Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok AK PRV

NFP309070W401
13.4.2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Prva pokusna s.r.o.
22 500 000,00 €
21 000 000,00 €
MAS_020/7.2/1 Výzva podopatrenie 7.2_Požitavie - Širočina
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" - MAS Požitavie - Širočina
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP309070W401
AK PRV
Výzva podopatrenie 7.2_Požitavie - Širočina
13.4.2019
13.4.2019
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
MAS_020 - MAS Požitavie - Širočina
42119430
Obecný úrad 46, 95182 Malé Vozokany

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Prva pokusna s.r.o.
Mamateyova 10, 85104 Vráble
00317101
1075332797
Áno
SK1020159789
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

1

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
30 000 000,00 €
0,00 €
75,0000 %
22 500 000,00 €
7 500 000,00 €
Schválená výška NFP
30 000 000,00 €
0,00 €
70,0000 %
21 000 000,00 €
9 000 000,00 €

Harmonogram realizácie projektu

109
apríl 2019
apríl 2028
109

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL030
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
pracovné miesto
5,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Čaradice
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
10,0000
Hodnotitelia (1 záznam)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Ing.
Eva
Baková
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa