Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v našej škole

NFP312010U074
5.4.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnay, Považany 216
82 285,20 €
82 285,20 €
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 V základnej škole úspešnejší II
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
Trenčiansky kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP312010U074
Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v našej škole
V základnej škole úspešnejší II
1
18.1.2019
5.4.2019
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312010 - 1. Vzdelávanie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnay, Považany 216
Považany 216, 91626 Považany
51906236
2120831647
Nie
Rozpočtová organizácia
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov.
 
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ:1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 
Na potreby cieľovej skupiny budú reagovať aktivity, ktoré prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímí potrebami a žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.
 
S ohľadom na špecifický cieľ OP boli zvolené aj hlavné aktivity:
1, vytvorenie 1 plného pracovného miesta na pozíciu asistenta učiteľa
2, vytvorenie 1 plného pracovného miesta na pozíciu špeciálny pedagóg
 
Z časového hľadiska bude projekt realizovaný v termíne 09/2019-08/2022. Časový harmonogram projektu bol nastavený s ohľadom na efektívne vynaloženie finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity s cieľom úspešné realizovať hlavné výstupy projektu.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
86 616,00 €
0,00 €
95,0000 %
82 285,20 €
4 330,80 €
Schválená výška NFP
86 616,00 €
0,00 €
95,0000 %
82 285,20 €
4 330,80 €

Harmonogram realizácie projektu

36
september 2019
august 2022
36

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (6 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0052
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
počet
1,0000
P0053
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
počet
1,0000
P0314
Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania
počet
1,0000
P0421
Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
počet
1,0000
P0605
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu
počet
2,0000
P0606
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
počet
4,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Nové Mesto nad Váhom
Považany
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
55,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
  • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu
Hospodárska činnosť
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 19 - Vzdelávanie
Typ územia
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa