Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Učme deti učiť sa

NFP312010T329
26.2.2019
Operačný program Ľudské zdroje
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
63 606,59 €
62 003,87 €
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
Košický kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP312010T329
Učme deti učiť sa
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
6
15.11.2018
26.2.2019
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312010 - 1. Vzdelávanie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
Starozagorská 8, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
42322855
2023815607
Nie
Nezisková organizácia
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Projekt s názvom „Učme deti učiť sa“ je zameraný na zvýšenie existujúcej úrovne prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy prostredníctvom mimoškolskej činnosti, v nadväznosti na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností pedagogických zamestnancov žiadateľa a zvýšenie ich kvalifikácie. Žiadateľ bude realizovať hlavný cieľ projektu prostredníctvom 3 hlavných aktivít:
HA 1 – Zvyšovanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov
HA 2 – Rozvoj kompetencií zamestnancov ako nástroj zvýšenia gramotnosti žiakov
HA 3 – Koordinácia projektu.
Cieľovou skupinou projektu sú žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy vrátane žiakov so ŠVVP ako aj pedagogickí zamestnanci žiadateľa.
Miestom realizácie aktivít projektu je menej rozvinutý región, konkrétne mesto Košice, okres Košice II.
Projekt bude realizovaný na základe identifikovanej potreby na strane žiadateľa na základe výsledkov žiakov ako aj vlastnej skúsenosti žiadateľa pri práci so žiakmi.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
70 673,99 €
90,0000 %
63 606,59 €
7 067,40 €
Schválená výška NFP
68 893,19 €
90,0000 %
62 003,87 €
6 889,32 €

Harmonogram realizácie projektu

24
september 2019
august 2021
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0278
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
počet
15,0000
P0279
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
počet
15,0000
P0449
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
počet
100,0000
P0451
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
100,0000
P0455
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
počet
100,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice II
Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
56,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu
Hospodárska činnosť
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 19 - Vzdelávanie
Typ územia
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • 07 - Neuplatňuje sa