja
 • 36094862 - Rada mládeže Trnavského kraja
 • 37807552 - Rada mládeže Žilinského kraja
 • 30812682 - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
 • 42290422 - Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika
 • 36348473 - Rádio Bojnice, s.r.o
 • 31602100 - Rádio LUMEN, spol. s r.o.
 • 46956867 - Radioklub Kunovice, z.s.
 • 36570281 - RADIXON s.r.o.
 • 50591924 - Radosť a šťastie, o.z.
 • 40269159 - Radovan Kašička K-Fruct
 • 36840696 - RADVIL - STAV, s.r.o.
 • 45745323 - Railway research - development - innovation, z.z.p.o.
 • 51099209 - Rain for Climate
 • 44635591 - RAIS Slovakia, s.r.o.
 • 36697362 - Rajčan, s.r.o.
 • 36351547 - RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
 • 42365872 - RAKár
 • 42035082 - Rákociho cesta
 • 36704857 - Ralepo, s.r.o.
 • 47912570 - RALT, s.r.o.
 • 51230739 - RAMASA3 s.r.o.
 • 43954880 - RAMCAS, s. r. o.
 • 47631627 - RANDVATRI s.r.o.
 • 45890595 - RASTISLAV, s.r.o.
 • 42446376 - RATA o.z.
 • 36661228 - RATIO EDUCATIONIS, s.r.o.
 • 43888046 - RAVAFOL s.r.o.
 • 46859012 - Ravasz & Partners, s.r.o.
 • 36519570 - RAVENA, s.r.o.
 • 50667416 - RAVENS AD s.r.o.
 • 50696173 - Raybond s.r.o.
 • 36602809 - RB, Veľké Kapušany s.r.o.
 • 36812251 - RBG Slovakia, s.r.o.
 • 51325063 - RBM-7, s. r. o.
 • 36695254 - RD Business, s.r.o.
 • 50648233 - Rdent s.r.o
 • 46212035 - RE-WORK Slovakia s.r.o.
 • 50718215 - Re: society
 • 42426405 - Re:colo
 • 36059099 - REA- S s.r.o.
 • 47490942 - REAL EDUCATION s. r. o.
 • 50365754 - REAL ESTATE LC s.r.o.
 • 43798969 - REAL travel, s.r.o.
 • 50547241 - RealPlus Stav s.r.o.
 • 47463627 - Realtime, s.r.o.
 • 46877177 - Rearden Steel s.r.o.
 • 50720180 - Reawood s.r.o.
 • 35571578 - RECES o. z.
 • 45948747 - RECY, s. r. o.
 • 47885521 - RECYPLAST Snina s.r.o.
 • 46992260 - Red Bridge s.r.o.
 • 50720279 - Red Panda s.r.o.
 • 46689303 - Red Point s.r.o.
 • 48111333 - Redberry s.r.o.
 • 46557270 - redByte, s. r. o.
 • 36462187 - REDEA Consulting s.r.o.
 • 47445521 - REDECO, s.r.o.
 • 50433610 - Redicon, s.r.o.
 • 48297437 - rednoseland s.r.o.
 • 00163368 - Reedukačné centrum
 • 00163333 - Reedukačné centrum
 • 00163317 - Reedukačné centrum, Trstín 335
 • 47620137 - REFILL CASE, s.r.o.
 • 31275761 - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor ROŽŇAVA
 • 36453633 - REGADA, s.r.o.
 • 42354439 - Regenerácia generácie, o.z.
 • 47456400 - REGENMED, spol. s r. o.
 • 51106493 - REGIA CIVITAS PRODUCTIONS s.r.o.
 • 50017390 - REGINA o.z.
 • 50574353 - RegioEnergy Východ, n.o.
 • 70849153 - Region Bílé Karpaty
 • 42299381 - REGIÓN HOREHRONIE
 • ATU43424905 - Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
 • 35578157 - Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o.
 • 31974708 - Regionálna rozvojová agentúra Humenné
 • 31256716 - Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
 • 37923536 - Regionálna rozvojová agentúra Púchov
 • 36065781 - Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
 • 35578050 - Regionálna rozvojová agentúra Šírava
 • 37885022 - Regionálna rozvojová agentúra Zemplín
 • 31295169 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
 • 36101061 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
 • 36682888 - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
 • 50265466 - Regionálne centrum mládeže
 • 42189594 - Regionálne občianske združenie pre kultúru, vedu, edukáciu a tvorbu
 • 50596667 - Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n.o.
 • 42116252 - Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
 • 35567716 - Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
 • 42141753 - Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie
 • 35561254 - Regionálne združenie obcí Laborecká niva
 • 37915908 - Regionálne združenie obcí Magura - Strážov
 • 50981307 - Regionálne združenie obcí RUŽÍN
 • 48907723 - Regionální hospodářská komora Brno
 • 44741031 - Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
 • 45659176 - Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
 • 68149468 - Regionálni sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
 • 00606979 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • 00610909 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
 • 36252417 - REGIONPRESS, s.r.o.
 • 46460730 - REGIONPRODUCTION s.r.o.
 • 47084847 - REGLAS SK s.r.o.
 • 43868703 - Regulus BS, s.r.o.
 • 45249113 - Rehuš s.r.o.
 • 46005218 - Reinter s.r.o.
 • 36417033 - Reklamný servis, s.r.o.
 • 46491996 - REKONBAU s. r. o.
 • 45991189 - RELATIONS CONSULTING, s. r. o.
 • 31414893 - RELAX - TEAM s.r.o.
 • 36441503 - Relaxos, s.r.o.
 • 37887483 - RELEVANT n.o.
 • 51053578 - RELOAD
 • 31325017 - REMAPLAST spol. s r.o.
 • 36656607 - Remarkplast Slovakia,s.r.o
 • 36763764 - REMOZA s.r.o.
 • 36319961 - RENAR, s.r.o.
 • 48112763 - Render Frame s.r.o.
 • 36580465 - RENOMA s.r.o. Michalovce
 • 36762504 - RENOST - kolieska & castors, s.r.o.
 • 36380784 - RENOST, s.r.o.
 • 42000432 - Renovatio - Nova, n.o.
 • 47951303 - RENOVINT, s. r. o.
 • 36473308 - RENT - INVEST REALITY, s.r.o.
 • 45713014 - RENT-KNM, s.r.o.
 • 47873116 - REPANET s. r. o.
 • 30868343 - RepaNet, o.z
 • 45639329 - REPORT STUDIO s.r.o.
 • 31794335 - Reprezentácia Európskej komisie v Slovenskej republike
 • 30854105 - Republiková únia zamestnávateľov
 • 51736756 - RESKO PLUS s.r.o.
 • 35581727 - ReSocia, n.o.
 • 47971894 - RESTAURO-Arte s.r.o.
 • 37909479 - REŠTART
 • 50830953 - Reštaurácia Pit Box s.r.o.
 • 37926012 - RETEST
 • 36651893 - RETIA, a.s.
 • 36540374 - RETIC, s.r.o.
 • 50397401 - RETIM, s.r.o.
 • 36805157 - Revance, s.r.o.
 • 46019511 - Reverto Corp., s. r. o.
 • 36070181 - REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
 • 44132603 - Revital Management s. r. o.
 • 45362564 - REVITALSTAV SK s.r.o.
 • 50777645 - REVITI, s.r.o.
 • 50602381 - REVOL TECHNOLOGY s.r.o.
 • 44808321 - REVOL TT Consulting s. r. o.
 • 50509403 - RevoMind.com s.r.o.
 • 48422053 - REXIUS
 • 03486486 - RG RYCON z.s.
 • 44054271 - RHALOTEL s.r.o.
 • 36027324 - RI - NO, export-import, s.r.o.
 • 47551488 - RICB s.r.o.
 • 46656561 - RICORSO, s. r. o.
 • 33826781 - Richard Lunter - KICOM
 • 46996826 - Richard Petro - Vydavateľstvo Šarkan
 • 31731643 - RIMI-Security Bardejov, s.r.o.
 • 00586722 - Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok
 • 00419702 - Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza
 • 00179086 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
 • 35593008 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
 • 00179124 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
 • 30809215 - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava - Rusovce
 • 00179094 - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
 • 42131685 - Rímskokatolícka cirkev, Bratislavska arcidiecéza
 • 36138002 - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera
 • 34072624 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove
 • 42063043 - Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
 • 36640158 - RISO - R, s.r.o.
 • 31447279 - RIVAL CAR spol. s r.o.
 • 36272213 - riverstone s.r.o.
 • 22837965 - Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s.
 • 47592923 - RK & eco s.r.o.
 • 50613944 - RKásny deň
 • 36420883 - RKMC, spol. s r.o.
 • 48064220 - RM FOREST s.r.o.
 • 50546201 - RM Welding s.r.o.
 • 40899098 - RNDr. Ján Ščerbák
 • 48139572 - RNDr. Radomír Babiak, PhD.
 • 40727963 - RNDr. Radoslava Paulenková
 • 40533573 - Róbert Fabka - MISTRO
 • 36282782 - Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o.
 • 37463888 - Róbert Švejda SPEKTRUM
 • 36223204 - ROBO Piešťany, a.s.
 • 51661861 - Rock Cafe Netopier, s.r.o.
 • 44585144 - RODAGA s.r.o.
 • 50190571 - Rodinné centrum Paletka
 • 45735484 - Rodinné centrum SLUNCE n.o
 • 42407613 - Rodinné spoločenstvo FATIMA
 • 36084492 - Rodinný detský domov n.o.
 • 36310255 - Roen Est, s.r.o.
 • 36440523 - ROFIS, s.r.o.
 • 36471241 - Rokus, s.r.o.
 • 36699551 - ROLTA, s.r.o.
 • 50669974 - Roman Birkuš
 • 40513637 - Roman Hatala
 • 32575831 - Roman Michalovič
 • 30462185 - Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS
 • 50686615 - Roman Vereš
 • 36250511 - ROMANDO, s.r.o.
 • 47643277 - Romeofilms, s. r. o.
 • 48267295 - ROMI Industrial Systems, s.r.o.
 • 36106488 - Rómske srdcia - Romane Jíle
 • 37924842 - Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.
 • 42418178 - Rómsky vzdelávací spolok
 • 31642403 - RONA, a.s.
 • 50270389 - Ronoc s. r. o.
 • 46468625 - rooline, s. r. o.
 • 50177044 - Rose, centrum pre rodinu, o. z.
 • 47847255 - Rosi-stav, a.s.
 • 31560385 - ROSS s.r.o.
 • 46685731 - Rossano, s. r. o.
 • 51260735 - ROSSI EU, s.r.o.
 • 10848339 - Rostislav Pavlík - PAVLÍK RECORDS
 • 50239899 - ROŠERO - Manufacturing s.r.o.
 • 36194514 - ROŠERO - P, s.r.o.
 • 35968532 - ROTANEO s.r.o.
 • 45732442 - Rotrend,n.o.
 • 45779015 - Rotta o.z.
 • 37896482 - ROVIGA
 • 35558644 - ROVINA - združenie obcí
 • 47607670 - ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
 • 51884089 - ROYAL GRAPHIC, s.r.o.
 • 47232480 - Rozhlas a televízia Slovenska
 • 17643694 - ROZMARING, spol. s r.o.
 • 37902849 - Rozum a cit
 • 37923277 - Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc
 • 35582537 - ROZVOJ SPIŠA n. o.
 • 51744422 - ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
 • 22820671 - Rozvojová agentura zlínského kraje
 • 37905783 - Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
 • 36378241 - RP HUJO spol. s r.o.
 • 36810100 - RPM Technologies s.r.o.
 • 50084763 - RPS vzdelávacie centrum
 • 36631221 - RSNET s.r.o.
 • 51221241 - RSP - Rakúsko Slovenské Partnerstvo
 • 46875531 - RUBiconART s. r. o.
 • 35927496 - Rübig Slovakia, s.r.o.
 • 50019953 - Rubín, n.o.
 • 47891092 - Rubiq Technologies, s. r. o.
 • 50150154 - RUKA NÁDEJE
 • 50202944 - RUMIKON, s.r.o.
 • 00331881 - Ruská
 • 42353050 - Rusyn Media
 • 36696161 - RUTEX TRADE, s.r.o.
 • 42166331 - RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.
 • 47135204 - RV Property, s.r.o.
 • 36502073 - RV, s.r.o. Porúbka
 • 48027499 - RVmagnetics, a.s.
 • 50766619 - RWF s.r.o.
 • 31563490 - Ryba Žilina, spol. s r.o.
 • 50203436 - Rybárstvo Stupava s.r.o.
 • 36576557 - Rybárstvo Zemplín s.r.o.
 • 46884688 - Rybník v Humne s.r.o.
 • 36421341 - Ryby Orava s.r.o.
 • 50907581 - Rye Island s.r.o.
 • 46850856 - RZET, s.r.o.
 • 45214891 - Římskokatolická farnost Frenštát pod Radhoštěm
 • 46257942 - Římskokatolická farnost Popovice u Uherského Hradiště
 • 36765431 - S & S Kovovýroba s.r.o.
 • 36796140 - S-eko, s.r.o.
 • 47541261 - S-trade Košice s.r.o.
 • 36208612 - S.E.M.I., s.r.o.
 • 51006634 - S.E.V.I.C. (Stredoeurópske vedecké a informačné centrum)
 • 45528101 - S.O.B., s.r.o.
 • 45738891 - S.O.S. n.o.
 • 36552640 - S.O.S.- DEKORÁCIE, s.r.o.
 • 37953800 - S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií)
 • 47192909 - S&I Technology, s.r.o.
 • 31349935 - S&T Slovakia s. r. o.
 • 36331163 - SaarGummi Slovakia
 • 37794655 - Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja
 • 31730345 - Sabyt, s.r.o.
 • 44547081 - SACA, a. s.
 • 35949007 - SACELEST s.r.o.
 • 36477125 - SAD Prešov, a.s.
 • 36324043 - SAD Prievidza a.s.
 • 36345491 - SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
 • 31637353 - Sadro, s.r.o.
 • 35967137 - Safarri s.r.o.
 • 44035152 - SAFE TIME, spol. s r.o.
 • 51751259 - Saif Design s. r. o.
 • 36391361 - SAKER, s.r.o.
 • 36010332 - SALATÍN, s.r.o.
 • 00586421 - Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
 • 46902082 - Salva&Salva s.r.o.
 • 36246093 - SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
 • 36149721 - SAMARITÁN, n. o.
 • 36603848 - Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN, spol. s r.o.
 • 44843640 - SANCORE Slovakia s.r.o.
 • 36401994 - SAND SK, s. r. o.
 • 50079191 - SANDROS s.r.o.
 • 46833323 - Saneca Pharmaceuticals a. s.
 • 26231662 - SANICOM, spol. s r.o.
 • 42304709 - Sanitas Slovaca - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.
 • 50832611 - SANKA GROUP s.r.o.
 • 36384127 - Sankt Hubert SK, a.s.
 • 45571571 - Santo group s.r.o.
 • 36638927 - Sapa Profily a.s.
 • 50329812 - Sapiente
 • 45737916 - SAPIENTIA n. o.
 • 42209609 - Saplinq
 • 50758446 - Saru Studio s.r.o.
 • 31628541 - SATES, a.s.
 • 36306835 - SAVE-TECH, spol. s.r.o.
 • 45016887 - SAVIER
 • 36258547 - Savingplus, spol. s r.o.
 • 46374892 - SAWIUS s. r. o.
 • 36428299 - SAWPI, s.r.o.
 • 36278211 - Sayrus s.r.o.
 • 36045993 - SB MEDIA TRADE, s.r.o.
 • 36387576 - SBAJ INMART, a.s.
 • 36004731 - SCAME-SK, s.r.o.
 • 36775185 - Scientica, s.r.o.
 • 47203811 - SCR technologies s.r.o.
 • 50093878 - screenstein s.r.o.
 • 47137592 - SD web developers, s.r.o.
 • 66144591 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele
 • 45659168 - Sdružení měst a obcí Východní Moravy
 • 75130165 - Sdružení místních samospráv České republiky
 • 71179216 - Sdružení obcí Hlučínska
 • 75021285 - Sdružení obcí mikroregionu Ploština
 • 00576310 - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
 • 46150749 - SEAK, s.r.o.
 • 50612786 - SEBASTIAN spol. s r.o.
 • 30998808 - SEC spol. s r. o.
 • 45437955 - SEC Technologies, s.r.o.
 • 31325602 - SECAR spol. s r.o.
 • 46301216 - SECTOR Group s. r. o.
 • 34123784 - SEDOS, s.r.o.
 • 36529338 - SEEDSTAR spol. s r.o.
 • 42421365 - SEKČOV - TOPĽA
 • 51800811 - SELANKA n.o.
 • 47524570 - SELVINO s.r.o.
 • 50715178 - SEMAX s.r.o.
 • 51743183 - SENCTUS n.o.
 • 51777827 - SENIA - občianske združenie
 • 37840274 - Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja
 • 45747253 - Senior plus n.o.
 • 50022377 - Senior Trend, n. o.
 • 42133661 - Seniorcentrum Staré Mesto
 • 45735603 - SENIORKA n.o.
 • 45737959 - Seniormed n.o.
 • 42092230 - SENIORPARK n.o.
 • 46776761 - SEPEA, s. r. o.
 • 46175121 - SERCHIO s. r. o.
 • 51236338 - Serious consulting s. r. o.
 • 46973109 - SEROS s. r. o.
 • 47422360 - SERPENS, s.r. o.
 • 51051443 - SERVICETEL s.r.o.
 • 51193817 - SERVIS MDD s.r.o.
 • 35834374 - SESSLER, s.r.o.
 • 47055081 - SET Slovakia, s.r.o.
 • 46134701 - seven media s.r.o.
 • 64123162 - Severomoravské regionální sdružení ČSOP
 • 36672297 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
 • 31605052 - SEVITECH a. s.
 • 36177644 - SEZ Krompachy a.s.
 • 31654754 - SEZ PLASET s.r.o.
 • 35560428 - SEZO - Spiš, združenie obcí
 • 35757736 - SFÉRA, a.s.
 • 50614541 - SFTB Slovakia s.r.o.
 • 46911791 - SG tec s.r.o.
 • 47377593 - SG-GS s. r. o.
 • 50039458 - SGS Research Institute n.o.
 • 71173846 - SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
 • 63701782 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hovězí
 • 44276907 - SHARK.AERO s. r. o.
 • 48277355 - SharkTech s.r.o.
 • 36278467 - SHARON COMPANY, s.r.o.
 • 47850973 - Shellwood, s.r.o.
 • 31363237 - SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
 • 50701592 - Shoot BGC s.r.o.
 • 47980052 - Shop Support s.r.o.
 • 47540001 - SHOW DS s.r.o.
 • 45598070 - Showmax s.r.o.
 • 00153052 - SHP Harmanec, a.s.
 • 50110900 - Scheuden
 • 36032069 - SCHILLER spol. s r.o.
 • 50223755 - Schmidt Interier s.r o.
 • 36028223 - School of English Excellence s.r.o.
 • 31610919 - Schrack Technik s.r.o.
 • 31629857 - Schreiber Slovakia s.r.o.
 • 36460567 - Schüle Slovakia, s.r.o.
 • N/A - Schwechat Wasserverband
 • 44189192 - SIETTEX s. r. o.
 • 42199921 - SIGAM, občianske združenie
 • 45853169 - SiGaMa, s.r.o.
 • 37889443 - Signál ohrozenia
 • 50666347 - Silberstein & Polačková, s.r.o.
 • 31416373 - Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
 • 35852941 - Silicate World, s.r.o.
 • 50039385 - Sillar s.r.o.
 • 36460311 - Siluma spol, s.r.o.
 • 45741875 - Silver care, n. o.
 • 44528043 - SILVERGAS s.r.o.
 • 36278556 - SILVERMAN, s.r.o.
 • 44266049 - SILVESCO, s. r. o.
 • 47391979 - Silvia Kašperová
 • 00634808 - Siman a Jorčík, spol. s r.o
 • 50730819 - SIMMEDIA s.r.o.
 • 41598733 - Simona Klátiková- Préria
 • 48139319 - Simona Rajnohová - RAJS
 • 36283355 - Simply supplies a.s.
 • 47020946 - SINO s. r. o.
 • 36725986 - SIRO, s.r.o.
 • 50309587 - SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.
 • 35941201 - SITCON spol. s r.o.
 • 36800864 - SITE s.r.o.
 • 31668305 - SITEL s.r.o.
 • 36058564 - SITY MEDIA s.r.o.
 • 35726504 - SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 44724900 - SK E L S P O L, s.r.o.
 • 36783111 - SK FARM Partners s. r. o.
 • 45345015 - SK Obaly s.r.o.
 • 44729367 - SK Systems, s.r.o.
 • 36563731 - SK-CONT s. r. o.
 • 50181173 - SKALATRANS SK, s.r.o.
 • 50614495 - Skamat Interiér s. r. o.
 • 45309698 - SKARTEK s. r. o.
 • 45718423 - SKAT s. r. o.
 • 46700315 - SKC drevo s.r.o.
 • 47521295 - Skillrs s.r.o.
 • 46327169 - SKILLS Consulting, s.r.o.
 • 36533793 - SKIPPI Nitra, s.r.o.
 • 45410046 - SKL MECHANIC s.r.o.
 • 31913954 - Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica
 • 50692399 - SKLO & SKLO s. r. o.
 • 47874015 - SKLOTEXTÍLIE Revúca s.r.o.
 • 36714062 - SKMODEL s.r.o.
 • 03220231 - Skutečně zdravá škola, z.s.
 • 50982583 - SKY Medical, a.s.
 • 36803928 - Skyeye s.r.o.
 • 36346403 - SL SLOVAKIA, a. s.
 • 36184187 - SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • 35821833 - Slavia Industries, a. s.
 • 46772219 - Slavia Production Systems a.s.
 • 48153621 - slávica, s. r. o.
 • 50803701 - Slavka Marečková SCANFORM 3D
 • 45548056 - Slavomír Šutarík Da Vinci Martin
 • 43921795 - SLER, s. r. o.
 • 40507386 - Slezák Rastislav
 • 65468562 - Slezská diakonie
 • 47813059 - Slezská univerzita v Opavě
 • 43938485 - SLIVLES, s. r. o.
 • 50638301 - SLNEČNÝ DOMOV nezisková organizácia
 • 47625295 - Slnečný majer, s.r.o
 • 36644749 - SLOS s.r.o.
 • 30845301 - Slovak Business Agency
 • 45738475 - Slovak Development Institute, n.o.
 • 43995969 - Slovak Ingeniering s.r.o.
 • 47759097 - Slovak Investment Holding, a. s.
 • 36749681 - Slovak People s.r.o.
 • 31424830 - Slovak Productions s r.o.
 • 45500436 - Slovak Wine s.r.o.
 • 50669800 - SLOVAKCARD s.r.o.
 • 44747675 - SlovaKENT s.r.o.
 • 44407793 - SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
 • 31626131 - SLOVAL INVEST a. s.
 • 35779501 - Slovan
 • 35954612 - Slovanet, a. s.
 • 35792680 - SLOVARM,a.s.
 • 47902124 - SLOVbiz s. r. o.
 • 51284766 - SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INOVÁCIÍ, INVESTÍCIÍ, CESTOVNÉHO RUCHU A REGIÓNOV n.o.
 • 36070513 - Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu
 • 00626031 - Slovenská agentúra životného prostredia
 • 00037869 - Slovenská akadémia vied
 • 36070637 - Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)
 • 42184771 - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FOTOGRAFOV
 • 36065161 - Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
 • 42030811 - Slovenská asociácia procesného riadenia
 • 42262861 - Slovenská Asociácia Životného Prostredia
 • 36054259 - Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
 • 36054666 - Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
 • 36407771 - Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
 • 31581447 - Slovenská banská, spol. s r. o.
 • 00178861 - Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
 • 00683736 - Slovenská cestná spoločnosť
 • 46225595 - Slovenská cukráreň s.r.o.
 • 31801480 - Slovenská debatná asociácia
 • 37824465 - Slovenská Escrima Wing Tsun Organizácia (SEWTO)
 • 00826847 - Slovenská informačná služba
 • 30845874 - Slovenská informatická spoločnosť
 • 00002801 - Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • 00156906 - SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 • 42100712 - Slovenská komora vzdelávania, o.z.
 • 50391321 - Slovenská lesná, s. r. o.
 • 36640760 - Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
 • 50258737 - Slovenská ľudová majolika, a. s.
 • 00164712 - Slovenská národná galéria
 • 30842654 - Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • 37924559 - Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.
 • 42178401 - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
 • 37929551 - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
 • 30845521 - Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
 • 00397482 - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • 36414662 - Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť
 • 35835761 - Slovenská rybia farma, s.r.o.
 • 51242869 - Slovenská spoločnosť ľudí
 • 50001671 - Slovenská Spoločnosť pre Podporu Poľnohospodárstva
 • 31784241 - Slovenská spoločnosť pre rodinu
 • 00003328 - Slovenská správa ciest
 • 31805809 - Slovenská škola počítačovej grafiky, o.z.
 • 00397687 - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • 30802601 - Slovenská únia podporovaného zamestnávania
 • 00178535 - Slovenská výtvarná únia
 • 00165361 - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • 36145581 - Slovenská živnostenská komora
 • 00699993 - Slovenské centrum dizajnu
 • 42260515 - Slovenské centrum obstarávania
 • 36143235 - Slovenské centrum produktivity
 • 35829052 - Slovenské elektrárne, a.s.
 • 34144790 - SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
 • 31642322 - Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s.
 • 31685340 - Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava
 • 00681199 - Slovenské misijné hnutie
 • 36145114 - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • 00164721 - Slovenské národné múzeum
 • 50628470 - Slovenské združenie ľudí
 • 37916611 - Slovenské združenie pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo SLOVAK ASSOTIATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
 • 30849284 - Slovensko - Austrálska obchodná komora
 • 42413508 - SLOVENSKO - UKRAJINSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
 • 50158635 - Slovensko.Digital
 • 34009388 - Slovenský cykloklub
 • 00416185 - Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné
 • 00416193 - Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
 • 00416215 - Slovenský Červený kríž, Územný spolok Michalovce
 • 00416266 - Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
 • 42168937 - Slovenský dom Centrope
 • 00156884 - Slovenský hydrometeorologický ústav
 • 31771602 - Slovenský inštitút interných audítorov
 • 42073073 - Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek - EBMT.SK
 • 30814502 - Slovenský metrologický inšpektorát
 • 42184371 - SLOVENSKÝ PACIENT
 • 37857720 - SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
 • 35815256 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 31771165 - Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
 • 36022047 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • 30774772 - Slovenský zväz hádzanej
 • 30845386 - Slovenský zväz ľadového hokeja
 • 35700629 - Slovgen s.r.o.
 • 31335365 - SLOVGEOTERM a.s.
 • 35968486 - SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
 • 36568872 - SLOVKARTON, s.r.o.
 • 31697143 - SLOVNORMAL, s.r.o.
 • 51004771 - SLOVOKNA s. r. o.
 • 31577156 - Slovryb, a.s.
 • 36524514 - SLOVTOS, spol. s r.o.
 • 00167819 - SLUŽBA NITRA, s.r.o.
 • 31305784 - SLUŽBA, mestský podnik Stropkov
 • 45023018 - Služby Božieho Milosrdenstva, n.o.
 • 51457385 - Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o.
 • 34101772 - Službyt spol. s r.o.
 • 36290815 - SLV s.r.o.
 • 47456311 - SMARP s.r.o.
 • 42226066 - SMART
 • 42174775 - Smart Cities klub
 • 47971436 - SMART Group Trade, s.r.o.
 • 47311525 - Smart house s. r. o.
 • 50545736 - smartcomfort s.r.o.
 • 47765615 - SmartEn a.s.
 • 45442452 - SmartIntegra group, s.r.o.
 • 50079280 - Smer ZA, s.r.o.
 • 42107741 - SMHF (SUCCES/MOTIVATION/HUMANITY/FRONTIER-FREE)
 • 00312983 - Smolenice
 • 50958445 - Snacks s.r.o.
 • 47706783 - SNAP GROUP, s.r.o.
 • 47459344 - Snov, s.r.o.
 • 31816398 - SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
 • 35581654 - Social.Trans, n.o.
 • 47372851 - Socialis spol. s r.o.
 • 30807484 - Sociálna poisťovňa
 • 36124702 - Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
 • 00092096 - Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
 • 49562827 - Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
 • 50804561 - Sociálny Zemplín, n.o.
 • 42229871 - SOCIARE
 • 42446856 - Societas eruditionis
 • 37886843 - SOCIO FAMILY, n. o.
 • 44372078 - SOFER s. r. o.
 • 36777145 - SOFIS, s.r.o.
 • 46913254 - Soft-Tech EU, s.r.o.
 • 44284195 - Softea, s. r. o.
 • 00683540 - SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o.
 • 36785512 - SOFTIP, a.s.
 • 50857550 - software solutions s.r.o.
 • 35955678 - SOITRON, s.r.o.
 • 46239448 - SOJCAK s.r.o.
 • 36496898 - SOLAR Real, s.r.o.
 • 45729735 - SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.
 • 47179554 - SOLMEA s.r.o.
 • 44712715 - Soltech, s.r.o.
 • 17328519 - SOMO spol. s r.o.
 • 43588590 - Soňa Adamusová - NANIPEK
 • 31406025 - SONFOL spol. s r.o.
 • 36474622 - SOOM, s.r.o.
 • 36499455 - SORBEL s.r.o.
 • 45017026 - SOS - Banská Bystrica
 • 17150230 - SOSNA
 • 00893463 - SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
 • 27661172 - Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS
 • 50176153 - Soundset, s.r.o.
 • 34152644 - SOUTHERM, s.r.o.
 • 35770911 - SOVA Digital a.s.
 • 46030590 - SOVVA, s.r.o.
 • 46653686 - SP-STAV BJ, s. r. o.
 • 36289949 - SPA AQUA s.r.o.
 • 47192925 - SPA TECHNOLOGIES, s.r.o.
 • 45863288 - SPAAC, s. r. o.
 • 45619409 - Space Studio Design s.r.o.
 • 46286250 - Spade Production s.r.o.
 • 42343909 - SpArt-a
 • 44723393 - Spartak TV s.r.o.
 • 50819526 - SPE015, s. r. o.
 • 50940163 - SpeckTech, s. r. o.
 • 48221767 - speculator.eu s.r.o.
 • 46350870 - SPEDGARANT SLOVAKIA, s.r.o.
 • 36497649 - SPEDGARANT, s.r.o.
 • 47182725 - SPEDITEQ s.r.o.
 • 31646468 - Speed & Quality Prototypes, s.r.o.
 • 36539759 - SPEED LINE, s.r.o.
 • 46931431 - SPINEA Technologies s.r.o.
 • 31687580 - SPINEA, s.r.o.
 • 51450721 - Spinergo europe s.r.o.
 • 35720905 - SPINET, a.s.
 • 36396401 - SPINN, s.r.o.
 • 31729541 - Spiš Market, spol. s r. o.
 • 35514221 - Spišská katolícka charita
 • 42109949 - Spišský spolok
 • 36075213 - Spojená škola
 • 31309658 - Spojená škola
 • 00161501 - Spojená škola
 • 31897959 - Spojená škola
 • 42195446 - Spojená škola
 • 42077168 - Spojená škola
 • 42195462 - Spojená škola
 • 37956248 - Spojená škola
 • 37956205 - Spojená škola
 • 00027987 - Spojená škola
 • 37956108 - Spojená škola
 • 37946765 - Spojená škola
 • 42064813 - Spojená škola
 • 37876899 - Spojená škola
 • 36094234 - Spojená škola
 • 31309771 - Spojená škola
 • 50481495 - Spojená škola Bijacovce
 • 42002028 - Spojená škola Dudince
 • 42089841 - Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
 • 31116183 - Spojená škola internátna
 • 42089824 - Spojená škola internátna
 • 00633577 - Spojená škola internátna
 • 00523461 - Spojená škola internátna s organizačnými zložkami: Odborné učilište internátne, Praktická škola internátna, Špeciálna základná škola
 • 00182451 - Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín
 • 42089808 - Spojená škola internátna, M.R.Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou
 • 00493562 - Spojená škola internátna, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá
 • 37982702 - Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo
 • 00500402 - Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
 • 00187917 - Spojená škola internátna, Partizánska 13, Spišské Vlachy s org. zl.: Špeciálna ZŠ internátna, Praktická škola internátna, Špeciálna MŠ internátna
 • 17072948 - Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
 • 31116175 - Spojená škola internátna, SNP 1653/152, Považská Bystrica
 • 17080789 - Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce s OZ: Špeciálna ZŠ internátna, Školská 10, MI a ZŠ pri zdrav. zariadení, Špitálska 1, MI
 • 42035261 - Spojená škola Juraja Henischa
 • 35568356 - Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
 • 37909533 - SPOJENÁ ŠKOLA KRÁĽOVNEJ POKOJA
 • 42037425 - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov
 • 30414164 - Spojená škola sv. Jána Bosca
 • 17643066 - Spojená škola sv. Jozefa
 • 42326931 - Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, S
 • 42256887 - Spojená škola svätého Františka Assiského, Kláštorné nám.1, Malacky
 • 35561548 - Spojená škola svätých Košických mučeníkov
 • 37947931 - Spojená škola Svidník
 • 42089816 - Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
 • 37828428 - Spojená škola, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora
 • 00088714 - Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
 • 00161365 - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • 42383153 - Spojená škola, SNP 16, Sabinov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov a Obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov
 • 36126934 - Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno
 • 34058991 - Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
 • 42232228 - Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
 • 50457462 - Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava
 • 50457471 - Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom
 • 37923617 - SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
 • 26976307 - Společně, o.p.s.
 • 69610606 - Společnost pro kvalitu školy, z.s.
 • 01420097 - Spolek Poľana
 • 05255121 - Spolek pro ekologii a udržitelný rozvoj, z.s.
 • 35607254 - Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie
 • 36118605 - Spoločenstvo obcí mikroregiónu Považský Inovec
 • 35628294 - Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí
 • 30197198 - Spoločenstvo svätej rodiny
 • 45734445 - Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
 • 37945424 - Spoločnosť J. M. Petzvala
 • 31747973 - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 • 45775583 - Spoločnosť Nattura
 • 42088453 - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad
 • 35645199 - Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
 • 37996436 - Spoločnosť pre podporu a rozvoj
 • 42126525 - Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
 • 37972979 - Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou
 • 17316537 - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
 • 46936271 - Spoločnosť priateľov skla, s.r.o.
 • 31922686 - Spoločnost Pro Futuro
 • 30791006 - Spolok ANIMA Társaság
 • 42397545 - Spolok Sv. Sebastiána
 • 50013564 - Spolu pre naše mesto
 • 47704764 - Sponge s.r.o.
 • 67010148 - SPORT CENTRUM KOHÚTKA
 • 36785571 - SPORT SERVICE, s.r.o.
 • 50741039 - Sport Testing Europe s.r.o.
 • 44564040 - SPORT TIMING SLOVAKIA s.r.o
 • 47328312 - Sport.Video II., s.r.o.
 • 48174122 - SPORTIGO s.r.o.
 • 42363721 - SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM
 • 35910739 - SPP - distribúcia , a.s.
 • 12345679 - SPPIT
 • 70932581 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • 30844363 - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
 • 37966456 - Správa zariadení sociálnych služieb
 • 70994234 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • 31718523 - SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
 • 35868520 - SPRING MB s.r.o.
 • 47763299 - SPV Spectrum, s.r.o.
 • 42258707 - SRDCE PRE TALENTY
 • 45262772 - SSA, s.r.o.
 • 46728562 - SSE Group, s.r.o.
 • 45742715 - St. Martin n.o.
 • 31563066 - ST. NICOLAUS a.s.
 • N/A - Stadtgemeinde Fischamend
 • N/A - Stadtgemeinde Marchegg
 • N/A - Stadtgemeinde Purbach am N.S.
 • N/A - Stadtschulrat für Wien, Europa Büro
 • 00680508 - STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
 • 47929154 - Stamat invest s.r.o.
 • 44444265 - STAMI RK, s. r. o.
 • 35246979 - Stanislav Krifka
 • 33144524 - Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá
 • 46138226 - StankoPlus, s.r.o.
 • 36772739 - STANLEY s.r.o.
 • 50113445 - StarDo, n.o.
 • 37923099 - StarDOS n.o.
 • 50857533 - start tel s.r.o.
 • 50378813 - STarts s. r. o.
 • 36017795 - STARVYS, s.r.o.
 • 36379221 - STATON, s.r.o.
 • 00296643 - Statutární město Frýdek-Místek
 • 00297534 - Statutární město Karviná
 • 50475479 - Stauder
 • 47609753 - Stauder holding s. r. o.
 • 44154895 - STAVE-EM, s.r.o.
 • 36735451 - STAVEBNINY plus, s.r.o.
 • 45540276 - Stavebnyinzinier.sk s.r.o.
 • 50960792 - STAVEM Slovakia, s. r. o.
 • 36525804 - STAVEX Nitra, spol. s r. o.
 • 50699261 - Staviarsky production s.r.o.
 • 34123768 - STAVKOV, s.r.o.
 • 47550571 - StavStar s.r.o.
 • 44043716 - Steel - Ex, s. r. o.
 • 36246077 - Steel Form, spol. s r.o.
 • 36277215 - STEFE Trnava, s. r. o.
 • 50427261 - Stella Castrum
 • 36184284 - STELMO SK, s.r.o.
 • 50710541 - STEMI Global s.r.o.
 • 51294672 - STEMP M, s.r.o.
 • 51295440 - STEMP S, s.r.o.
 • 36326968 - STES spol. s r.o.
 • 47076534 - STEVISION s.r.o.
 • 36561703 - STIKEN, s.r.o.
 • 45347093 - STIMBA, s. r. o.
 • 46266763 - STIRLING MOTOR SLOVAKIA s. r. o.
 • 50655795 - STK Strážske, s.r.o.
 • 47736160 - STM Slovakia s.r.o.
 • 36209015 - Stoco, s.r.o.
 • 44268718 - STOFF, s.r.o.
 • 36236446 - STOFINGSTAV, s.r.o.
 • 70940444 - Stojanovo gymnázium, Velehrad
 • 31573436 - STOKAT - M, s.r.o.
 • 46087184 - Stolárstvo Redon s.r.o.
 • 36337307 - Stolárstvo Sovík, s.r.o.
 • 36478881 - Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
 • 36652865 - STOMS s.r.o.
 • 50112201 - STONE BREAK s.r.o.
 • 36674885 - STONE BREAK TECHNOLOGY s.r.o.
 • 37923412 - Stopka n.o.
 • 48034029 - StormLevel, a. s.
 • 35863978 - STORTECH s.r.o.
 • 44683863 - STRATEGIC s.r.o.
 • 46641858 - STRATECH s. r. o.
 • 45978662 - STRAW building wetBLOC s.r.o.
 • 48261734 - Stream ONE s.r.o.
 • 31814735 - Stredisko sociálnych služieb Petržalka
 • 37890051 - Stredná odborná škola
 • 37890182 - Stredná odborná škola
 • 45017000 - Stredná odborná škola
 • 00161632 - Stredná odborná škola
 • 37956230 - Stredná odborná škola
 • 37890191 - Stredná odborná škola
 • 00159531 - Stredná odborná škola
 • 37890069 - Stredná odborná škola – Szakközépiskola
 • 00894818 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa
 • 00159557 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Majlátha 2, Pribeník
 • 35568330 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
 • 00159468 - Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
 • 17053676 - Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava
 • 17078407 - Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
 • 17055211 - Stredná odborná škola dopravná
 • 31797920 - Stredná odborná škola dopravná
 • 37956469 - Stredná odborná škola drevárska
 • 37942492 - Stredná odborná škola drevárska
 • 42096642 - Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
 • 00893102 - Stredná odborná škola elektrotechnická
 • 17055385 - Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
 • 17050456 - Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
 • 17078482 - Stredná odborná škola gastronómie a služieb
 • 17078423 - Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
 • 37890221 - Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
 • 37890115 - Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
 • 00158496 - Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
 • 42253900 - Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
 • 00159000 - Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
 • 17055431 - Stredná Odborná škola Informačných Technológií
 • 00162400 - Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
 • 00162710 - Stredná odborná škola lesnícka
 • 51896109 - Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
 • 17078491 - Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
 • 00158518 - Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 42195438 - Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 17078385 - Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 00159352 - Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 00893412 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
 • 00617750 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
 • 35568364 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance
 • 00893111 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
 • 00893498 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
 • 00351873 - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
 • 00159476 - Stredná odborná škola podnikania a služieb
 • 37880241 - Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
 • 00159433 - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučinová 23, Košice
 • 00162451 - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
 • 00491942 - Stredná odborná škola polytechnická
 • 37942506 - Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola
 • 00893358 - Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné
 • 00163082 - Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • 00159298 - Stredná odborná škola Pruské 294,Pruské
 • 42077133 - Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
 • 00162329 - Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda
 • 42317673 - Stredná odborná škola služieb a lesníctva
 • 00159514 - Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
 • 00398861 - Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
 • 00352098 - Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
 • 00351831 - Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola
 • 00893137 - Stredná odborná škola strojnícka
 • 17053722 - Stredná odborná škola strojnícka
 • 17050561 - Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
 • 00652512 - Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
 • 37947541 - Stredná odborná škola Svit
 • 17050545 - Stredná odborná škola technická
 • 37942484 - Stredná odborná škola technická
 • 00893307 - Stredná odborná škola technická
 • 17054273 - Stredná odborná škola technická
 • 00891541 - Stredná odborná škola technická
 • 45015171 - Stredná odborná škola technická
 • 00893251 - Stredná odborná škola technická
 • 42317665 - Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
 • 00158984 - Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
 • 17050324 - Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec
 • 17050308 - Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
 • 00893340 - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
 • 00891568 - Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
 • 42096651 - Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
 • 42317657 - Stredná odborná škola techniky a služieb
 • 00399388 - Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgá
 • 00351989 - Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
 • 17050367 - Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice -Šaca
 • 00162442 - Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
 • 35570563 - Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
 • 42026393 - Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
 • 00596868 - Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
 • 00632066 - Stredná odborná škola, I.Krasku 491,Púchov
 • 00654230 - Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
 • 00159115 - Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
 • 00893331 - Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
 • 17053668 - Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
 • 42141443 - Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
 • 00161586 - Stredná priemyselná škola
 • 42082404 - Stredná priemyselná škola
 • 00215589 - Stredná priemyselná škola dopravná
 • 00491861 - Stredná priemyselná škola dopravná
 • 00161829 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická
 • 00161756 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
 • 00161471 - Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
 • 00161764 - Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach
 • 00399817 - Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava
 • 00161560 - Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
 • 00161845 - Stredná priemyselná škola strojnícka
 • 00161772 - Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
 • 00161705 - Stredná priemyselná škola technická
 • 00161802 - Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
 • 00161403 - Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
 • 00420191 - Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice
 • 00161438 - Stredná umelecká škola Trenčín, Staničná 8, Trenčín
 • 36155667 - Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
 • 17078466 - Stredná umelecká škola, Vodárenska 3, Prešov
 • 00606758 - Stredná zdravotnícka škola
 • 00607312 - Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
 • 00607363 - Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
 • 00606740 - Stredná zdravotnícka škola Humenné
 • 00606791 - Stredná zdravotnícka škola v Poprade
 • 42035287 - Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty
 • 36077631 - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n.o.
 • 35528346 - Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy - Karpatia
 • 50099213 - Stredoeurópske startup centrum
 • 42267650 - Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút
 • 36056006 - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 36644331 - Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • 44539894 - Strecha Holding, s. r. o.
 • 50663691 - Strieborný domov, n.o.
 • 47192836 - STRIME s.r.o.
 • 50811568 - Stroj Pro, s.r.o.
 • 36509833 - Strojárne SK, s.r.o.
 • 36639796 - Strojbal s.r.o.
 • 36459852 - STROJCHEM, a.s.
 • 31717080 - Strojspiš, spol. s r.o.
 • 44907401 - Strojstav CM s. r. o.
 • 31718540 - STROPTEL, s.r.o.
 • 42001617 - STRUK (Spoločnosť pre trvalo udržateľnú kultúru)
 • 45793468 - Stružielka
 • 00100340 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
 • 13643878 - Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
 • 60775645 - Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
 • 25378660 - Střední odborná škola umělecká a gymnázium,s.r.o.
 • 00844691 - Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • 00054771 - Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
 • 14450437 - Střední průmyslová škola a ​​Obchodní akademie Uherský Brod
 • 14450500 - Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
 • 00843491 - Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
 • 00055166 - Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
 • 00843474 - Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
 • 00559644 - Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
 • 00845329 - Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
 • 00843547 - Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
 • 00577910 - Střední škola, Odry, příspěvková organizace
 • 00845060 - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
 • 60371749 - Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
 • 00638081 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace
 • 00380407 - Stření škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
 • 36846775 - STTA, a. s.
 • 35805684 - STUDIO 727, s.r.o.
 • 46376194 - Studio JŠ, s.r.o.
 • 50790641 - Studio Squared, s. r. o.
 • 36715034 - studioLIFE, s.r.o.
 • 42053064 - STUDNICA, n.o.
 • 45286591 - STUVITAL, s. r. o.
 • 47328037 - StyleFest s.r.o.
 • 46492674 - SUB GATE s.r.o.
 • 35581662 - SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
 • 40183602 - Suder Peter Ing.
 • 51085674 - SUEŇOS s.r.o.
 • 42142768 - Súkromná hotelová akadémia
 • 45733228 - Súkromná hotelová akadémia, n.o.
 • 51773392 - Súkromná materská škola Jahôdka, o.z.
 • 51257327 - Súkromná materská škola Slniečko
 • 42142750 - Súkromná obchodná akadémia
 • 42422132 - Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
 • 42004802 - Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
 • 42102553 - Súkromná spojená škola SEZ Krompachy, Maurerova 55, Krompachy
 • 42322855 - Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
 • 51076438 - Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok
 • 42088381 - Súkromná stredná odborná škola
 • 42022045 - Súkromná stredná odborná škola
 • 42249252 - Súkromná stredná odborná škola
 • 00686506 - Súkromná stredná odborná škola
 • 00686514 - Súkromná stredná odborná škola
 • 37784722 - Súkromná stredná odborná škola - ELBA
 • 37841700 - Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
 • 00162663 - Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov
 • 37950711 - Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, ul. Družby 554/64, Podbrezová
 • 36087947 - Súkromná stredná odborná škola podnikania
 • 45732604 - Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o.
 • 17055237 - Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
 • 11882115 - Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakkӧzépiskola
 • 45022631 - Súkromná stredná odborná škola technická
 • 36088978 - Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
 • 42395968 - Súkromná stredná odborná škola-Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070,97901 Rimavská Sobota
 • 00891461 - Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
 • 42410134 - Súkromná stredná odborná škola, Malčice č. 347
 • 42065739 - Súkromná stredná umelecká škola
 • 42317568 - Súkromná stredná umelecká škola
 • 31792952 - Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta 21, Bratislava
 • 50743481 - Súkromná škola Rimavská Sobota n.o.
 • 47044551 - Súkromná športová materská škola, s.r.o.
 • 42081602 - Súkromná základná škola
 • 42235251 - Súkromná základná škola
 • 42083150 - Súkromná základná škola
 • 35560347 - Súkromná základná škola
 • 31789188 - Súkromná základná škola
 • 37900862 - Súkromná základná škola BELL AMOS
 • 37877305 - Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov
 • 36129852 - Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
 • 42169623 - Súkromná základná škola ESPRIT
 • 42448484 - Súkromná základná škola FELIX, Haanova 28, Bratislava
 • 42396727 - Súkromná základná škola Magán alapiskola
 • 50900960 - Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská
 • 50416421 - Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Klokočov 65
 • 37964810 - Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • 35991607 - Súkromná základná škola s materskou školou DSA Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec
 • 50723227 - Súkromná základná škola s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
 • 36069833 - Súkromná základná škola waldorfská
 • 37990845 - Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
 • 50096630 - Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
 • 45015325 - Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská Bystrica
 • 42007453 - Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
 • 42072042 - Súkromné bilingválne gymnázium
 • 42190606 - Súkromné centrum voľného času, A.Bernoláka 20, 96212 Detva
 • 42142741 - Súkromné gymnázium
 • 37999214 - Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
 • 31262767 - Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
 • 36075604 - Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Dialničná ul.1 Senec a Základná škola pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Diaľničná ul.1, Senec
 • 50715267 - SULE DSGN s.r.o.
 • 26273896 - Sun Drive s.r.o.
 • 31590128 - SUNSOFT plus spol. s r.o.
 • 36514888 - SunSolarStudio, s.r.o.
 • 46920404 - supp4tech, s. r. o.
 • 44195940 - SUPRATEK s.r.o.
 • 47619651 - SURVEYE, s. r. o.
 • 47474262 - SUVko s.r.o.
 • 50075276 - Svet kultúry
 • 42413656 - SVET VZDELÁVANIA TREBIŠOV, o.z.
 • 46458581 - Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
 • 35960884 - Svet zdravia, a.s.
 • 36184641 - SWAN KE, s.r.o.
 • 35680202 - SWAN Mobile, a. s.
 • 47258314 - SWAN, a.s.
 • 44473826 - SweetPro s.r.o.
 • 50830040 - Swiss Technology s.r.o.
 • 47989777 - SWITSYS s.r.o.
 • 36567396 - SWOT spol. s r.o.
 • 45600830 - SYKORAH s.r.o.
 • 45747296 - SÝKORKA n.o.
 • 31395091 - Sylex s.r.o.
 • 46486534 - SYLVATICA, s.r.o.
 • 34142754 - SymarTech s.r.o.
 • 48091766 - Symplic s.r.o.
 • 47634341 - SynCo Energy, s.r.o.
 • 44515791 - SynCo Research s. r. o.
 • 46928073 - Synergon a.s.
 • 45029440 - SYNERGY o.z.
 • 46858547 - SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
 • 36364657 - Synthotec Slovakia s.r.o.
 • 35849517 - SYSKOS, s.r.o.
 • 46769315 - SYSring s.r.o.
 • 35839988 - Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.
 • 36173975 - SYTELI, s.r.o.
 • 50001248 - SYTEV
 • 36370941 - SZT - Stroje, s.r.o.
 • 00168203 - Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
 • 31621333 - ŠAÁRDENT, s.r.o.
 • 47353716 - Šafranček, s.r.o.
 • 42292506 - Šamorínčan
 • 30414245 - Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť
 • 45373370 - ŠARMXPRINT s. r. o.
 • 31727565 - Ščišľak, s.r.o.
 • 31654606 - ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 36617792 - ŠIVINET s.r.o.
 • 47421916 - ŠK Juventa s.r.o.
 • 37911074 - ŠK JUVENTA Žilina, o. z.
 • 37886959 - ŠKB CEDENT Vranov n.o.
 • 42189250 - Škola istoty a nádeje
 • 37925130 - Škola komunikácie a médií, n.o.
 • 00133132 - Škola úžitkového výtvarníctva Košice
 • 42387451 - Škola zážitkov Harvart
 • 50458370 - ŠKOLIČKOVO, o. z.
 • 34122940 - ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.
 • 36166952 - Školský internát
 • 31581170 - ŠKORPION, spol. s r.o.
 • 50521845 - Škôlka
 • 50668692 - Škôlkárik, nezisková organizácia
 • 34058893 - Špeciálna základná škola
 • 31309585 - Špeciálna základná škola
 • 35984473 - Špeciálna základná škola
 • 35984635 - Špeciálna základná škola
 • 35630078 - Špeciálna základná škola
 • 31309674 - Špeciálna základná škola
 • 36134228 - Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola
 • 34058974 - Špeciálna základná škola Ilava
 • 34058915 - Špeciálna základná škola Partizánske
 • 35985011 - Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Speciális Alapiskola
 • 50334212 - Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa
 • 34058923 - Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, Handlová
 • 31309666 - Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
 • 34096116 - Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.
 • 42174660 - ŠPORTOVÝ KLUB VODA - HORY
 • 50389807 - ŠRC SL s.r.o.
 • 36069477 - ŠRVŠ občianske združenie
 • 00166197 - Štatistický úrad SR
 • 17058520 - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 • 36065340 - Štátna pokladnica
 • 00156426 - Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • 31749542 - Štátny fond rozvoja bývania
 • 31753604 - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 • 17314852 - Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • 00228672 - Štátny komorný orchester Žilina
 • 42355613 - Štátny veterinárny a potravinový ústav
 • 37712071 - Štefan Poláček - POLA
 • 41751272 - Štefan Stavjarský - VaŠo
 • 50381911 - Štefanka
 • 36860395 - Štít, s.r.o.
 • N/A - Štoffa Kamil
 • 50491971 - ŠTRBSKÉ PLESO marketing, s.r.o.
 • 47700254 - Štúdio Pivnica s.r.o.
 • 51732220 - Šutinský s.r.o.
 • 31429947 - ŠVEC a SPOL, s.r.o.
 • 36327204 - T - Industry, s.r.o.
 • 43995187 - T-MAPY Slovensko s. r. o.
 • 46870717 - T-ROMAN, s.r.o.
 • 35976721 - T-Systems Slovakia s.r.o.
 • 34120866 - T-štúdio s.r.o.
 • 36400491 - T+T, a.s.
 • 50699369 - Tabačka Production, s.r.o.
 • 36836648 - TAES s.r.o.
 • 42319200 - Ťahanovská skate crew
 • 48151271 - TAKATA s.r.o.
 • 50173090 - TALIS s.r.o.
 • 31363873 - TALLUS, spol. s r.o.
 • 51173816 - TAM-TAM
 • 36466280 - TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
 • 50955268 - TANAS TRADE s.r.o.
 • 36392171 - TANAX TRUCKS a.s.
 • 31696287 - Tandem plus crc, s.r.o.
 • 47907371 - Tangreto s. r. o.
 • 45745714 - Tanius n.o.
 • 31571174 - Tao Scorpi, s.r.o.
 • 51762722 - TAPES s. r. o.
 • 47332298 - TARIMEX, s.r.o.
 • 34114599 - Tarklataz, s.r.o.
 • 46191984 - TARPON, s.r.o.
 • 43488471 - Tatiana Danielová PROFIlak
 • 31431135 - TATRA GOLD spol.s r.o.
 • 31697402 - TATRA TEXTIL, s.r.o.
 • 36448281 - TATRAFAN, s.r.o.
 • 31692613 - TATRAKON spol. s r.o.
 • 31655629 - TATRALIFT a.s.
 • 31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
 • 00152421 - TATRAMAT, akciová spoločnosť
 • 43937721 - TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.
 • 31654363 - Tatranská mliekareň a.s.
 • 36497622 - Tatranská sladovňa, s.r.o.
 • 50753631 - Tatranské plesá
 • 50304861 - TATRANSKÝ PARLAMENT, o.z.
 • 31736645 - TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 36492531 - TATRAPRIM s.r.o.
 • 31707289 - TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
 • 31699847 - TATRAVAGÓNKA a.s.
 • 36462373 - TATREA, s.r.o.
 • 42085284 - Tatry - Pieniny LAG
 • 36184918 - TAUBER s.r.o.
 • 46256831 - TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
 • 47689137 - TAYLLOR & COX, s. r. o.
 • 30225574 - TBB, a. s.
 • 36400700 - TBH Technik, s.r.o.
 • 35762675 - TC Lemons, s. r. o.
 • 36585203 - TCX s.r.o.
 • 51236851 - Teach for Creativity, o.z.
 • 36400629 - TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
 • 50349686 - Teapot s.r.o.
 • 17151180 - TEATRO TATRO
 • 42275792 - TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z
 • 35910003 - TEGRAT a.s.
 • 50444093 - TECH-COMP Slovakia s.r.o.
 • 46143661 - TechCenter, s.r.o.
 • 47661046 - TECHenergo, s.r.o.
 • 48118109 - TechGlass, s.r.o.
 • 46233946 - TECHLES, s. r. o.
 • 47220309 - TechniCAD, s.r.o.
 • 31635342 - Technical Environmental Solutions Slovakia, s.r.o.
 • 44163134 - Technical Textiles, s. r. o.
 • 00521663 - Technická akadémia
 • 31678211 - TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Prešov
 • 00397610 - Technická univerzita v Košiciach
 • 46747885 - Technická univerzita v Liberci
 • 00397440 - Technická univerzita vo Zvolene
 • 00183067 - Technické služby Brezno
 • 00185655 - Technické služby mesta Bytča
 • 00045721 - Technické služby mesta Galanta
 • 36311693 - Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
 • 31718914 - Technické služby mesta Prešov a.s.
 • 31917071 - Technické služby Nižná
 • 50426281 - Technické služby Obce Bošany s.r.o.
 • 30222966 - Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o
 • 00185213 - Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 • 00163988 - Technické služby, príspevková organizácia mesta
 • 31609911 - Technické služby, s.r.o.
 • 31821987 - Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 • 35763124 - TECHNISERV, s.r.o.
 • 36273830 - TECHNOCOLOR, s.r.o.
 • 26963574 - Technologické inovační centrum s.r.o.
 • 37885260 - Technologický klaster pre efektívne využívanie zemských zdrojov z.p.o.
 • 45746231 - Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o.
 • 36488691 - TECHNOMEDIA, s.r.o.
 • 30222362 - TECHNOMETAL, spol. s r.o.
 • 31446761 - TechnoPress, s.r.o.
 • 36037605 - TECHNOS,a.s.
 • 36801640 - TECHNOV, s.r.o.
 • 35925591 - TechSoft System Solutions, s. r. o.
 • 47354658 - TECHSPO s.r.o.
 • 36518123 - TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
 • 35787937 - TEKOL s.r.o.
 • 34111832 - TEKOS, spol. s r.o.
 • 17081386 - Telegrafia, a.s.
 • 36609854 - Televízia CENTRAL, s.r.o.
 • 48062839 - Telpon s.r.o.
 • 35750871 - TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.
 • 48079146 - Tender One, s.r.o.
 • 42255015 - TENENET o.z.
 • 36040461 - TENEX SERVIS s.r.o.
 • 44955146 - TEONA s.r.o.
 • 36173061 - Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
 • 31679692 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • 36211541 - Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • 31621171 - Teplico, s.r.o.
 • 36012424 - Teplo GGE s. r. o.
 • 31595359 - TEPRON spol. s r.o.
 • 36045705 - TERA PLASTIK, s.r.o.
 • 46857648 - Teradex, s. r. o.
 • 50667751 - Tercial, s. r. o.
 • 31313680 - Teresa Benedicta
 • 44717814 - Terézia Rothová
 • 35972254 - TERMMING, a.s.
 • 36229709 - Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
 • 30840520 - TERMOREG, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 37954989 - TERRA GRATA, n.o.
 • 47245689 - TERRA WYLAK, s.r.o.
 • 51312921 - TERRENCE s.r.o.
 • 00308528 - Tesárske Mlyňany
 • 36310280 - TESCO copiers, s.r.o.
 • 00009687 - TESLA Liptovský Hrádok a.s.
 • 35830697 - Tessier, s.r.o.
 • 36416851 - TetraStav, s.r.o.
 • 36027596 - TEXIMA, spol. s r.o.
 • 35814730 - TEXO PARTNER a. s.
 • 44361017 - TGM, s.r.o.
 • 42418232 - The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.
 • 42420105 - The Technological Institute of Renewable Energy Sources
 • 50719530 - THE WOODO s.r.o.
 • 36394432 - THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50377957 - THERMALPARK NOVOLANDIA s.r.o.
 • 31672914 - THYMOS, spol. s r.o.
 • 36237361 - TI8IT, s.r.o.
 • 35343346 - Tibor Gűrtler
 • 36892408 - Tibor Holčík AUTOKLINIKA
 • 50658468 - Tibor Takáč
 • 47937114 - TIBURON s. r. o.
 • 48298034 - Ticketware SE
 • 45893306 - TIGER GROUP Slovensko, spol. s r.o.
 • 45983241 - TIKKY s.r.o.
 • 31908799 - TILIA nezisková organizácia
 • 44350830 - Timberland s.r.o.
 • 46052852 - Tímea Nedeľová LIAWILL
 • 36842362 - TIR - STAV GEMER s.r.o.
 • 36531863 - TISI, s.r.o.
 • 36440124 - TITAN - Tatraplast, s.r.o.
 • 36647781 - TIWA s.r.o.
 • 61984388 - TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
 • 47751011 - Tlačiareň Kubík s.r.o.
 • 50719971 - TM engineering s.r.o.
 • 36844721 - TMC s.r.o
 • 46608826 - TNtech, s. r. o.
 • 36319449 - tnTEL, s.r.o.
 • 46907718 - Tob – Top, s.r.o.
 • 50826255 - tobb restaurant s.r.o.
 • 48048623 - Tocan EU s.r.o.
 • 36193828 - TOKAJ & CO, s.r.o.
 • 36200905 - TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.
 • 36189588 - TOKAJ vín, spol. s r.o.
 • 31396399 - TOM line spol. s r.o.
 • 31421695 - TOMA, s.r.o.
 • 36707937 - Tomac s.r.o.
 • 31712428 - TOMARK, s.r.o.
 • 41725751 - Tomáš Hanulík
 • 50801350 - Tomáš Sátor - Eggmap
 • 31384358 - TOMATA s.r.o.
 • 50928643 - TOMEN, s.r.o.
 • 36369365 - TOMIRTECH, s. r. o.
 • 50672126 - Tomislav Ante Voďakovič
 • 36621323 - TOMS - SK, s.r.o.
 • 46518878 - Toolshed Slovakia, spol. s r.o.
 • 44962070 - TooNet, s. r. o.
 • 46744304 - TOP ART s. r. o.
 • 36567256 - TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
 • 43973973 - TOP s.r.o.
 • 44878036 - Top Sales, s. r. o.
 • 36278297 - TOP TERMAL, s.r.o.
 • 36419885 - TOP VISION, s.r.o.
 • 46958282 - TOP- Farm, spol. s r.o.
 • 46158081 - TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o.
 • 36547808 - TOP-LINEA, s.r.o.
 • 36836061 - TOP-RELAX s.r.o.
 • 36323641 - TOPAGRO, s.r.o.
 • 50298801 - TOPcontroll spol. s r.o.
 • 50477129 - TopDoktor s. r. o.
 • 46108700 - TOPFEST, s.r.o.
 • 46563474 - TOPNAD Trade s. r. o.
 • 46528741 - TOPSTAV É&A s.r.o.
 • 31692648 - TOPSTAV s.r.o.
 • 50160141 - TORDEN s.r.o.
 • 36473197 - TOREAL, s.r.o.
 • 50456652 - TORIO plus, s.r.o.
 • 46168524 - TORNET s. r. o.
 • 31718841 - TORNO, s.r.o.
 • 48338281 - TORSTEN CREATIVE s.r.o.
 • 47176865 - Torty Adriana s.r.o.
 • 44299958 - TOSIT s.r.o.
 • 31575986 - TPC s.r.o.
 • 44681551 - Trabisco s.r.o.
 • 36463060 - TRADESPEC, s.r.o.
 • 65841638 - Tradice Bílých Karpat, z. s.
 • 36579360 - Tradip, s.r.o.
 • 45571155 - TRAFICS
 • 42148031 - TRAKT
 • 51261740 - TRALALA, o.z.
 • 45405603 - TRANSACO, s.r.o.
 • 36510769 - TRANSIT AUTHORITY, spol. s r.o.
 • 51010607 - TransitBook s. r. o.
 • 48046299 - TRANSLOGIA, s.r.o.
 • 36383562 - Transmisie engineering a.s.
 • 31817823 - Transparency International Slovensko
 • 50452525 - TRANSPART s.r.o.
 • 31716580 - TRANSPORT SYSTEMS, spol. s r.o.
 • 36481459 - TRANSTECH, a.s.
 • 30999120 - TRASER spol. s r.o.
 • 43953760 - TRATEC s.r.o.
 • 36569721 - TRÁVNIK, s.r.o.
 • 44498578 - Trebišovská energetická, s. r. o.
 • 50218042 - Tree Lab s. r. o.
 • 31412173 - TRELLIS a.s.
 • 36115576 - TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA anglický názov združenia: Trencin Regional Development Agency (TRDA)
 • 00312045 - Trenčianska Teplá
 • 31118259 - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 36302724 - Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín
 • 36126624 - Trenčiansky samosprávny kraj
 • 42377897 - Trenčín región
 • 31577041 - Trendwood-twd, s.r.o.
 • 50891529 - Trenkler Trade s.r.o.
 • 50920707 - Trente Advisory s. r. o.
 • 47255145 - TRENTIS BIOSYSTEMS s.r.o.
 • 31727760 - TREVA s.r.o.
 • 47553171 - TRI KNIHY, s.r.o.
 • 30849519 - Trias
 • 46571019 - Tribiano s.r.o.
 • 44635435 - Tridens, s.r.o.
 • 44898967 - Trifid Automation, s.r.o.
 • 35699507 - TRIGON PRODUCTION s.r.o.
 • 36389820 - TRIM LEADER, a.s.
 • 31597076 - TRIM s.r.o.
 • 36276464 - TRIPSY s.r.o.
 • 36661007 - TRISLOV, s.r.o.
 • 48060780 - Tritikum s.r.o.
 • 44190212 - TRIWEGO, s.r.o.
 • 44976453 - Trizone, s. r. o.
 • 35602619 - Trnavská arcidiecézna charita
 • 45010978 - Trnavská asociácia sluchovo postihnutých
 • 36246034 - Trnavská teplárenská, a. s.
 • 31825249 - Trnavská univerzita v Trnave
 • 36088285 - Trnavské osvetové stredisko
 • 37836901 - Trnavský samosprávny kraj
 • 45737037 - Trnka n. o.
 • 46869590 - TROCKEN, s. r. o.
 • 45738751 - Trojlístok, n.o.
 • 36470244 - TROLIGA BUS, spol. s r.o.
 • 30226074 - Truc podnik, s.r.o.
 • 36143693 - Truc sphérique
 • 50793110 - True Development, s.r.o.
 • 48274011 - TS-Tec, s.r.o.
 • 36312941 - TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
 • 46456201 - TSM Veľký Meder, s.r.o.
 • 36243752 - TSP - TESTSERVIS s.r.o.
 • 36719340 - TSP Metal, s.r.o.
 • 35802723 - TSS GRADE, a.s.
 • 47176253 - TTP consulting s.r.o.
 • 46818472 - TTS spol. s r.o.
 • 50576615 - TTS Steel, s. r. o.
 • 36629723 - TUBAPACK, a.s.
 • 45378398 - TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
 • 45755337 - TUR
 • 36672084 - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 42259967 - Turizmus regiónu Bratislava
 • 45964661 - Turpek, s.r.o.
 • 42149096 - TURTES KLUB Púchov, o.z.
 • 35852216 - TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • 48183270 - TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo
 • 44380887 - TV ORAVIA s.r.o.
 • 36443883 - TV Poprad, s.r.o.
 • 36190098 - TV TV, spol. s r.o. Trebišov
 • 47469200 - TVAROCH, s.r.o.
 • 46244590 - TVP Trade s. r. o.
 • 36006823 - TVRDEX, s.r.o.
 • 47627115 - Twiggy, spol. s r.o.
 • 42176531 - Twin City Live
 • 17322057 - TYPOCON spol. s r. o.
 • 36251933 - TYRCHEM, spol. s r.o.
 • 26523141 - TYTO, z. s.
 • 35837616 - TZB Global, s.r.o.
 • 47186305 - U KOMIŇARA, s.r.o.
 • 36199222 - U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • 50926551 - U.S. Center zubná technika s.r.o.
 • 47648244 - UAVONIC s. r. o.
 • 42171318 - Učená právnická spoločnosť, o. z.
 • 45385351 - UFOX, s. r. o.
 • 47236281 - UK Rent s. r. o.
 • 42130387 - Ulita
 • 50669290 - ULTRAPROJEKT s.r.o.
 • 31564976 - Umelecké remeslá-stolárstvo, s.r.o.
 • 60574861 - Umělecké sdružení Parnas
 • 50635051 - UMELKA
 • N/A - Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000
 • 44892063 - Un.Inc, s. r. o.
 • 42000726 - UNI KREDIT, n.o.
 • 52014622 - UNI Personal, s.r.o.
 • 52007863 - UNI Premium, s.r.o.
 • 45736979 - UNI TRANSFER, n. o.
 • 30847508 - Únia materských centier
 • 00683876 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • 35536438 - Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
 • 45466394 - UniCare, s.r.o.
 • 43936016 - UNICOL s.r.o.
 • 36659606 - uniCORE, s.r.o.
 • 31623727 - UNIFORST, spol. s r.o.
 • 31418929 - UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o.
 • 36478067 - UNIMONT - VMS, s.r.o.
 • 44887531 - UNISA, s.r.o.
 • 36653616 - UNISTROJ FG, s.r.o.
 • 31435360 - UNITEL s.r.o.
 • 45354812 - UNITRADE EUROPE, a.s.
 • N/A - Universität für angewandte Kunst Wien
 • N/A - Universität für Bodenkultur Wien
 • N/A - Universität Wien
 • N/A - University of Helsinki
 • 47033762 - Univerzálna chránená dielňa s.r.o.
 • 37961632 - UNIVERZITA J. SELYEHO
 • 00216208 - Univerzita Karlova
 • 00397865 - Univerzita Komenského v Bratislave
 • 00157716 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 30232295 - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • 61989592 - Univerzita Palackého v Olomouci
 • 00397768 - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • 36078913 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
 • 70883521 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 00397474 - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 31386563 - Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
 • 42390826 - Univerzitný inštitút ekonomických a právnych vied
 • 50860241 - UNIZDRAV Finance, s.r.o.
 • 46430211 - UNIZDRAV, s.r.o.
 • 50917269 - UNOSERVIS s. r. o.
 • 51075512 - UP BUILDING s.r.o.
 • 47392959 - update, s.r.o.
 • 36401498 - UPK, s.r.o.
 • 50146840 - UPLAND CONSULTING s. r. o.
 • 50349287 - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 • 30810710 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • 42355818 - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
 • 31797903 - Úrad pre verejné obstarávanie
 • 30810787 - Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • 00607223 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 50086821 - Úrad vládneho auditu
 • 00151513 - Úrad vlády Slovenskej republiky
 • 44304331 - URBAN TRENDS - SK, s.r.o.
 • 35583711 - Úspech, n.o.
 • 00586919 - Ústav anorganickej chémie SAV
 • 68081766 - Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
 • 00679071 - Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
 • 00598453 - Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
 • 00166812 - Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
 • 00166898 - Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
 • 68145535 - Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • 00166553 - Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
 • 00166600 - Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
 • 17055555 - Ústav informatiky SAV
 • 00679119 - Ústav krajinnej ekológie SAV
 • 00490750 - Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
 • 00166804 - Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
 • 00598411 - Ústav merania SAV
 • 00166634 - Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
 • 00738298 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738328 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738417 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738263 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738336 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738379 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738395 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738344 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
 • 00738271 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
 • 00738425 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
 • 00738361 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
 • 00738280 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738352 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738409 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738310 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00738387 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • 00586927 - Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
 • 36746916 - Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
 • 45739757 - Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
 • 00586943 - Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
 • 00679917 - Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 • 86652079 - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • 00679097 - Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied
 • 42045606 - Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
 • 30794536 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • 31936415 - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružom berok-fakultná nemocni
 • 50440471 - ÚSVIT - ML, n.o.
 • 44095414 - UVEX Bardejov, k.s.
 • 42101603 - UzemnePlany.Sk
 • 52034020 - V - Centrum celoživotného vzdelávania o.z.
 • 46106723 - V a V Akademy, s.r.o.
 • 47209054 - V BAMBUĽKOVE s.r.o.
 • 31584764 - V I K O spol. s r.o.
 • 42217202 - V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 • 36677892 - V+S Welding, s.r.o.
 • 51047683 - V8 soft, s.r.o.
 • 50753606 - VAFEC creative production
 • 48303569 - VAFEC s.r.o.
 • 36400653 - VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
 • 50692461 - VAJDA WOOD s.r.o.
 • 22689834 - Valašská rekreologická společnost, o.s.
 • 00098604 - Valašské múzeum v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm
 • 26656361 - Valašský sbor portášský z.s.
 • 36181714 - Valcovňa profilov a.s.
 • 44198493 - VALDOINVEST, s. r. o.
 • 34119850 - VALEUR, s.r.o.
 • 31575056 - VALLOS, s.r.o.
 • 44238339 - VALONG, s. r. o.
 • 36628484 - VALTEC spol.s r. o.
 • 46154132 - VaM a priatelia, s. r. o.
 • 36518565 - VAMEL Meditec, spol. s.r.o.
 • 50331990 - VAMEL s.r.o.
 • 31617930 - VAMEX, s.r.o.
 • 36455164 - VANAPO, s.r.o.
 • 36404667 - VAPOS ORAVA, s.r.o.
 • 31427812 - VAREXPRES s.r.o.
 • 47375728 - VARIAFLEX , s.r.o.
 • 00594750 - VARIAKOV a.s.
 • 36011843 - Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o.
 • 31587666 - VAS s.r.o.
 • 47595019 - VASPO STONE, s. r. o.
 • 45530131 - VÁŠ PARTNER, s.r.o.
 • 45523550 - VATILA s.r.o.
 • 31735738 - VATMANN, spol. s r.o.
 • 46143254 - VATMAR, s.r.o.
 • 47032995 - Vatros, s.r.o.
 • 51799391 - VAVASOR n.o.
 • 47553049 - Vavrovič s.r.o.
 • 50869213 - Včelia farma Orešany s.r.o.
 • 51012880 - VD Komplex s.r.o.
 • 36504343 - Vector Invest, s.r.o.
 • 48126217 - VEDADO, s.r.o.
 • 37923862 - Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o.
 • 25379631 - Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
 • 50597396 - Vedecký inštitút poznania, o.z.
 • 46440976 - VEDMO, s.r.o.
 • 45626618 - VEDOS, s. r. o.
 • 43849041 - VEDUCON, s.r.o.
 • 45015953 - VEDUTA
 • 51095157 - Vegana Trading, s.r.o.
 • 44141211 - VEGUM a. s.
 • 36761401 - VEKAM, s.r.o.
 • 36761893 - VEKASTOOL, s.r.o.
 • 36529559 - VEL Security s.r.o.
 • 36461351 - Velička, spol. s r.o.
 • 42234832 - VEĽKÁ
 • 42369479 - Veľká - Malá - Škola
 • 31616607 - VELM, spol. s.r.o.
 • 46864555 - Vema Group s.r.o
 • 42358451 - VENANT
 • 36056642 - VENDING, s.r.o.
 • 46115498 - Venimex Slovakia s.r.o.
 • 50284649 - VENIS s.r.o.
 • 46836683 - Venity, s.r.o.
 • 50540564 - VENTUS ENERGY S.R.O.
 • 44690347 - VENUS PUZZLE s.r.o.
 • 36179345 - Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
 • 36042544 - Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
 • 51677334 - Vepap s.r.o.
 • 36519821 - VEPOS, spol. s r.o.
 • 44516312 - VERDE GROUP, s.r.o.
 • 44532296 - VERDE s. r. o.
 • 46750070 - VERDigital s.r.o.
 • N/A - Verein für Volkskunde
 • N/A - Verein March.Raum Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld
 • 36856541 - Verejné prístavy, a. s.
 • 45021937 - Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské
 • 45022089 - Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
 • 45022623 - Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
 • 50081497 - Verejnoprospešné služby Stupava
 • 35806231 - VERI2, s.r.o.
 • 36555151 - VERKO, s.r.o.
 • 47562463 - VermiVital s. r. o.
 • 36726231 - VERSACO s. r. o.
 • 50873636 - VERTIGOS o.z.
 • 31702619 - Vertikal - SOLID, s. r. o.
 • 35832517 - VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
 • 36682144 - VETSERVIS, s.r.o.
 • 44487916 - VF Project & Marketing s.r.o.
 • 36254339 - VGD SLOVAKIA s. r. o.
 • N/A - via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
 • 00631213 - VIA IURIS
 • 47134453 - VIA studio s.r.o.
 • 50012720 - Viac ako vzdelanie, o.z.
 • 36848182 - VIAKONTROL, spol. s r.o.
 • 51001667 - ViaMea, s.r.o.
 • 51249367 - VIANTIS s. r. o.
 • 46928642 - VIBRA Slovakia s.r.o.
 • 31646930 - VICTORAUTO spol. s r.o.
 • 36485195 - VIDEOCOM Štancel, s.r.o.
 • 34119612 - Videoštúdio RIS, spol. s r. o.
 • 50150251 - Vidiecka platforma
 • 37886240 - Vidiek, nezisková organizácia
 • 45744041 - Viditeľne Nový Pohľad n.o.
 • 31689400 - VIENA INTERNATIONAL, s.r.o.
 • N/A - Vienna Biocenter Core Facilities GmbH
 • 50410440 - VILA FÉNIX, s.r.o.
 • 14260972 - Viliam Perniš DOMBYT
 • 50420178 - Vilôčka n.o.
 • 47134160 - Vilôčka, s.r.o.
 • 18047181 - Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
 • 44062851 - Víno Cassa s. r. o.
 • 17642817 - VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.
 • 50720929 - VinoGal, s.r.o.
 • 36542610 - Vinohrady Jasová, s.r.o.
 • 47433680 - VINTAGE Group s.r.o.
 • 47458151 - VIORTE s.r.o.
 • 48311065 - VIPET s.r.o.
 • 31409911 - VIPO a. s.
 • 35917491 - Virte, a. s.
 • 50425749 - Virtual Medicine, s.r.o.
 • 36318388 - Virtual Reality Media, a.s.
 • 44526890 - Virtuálny správca budov, s.r.o.
 • 34116800 - VIRTUE, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • 46724028 - VISION language club, s.r.o.
 • 45872333 - Visions Entertainment, s.r.o.
 • 45936447 - Visions Technologies, s.r.o.
 • 46467831 - Visitero s. r. o.
 • 50667262 - VITA International s. r. o.
 • 44961669 - VITABERIN, s. r. o.
 • 45747831 - VITAL ASIST, n.o.
 • 50254561 - VITAL JOB s.r.o.
 • 51430100 - VITAL SENIOR, n.o.
 • 45747776 - VITALIS, n.o.
 • 36084328 - VITALITA n.o LEHNICE
 • 47151366 - Vitenckameň s.r.o.
 • 42208378 - VITIS
 • 42331439 - Viva SK
 • 31357792 - Viva Studio, s.r.o.
 • 44996519 - ViVa Tours s.r.o.
 • 45740780 - VIVA, n.o.
 • 45909750 - Vizion, s.r.o.
 • 36814288 - VK SUMA, s.r.o.
 • 36540463 - VLADAP Plus, s.r.o.
 • 34652124 - Vladimír Lazorik - KOMES
 • 51702070 - Vlasové a kozmetické centrum s. r. o.
 • 40084451 - Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS !
 • 35845007 - VNET a.s.
 • 00156752 - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • 31320082 - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
 • 36543047 - VODOSTAV PLUS, s.r.o.
 • 31577920 - Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
 • 35984163 - VOKA- Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
 • 36441571 - VOKUMA, s. r. o.
 • 45301727 - Voltia a.s.
 • 36278041 - Vorexis s.r.o.
 • 31658075 - VOSP, spol. s r. o.
 • 31736564 - VOSPOL, s.r.o.
 • 50649060 - VOŠTINA spol. s r.o.
 • 42303630 - VOX terra
 • 51234416 - Vpred, o. z.
 • 43795773 - VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 • 36377325 - VRANA, s.r.o.
 • 47249021 - Vranovská nemocnica, a.s.
 • 36346837 - VRBATA s.r.o.
 • 36075469 - Vrchársky svet
 • 36805297 - VS Spirit s.r.o.
 • 31699626 - VSL Software, a.s.
 • 45021457 - VSP - Stredný Gemer
 • 44321708 - VSSG Biomasa s. r. o.
 • 37924664 - Vstúpte, n. o.
 • 36594849 - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
 • 37954571 - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
 • 46390642 - VT - BAMBI s.r.o.
 • 36522457 - VÚEZ, a.s.
 • 31322034 - VUCHT a.s.
 • 31450474 - VUJE, a. s.
 • 36629766 - VUM, a.s.
 • 36406252 - VUMAT SK, s.r.o.
 • 35924608 - VÚMZ SK, s.r.o.
 • 31411444 - VUNAR a.s.
 • 36405078 - VUNAR PRODUCT, a.s.
 • 36002071 - VUP, a.s.
 • 31322891 - VUPEX a.s.
 • 35691310 - VÚRUP, a.s.
 • 44174306 - VVC-BioTechMed s.r.o.
 • 45267634 - VVED TECHNIKA, s. r. o.
 • 42357632 - Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
 • 31403328 - Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.
 • 31674925 - VYDRUS , spol. s r.o. Spišská Nová Ves
 • 75051745 - Východní Slovácko
 • 31997520 - Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
 • 36570460 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
 • 42092248 - Východoslovenský región, n.o.
 • 36061042 - Výchova k slobode
 • 51732289 - Výnimočné potraviny s.r.o.
 • 31819494 - Výskumná agentúra
 • 36077534 - Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. v angl. jazyku Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, n.o. skrátený názov RC SFPA, n.o.
 • 45744823 - Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE
 • 37954156 - Výskumný ústav spojov, n.o.
 • 36402672 - Výskumný ústav dopravný, a.s.
 • 31714129 - Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
 • 36369284 - Výskumný ústav mliekárenský, a.s.
 • 31380051 - Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
 • 00156850 - Výskumný ústav vodného hospodárstva
 • 36065722 - Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
 • 61989100 - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • 35577720 - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • 36264113 - Vysoká škola Danubius s.r.o.
 • 60461373 - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • 25552465 - Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
 • 36484695 - Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.
 • 04130081 - Vysoká škola podnikání a práva, a. s.
 • 61858307 - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.
 • 27133257 - Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
 • 25840886 - Vysoká škola sociálně správní, z.ú.
 • 00157805 - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • 31821979 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
 • 00216305 - Vysoké učení technické v Brně
 • 00637980 - Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
 • 36381829 - VÝVOJ Martin, a.s.
 • 60193697 - Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
 • 00027006 - Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i
 • 00027073 - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 • 67025897 - Význačná kolegiátníkapitula u sv. Václava v Mikulově
 • 25504525 - Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s.
 • 50073044 - Vzdelávací Inštitút o.z.
 • 46785698 - Vzdelávacia Akadémia Žilina, s.r.o.
 • 50148460 - Vzdelávanie21
 • 36321711 - W - tech, s.r.o.
 • 46179739 - W.T.A. Mapping, a.s.
 • 47378158 - W&M Solutions s. r. o.
 • 44015232 - W4, s. r. o.
 • 45696187 - WAI s.r.o
 • 36274259 - WAJDA, a. s.
 • 14361451 - Waldemar Rura
 • 45331499 - WALEX s.r.o.
 • 51482436 - WALL s. r. o.
 • 47394625 - WAME s.r.o.
 • 47184213 - WAPmobile s.r.o.
 • 46788930 - Wastech, s.r.o.
 • 48295001 - WATER PARTNER SLOVAKIA s. r. o.
 • 47241233 - WATERFALL s.r.o.
 • 50716433 - WAVE MEDIA s.r.o.
 • 46881123 - WayPoint s. r. o.
 • 50562321 - WE MADE s.r.o.
 • 48282511 - Web Shops pt, s. r. o.
 • 50597922 - WebArat Solutions, s.r.o.
 • 36178268 - Webasto Thermo & Comfort Slovakia s.r.o.
 • 35942711 - Webster Communications s.r.o.
 • 48088978 - WEcan Production s.r.o.
 • 36389561 - WEGA LH, s.r.o.
 • 36465844 - WEGET partneri, s.r.o.
 • N/A - Weinviertel Tourismus GmbH
 • 47601566 - WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM)
 • 36541541 - Welding, s.r.o.
 • 50308769 - Welko Team Slovakia s.r.o.
 • 35887885 - WELL - PROJEKT s.r.o.
 • 46711791 - WELL IN, s. r. o.
 • 36345440 - WELL management s.r.o.
 • 48237299 - Wellington, s.r.o.
 • 36434361 - WEMOVE INVESTMENT, a.s.
 • 36450481 - WERA, s.r.o. Prešov
 • 36587150 - WG s.r.o.
 • 36802611 - WHISTLER s.r.o.
 • 47145439 - WI-NET Optik s. r. o.
 • 36449016 - WIEMA, s.r.o.
 • N/A - Wiener Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
 • 47020962 - Wiesmayr Consulting, s.r.o.
 • 00842702 - Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
 • 44400926 - Wincott People, a.s.
 • 36321338 - WINDOW GLASS CMS, s. r. o.
 • 35907690 - WINDOW GLASS, s.r.o.
 • 34141901 - WINFA, s.r.o.
 • 31427499 - WINFER spol. s r.o.
 • 50469665 - WM Agentúra, s.r.o.
 • 47535318 - WOCFAP s.r.o.
 • 48308161 - wolfmark, s.r.o.
 • 36045985 - WOOD & METALS, s.r.o.
 • 44790384 - Wood exim s.r.o.
 • 50543954 - Wood Exim SLOVAKIA, s.r.o.
 • 50766546 - WOOD LIFE s.r.o.
 • 47122374 - Wood system, s.r.o.
 • 48066648 - Wood Way, spol. s r. o.
 • 50717669 - Woodbye s.r.o.
 • 43984673 - WOODMART, s.r.o.
 • 50652087 - Woods Invest s.r.o.
 • 50681303 - woods s.r.o.
 • 47195851 - Woont s.r.o.
 • 50449192 - WOOWSTUDIO s. r. o.
 • 47254696 - World of Brain a.s.
 • 42231922 - Worldpartners
 • 36772941 - WP DUBNICA s.r.o.
 • 47153989 - WP TECH FUTURE s.r.o.
 • 46515585 - WP-TRADE, s.r.o.
 • 43888861 - WRCEČKO, s. r. o.
 • 50166221 - WSA offroad s.r.o.
 • N/A - WUK Werkstätten und Kulturhaus
 • 31630545 - WUSAM, a.s.
 • 50680064 - Wywar s. r. o.
 • 51724596 - X team n.o.
 • 50673963 - X-HELIX s.r.o.
 • 35900431 - X4SMART Solutions s.r.o.
 • 44530188 - XARAN s.r.o.
 • 36048364 - XENON
 • 31628605 - Xepap, spol. s r.o.
 • 47046597 - Xerry, s.r.o.
 • 36424285 - XO corp. s. r. o.
 • 34112430 - XRAY, s.r.o.
 • 45738564 - Y.E.E.S. n.o. - Youth Empowerment in a European Society
 • 50470647 - Yahart, s.r.o.
 • 44611161 - YAYA bats s.r.o.
 • 50957457 - YELL design, s.r.o.
 • 36109142 - YMCA MZ NITRA
 • 00682853 - YMCA na Slovensku
 • 36224278 - YMS, a.s.
 • 50258605 - YOOSEY s.r.o.
 • 45589411 - YOPI Agency s.r.o.
 • 31399240 - Yotta Trade, a.s.
 • 43798918 - Youstice SK, a. s.
 • 46622454 - Yuno s.r.o.
 • 50658549 - YV s.r.o.
 • 46934383 - z11 s.r.o.
 • 37817388 - Za dôstojný život
 • 36086959 - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
 • 36088226 - Záhorská knižnica
 • 36088234 - Záhorské osvetové stredisko v Senici
 • 37954610 - Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.
 • 37811231 - Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
 • 51261171 - Základná a materská škola Sielnica, n.o.
 • 36165638 - základná škola
 • 35544457 - Základná škola
 • 37836625 - Základná škola
 • 36125717 - Základná škola
 • 31810926 - Základná škola
 • 37798383 - Základná škola
 • 37812726 - Základná škola
 • 35541130 - Základná škola
 • 35541113 - Základná škola
 • 35545623 - Základná škola
 • 35534699 - Základná škola
 • 35545631 - Základná škola
 • 35542632 - Základná škola
 • 35546875 - Základná škola
 • 37810294 - Základná škola
 • 37810286 - Základná škola
 • 36158364 - Základná škola
 • 35543752 - Základná škola
 • 35540486 - Základná škola
 • 35991364 - Základná škola
 • 34028218 - Základná škola
 • 37813072 - Základná škola
 • 31768849 - Základná škola
 • 34008306 - Základná škola
 • 37831313 - Základná škola
 • 36080322 - Základná škola
 • 31263119 - Základná škola
 • 35543698 - Základná škola
 • 36064181 - Základná škola
 • 36126918 - Základná škola
 • 37831208 - Základná škola
 • 37836617 - Základná škola
 • 37812033 - Základná škola
 • 36078506 - Základná škola
 • 35543663 - Základná škola
 • 36126551 - Základná škola
 • 35677767 - Základná škola
 • 36159034 - Základná škola
 • 31201431 - Základná škola
 • 36078522 - Základná škola
 • 37957872 - Základná škola
 • 36159042 - Základná škola
 • 35546123 - Základná škola
 • 35546832 - Základná škola
 • 36128406 - Základná škola
 • 37812467 - Základná škola
 • 36159051 - Základná škola
 • 35545577 - Základná škola
 • 36081086 - Základná škola
 • 36094226 - Základná škola
 • 35542861 - Základná škola
 • 37874055 - Základná škola
 • 37873288 - Základná škola
 • 37874063 - Základná škola
 • 36080349 - Základná škola
 • 37810839 - Základná škola
 • 35541091 - Základná škola
 • 37812297 - Základná škola
 • 37812238 - Základná škola
 • 35546859 - Základná škola
 • 37810596 - Základná škola
 • 35546204 - Základná škola
 • 37833871 - Základná škola
 • 37811983 - Základná škola
 • 35542888 - Základná škola
 • 35995963 - Základná škola
 • 36124711 - Základná škola
 • 37831852 - Základná škola
 • 36094188 - Základná škola
 • 36128473 - Základná škola
 • 37888421 - Základná škola
 • 31754961 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • 31748180 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • 37831259 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • 37836498 - Základná škola s materskou školou
 • 35541172 - Základná škola s vyuč.jaz.maďarským, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
 • 37833944 - Základná škola - Alapiskola
 • 35991861 - Základná škola - Alapiskola Rimavská Seč
 • 35544201 - Základná škola - Grundschule Medzev
 • 36158976 - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • 37865455 - Základná škola - Vráble, Levická 903, 95201
 • 37888790 - Základná škola A. Sládkoviča
 • 37888641 - Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči
 • 36063959 - Základná škola Albína Brunovského
 • 31780504 - Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
 • 37864386 - Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
 • 31827829 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANDREJA RADLINSKÉHO
 • 17060079 - Základná škola Apoštola Pavla
 • 37877186 - Základná škola Bajkalská č. 29
 • 37831798 - Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským Vinica Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Ipolynyék
 • 37865676 - Základná škola Beladice
 • 35540559 - Základná škola Belehradská 21, Košice
 • 36081035 - Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským, Veľký Meder - Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagymegyer
 • 37873261 - Základná škola Bystré
 • 36158313 - Základná škola Cernina
 • 37866796 - Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová
 • 37888480 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA Divín
 • 37812700 - Základná škola Dolná Tižina
 • 30791847 - Základná škola Dr. Ivana Dérera
 • 35542641 - Základná škola Drábova 3, Košice
 • 35544392 - Základná škola Ďurkov
 • 37830813 - Základná škola E. M. Šoltésovej
 • 31202462 - Základná škola Eduarda Schreibera
 • 36062201 - Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
 • 37866869 - Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola
 • 37811941 - Základná škola Františka Hrušovského KLáštor pod Znievom
 • 37861174 - Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola , V. Palkovicha 3, Kolárovo
 • 37838407 - Základná škola Gejzu Dusíka
 • 36110752 - Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G.Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár
 • 31771475 - Základná škola Gessayova 2
 • 37828355 - Základná škola Heľpa
 • 37831429 - Základná škola Hliník nad Hronom, Školská 482
 • 37838334 - Základná škola Holíč
 • 31780491 - Základná škola Holíčska 50
 • 37813081 - Základná škola Hruštín
 • 17050154 - Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • 35545771 - Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským - Dobó István Alapiskola, Veľké Slemence 18 - Nagyszelmenc
 • 37833847 - Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
 • 35991488 - Základná škola J. Kollára
 • 37792041 - Základná škola J. M. Petzvala
 • 37836706 - Základná škola J.A.Komenského
 • 35991496 - Základná škola J.Horáka
 • 37810421 - Základná škola J.Kráľa
 • 35995904 - Základná škola Jana Amosa Komenského
 • 37860976 - Základná škola Jána Amosa Komenského
 • 37812513 - Základná škola Jána Amosa Komenského
 • 37861212 - Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno
 • 36081060 - Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám.B.Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder
 • 37866931 - Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14 , Kolárovo
 • 37831321 - Základná škola Jána Drdoša Vígľaš
 • 36062171 - Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok
 • 31201440 - Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce
 • 37831879 - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
 • 35991755 - Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa
 • 37808699 - Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
 • 37836391 - Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským
 • 37864092 - Základná škola Jánosa Endrődyho s vyučovacím jazykom maďarským - Endrődy János Alapiskola, Mužla-Muzsla 491
 • 37831445 - Základná škola Janova Lehota č. 97
 • 37865315 - Základná škola Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce
 • 36081078 - Základná škola Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda
 • 37833758 - Základná škola Jozefa Cígera Hronského
 • 37861417 - Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka ul. 2, Šaľa
 • 35677741 - Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Gaštanová 12 Banská Bystrica
 • 37813391 - Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače
 • 31263101 - Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
 • 35542225 - Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
 • 37831275 - Základná škola Júliusa Juraja Thurzu
 • 37839918 - Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď
 • 37860917 - Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
 • 37812289 - Základná škola Klokočov
 • 37888650 - Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa
 • 37865501 - Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana1, Nitra
 • 37861221 - Základná škola Komárno, Ul. pohraničná 9
 • 35534681 - Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
 • 31263097 - Základná škola Košice
 • 31773711 - Základná škola kpt. J.Nálepku v Stupave, Školská ul. 2
 • 36158381 - Základná škola Krajná Poľana
 • 37861344 - Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
 • 35543710 - Základná škola Krásnohorské Podhradie
 • 35543957 - Základná škola Krompachy, Zemanská ul.
 • 35546867 - Základná škola Krosnianska 2, Košice
 • 36158348 - Základná škola Kružlová
 • 37876741 - Základná škola Kudlovská ul. 11 v Humennom
 • 37813455 - Základná škola Kvačany 227
 • 35544244 - Základná škola Kysak
 • 37812521 - Základná škola Kysucký Lieskovec
 • 35542870 - Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
 • 37874101 - Základná škola Laborecká 66 Humenné
 • 37864530 - Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy
 • 31780474 - Základná škola Lachova 1
 • 37828851 - Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo, Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek
 • 37864254 - Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy - Ipolyság
 • 37861140 - Základná Škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Chotín
 • 35602643 - Základná škola Leopoldov
 • 37864424 - Základná škola Levice, Saratovská ul. 43
 • 37813196 - Základná škola Lietava
 • 37813048 - Základná škola Lietavská Lúčka
 • 64123448 - Základná škola Liptál, okres Vsetín
 • 37832867 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
 • 37870530 - Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26
 • 37873385 - Základná škola Lúčna Vranov nad Topľou
 • 35546841 - Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
 • 31816681 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, Komenského 1/A, 900 01 MODRA
 • 37863622 - Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
 • 37810448 - Základná škola M.R.Martákovej
 • 37874233 - Základná škola M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá
 • 35544317 - Základná škola Malá Ida
 • 37813226 - Základná škola Márie Medveckej,Medvedzie 155, Tvrdošín
 • 36086568 - Základná škola Mateja Bela
 • 35542616 - Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
 • 37877232 - Základná škola Matice slovenskej 13
 • 17318858 - Základná škola Matky Alexie
 • 36090379 - Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany - Nagyfödémes
 • 35991852 - Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola
 • 17080703 - Základná škola Michalovce T.J.Moussona 4
 • 17066867 - Základná škola Milana Mravca
 • 35991593 - Základná škola Milana Rastislava Štefánika
 • 37877216 - Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov
 • 36071161 - Základná škola Mlynská 50 903 01 Senec
 • 37873181 - Základná škola Mlynská, 697/7 Stropkov
 • 36105881 - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno - Komárom
 • 31202802 - Základná škola Myjava
 • 37861123 - Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č.2 Hurbanovo
 • 42002931 - Základná škola Narnia
 • 35541245 - Základná škola Nižný Žipov 58
 • 37865137 - Základná škola Obyce
 • 17080754 - Základná škola Okružná 17, Michalovce
 • 31201741 - Základná škola Oslany
 • 35540478 - Základná škola Park Angelinum 8, Košice
 • 37828312 - Základná škola Pavla Dobšinského
 • 17080771 - Základná škola Pavla Horova , Kpt. Nálepku 16, Michalovce
 • 37833685 - Základná škola Pavla Jozefa Šafárika
 • 37831470 - Základná škola Pavla Križku Ul.P.Križku 392/8 Kremnica
 • 17337631 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAVLA MARCELYHO DRIEŇOVÁ 16, BRATISLAVA
 • 37810235 - Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava , Hviezdoslavova 822/8, Trstená
 • 37808796 - Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín
 • 37873237 - Základná škola Petrovany
 • 37864483 - Základná škola Plavé Vozokany 114
 • 31810276 - Základná škola Plavecký Štvrtok
 • 37812122 - Základná škola Podvysoká 307
 • 37865081 - Základná škola Pribinova,Zlaté Moravce
 • 31810284 - Základná škola Rohožník
 • 35544376 - Základná škola Rozhanovce
 • 37861131 - Základná škola Rozmarínová ul.1, Komárno
 • 37812190 - Základná škola Rudina
 • 37836781 - Základná škola s materskou školou
 • 37812165 - Základná škola s materskou školou
 • 42195861 - Základná škola s materskou školou
 • 42435048 - Základná škola s materskou školou
 • 37876457 - Základná škola s materskou školou
 • 37874268 - Základná škola s materskou školou
 • 31875408 - Základná škola s materskou školou
 • 31785221 - Základná škola s materskou školou
 • 36080870 - Základná škola s materskou školou
 • 31202641 - Základná škola s materskou školou
 • 36080799 - Základná škola s materskou školou
 • 37813609 - Základná škola s materskou školou
 • 36080471 - Základná škola s materskou školou
 • 31785212 - Základná škola s materskou školou
 • 37942697 - Základná škola s materskou školou
 • 37873253 - Základná škola s materskou školou
 • 37810171 - Základná škola s materskou školou
 • 37897039 - Základná škola s materskou školou
 • 37888692 - Základná škola s materskou školou
 • 36080454 - Základná škola s materskou školou
 • 37812971 - Základná škola s materskou školou
 • 42064872 - Základná škola s materskou školou
 • 42192609 - Základná škola s materskou školou
 • 42388104 - Základná škola s materskou školou
 • 17068215 - Základná škola s materskou školou
 • 35991372 - Základná škola s materskou školou
 • 36090212 - Základná škola s materskou školou
 • 42434858 - Základná škola s materskou školou
 • 35553979 - Základná škola s materskou školou
 • 31201628 - Základná škola s materskou školou
 • 37808761 - Základná škola s materskou školou
 • 37833472 - Základná škola s materskou školou
 • 37810481 - Základná škola s materskou školou
 • 37831542 - Základná škola s materskou školou
 • 17070589 - Základná škola s materskou školou
 • 36080519 - Základná škola s materskou školou
 • 35543701 - Základná škola s materskou školou
 • N/A - Základná škola s materskou školou
 • 37812653 - Základná škola s materskou školou
 • 37828533 - Základná škola s materskou školou
 • 37811894 - Základná škola s materskou školou
 • 36080586 - Základná škola s materskou školou
 • 36124656 - Základná škola s Materskou školou
 • 37812319 - Základná škola s Materskou školou
 • 37876791 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
 • 42047625 - Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany
 • 37864106 - Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr - Nagykér
 • 35545569 - Základná škola s materskou školou 072 53 Bežovce č. 417
 • 37874080 - Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
 • 42302498 - Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača
 • 35677821 - Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť
 • 17643902 - Základná škola s materskou školou Angely Merici
 • 37888536 - Základná škola s materskou školou Antona Matulu Sebechleby
 • 37810278 - Základná škola s materskou školou Babín
 • 37876694 - Základná škola s materskou školou Bajerov
 • 37863878 - Základná škola s materskou školou Bánov
 • 51278235 - Základná škola s materskou školou Benice 96
 • 42029210 - Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka, 08501 Bardejov
 • 37810324 - Základná škola s materskou školou Bobrov
 • 36124672 - Základná škola s materskou školou Bolešov
 • 37888544 - Základná škola s materskou školou Brehy
 • 37876864 - Základná škola s materskou školou Brezovica
 • 35677805 - Základná škola s materskou školou Brusno
 • 37836552 - Základná škola s materskou školou Bučany 155
 • 37831801 - Základná škola s materskou školou Bušince
 • 35678127 - Základná škola s materskou školou Centrum I 32
 • 37865072 - Základná škola s materskou školou Červený Hrádok, 951 82 Červený Hrádok 235
 • 37810197 - Základná škola s materskou školou Čimhová
 • 37876074 - Základná škola s materskou školou Čirč
 • 36080501 - Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č. 888, Veľká Mača - Nagymácséd
 • 36093815 - Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
 • 36125911 - Základná škola s materskou školou Drietoma
 • 42387299 - Základná škola s materskou školou E.A.Cernana
 • 37831071 - Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga
 • 37831771 - Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec
 • 37828886 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ
 • 35546492 - Základná škola s materskou školou Helcmanovce
 • 37877496 - Základná škola s materskou školou Hermanovce
 • 37872869 - Základná škola s materskou školou Hniezdne
 • 37888757 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HONTIANSKE MORAVCE
 • 37833707 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HONTIANSKE NEMCE 77
 • 37831712 - Základná škola s materskou školou Hrušov
 • 36124681 - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské
 • 36129861 - Základná škola s materskou školou Ivanovce
 • 37888404 - Základná škola s materskou školou J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským - Kármán József Alapiskola és Óvoda, J.Kármána 25/5,Lučenec
 • 31810497 - Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava
 • 36126594 - Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
 • 36140783 - Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka
 • 37831453 - Základná škola s materskou školou Jastrabá č. 188
 • 37888714 - Základná škola s materskou školou Jelšava
 • 37861166 - Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda
 • 51906236 - Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnay, Považany 216
 • 45016089 - Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska
 • 37809750 - Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča
 • 36128449 - Základná škola s materskou školou Krajné
 • 37840517 - Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
 • 42078415 - Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja
 • 37812955 - Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
 • 17071089 - Základná škola s materskou školou Kuzmice
 • 37876104 - Základná škola s materskou školou Kyjov
 • 36112119 - Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s VJM Selice - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda
 • 37876988 - Základná škola s materskou školou Lemešany
 • 37810111 - Základná škola s materskou školou Liesek, Staničná 324, Liesek
 • 37877097 - Základná škola s materskou školou Lipovce
 • 37813404 - Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce 232
 • 37813099 - Základná škola s materskou školou Lokca
 • 37910159 - Základná škola s materskou školou Lomná 36
 • 37872885 - Základná škola s materskou školou Ľubotín
 • 36125563 - Základná škola s materskou školou Lúka 135
 • 37863941 - Základná škola s materskou školou Maňa
 • 37810308 - Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141
 • 37833740 - Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka
 • 37831127 - Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
 • 36125881 - Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242
 • 37876708 - Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom
 • 31810969 - Základná škola s materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 Bratislava
 • 31953271 - Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
 • 37866877 - Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove
 • 37810359 - Základná škola s materskou školou Mútne 224
 • 37860682 - Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica
 • 37876368 - Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov
 • 37810120 - Základná škola s materskou školou Nová Doba 482 Nižná
 • 37865447 - Základná škola s materskou školou Nové Sady 176
 • 37813129 - Základná škola s Materskou školou Novoť
 • 37812343 - Základná škola s materskou školou Olešná 464
 • 37863932 - Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Námestie A.Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • 37810944 - Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín
 • 31902952 - Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299
 • 37810332 - Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130
 • 37810341 - Základná škola s materskou školou Oravské Veselé
 • 37808818 - Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51
 • 31202284 - Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
 • 37888820 - Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského
 • 37873580 - Základná škola s materskou školou Pčoliné
 • 37831216 - Základná škola s materskou školou Pliešovce
 • 37874004 - Základná škola s materskou školou Pod Papierňou 1
 • 36125431 - Základná škola s materskou školou Podolie
 • 31967256 - Základná škola s materskou školou Podolínec
 • 37812475 - Základná škola s materskou školou Podzávoz Čadca
 • 35546425 - Základná škola s materskou školou Prakovce 307
 • 51848767 - Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Brezolupy 30
 • 31746616 - Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • 37812076 - Základná škola s materskou školou Rabčice 194
 • 35611201 - Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina
 • 37944631 - Základná škola s materskou školou Rožkovany 190
 • 42434912 - Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
 • 36125873 - Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
 • 35571829 - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 114/60, Zatín - Zétény
 • 37864076 - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428
 • 36090361 - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Tomášikovo 4 - Tallós
 • 35543728 - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola és Óvoda, Jablonov nad Turňou 229
 • 36125105 - Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1
 • 31201458 - Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
 • 37876881 - Základná škola s materskou školou Sedlice
 • 37833898 - Základná škola s materskou školou Senohrad
 • 37874217 - Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce
 • 37809733 - Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
 • 42088917 - Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda
 • 42035724 - Základná škola s materskou školou sv. Kríža
 • 31942199 - Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
 • 37810618 - Základná škola s materskou školou Svätý Kríž
 • 37876651 - Základná škola s materskou školou Svinia
 • 36126560 - Základná škola s materskou školou Svinná 131
 • 37876856 - Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce č. 20
 • 37872923 - Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie
 • 35546018 - Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce
 • 37867121 - Základná škola s materskou školou Školská ulica č.22 Svätý Peter
 • 35542241 - Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 1
 • 00652709 - Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
 • 37876490 - Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku
 • 35677848 - Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
 • 35677830 - Základná škola s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová
 • 37833626 - Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, Zvolenská Slatina
 • 37942247 - Základná škola s materskou školou Torysa
 • 37873351 - Základná škola s materskou školou Tovarné
 • 36080446 - Základná škola s materskou školou Trakovice
 • 37876678 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA
 • 36062197 - Základná škola s materskou školou ul. Hlavná 293 900 89 Častá
 • 37813374 - Základná škola s materskou školou Ulica pod Chočom 550 Lisková
 • 37860607 - Základná škola s materskou školou v Horných Obdokovciach
 • 36125938 - Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní
 • 17068223 - Základná škola s materskou školou Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad- Spišská Sobota
 • 37860593 - Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany
 • 37863673 - Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
 • 37891839 - Základná škola s materskou školou Vlkanová
 • 31781845 - Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
 • 35545798 - Základná škola s materskou školou Zalužice
 • 36086606 - Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
 • 36142140 - Základná škola s materskou školou Zuberec
 • 37813137 - Základná škola s materskou školou Ž A Š K O V
 • 37833791 - Základná škola s materskou školou Župkov
 • 51786222 - Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec
 • 36080543 - Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
 • 37831577 - Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, Cinobaňa
 • 42055318 - Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68
 • 37861433 - Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa
 • 51001489 - Základná škola s materskou školou, Bidovce 209
 • 37811789 - Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina
 • 42285755 - Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
 • 50655884 - Základná škola s materskou školou, Čajkov 285
 • 37864319 - Základná škola s materskou školou, Demandice 131
 • 37811762 - Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina
 • 36165051 - Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
 • 42211476 - Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
 • 37877011 - Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice
 • 42206685 - Základná škola s materskou školou, Hájske 67
 • 37860755 - Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany
 • 42026644 - Základná škola s materskou školou, Jablonov
 • 37864351 - Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
 • 37813111 - Základná škola s materskou školou, Kliňanská cesta 122/4, Klin
 • 37873822 - Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
 • 51786150 - Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec
 • 37864378 - Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
 • 37831291 - Základná škola s materskou školou, Krivec I. 1355, Hriňová
 • 35541229 - Základná škola s materskou školou, Letná 90, Novosad
 • 36126659 - Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 972 45 Bystričany
 • 37876031 - Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
 • 50090828 - Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica
 • 36080772 - Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
 • 37865366 - Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce
 • 36125954 - Základná škola s materskou školou, Omšenie 629
 • 37872915 - Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
 • 37892509 - Základná škola s materskou školou, Priechod č. 179
 • 42388660 - Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
 • 35553863 - Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
 • 42206618 - Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427
 • 37813030 - Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
 • 37812386 - Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
 • 36125784 - Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
 • 51896133 - Základná škola s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce
 • 51284022 - Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 33
 • 37864505 - Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník
 • 37873563 - Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
 • 35543825 - Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
 • 37810901 - Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
 • 35677813 - Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
 • 37876872 - Základná škola s materskou školou, Tulčík 116, 082 13 Tulčík
 • 35545640 - Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
 • 36129798 - Základná škola s materskou školou, Udiča 248
 • 37898086 - Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec
 • 37813064 - Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
 • 34017011 - Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske
 • 37813366 - Základná škola s materskou školou, Višňové 446
 • 37876481 - Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
 • 42104378 - Základná škola s materskou školou, Žbince 145
 • 37812785 - Základná škola s materskou školou,Povina 323
 • 31754945 - Základná škola s materskou školu
 • 37861191 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarský. Ul.práce, Komárno
 • 35541148 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
 • 37866966 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
 • 37863681 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Diakovce - Deáki č. 485
 • 37864271 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz
 • 37866818 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, MočaAlapiskola
 • 35544805 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna
 • 37861107 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvdy-Naszvad
 • 36071226 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským -Alapiskola
 • 37861204 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul.39, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
 • 36094242 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lipóta Gregorovitsa
 • 36071170 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Nám. A. Molnár
 • 35544015 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica 327- Buzita 327
 • 35677856 - Základná škola Sama Cambela
 • 37833863 - Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou
 • 37864050 - Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola č. 494 Kamenín - Kéménd
 • 37860810 - Základná škola Semerovo
 • 35677775 - Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica
 • 37865048 - Základná škola Sľažany
 • 37831534 - Základná škola Slobody 2, Poltár
 • 37873342 - Základná škola Slovenská Kajňa 54
 • 37812157 - Základná škola Slovenského národného povstania
 • 37812998 - Základná škola Slovenského národného povstania Strečno
 • 35546085 - Základná škola Spišská Nová Ves, Komenského ul.
 • 37785681 - Základná škola Spišský Štiavnik
 • 31263089 - Základná škola Staničná 13, Košice
 • 36125121 - Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 128/25
 • 37861255 - Základná škola Starohorská ul. č.8, Dulovce
 • 31985921 - Základná škola Starozagorská 8, Košice
 • 35542250 - Základná škola Strážske Mierová 1
 • 30232481 - Základná škola sv. Alžbety
 • 30232228 - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
 • 17080665 - Základná škola sv. Cyrila a Metoda
 • 17079756 - Základná škola sv. Cyrila a Metoda
 • 31942130 - Základná škola sv. Michala
 • 31825010 - Základná škola svätého Jozefa
 • 17068975 - Základná škola Svit
 • 37837052 - Základná škola Šaštín - Stráže
 • 36062243 - Základná škola Školská 190 900 50 Kráľová pri Senci
 • 31810462 - Základná škola Športová 470 900 46 Most pri Bratislave
 • 37828878 - Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
 • 37864513 - Základná škola Štefana Senčíka
 • 17060010 - Základná škola Štefana Šmálika Tvrdošín
 • 36125458 - Základná škola Štvrtej sednice Tatrína
 • 37865145 - Základná škola Topoľčianky
 • 37831488 - Základná škola Trnavá Hora
 • 35509082 - Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník
 • 36158411 - Základná škola Ul.Komenského 307/22, Svidník
 • 50576119 - Základná škola Uzovské Pekľany
 • 36093939 - Základná škola v Cíferi
 • 36158356 - Základná škola v Giraltovciach
 • 31201768 - Základná škola v Handlovej
 • 37873962 - Základná škola v Kurime
 • 31773729 - Základná škola v Malackách, Záhorácka ul. 95
 • 37873954 - Základná škola v Malcove
 • 37873938 - Základná škola v Raslaviciach
 • 36125971 - Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27
 • 31817068 - Základná škola v Záhorskej Vsi, ul. Hlavná 31
 • 36062219 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA VAJANSKÉHO 93 900 01 MODRA
 • 36125687 - Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynoran
 • 35544422 - Základná škola Veľká Ida
 • 36080420 - Základná škola Vilka Šuleka
 • 31817017 - Základná škola Vinohradská 62 900 81 Šenkvice
 • 35541181 - Základná škola Vojčice
 • 35543639 - Základná škola Zlatá 2, Rožňava
 • 37861301 - Základná škola- Škultétyho 1, Nitra
 • 37811860 - Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin
 • 37831461 - Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
 • 37864289 - Základná škola, Bátovce 368
 • 31748201 - Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava
 • 35520078 - Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
 • 37812505 - Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
 • 36158968 - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
 • 37860828 - Základná škola, Dvory nad Žitavou
 • 37860992 - Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • 35995912 - Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov
 • 37833961 - Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
 • 35543906 - Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica
 • 35541237 - Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
 • 35544139 - Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
 • 37811151 - Základná škola, Horná Štubňa 494
 • 36110728 - Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
 • 35519151 - Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
 • 37888595 - Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen
 • 37860658 - Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany
 • 35544279 - Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
 • 37813277 - Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina
 • 37831372 - Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
 • 37813013 - Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
 • 35546573 - Základná škola, Kluknava 43
 • 35541075 - Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov
 • 36071099 - Základná škola, Komenského 3, 90027 Bernolákovo
 • 37828495 - Základná škola, Komenského 34, Polomka
 • 37864548 - Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany
 • 35543931 - Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
 • 37861247 - Základná škola, Komenského č.21, Nesvady
 • 37873539 - Základná škola, Komenského v Bardejove
 • 37873172 - Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov
 • 37873393 - Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou
 • 37877160 - Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
 • 35546051 - Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
 • 37812891 - Základná škola, Lichardova 24, Žilina
 • 37810880 - Základná škola, Limbová 30, Žilina
 • 00624128 - Základná škola, Martinská 20, Žilina
 • 31202420 - Základná škola, Mládežnícka, Púchov
 • 37865056 - Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce
 • 31201784 - Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
 • 36062162 - Základná škola, Na bielenisku 2, 90201Pezinok
 • 37866737 - Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra
 • 36106011 - Základná škola, Nábrežná 95, Nové zámky, 94057
 • 37873971 - Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov
 • 37815091 - Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
 • 35541202 - Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
 • 37811924 - Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
 • 37888528 - Základná škola, P.Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
 • 37873814 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Palešovo nám č. 9, 053 04 Spišské Podhradie
 • 37867172 - Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta
 • 35677732 - Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
 • 31953204 - Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
 • 37810928 - Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice
 • 37864416 - Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
 • 36126799 - Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
 • 37877194 - Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
 • 31780717 - Základná škola, Rajčianska ul č. 3, Bratislava
 • 36126985 - Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza
 • 51843927 - Základná škola, Rokycany 46
 • 31827705 - Základná škola, Sadová 620, Senica
 • 37864432 - Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
 • 37812980 - Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
 • 37876732 - Základná škola, SNP 1, Humenné
 • 37812114 - Základná škola, Staškov 502
 • 36128503 - Základná škola, Šišov 74
 • 37828860 - Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
 • 36158984 - Základná škola, Školská 1, Ľubica
 • 37865285 - Základná škola, Školská 1, Vinodol
 • 37863649 - Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
 • 36126721 - Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
 • 35541164 - Základná škola, Školská 2, Streda nad Bodrogom
 • 36158895 - Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
 • 37838393 - Základná škola, Školská 240 Pata
 • 37838512 - Základná škola, Školská 281, Brodské
 • 35546476 - Základná škola, Školská 297, Jaklovce
 • 37831593 - Základná Škola, Školská 3, Poltár
 • 37873318 - Základná škola, Školská 389, Sačurov
 • 37864556 - Základná škola, Školská 9, Tlmače
 • 37860763 - Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
 • 31202675 - Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
 • 37831500 - Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom
 • 35997621 - Základná škola, Ul. Obrancov mieru, Detva
 • 37864394 - Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
 • 36158429 - Základná škola, Ulica 8.mája 640/39, 089 01 Svidník
 • 31202667 - Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom
 • 31201725 - Základná škola, Ulica P. J. Šafárika 3, Prievidza
 • 37833995 - Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
 • 37872931 - Základná škola, Za vodou 14
 • 37812351 - Základná škola, Zákopčie č. 957
 • 30810655 - Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa
 • 35541156 - Základná škola,Kossutha 56,Kráľovský Chlmec
 • 37867369 - Základná umelecká škola, Ul. letná č. 12, 945 01 Komárno
 • 37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
 • 75014688 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ratíškovice
 • 69987181 - Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
 • 75026937 - Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
 • 70877718 - Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín
 • 70998167 - Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace
 • 00601977 - Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace
 • 45211604 - Základní škola Vidče, okres Vsetín
 • 60990465 - Základní škola Vsetín, Sychrov 97
 • 36125946 - Základnná škola v Nemšovej, ul. Janka Palu 2
 • 45014990 - Zálesák pre pobyt v prírode
 • 36467481 - ZAMAZ, spol. s r.o.
 • 50163884 - Zámocká o.z.
 • 35823551 - Západoslovenská energetika, a.s.
 • 46875131 - Západoslovenská televízia s.r.o.
 • 36550949 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 36087017 - Západoslovenské múzeum v Trnave
 • 35683244 - Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.
 • 00611913 - ZARIADENIE PRE SENIOROV
 • 31824633 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
 • 37976044 - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
 • 51447096 - Zariadenie sociálnych služieb Oponice
 • 45737983 - Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
 • 51753880 - Zariadenie svätej Márie, n.o.
 • 46797190 - Zarlen spol. s.r.o.
 • 31699855 - ZASTROVA, a.s.
 • 44988591 - Zatis, spol. s r.o.
 • 36458104 - ZATUM, s.r.o.
 • 31874614 - Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy
 • 35505281 - Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu " Juh Šíravy"
 • 30807433 - Záujmové združenie žien Aspekt
 • 47077646 - ZAV-TAS s.r.o.
 • 46292411 - Zbazy, s.r.o.
 • 50634518 - Zberné suroviny Žilina a.s.
 • 37826174 - Zbor cirkvi bratskej v Banskej Bystrici
 • 42319811 - Zbor Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi
 • 50626396 - Zdravé regióny
 • 46668756 - Zdravie.sk, s. r. o.
 • 42258022 - Zdravotníctvo pre každého o.z.
 • 37840011 - Združenie - Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja so sídlom v Trnave
 • 37798570 - Združenie BABIA HORA
 • 37804332 - Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava
 • 36130672 - Združenie Detský smiech
 • 42200041 - Združenie energetickej spolupráce
 • 00628581 - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky
 • 17061334 - Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
 • 37885146 - Združenie Koškovského mikroregiónu
 • 31745741 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 • 35999853 - Združenie lesníčiek
 • 50596314 - Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc
 • 45014523 - Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu
 • 37905431 - ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA
 • 30797209 - Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
 • 35572281 - Združenie miest a obcí Použia
 • 00584614 - Združenie miest a obcí Slovenska
 • 17073162 - Združenie miest a obcí údolia Bodvy
 • 37936816 - Združenie mikroregiónu "KAŠTIELIK"
 • 37885316 - Združenie mikroregiónu "Údolie smrti"
 • 37793888 - Združenie mikroregiónu Beskyd
 • 37870327 - Združenie mikroregiónu BESKYD
 • 36103942 - Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
 • 35985712 - Združenie mladých Rómov
 • 31959270 - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove n.T.
 • 37907522 - Združenie obcí - Čistý Liptov
 • 37916718 - Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka
 • 51020769 - Združenie obcí - Papradňanská dolina
 • 35555971 - Združenie obcí "Duša"
 • 51237814 - Združenie obcí "Podzoborská hrádza"
 • 37917901 - Združenie obcí "Uhrovská dolina"
 • 42117160 - Združenie obcí "Za čisté Dolné Pohronie"
 • 42120241 - Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
 • 42387124 - Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
 • 37915819 - Združenie obcí Bánovecko
 • 50186833 - Združenie obcí Bašovce, Ostov, Veľké Orvište
 • 37915771 - Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
 • 42377200 - Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
 • 35560312 - Združenie obcí Čierna voda - Uh
 • 50990624 - Združenie obcí Čipčie
 • 36097314 - Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
 • 37937278 - Združenie obcí EKOTORYSA
 • 36067725 - ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE
 • 37917773 - Združenie obcí Handlovskej doliny
 • 37902415 - ZDRUŽENIE OBCÍ HAVRAN - Dolný Liptov
 • 50305611 - Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
 • 31898734 - Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
 • 34074694 - Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne
 • 50977041 - Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové
 • 42170168 - Združenie obcí JURAVA
 • 50372076 - Združenie obcí Kamenín, Kamenný Most a Nána
 • 50060571 - Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
 • 42298644 - Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
 • 50116011 - Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
 • 42196124 - Združenie obcí Kľakovskej doliny
 • 36126578 - Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo
 • 51020181 - Združenie obcí Lužianka
 • 36091995 - Združenie obcí Medzičilizia
 • 50428438 - Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
 • 37985001 - Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség
 • 42059801 - Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel
 • 36121363 - Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec
 • 35999659 - Združenie obcí Mikroregión Pod Panským Dielom
 • 37804880 - Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
 • 35555718 - Združenie obci mikroregiónu BOROLO
 • 42383650 - Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY
 • 35656514 - Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh
 • 42076676 - Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol
 • 50630491 - Združenie obcí Modra - Šenkvice
 • 50998374 - Združenie obcí Ondava
 • 42024170 - Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
 • 42026636 - Združenie obcí pod hradom Čičva
 • 51017873 - Združenie obcí pod Inovcom
 • 42157595 - Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom patnerstve
 • 35679361 - Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
 • 31931103 - Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron
 • 37965468 - Združenie obcí pre separovaný zber "Hont - Poiplie"
 • 31257526 - Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
 • 37856847 - Združenie obcí pre separovaný zber,, TATIAR"
 • 42280788 - Združenie obcí Púchovská dolina
 • 51008939 - Združenie obcí regiónu Čergov - Topľa
 • 51009994 - Združenie obcí Strážovské vrchy
 • 31915698 - Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG
 • 50350935 - Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
 • 42023122 - Združenie obcí subregión Pod Bradlom
 • 35555157 - Združenie obcí Torysského mikroregiónu
 • 35564504 - Združenie obcí Uh-Olšava
 • 37847465 - Združenie obcí VIESKY
 • 50911775 - Združenie obcí Zelená cesta
 • 42276985 - Združenie pre podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja, o.z.
 • 37797620 - Združenie pre regionálny ekonomický vývoj - Región Ondávka - Humenné
 • 37845683 - Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta
 • 51196794 - Združenie pre rozvoj regiónov
 • 31941648 - Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra
 • 45739307 - Združenie pre rozvoj regiónu, n. o.
 • 31961916 - Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie
 • 45741417 - Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu
 • 36090123 - Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT
 • 37783092 - Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora
 • 37868314 - Združenie STORM
 • 36137952 - Združenie TKO Semeteš n.o
 • 42094810 - Združenie umelcov Spiša
 • 36609340 - ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
 • 50849751 - ZEDA SLOVAKIA s.r.o.
 • 31646654 - ZEDKO, s.r.o.
 • 31687814 - ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
 • 50497162 - Zelená pre budúcnosť
 • 31413790 - ZELSEED spol. s r.o.
 • 45741123 - ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.
 • 26296080 - Zemědělský výzkum spol. s r. o.
 • 42303931 - ZEMEPÁN
 • 50506749 - Zemepan, s.r.o.
 • 46778063 - Zen Networks, s. r. o.
 • 36457728 - ZEOCEM, a.s.
 • 51869365 - Zerta group, s.r.o.
 • 46100245 - ZETEZ s.r.o.
 • 50667441 - Zetnet VT s.r.o.
 • 46613102 - ZETOR Slovensko, s. r. o.
 • 47255056 - ZETTAL s. r. o.
 • 36707341 - ZF Slovakia, a.s.
 • 48038725 - ZFP Krkoška s.r.o
 • 36186511 - ZINKOZA, a.s.
 • 45865698 - ZIPEX, s.r.o.
 • 50695347 - ZIPZAP s.r.o.
 • 35895551 - ZITEC, s.r.o.
 • 50343327 - zizzi, s.r.o.
 • 36320196 - ZKN METAL s.r.o.
 • 48269140 - Zlatko Sabol Internet marketing a webové služby
 • 51746913 - ZLATÝ ŽIVOT n.o.
 • 36319295 - Zlievareň presných odliatkov, s. r. o.
 • 31651283 - Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť
 • 36389455 - Zlieváreň Zábrež, a.s.
 • 70891320 - Zlínský kraj
 • 44817177 - ZLK, s.r.o.
 • 45742847 - Zmeňme To, n.o.
 • 50481002 - ZmenyLV s. r. o.
 • 47348828 - ZMT – STAV s.r.o.
 • 47895497 - ZO ČSOP Bílé Karpaty
 • 47657901 - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02
 • 13693620 - ZO ČSOP Veronica
 • 75068281 - ZO ČSOP Ždánický les
 • 37787349 - ZO Združenia technických a športových činností regiónov Lackovce
 • 41244362 - Zoltán Greksa - GREKO
 • 37786687 - ZOM Prešov
 • 00083089 - Zoologická záhrada Košice
 • 45741166 - ZOS Anna-Mária n.o.
 • 35583258 - ZOS MARGERITA n.o
 • 36558486 - ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo
 • 45779848 - ZPS A DSS GOLDEN AGE
 • 36677281 - ZSE Energia, a.s.
 • 50416651 - Zsolt Árendás
 • N/A - Zsolt Szabó
 • 30689333 - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM
 • 37812904 - ZŠ V. Javorku 32, Žilina
 • 36299782 - ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
 • 31562361 - ZTS INMART a.s.
 • 36372293 - ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť
 • 31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
 • 47827297 - Zváračský inštitút, s.r.o.
 • 42184029 - Zväz cestovného ruchu SR
 • 17314798 - Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
 • 42071224 - Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike
 • 00419109 - Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
 • 30806470 - Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
 • 36052248 - Zvolenská teplárenská, a.s.
 • 36000639 - ZVS - ENCO, a.s.
 • 36302848 - ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
 • 44420641 - Zymestic Solutions, s. r. o.
 • 35565578 - Žabky
 • N/A - Žaneta Vojtková
 • 31562141 - Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
 • 31364501 - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
 • 35914921 - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • 35914939 - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • 45743932 - Železničný dopravný klaster, z.z.p.o.
 • 35858575 - ŽELEZO HRANICE-SK s.r.o.
 • 37974581 - Žena v tiesni
 • 42286905 - Ženské kruhy
 • 50730592 - Ženy pomáhajú ženám
 • 46486054 - Žeriavy-Cerovský, s.r.o.
 • 42024803 - Žiar
 • 31633803 - ŽIAROMAT a.s.
 • 49465473 - Židovská obec Brno
 • 45743941 - Žilinská opatrovateľská služba n.o.
 • 36403032 - Žilinská teplárenská, a.s.
 • 00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
 • 37808427 - Žilinský samosprávny kraj
 • 42220238 - Žilinský turistický kraj
 • 30225892 - ŽILMONT, s.r.o.
 • 36088323 - Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
 • 36087041 - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
 • 36088315 - Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
 • 00591921 - Živena, spolok slovenských žien
 • 00628778 - Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen
 • 42005671 - Život ženy
 • 37886941 - ŽIVOT, n. o.
 • 34108513 - ŽOS Trnava, a.s.
 • 36002445 - ŽOS-EKO, s.r.o.
 • 36741388 - ŽP Informatika s.r.o.
 • 44307535 - ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., skrátene ŽP VVC s.r.o.
 • 35922648 - ŽSD Slovakia, s.r.o.
 • Baďan
 • AG (Rakúsko)
 • Akciová společnost (Česko)
 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • andere (Rakúsko)
 • Anstalt des öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Banka - akciová spoločnosť [neplatné] (Slovensko)
 • Banka-státní peněžní ústav (Česko)
 • Banka-štátny peňažný ústav (Slovensko)
 • Bytové družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Bytové družstvo (Česko)
 • Cirkevná organizácia (Slovensko)
 • Církevní organizace (Česko)
 • Česká konsolidační agentura (Česko)
 • Česká národní banka (Česko)
 • Česká tisková kancelář (Česko)
 • Doplnková dôchodková poisťovňa (Slovensko)
 • Družstevní podnik (s jedním zakladatelem) (Česko)
 • Družstevný podnik (s jedným zakladateľom) [neplatné] (Slovensko)
 • Družstevný podnik poľnohospodársky [neplatné] (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Družstvo (Česko)
 • Einzelunternehmen (Rakúsko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (Slovensko)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (Slovensko)
 • Evidované církevní právnické osoby (Česko)
 • Evropská družstevní společnost (Česko)
 • Evropská společnost (Česko)
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení (Česko)
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci (Česko)
 • EVTZ (Rakúsko)
 • EWIV (Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung) (Rakúsko)
 • Fakulta vysokej školy [neplatné] (Slovensko)
 • Fond (ze zákona) (Česko)
 • Fondy (Slovensko)
 • Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému (Slovensko)
 • Fyzická osoba, občan - nepodnikateľ (Slovensko)
 • Garanční fond obchodníků s cennými papíry (Česko)
 • Gebietskörperschaft - Bund (Rakúsko)
 • Gebietskörperschaft - Gemeinde (Rakúsko)
 • Gebietskörperschaft - Land (Rakúsko)
 • Genossenschaft (Rakúsko)
 • GmbH (Rakúsko)
 • Honební společenstvo (Česko)
 • Iná organizácia verejnej správy (Slovensko)
 • Iná právnicka osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Iné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Iné pracovisko vysokej školy/fakulty [neplatné] (Slovensko)
 • internationale Organisation (Rakúsko)
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie (Slovensko)
 • Jednotka štátnej železnično - technickej inšpekcie [neplatné] (Slovensko)
 • Jednotka zboru ozbrojenej ochrany železníc [neplatné] (Slovensko)
 • Jednotka železničného správneho úradu [neplatné] (Slovensko)
 • Jiné družstvo (Česko)
 • Juristische Person des öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Komoditná burza (Slovensko)
 • Komoditní burza (Česko)
 • Komora (s výjimkou profesních komor) (Česko)
 • Komora (s výnimkou profesných komôr) (Slovensko)
 • Körperschaft öffentlichen Rechts (Rakúsko)
 • Kraj (Česko)
 • Krajský úrad [neplatné] (Slovensko)
 • Medzinárodné organizácie a združenia (Slovensko)
 • Mezinárodní odborová organizace (Česko)
 • Mezinárodní organizace a sdružení (Česko)
 • Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti (Slovensko)
 • Nadace (Česko)
 • Nadácia (Slovensko)
 • Nadační fond (Česko)
 • Národná banka Slovenska (Slovensko)
 • Národní podnik (Česko)
 • Národný výbor [neplatné] (Slovensko)
 • Neinvestičný fond (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Obec nebo městská část hlavního města Prahy (Česko)
 • Obecně prospěšná společnost (Česko)
 • Obecný podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Obecný úrad [neplatné] (Slovensko)
 • Oblastná organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Oblastný závod poisťovne [neplatné] (Slovensko)
 • Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra [neplatné] (Slovensko)
 • Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku (Česko)
 • Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby (Česko)
 • Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná jednotka združenia [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná zložka podniku [neplatné] (Slovensko)
 • Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou [neplatné] (Slovensko)
 • Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Organizační jednotka organizace s mezinárodním prvkem (Česko)
 • Organizační jednotka politické strany, politického hnutí (Česko)
 • Organizační jednotka sdružení (Česko)
 • Organizační složka státu (Česko)
 • Organizační složka zahraniční nadace (Česko)
 • Organizační složka zahraničního nadačního fondu (Česko)
 • Personengesellschaft (Rakúsko)
 • Pobočka sporiteľne [neplatné] (Slovensko)
 • Pobočka štátneho peňažného ústavu [neplatné] (Slovensko)
 • Pobočná mezinárodní odborová organizace (Česko)
 • Pobočná mezinárodní organizace zaměstnavatelů (Česko)
 • Pobočný spolek (Česko)
 • Podílový fond (Česko)
 • Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany (Česko)
 • Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení (Česko)
 • Podnik se zahraniční majetkovou účastí (Česko)
 • Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničného obchodu [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) [neplatné] (Slovensko)
 • Podnik zahraničního obchodu (Česko)
 • Podnikající osoba tuzemská (Česko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Poisťovací spolok [neplatné] (Slovensko)
 • Poisťovňa - akciová spoločnosť [neplatné] (Slovensko)
 • Poisťovňa - štátny podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Politická strana, politické hnutí (Česko)
 • Politická strana, politické hnutie (Slovensko)
 • Poľnohospodárske družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Příspěvková organizace (Česko)
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem (Česko)
 • Regionální rada regionu soudržnosti (Česko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie [neplatné] (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
 • Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu [neplatné] (Slovensko)
 • Samostatná drobná provozovna obecního úřadu (Česko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku (Česko)
 • Samostatne podnikajúca fyzická osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) (Česko)
 • Sdružení mezinárodního obchodu (Česko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri (Slovensko)
 • Sociálna a zdravotné poisťovne (Slovensko)
 • Společenství vlastníků jednotek (Česko)
 • Společná zájmová organizace družstev (Česko)
 • Společnost komanditní (Česko)
 • Společnost s ručením omezeným (Česko)
 • Společný podnik (Česko)
 • Společný podnik (s více zakladateli) (Česko)
 • Spolek (Česko)
 • Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. (Slovensko)
 • Spoločná záujmová organizácia družstiev [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločnosť komanditná na akcie [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Spoločný podnik [neplatné] (Slovensko)
 • Spoločný podnik (s viacerými zakladateľmi) [neplatné] (Slovensko)
 • Sporiteľna [neplatné] (Slovensko)
 • Spotrebné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Spotřební družstvo (Česko)
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Česko)
 • Státní fond ze zákona (Česko)
 • Státní podnik (Česko)
 • Stavovská organizace - profesní komora (Česko)
 • Stavovská organizácia - profesná komora (Slovensko)
 • ständige Vertretung (Rakúsko)
 • Stiftung (Rakúsko)
 • Stredná škola [neplatné] (Slovensko)
 • Subjekt právním řádem výslovně neupravený (Česko)
 • Svazek obcí (Česko)
 • Svazy církví a náboženských společností (Česko)
 • Svojpomocné poľnohospodárske družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Školská právnická osoba (Česko)
 • Špecializovaná organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Štátna hospodárska organizácia riadená okresným úradom [neplatné] (Slovensko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Štátny podnik v oddieli Pšn [neplatné] (Slovensko)
 • Účelová organizačná jednotka ČSD [neplatné] (Slovensko)
 • Účelová zahranično - obchodná organizácia [neplatné] (Slovensko)
 • Ústav (Česko)
 • Verein (Rakúsko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Verejná výskumná inštitúcia (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
 • Veřejná obchodní společnost (Česko)
 • Veřejná výzkumná instituce (Česko)
 • Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (Česko)
 • Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK) (Česko)
 • Výrobné družstvo [neplatné] (Slovensko)
 • Výrobní družstvo (Česko)
 • Vysoká škola [neplatné] (Slovensko)
 • Vysoká škola (Česko)
 • Zahraničná osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Poľsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Japonsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Estónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Afganistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Albánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Antarktída)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Alžírsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Americká Samoa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Andorra)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Angola)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Antigua a Barbuda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Azerbajdžan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Argentína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Austrália)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bahamy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bahrajn)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bangladéš)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Arménsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Barbados)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Belgicko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bermudy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bhután)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bolívia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bosna a Hercegovina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Botswana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bouvetov ostrov)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brazília)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Belize)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brit.indickooceán.územie)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Šalamúnove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Britské Panenské ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Brunej)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bulharsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mjanmarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Burundi)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bielorusko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kambodža)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kamerun)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kanada)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kapverdy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kajmanie ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Stredoafrická republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Srí Lanka)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čad)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čile)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Taiwan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vianočný ostrov)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kokosové ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kolumbia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Komory)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mayotte)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kongo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kongo (býv. Zair))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Cookove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kostarika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Chorvátsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kuba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Cyprus)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Benin)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dominika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Dominikánska republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ekvádor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Salvádor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rovníková Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Etiópia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Eritrea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Faerské ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Falklandy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Juž. Georgia a J.S.o.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Fidži)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Fínsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Alandy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzska Guyana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzska Polynézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Francúzske južné územia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Džibutsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gabon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gruzínsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gambia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Palestína)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nemecko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ghana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Gibraltár)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kiribati)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grécko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Grenada)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guadeloupe)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guatemala)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guyana)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Haiti)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Heard.ostr.a Macd.ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vatikán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Honduras)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Hongkong)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maďarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Island)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (India)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Indonézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Irán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Irak)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Írsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Izrael)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Taliansko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pobrežie slonoviny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jamajka)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kazachstan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jordánsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Keňa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kórej.ľudovodem.rep.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kórejská republika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kuvajt)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Kirgizsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Laos)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Libanon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lesotho)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lotyšsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Libéria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Líbya)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Lichtenštajnsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Litva)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Luxembursko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Macao)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Madagaskar)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malawi)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malajzia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maldivy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mali)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Malta)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Martinik)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mauritánia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maurícius)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mexiko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Monako)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mongolsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Moldavsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Čierna Hora)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Montserrat)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Maroko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mozambik)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Omán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Namíbia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nauru)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nepál)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Holandsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Curaçao)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Aruba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Martin (holand.č.))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bonaire,Sv.Eustach,Saba)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nová Kaledónia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vanuatu)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nový Zéland)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nikaragua)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Niger)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nigéria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Niue)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Norfolk)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nórsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Severné Mariány)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Menšie odľahlé ostr.USA)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Mikronézia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Marshallove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Palau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pakistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Panama)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Papua-Nová Guinea)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Paraguaj)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Peru)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Filipíny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Pitcairnove ostrovy)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Portugalsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guinea-Bissau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Východný Timor)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Portoriko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Katar)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Réunion)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rumunsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rusko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rwanda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Bartolomej)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv.Helena,Asc,Trist.daC.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Krištof a Nevis)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Anguilla)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätá Lucia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svätý Martin (franc.č.))
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Saint Pierre a Miquelon)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv. Vincent a Grenadíny)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (San Maríno)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sv. Tomáš a Princov ost.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Saudská Arábia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Senegal)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Srbsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Seychely)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sierra Leone)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Singapur)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Vietnam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Slovinsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Somálsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Južná Afrika)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Zimbabwe)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Španielsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Južný Sudán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sudán)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Západná Sahara)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Surinam)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svalbard a Jan Mayen)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Svazijsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Švédsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Švajčiarsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Sýria)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tadžikistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Thajsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Togo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tokelau)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tonga)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Trinidad a Tobago)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené arabské emiráty)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tunisko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turecko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turkménsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Turks a Caicos)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tuvalu)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uganda)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Ukrajina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Macedónsko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Egypt)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené kráľovstvo)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Guernsey)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jersey)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Man)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Tanzánia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Spojené štáty, USA)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Americké Panenské ostr.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Burkina)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uruguaj)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Uzbekistan)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Venezuela)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Wallis a Futuna)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Samoa)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Jemen)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Zambia)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Oblasti inde nešpecifik.)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Nešpecifikované)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Bez štátnej príslušnosti)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Rakúsko)
 • Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra (Slovensko)
 • Zahraniční (Česko)
 • Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura (Česko)
 • Zahraniční osoba (Česko)
 • Zahraniční pobočný spolek (Česko)
 • Zahraniční spolek (Česko)
 • Zájmová organizace družstev (Česko)
 • Zájmové sdružení (Česko)
 • Zájmové sdružení právnických osob (Česko)
 • Základná škola [neplatné] (Slovensko)
 • Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby (Slovensko)
 • Zastupiteľské orgány iných štátov (Slovensko)
 • Zastupitelský orgán jiných států (Česko)
 • Zatiaľ neurčené [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmová organizácia družstiev [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmové združenie [neplatné] (Slovensko)
 • Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Zdravotní pojišťovna (Česko)
 • Zdravotnické zařízení (Česko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • Združenie medzinárodného obchodu [neplatné] (Slovensko)
 • Zemědělské družstvo (Česko)
 • Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (Česko)
 • Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích (Česko)
 • Železnice SR [neplatné] (Slovensko)
Oprávnené výdavky (3 záznamy)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
1A. Krátkodobé výmené pobyty v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch
013 - Softvér
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
1A. Krátkodobé výmené pobyty v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch
014 - Oceniteľné práva
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
1A. Krátkodobé výmené pobyty v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
dsa

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Počet účastníkov aktívnych v poľnohospodárstve
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity Fokusová oblasť
1A. Krátkodobé výmené pobyty v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch
{Predominantná} 1A. Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • 01 Poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 02 Rybolov a akvakultúra
 • 03 Výroba potravín a nápojov
 • 04 Výroba textilu a textilných výrobkov
 • 05 Výroba dopravných prostriedkov
 • 06 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • 07 Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • 08 Stavebníctvo
 • 09 Ťažba a dobývanie (vrátane ťažby energetických surovín)
 • 10 Elektrina, plyn, para, teplá voda a studený vzduch
 • 11 Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
 • 12 Doprava a skladovanie
 • 13 Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
 • 14 Veľkoobchod a maloobchod
 • 15 Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb
 • 16 Finančné a poisťovacie činnosti
 • 17 Činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájom a obchodné činnosti
 • 18 Verejná správa
 • 19 Vzdelávanie
 • 20 Zdravotníctvo
 • 21 Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
 • 22 Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
 • 23 Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia
 • 24 Iné nešpecifikované služby
Typ územia
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • 07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy