Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zelená domácnostiam II

NFP310040U208
22.2.2019
Operačný program Kvalita životného prostredia
Slovenská inovačná a energetická agentúra
48 000 000,00 €
48 000 000,00 €
OPKZP-PO4-SC411-2018-NP8 Vyzvanie na predloženie národného projektu "Zelená domácnostiam II"
Slovenská inovačná a energetická agentúra - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP310040U208
Zelená domácnostiam II
Vyzvanie na predloženie národného projektu "Zelená domácnostiam II"
8.1.2019
22.2.2019
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
00002801
Bajkalská 27, 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov
00002801
2020877749
1000106184
Áno
SK2020877749
Príspevková organizácia
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Národný projekt Zelená domácnostiam II nadväzuje na pilotný projekt Zelená domácnostiam realizovaný v období 01/2015 – 12/2018. Národný projekt je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) v domácnostiach, ktorými sú rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania. Projekt bude realizovaný na celom území SR okrem Bratislavského kraja. Nosným komunikačným nástrojom vo vzťahu k verejnosti bude internetová stránka www.zelenadomacnostiam.sk.
Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE, ktorými sú:
 • fotovoltické panely (výroba elektriny);
 • veterné turbíny (výroba elektriny);
 • slnečné kolektory (výroba tepla);
 • kotly na biomasu (výroba tepla);
 • tepelné čerpadlá (výroba tepla).
Podpora inštalácie zariadení bude vykonávaná formou poukážok, ktoré budú vydávané priamo domácnostiam. Domácnosť požiada o vydanie poukážky prostredníctvom formulára žiadosti dostupnom na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Poskytnutú poukážku si môže domácnosť uplatniť pri platbe za dodávku a montáž zariadenia. SIEA po kontrole dodržania podmienok preplatí poukážky. Podmienky a podrobnosti poskytovania podpory budú upravené v samostatnom dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach.
Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a zníženie emisií skleníkových plynov. Dôsledkom plnenia tohto cieľa bude oživené trhové prostredie so zariadeniami OZE v segmente domácností a k zvýšeniu povedomia o využití OZE.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
48 000 000,00 €
48 000 000,00 €
100,0000 %
48 000 000,00 €
0,00 €
Schválená výška NFP
48 000 000,00 €
0,00 €
100,0000 %
48 000 000,00 €
0,00 €

Harmonogram realizácie projektu

60
január 2019
december 2023
60

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
t ekviv. CO2
45 000,0000
P0182
Počet malých zariadení na využívanie OZE
počet
21 000,0000
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
21,0000
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
140,0000
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
119,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (7 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
1,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
 • Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • 010 - Obnoviteľná energia - slnečná energia
 • 011 - Obnoviteľná energia - biomasa
 • 012 - Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane hydroelektrickej energie, geotermálnej energie a morskej energie) a integrácia energie z obnoviteľných zdrojov
Hospodárska činnosť
310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
 • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
 • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • 07 - Neuplatňuje sa