Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok AK CLLD ŽONFP 1

NFP309000V688
28.2.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
"Cyklokoalícia"
12 044,69 €
12 044,69 €
AK CLLD 1 AK CLLD 1
Dolné Záhorie - MAS Dolné Záhorie
Bratislavský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309000V688
AK CLLD ŽONFP 1
AK CLLD 1
3
28.2.2019
28.2.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309004 - 04. Investície do hmotného majetku
309041002 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny
309006 - 06. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Dolné Záhorie
MAS_068 - MAS Dolné Záhorie
42365511
Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
"Cyklokoalícia"
Karadžičova 6, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
31800394
2120028768
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

1

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
23 389,12 €
51,4970 %
12 044,69 €
11 344,43 €
Schválená výška NFP
23 389,12 €
51,4970 %
12 044,69 €
11 344,43 €

Harmonogram realizácie projektu

133
február 2019
február 2029
121

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (17 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL017
Počet obstaraných technológií do poľnohospodárskej prvovýroby a skladovania
počet
13,0000
PL030
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
pracovné miesto
17,0000
PL031
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
počet
16,0000
PL032
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
%
15,0000
PL037
Celková ročná návštevnosť zariadenia/územia
počet
6,0000
PL038
Počet ubytovateľov poskytujúcich ubytovanie na súkromí
počet
16,0000
PL039
Počet inovovaných produktov a procesov v existujúcich podnikateľských subjektoch
počet
8,0000
PL040
Počet spoločných produktov a projektov viac ako dvoch subjektov
počet
10,0000
PL041
Počet zariadení cestovného ruchu s intervenciou do zariadení doplnkových služieb
počet
6,0000
PL042
Počet vzniknutých formalizovaných dodávateľsko-odberateľských partnerstiev
počet
14,0000
PL043
Počet nových služieb v cestovnom ruchu
počet
7,0000
PL044
Počet zmodernizovaných objektov
počet
9,0000
PL045
Počet prijímateľov na nevýrobné investície
počet
5,0000
PL046
Počet užívateľov jednotlivých služieb
počet
7,0000
PL143
Výstavba nových ubytovacích zariadení - Kapacita lôžok (počet)
počet
12,0000
PL144
Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení - Kapacita lôžok (počet)
počet
5,0000
PL145
Prestavba nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenia - Kapacita lôžok (počet)
počet
7,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Malacky
Borinka
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
10,0000
Hodnotitelia (1 záznam)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Ing.
Eva
Baková
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
rozvinutejšie regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309041002 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309041002 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
  • 02 - Rybolov a akvakultúra
Typ územia
309041002 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309041002 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
309064002 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy