Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok 1

NFP309010U260
4.2.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
"Cyklokoalícia"
10 000,00 €
6 000,00 €
AK clld KC dateinvalidate AK clld KC dateinvalidate
Občianske združenie Zlatá cesta - MAS Zlatá cesta
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309010U260
1
AK clld KC dateinvalidate
4.2.2019
4.2.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309001 - 01. Prenos znalostí a informačné akcie
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Občianske združenie Zlatá cesta
MAS_043 - MAS Zlatá cesta
45022909
Prenčov 300, 96973 Prenčov

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
"Cyklokoalícia"
Karadžičova 6, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
31800394
2120028768
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

1

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
20 000,00 €
50 000,00 €
50,0000 %
10 000,00 €
10 000,00 €
Schválená výška NFP
20 000,00 €
50 000,00 €
30,0000 %
6 000,00 €
14 000,00 €

Harmonogram realizácie projektu

85
február 2019
február 2026
85

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL004
Počet účastníkov aktívnych v poľnohospodárstve
počet
100,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Banská Štiavnica
Baďan
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
100,0000
Hodnotitelia (0 záznamov)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
  • 02 - Rybolov a akvakultúra
Typ územia
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa