Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok AK skuska

NFP309190U258
22.1.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Mesto Detva
105 000,00 €
120 000,00 €
11111 vyzva mas_044 NEMENIT
Podpoľanie - MAS Podpoľanie
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309190U258
AK skuska
vyzva mas_044 NEMENIT
22.1.2019
22.1.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309192001 - 19.2. Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Podpoľanie
MAS_044 - MAS Podpoľanie
42002206
Obrancov mieru 871/1, 96212 Detva

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 96212 Detva
00319805
2021318651
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

1

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
150 000,00 €
100 000,00 €
70,0000 %
105 000,00 €
45 000,00 €
Schválená výška NFP
150 000,00 €
100 000,00 €
80,0000 %
120 000,00 €
30 000,00 €

Harmonogram realizácie projektu

85
január 2019
január 2026
85

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
1 000,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
1 000,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Detva
Detva
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
100,0000
Hodnotitelia (0 záznamov)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309192001 - 19.2. Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (mimo Bratislavský kraj)
 • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309192001 - 19.2. Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (mimo Bratislavský kraj)
 • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 02 - Rybolov a akvakultúra
 • 03 - Výroba potravín a nápojov
 • 04 - Výroba textilu a textilných výrobkov
 • 05 - Výroba dopravných prostriedkov
 • 06 - Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • 08 - Stavebníctvo
 • 09 - Ťažba a dobývanie (vrátane ťažby energetických surovín)
 • 10 - Elektrina, plyn, para, teplá voda a studený vzduch
 • 11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
 • 12 - Doprava a skladovanie
 • 13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
 • 14 - Veľkoobchod a maloobchod
 • 15 - Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb
 • 16 - Finančné a poisťovacie činnosti
 • 17 - Činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájom a obchodné činnosti
 • 18 - Verejná správa
 • 19 - Vzdelávanie
 • 20 - Zdravotníctvo
 • 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
 • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
 • 23 - Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia
 • 24 - Iné nešpecifikované služby
Typ územia
309192001 - 19.2. Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (mimo Bratislavský kraj)
 • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
 • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
 • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309192001 - 19.2. Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (mimo Bratislavský kraj)
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309192001 - 19.2. Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (mimo Bratislavský kraj)
 • 07 - Neuplatňuje sa