Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok mas_091

NFP309190U251
16.1.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Mesto Senec
22 500,00 €
4 500,00 €
2222 vyzva mas_091 NEMENIT
Malodunajsko - MAS Malodunajsko
Bratislavský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309190U251
mas_091
vyzva mas_091 NEMENIT
9.1.2019
16.1.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Malodunajsko
MAS_091 - MAS Malodunajsko
42360021
Ludvíka Svobodu 17, 90045 Malinovo

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Mesto Senec
Mierové námestie 8, 90301 Senec
00305065
2020662237
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

c

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
25 000,00 €
90,0000 %
22 500,00 €
2 500,00 €
Schválená výška NFP
5 000,00 €
90,0000 %
4 500,00 €
500,00 €

Harmonogram realizácie projektu

1
január 2019
január 2019
1

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (3 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
10,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
10,0000
PL003
Počet vzdelávacích dní
počet
10,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Senec
Blatné
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
5,0000
Hodnotitelia (1 záznam)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Ing.
Eva
Baková
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
rozvinutejšie regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa