Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Projekt VAL na CLLD

NFP309060V690
12.3.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
205 250,00 €
209 250,00 €
AK CLLD 1 AK CLLD 1
Dolné Záhorie - MAS Dolné Záhorie
Trnavský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309060V690
Projekt VAL na CLLD
AK CLLD 1
2
12.3.2019
12.3.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309006 - 06. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Dolné Záhorie
MAS_068 - MAS Dolné Záhorie
42365511
Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
35815256
2020259802
1000182997
Áno
SK2020259802
Akciová spoločnosť
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

hqer

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
247 000,00 €
83,0972 %
205 250,00 €
41 750,00 €
Schválená výška NFP
247 000,00 €
84,7166 %
209 250,00 €
37 750,00 €

Harmonogram realizácie projektu

6
marec 2019
august 2019
6

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (16 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL030
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
pracovné miesto
6,0000
PL031
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
počet
5,0000
PL032
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
%
5,0000
PL037
Celková ročná návštevnosť zariadenia/územia
počet
15,0000
PL038
Počet ubytovateľov poskytujúcich ubytovanie na súkromí
počet
6,0000
PL039
Počet inovovaných produktov a procesov v existujúcich podnikateľských subjektoch
počet
4,5000
PL040
Počet spoločných produktov a projektov viac ako dvoch subjektov
počet
14,0000
PL041
Počet zariadení cestovného ruchu s intervenciou do zariadení doplnkových služieb
počet
20,0000
PL042
Počet vzniknutých formalizovaných dodávateľsko-odberateľských partnerstiev
počet
6,0000
PL043
Počet nových služieb v cestovnom ruchu
počet
5,0000
PL044
Počet zmodernizovaných objektov
počet
8,0000
PL045
Počet prijímateľov na nevýrobné investície
počet
6,0000
PL046
Počet užívateľov jednotlivých služieb
počet
5,2500
PL143
Výstavba nových ubytovacích zariadení - Kapacita lôžok (počet)
počet
8,0000
PL144
Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení - Kapacita lôžok (počet)
počet
15,0000
PL145
Prestavba nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenia - Kapacita lôžok (počet)
počet
6,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Senica
Senica
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
45,0000
Hodnotitelia (1 záznam)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Ing.
Eva
Baková
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
rozvinutejšie regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
  • 02 - Rybolov a akvakultúra
Typ územia
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy