Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok for Beno - LEsy

NFP309070W400
10.4.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Prva pokusna s.r.o.
882 508,80 €
882 508,80 €
MAS_020/7.2/1 Výzva podopatrenie 7.2_Požitavie - Širočina
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" - MAS Požitavie - Širočina
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309070W400
for Beno - LEsy
Výzva podopatrenie 7.2_Požitavie - Širočina
10.4.2019
10.4.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
MAS_020 - MAS Požitavie - Širočina
42119430
Obecný úrad 46, 95182 Malé Vozokany

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Prva pokusna s.r.o.
Mamateyova 10, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
00151564
1075332797
Áno
SK1020159789
Akciová spoločnosť
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

sdfgsdf

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
1 103 136,00 €
80,0000 %
882 508,80 €
220 627,20 €
Schválená výška NFP
1 103 136,00 €
80,0000 %
882 508,80 €
220 627,20 €

Harmonogram realizácie projektu

5
apríl 2019
august 2019
5

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL030
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
pracovné miesto
100,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Slepčany
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
1,0000
Hodnotitelia (1 záznam)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Ing.
Eva
Baková
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa