Projekt v realizácii

Detail Projektu Podpora opatrovateľskej služby

312041R888
Operačný program Ľudské zdroje
Obec Mad
148 200,00 €
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
148 200,00 €
0,00 €
27.2.2019
1.3.2019
1.4.2021
Trnavský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
312041R888
Podpora opatrovateľskej služby
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312040 - 4. Sociálne začlenenie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_IA_MPSVRSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
30854687
Špitálska 6, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Obec Mad
- 200, 93014 Mad
00800201
2021112313
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu realizovaného v obci Mad je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život občanov obce odkázaných na pomoc spoločnosti, v prirodzenom domácom prostredí prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie obce spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia a nárastom počtu starších ľudí odkázaných na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť, obec považuje za potrebné vytvárať podmienky na fyzickú ako aj finančnú dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej domácej opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba je najvhodnejšia forma sociálnej služby poskytovaná odkázaným osobám.
Cieľom obce je umožniť svojim občanom odkázaným na pomoc si zachovávať svoju identitu, aby ich netrápil pocit, že sú nepotrební. Obec chce aj poskytovaním domácej opatrovateľskej služby reagovať na potreby členov obecnej komunity. Cieľom obce je vytváranie podmienok, aby ľudia odkázaní na sociálne služby neboli izolovaní od širšieho spoločenstva a neboli nútení k spoločnému žitiu, aby naďalej mali dostatočnú moc nad svojimi životmi. Zariadenia poskytujúce sociálne služby majú tendenciu byť nadradené nad individuálne potreby jednotlivých prijímateľov služieb.
Realizáciou tohto cieľa chce obec zabezpečiť dosiahnutie špecifického cieľa určeného „Výzvou POS“: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
 
Hlavnou aktivitou projektu je Poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách - § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13odsek 3 a § 41.Cieľovou skupinou sú jednak deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby, ale aj zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore - teda opatrovaní klienti a kvalifikovaní opatrovatelia - zamestnanci obce zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na celý pracovný úväzok v zmysle Zákonníka práce. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú - Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí - celková cieľová hodnota: 10 (10 plný úväzok) - Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni - celková cieľová hodnota:1.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
148 200,00 €
148 200,00 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AC1 - Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ
125 970,00
85,00
1AC2 - Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR
22 230,00
15,00
9020 - Vlastné verejné
0,00
0,00

Harmonogram realizácie projektu

26
marec 2019
apríl 2021
26

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0334
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
počet
10,0000
P0361
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
počet
1,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
D0262
Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)
EUR
00800201 - Obec Mad
D0264
Mzda žien refundovaná z projektu (medián)
EUR
00800201 - Obec Mad

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Dunajská Streda
Mad
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
I312041R88801
22.2.2019
27.2.2019
Dokumenty (2 záznamy)
Názov dokumentu
Zmluva_ObecMad_I312041R88801_podpis.pdf
Zmluva_ObecMad_I312041R88801_final.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 112 - Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Hospodárska činnosť
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
Typ územia
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 07 - Neuplatňuje sa