Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Otvorme dvere do prekrásneho sveta

NFP312010T289
26.2.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Základná škola s materskou školou Krajné
126 977,75 €
126 977,75 €
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
Trenčiansky kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP312010T289
Otvorme dvere do prekrásneho sveta
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
6
15.11.2018
26.2.2019
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312010 - 1. Vzdelávanie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Základná škola s materskou školou Krajné
Krajné 173, 91616 Krajné
36128449
2021639763
Nie
Rozpočtová organizácia
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Projekt s názvom Otvorme dvere do prekrásneho sveta budeme realizovať po dobu 24 mesiacov – od júla 2019 do júna 2021. Cieľom projektu je zvýšenie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti, zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a tým prispieť k zlepšeniu študijných výsledkov žiakov v súlade so špecifickým cieľom 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov operačného programu Vzdelávanie. Cieľ projektu chceme naplniť realizáciou troch hlavných aktivít: 1. Mimoškolská činnosť pre žiakov, 2. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, 3. Riadenie projektu. V rámci aktivity 1 sú cieľovou skupinou žiaci školy a v rámci aktivity 2 sú cieľovou skupinou pedagogickí zamestnanci. Všetky aktivity budú realizované v priestoroch školy a budú zabezpečené interným personálom. Počas realizácie mimoškolskej činnosti učitelia vytvoria materiály na realizáciu krúžkov a následne budú realizovať krúžky, ktoré budú zamerané na rozvoj čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti s cieľom zlepšenia študijných výsledkov žiakov. Druhá aktivita bude zameraná na vzdelávanie pedagógov prostredníctvom dvoch neakreditovaných školení. Pre realizáciu mimoškolskej činnosti pre žiakov a neakreditovaného vzdelávania pre pedagógov plánujeme zakúpiť potrebné zariadenie, vybavenie, didaktické prostriedky, knihy, školiaci materiál a potreby s cieľom zatraktívnenia mimoškolskej činnosti pre žiakov a nadobudnutia potrebných kľúčových kompetencií pre pedagogických zamestnancov.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
133 660,79 €
0,00 €
95,0000 %
126 977,75 €
6 683,04 €
Schválená výška NFP
133 660,79 €
0,00 €
95,0000 %
126 977,75 €
6 683,04 €

Harmonogram realizácie projektu

24
júl 2019
jún 2021
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0278
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
počet
12,0000
P0279
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
počet
12,0000
P0449
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
počet
50,0000
P0451
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
70,0000
P0455
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
70,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Myjava
Krajné
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
58,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu
Hospodárska činnosť
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 19 - Vzdelávanie
Typ územia
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa