Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca

NFP312010T938
5.4.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Základná škola
68 742,00 €
68 742,00 €
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 V základnej škole úspešnejší II
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP312010T938
Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
V základnej škole úspešnejší II
1
22.1.2019
5.4.2019
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312010 - 1. Vzdelávanie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Základná škola
Hviezdoslavova 1, 05001 Revúca
37833871
2021669991
Nie
Rozpočtová organizácia
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole Hviezdoslavova 1, Revúca.
 Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole Hviezdoslavova 1, Revúca, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Základnej škole Hviezdoslavova 1, Revúca, s dôrazom na žiakov z marginalizovanej rómskej komunity.
 
Hlavnou aktivitou projektu je činnosť dvoch pedagogických asistentov v Základnej škole Hviezdoslavova 1, Revúca. Ich pracovnou náplňou budú aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP s ostatnými žiakmi. Zároveň budú rozvíjať spolupráca s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa budú pedagogickí asistenti snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s dôrazom na žiakov z marginalizovanej rómskej komunity.
 
Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickými asistentmi na Základnej škole Hviezdoslavova 1, Revúca budú prebiehať:
-vo výchovno-vzdelávacom procese,
-v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách,
-v spolupráci s rodinou.
 
Cieľovou skupinou projektu sú:
Žiaci základnej školy so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
72 360,00 €
95,0000 %
68 742,00 €
3 618,00 €
Schválená výška NFP
72 360,00 €
95,0000 %
68 742,00 €
3 618,00 €

Harmonogram realizácie projektu

36
september 2019
august 2022
36

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (6 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0052
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
počet
20,0000
P0053
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
počet
15,0000
P0314
Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania
počet
1,0000
P0421
Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
počet
1,0000
P0605
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu
počet
23,0000
P0606
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
počet
43,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Revúca
Revúca
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
61,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
  • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu
Hospodárska činnosť
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 19 - Vzdelávanie
Typ územia
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa