Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Cesta k poznaniu

NFP312010T296
26.2.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Základná škola Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce
78 308,28 €
78 306,86 €
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP312010T296
Cesta k poznaniu
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
6
15.11.2018
26.2.2019
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312010 - 1. Vzdelávanie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Základná škola Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 72 72, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
37865315
2021646825
Nie
Rozpočtová organizácia
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre skvalitnenie mimoškolskej (krúžkovej) činnosti so zreteľom na zlepšenie učebných výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Naším zámerom je podporiť rozvoj podmienok pre mimoškolskú činnosť žiakov iným spôsobom, ako sme ju riešili doteraz. Dôraz budeme klásť na kvalitné, pre mimoškolskú činnosť zvlášť vytvorené metodické materiály, pracovné a vzdelávacie pomôcky. Dôležitou súčasťou projektu bude tiež vzdelávanie pedagógov, ako prostriedok k dosiahnutiu čo najlepších výstupov používaných v mimoškolskej činnosti, ale aj neskôr v samotnom vzdelávacom procese.    Plánujeme školenie v oblasti práce s rôznym softvérom, pomocou ktorého si pedagógovia budú môcť vytvoriť interaktívne edukačné materiály ako doplnok pre netradičné metódy a formy práce, prácu s IKT technikou. V projekte chceme tiež vytvárať nové doplnkové didaktické pomôcky s využitím zakúpených didaktických pomôcok a IKT techniky. Zároveň ich využijeme aj pri školeniach učiteľov, ale aj vo vyučovacom aj mimovyučovacom procese pre všetkých žiakov školy. Projekt sme rozdelili na tri aktivity (vrátane riadenia projektu), každá je zameraná na inú cieľovú skupinu, pričom sú vzájomne prepojené výstupmi a praxou a v neposlednom rade aj spoločným cieľom projektu: zlepšenie výsledkov v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov na našej škole. 

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
82 429,77 €
95,0000 %
78 308,28 €
4 121,49 €
Schválená výška NFP
82 428,27 €
95,0000 %
78 306,86 €
4 121,41 €

Harmonogram realizácie projektu

24
júl 2019
jún 2021
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0278
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
počet
12,0000
P0279
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
počet
12,0000
P0449
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
počet
30,0000
P0451
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
36,0000
P0455
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
36,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nitra
Nitrianske Hrnčiarovce
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
58,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu
Hospodárska činnosť
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 19 - Vzdelávanie
Typ územia
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa