Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti žiakov

NFP312010T304
26.2.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám.B.Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder
124 274,44 €
124 274,44 €
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
Trnavský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP312010T304
Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti žiakov
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
6
15.11.2018
26.2.2019
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312010 - 1. Vzdelávanie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám.B.Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder
Nám.B.Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder
36081060
2021328397
Nie
Rozpočtová organizácia
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Názov nášho projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti žiakov vystihuje hlavný cieľ nášho projektu - zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Našim cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a umožniť žiakom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť ich výsledky v škole a tým im vytvoriť predpoklad na ďalšie vzdelávanie a úspešné uplatnenie v živote. Tento cieľ chceme dosiahnuť vhodne zvolenými aktivitami projektu. Projekt budeme realizovať po dobu 24 mesiacov v priestoroch našej školy – od júla 2019 do júna 2021 prostredníctvom troch hlavných aktivít projektu: Prvá hlavná aktivita projektu s názvom Mimoškolská činnosť pre žiakov - tvorba učebných materiálov a realizácia krúžkov bude zameraná na činnosť 6 pedagógov zamestnaných formou rozšírenia pracovnej náplne pracovného pomeru u žiadateľa s cieľom tvorby učebných materiálov na 6 krúžkov (mimoškolská činnosť) pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy a následnú realizáciu 6 krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy. Primárnou cieľovou skupinou – vo vzťahu k napleneniu hodnoty merateľkého ukazovateľa bude 60 žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy, sekundárnou cieľovou skupinou budú všetci žiaci školy, ktorí sa budú chcieť zapojiť do mimoškolskej aktivity – jednotlivých krúžkov realizovaných pedagogickými pracovníkmi. Druhá hlavná aktivita projektu má názov Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.Typ aktivity: Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností. Konkrétny cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Školenia sa budú realizovať na pôde školy. Celkovo bude do aktivity zapojených 12 pedagógov – cieľová skupina. Celkovo 2 neakreditované školenia budú zamerané na zdokonaľovanie prezentačných zručností, k zlepšeniu ich zručností s IKT technikou a jej efektívnym používaním v rámci mimoškolskej činnosti, tvorbu interaktívnych materiálov. V rámci riadenia projektu (tretia hlavná aktivita projektu) budú zamestnaní pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na uvedené pozície definované poskytovateľom. Proces verejného obstarávania plánujeme ukončiť do septembra 2019 s cieľom zabezpečenia plynulej implementácie projektu.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
130 815,20 €
0,00 €
95,0000 %
124 274,44 €
6 540,76 €
Schválená výška NFP
130 815,20 €
0,00 €
95,0000 %
124 274,44 €
6 540,76 €

Harmonogram realizácie projektu

24
júl 2019
jún 2021
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0278
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
počet
12,0000
P0279
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
počet
12,0000
P0449
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
počet
42,0000
P0451
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
60,0000
P0455
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
60,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Dunajská Streda
Veľký Meder
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
58,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu
Hospodárska činnosť
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 19 - Vzdelávanie
Typ územia
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa