Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Animácie VSP Horehron

NFP309190N883
4.1.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
92 480,64 €
118,89 €
27/PRV/2018 VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Pôdohospodárska platobná agentúra - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309190N883
Animácie VSP Horehron
VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
1
1.3.2018
4.1.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_PRV - Riadiaci orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
00156621
Vyhlasovateľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
SORO_PRV - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
30794323
Hraničná 4826/12, 81526 Bratislava - mestská časť Ružinov

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
Nová 392, 97669 Pohorelá
45022089
2022646967
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Animácie VSP Horehron predstavujú v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:
  • propagáciu a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
  • výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS
    a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
  • informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.
Cieľom projektu je zabezpečenie predmetných animačných aktivít ako podporného nástroja informovanosti pri samotnej implementácii Stratégie CLLD VSP Horehron. Jedná sa o prácu s cieľovými skupinami: s predstaviteľmi obecných samospráv, neziskových organizácií, podnikateľských subjektov a s občanmi. Animačné aktivity budú prebiehať počas celej doby realizácie projektu formou klasických informačných aktivít v podobe seminárov, workshopov či informačných dní. Hlavnými témami bude výmena skúseností v oblastiach pôdohospodárstva, cestovného ruchu či regionálneho rozvoja. Propagácia a informovanie verejnosti o území a výsledkoch stratégie je taktiež nevyhnutná a pre rozvoj územia, preto sú zvolené nasledovné typy aktivít: zostavenie, grafické spracovanie a tlač publikácii, roll-upov, účasť na výstavách, zabezpečenie propagačných predmetov alebo spracovanie propagačného videa, či iných PR aktivít. Aktivity budú prioritne realizované v území VSP Horehron a sekundárne aj mimo neho (Slovenská republika – výstavy ako napríklad Agrokomplex). Časový rozsah projektu je definovaný na väzbu pridelenej základnej a dodatočnej alokácie, tj. do 2023, avšak rozpočet je stanovený na základnú alokáciu pre implementáciu stratégie.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
96 346,44 €
0,00 €
95,9876 %
92 480,64 €
3 865,80 €
Schválená výška NFP
96 346,44 €
0,00 €
0,1234 %
118,89 €
96 227,55 €

Harmonogram realizácie projektu

73
december 2017
december 2023
73

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
16 189,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (10 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Bacúch
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Beňuš
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Braväcovo
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Heľpa
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Pohorelá
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Polomka
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Šumiac
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Telgárt
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Vaľkovňa
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Závadka nad Hronom
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
10,0000
Hodnotitelia (0 záznamov)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa