Projekt v realizácii

Detail Projektu Flexibilná starostlivosť pre deti v Detskom športovom centre Loptička

312031S821
Operačný program Ľudské zdroje
Detské športové centrum Loptička s. r. o.
118 430,08 €
OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
106 587,07 €
0,00 €
27.2.2019
1.3.2019
1.2.2021
Košický kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
312031S821
Flexibilná starostlivosť pre deti v Detskom športovom centre Loptička
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312030 - 3. Zamestnanosť
312030031 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_IA_MPSVRSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
30854687
Špitálska 6, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Detské športové centrum Loptička s. r. o.
Michalovská 360/43, 040 11 Košice - mestská časť Západ
50621114
2120404352
Nie
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Flexibilná starostlivosť pre deti v Detskom športovom centre Loptička“ je zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, vo veľkej miere najmä žien v Košiciach a okolí prostredníctvom poskytovania flexibilnej starostlivosti o deti s integráciou detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dostupnej aj pre rodičov a deti zo slabšieho sociálneho prostredia. Flexibilnú starostlivosť plánuje spoločnosť Detské športové centrum Loptička s.r.o. poskytovať v rámci svojej prevádzky na ulici Michalovská 43 v Košiciach.
 
Starostlivosť plánuje Detské športové centrum Loptička s.r.o. poskytovať dlhodobú i krátkodobú pre vekovú kategóriu detí 3-6 rokov prípadne detí s odloženou školskou dochádzkou.  Do projektu vstupuje ako existujúce zariadenie s plánovaným rozšírením kapacity zariadenia o 7-10 detí z toho 25% detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Flexibilnú starostlivosť plánuje žiadateľ poskytovať celoročne počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 a aj počas celých letných prázdnin. V rámci projektu budú zamestnané 2 vychovávateľky a 1 vychovávateľka pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Doba realizácie projektu je 24 mesiacov s plánovaným začiatkom realizácie február 2019. Uvedenú činnosť plánuje žiadateľ udržať dlhodobo, minimálne 6 mesiacov po skončení podpory a naplniť tak merateľné ukazovatele projektu:

Počet podporených inštitúcií: 1
Počet inštitúcií, ktoré realizujú opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života šesť mesiacov po ukončení projektu: 1
 
Cieľovou skupinou, na ktorú sa projekt zameriava sú nielen rodičia - ženy po materskej, rodičovskej dovolenke, ale aj uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, zamestnanci a SZČO  s rodičovskými povinnosťami.
 
Predkladaný projekt sa zameriava  na dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach, vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérneho postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovanie rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Projekt je v súlade s horizontálnym princípom – udržateľný rozvoj.
 
 

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
118 430,08 €
106 587,07 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AC1 - Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ
100 665,57
85,00
1AC2 - Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR
5 921,50
5,00
9010 - Vlastné súkromné
11 843,01
10,00

Harmonogram realizácie projektu

24
marec 2019
február 2021
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0328
Počet podporených zamestnávateľov/inštitúcií
počet
1,0000
P0552
Počet zamestnávateľov/inštitúcií, ktorí realizujú opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života šesť mesiacov po ukončení projektu
počet
1,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
312030031 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
D0266
Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
%
50621114 - Detské športové centrum Loptička s. r. o.
D0265
Počet opatrení na zosúladenie osobného a pracovného života zrealizovaných v rámci projektu
počet
50621114 - Detské športové centrum Loptička s. r. o.
D0249
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
50621114 - Detské športové centrum Loptička s. r. o.

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice II
Košice - mestská časť Západ
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
I312031S82101
25.2.2019
27.2.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Zmluva_o_NFP_Detské športové centrum Loptička s. r. o._312031S821.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312030031 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
  • 105 - Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane prístupu k zamestnaniu, kariérneho postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Hospodárska činnosť
312030031 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
  • 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
Typ územia
312030031 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312030031 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312030031 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
  • 07 - Neuplatňuje sa