Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Chod MAS

NFP309190P103
4.1.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Občianske združenie Poniklec - Váh
46 000,00 €
36 800,00 €
27/PRV/2018 VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Pôdohospodárska platobná agentúra - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Trnavský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309190P103
Chod MAS
VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
2
29.3.2018
4.1.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_PRV - Riadiaci orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
00156621
Vyhlasovateľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
SORO_PRV - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
30794323
Hraničná 4826/12, 81526 Bratislava - mestská časť Ružinov

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Občianske združenie Poniklec - Váh
Horné Otrokovce 146, 92062 Horné Otrokovce
42402263
2120008902
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je podpora na oživenie stratégie CLLD OZ Poniklec - Váh (ďalej: Stratégia CLLD), ktorej úlohou je zlepšenie kvality života obyvateľov na vidieku, vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability a životaschopnosti vidieka. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v súlade s cieľmi Európa 2020.Merateľné ukazovatele:
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestneakčné skupiny (MAS) - 12615
Počet vybraných MAS - 1

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
46 000,00 €
100,0000 %
46 000,00 €
0,00 €
Schválená výška NFP
46 000,00 €
80,0000 %
36 800,00 €
9 200,00 €

Harmonogram realizácie projektu

73
december 2017
december 2023
73

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
25 230,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
2,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (15 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Galanta
Vinohrady nad Váhom
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Bojničky
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Dolné Otrokovce
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Dolné Trhovište
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Dolné Zelenice
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Dvorníky
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Horné Otrokovce
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Horné Zelenice
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Kľačany
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Merašice
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Pastuchov
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Sasinkovo
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Siladice
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Tekolďany
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Hlohovec
Tepličky
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
111,0000
Hodnotitelia (1 záznam)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Ing.
Eva
Baková
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa