Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno

NFP302020S830
22.2.2019
Integrovaný regionálny operačný program
Nemocnica Komárno s. r. o.
8 316 587,29 €
8 316 587,29 €
IROP-PO2-SC213-2017-25 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Ministerstvo zdravotníctva SR - Sprostredkovateľský orgán IROP - MZSR
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP302020S830
Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
3
25.10.2018
22.2.2019
Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
302020031 - 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo zdravotníctva SR
SORO_IROP_MZSR - Sprostredkovateľský orgán IROP - MZSR
00165565
Limbová 2, 83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Nemocnica Komárno s. r. o.
Mederčská 39, 94505 Komárno
50828371
2120485873
Áno
SK2120485873
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je novostavba objektu urgentného centrálneho príjmu s komplexným zázemím (chirurgickým, interným a neurologickým oddelením) a modernizácia zdravotníckej techniky a IKT vybavenia.
 
Realizáciou infraštruktúrnych investícií do stavebných objektov a prístrojového vybavenia dosiahne Nemocnica Komárno zvýšenie komplexnosti, kvality, kapacity a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo vytvorí podmienky pre zlepšenie základných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok.
 
Ciele projektu budú dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:
 • Hlavná aktivita 1: Výstavba nových budov,
 • Hlavná aktivita 2: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
 • Hlavná aktivita 3: Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane 
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením 
a nákupu softvérového vybavenia
 
Výsledné efekty navrhovaného projektu budú sledované merateľnými ukazovateľmi:
 • P0228 Počet nových verejných budov
 • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
 • P0613 Podlahová plocha nových verejných budov

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
9 240 652,54 €
90,0000 %
8 316 587,29 €
924 065,25 €
Schválená výška NFP
9 240 652,54 €
0,00 €
90,0000 %
8 316 587,29 €
924 065,25 €

Harmonogram realizácie projektu

24
apríl 2019
marec 2021
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (0 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Komárno
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
43,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
 • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
 • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
 • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302020031 - 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
 • 053 - Zdravotnícka infraštruktúra
Hospodárska činnosť
302020031 - 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
 • 20 - Zdravotníctvo
Typ územia
302020031 - 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
 • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
302020031 - 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
302020031 - 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
 • 07 - Neuplatňuje sa