Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok projekt mas_044

NFP309190U250
11.1.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Mesto Detva
40 000,00 €
0,00 €
11111 vyzva mas_044 NEMENIT
Podpoľanie - MAS Podpoľanie
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309190U250
projekt mas_044
vyzva mas_044 NEMENIT
8.1.2019
11.1.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Podpoľanie
MAS_044 - MAS Podpoľanie
42002206
Obrancov mieru 871/1, 96212 Detva

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 96212 Detva
00319805
2021318651
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

c

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
50 000,00 €
80,0000 %
40 000,00 €
10 000,00 €
Schválená výška NFP
50 000,00 €
0,0000 %
0,00 €
0,00 €

Harmonogram realizácie projektu

1
január 2019
január 2019
1

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
10,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
10,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Detva
Detva
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
1,0000
Hodnotitelia (1 záznam)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Ing.
Eva
Baková
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa