Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zvýšenie kvality vzdelávania na Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici

NFP312010T411
5.4.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
101 373,18 €
99 360,60 €
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP312010T411
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
7
18.12.2018
5.4.2019
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312010 - 1. Vzdelávanie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Námestie Štefana Moysesa 23, 97401 Banská Bystrica
00652709
1000022397
Nie
Nezisková organizácia
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

História každej školy pramení zo sveta poznania, lásky, ľudskosti, porozumenia, múdrosti, či skúseností.  Základná škola Štefana Moysesa bola zriadená rímskokatolíckym Biskupským úradom v Banskej Bystrici 21.6.1991. Cieľom školy je vzdelávať a vychovávať deti tak, aby sa harmonicky rozvíjali ich intelektové, morálne a fyzické danosti.
 
V marci 2004 sa škola presťahovala z pôvodnej budovy na Kapitulskej 21 do priestorov na Námestí Š. Moysesa 23. Budova školy s časťou ihriska a dvora je majetkom Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Na vyučovanie sa využívajú odborné učebne informatiky, chémie, cudzích jazykov, dielňa, knižnica a telocvičňa. Súčasťou školy je aj školský klub detí a jedna špeciálna trieda pre deti s mentálnym postihnutím.
 
Škola prostredníctvom svojho výchovno-vzdelávacieho procesu prechádza neustálymi zmenami s cieľom vytvoriť pre žiakov, čo najprijateľnejšie a najkvalitnejšie prostredie na vzdelávanie, ktoré umožní dosahovanie čo najlepších študijných výsledkov všetkých jej žiakov.
 
Podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu pre výučbu na škole sa prispôsobujú v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie je základnou myšlienkou tvorby prostredia, v ktorom bude možné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka a tým dosiahnuť zlepšené študijné výsledky žiakov. Daný zámer má škola v záujme dosiahnuť prostredníctvom predkladaného projektu s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici“.
 
Vzdelávací projekt sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných aktivít, v rámci ktorých bude na jednej strane dochádzať ku zvyšovaniu čitateľských, prírodovedných a matematických zručností a gramotností žiakov a na druhej strane ku podpore rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických pracovníkov.
 
Projekt sa bude implementovať od 09/2019 do 8/2021.V rámci aktivity pre žiakov bude cez zvýšený počet hodín vyučovania a v čase mimoškolskej dochádzať k upevňovaniu a rozširovaniu teoretických a praktických vedomostí žiakov. Pedagógovia budú rozvíjať svoje kompetencie cez organizovanie 2 pedagogických klubov. Cieľovou skupinou projektu bude 140  žiakov školy a 9 pedagogickí pracovníci školy.
 
Všetky 3 hlavné aktivity projektu sa budú implementovať smerom ku naplneniu cieľa projektu „Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základnej škole“, ktorý priamo podporuje Špecifický cieľ výzvy - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
106 708,61 €
0,00 €
95,0000 %
101 373,18 €
5 335,43 €
Schválená výška NFP
104 590,11 €
0,00 €
95,0000 %
99 360,60 €
5 229,51 €

Harmonogram realizácie projektu

24
september 2019
august 2021
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0278
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
počet
9,0000
P0279
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
počet
5,0000
P0449
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
počet
15,0000
P0451
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
140,0000
P0455
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
90,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
56,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu
Hospodárska činnosť
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 19 - Vzdelávanie
Typ územia
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa