Projekt ukončený

Detail Projektu Šťastná matka, šťastné dieťa

312041Q546
Operačný program Ľudské zdroje
MyMamy, o.z.
429 467,14 €
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
407 993,78 €
0,00 €
3.10.2018
1.10.2018
1.9.2022
30.9.2022
Prešovský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312040 - 4. Sociálne začlenenie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_IA_MPSVRSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
30854687
Špitálska 6, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
MyMamy, o.z.
Jánošíkova 70, 08001 Prešov
37787683
2021630963
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Stručný popis projektu:
MyMamy, o.z. vzniklo v roku 2000 pôvodne ako svojpomocná skupina žien na materskej dovolenke (pod názvom Záujmové združenie žien MYMAMY) a postupne sa aktívnym členkám podarilo zriadiť jedno z prvých Materských centier na Slovensku. V roku 2003 vznikla samostatná organizačná zložka ZZŽ MyMamy – krízové centrum, ktoré poskytovalo poradenské služby ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch. Od roku 2009 je združenie MyMamy, o.z. zaregistrované ako poskytovateľ sociálnych služieb – základné sociálne poradenstvo a zariadenie núdzového bývania. V roku 2010 bola táto registrácia rozšírená o špecializované sociálne poradenstvo na základe akreditácie MPSVaR SR podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v roku 2014 sme získali akreditáciu podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorá bola predĺžená do roku 2016.
V súčasnej dobe sa združenie MyMamy, o.z. venuje oblasti rodovo podmieneného násilia a výkonu SPO a sociálnej kurately pre klientelu združenia, ktorá je realizovaná v prirodzenom rodinnom prostredí. Svoje služby poskytuje v meste Prešov, čo nezabezpečuje dobrú dostupnosť pre ženy zo vzdialenejších miest a obcí Prešovského kraja. Z tohto dôvodu plánujeme prostredníctvom projektu zintenzívniť a rozšíriť programy, aktivity a odborné činnosti na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický a fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v dôsledku domáceho násilia v prirodzenom rodinnom prostredí v zmysle §11 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK.
 
Hlavný cieľ projektu:
Podporiť výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí  v Prešovskom samosprávnom kraji
 
Špecifické ciele projektu:
Rozšíriť a zintenzívniť výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, zameraných na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby
 
Typ aktivity:
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
 
Hlavná aktivita:
Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
 
Podaktivita 1
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, zameraných na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v zmysle § 11 zákona o SPODaSK, okrem mediácie
 
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj
 
Merateľné ukazovatele:
P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: 1
P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 80
P0294 Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu: 60

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
429 467,14 €
407 993,78 €
40 799,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AC1 - Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ
365 047,07
85,00
1AC2 - Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR
42 946,71
10,00
9010 - Vlastné súkromné
21 473,36
5,00

Harmonogram realizácie projektu

48
október 2018
september 2022
48

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (3 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0294
Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu
počet
60,0000
P0334
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
počet
80,0000
P0361
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
I312041Q54601
1.10.2018
3.10.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Zmluva o poskytnutí NFP č.z. I312041Q54601.pdf
Dodatky
Dodatok: I312041Q54601D01
I312041Q54601D01
29.11.2018
4.12.2018
Dokumenty (8 záznamov)
Názov dokumentu
Žiadosť o povolenie vykonania zmeny zmluvy i poskytnutí NFP (významnejšia zmena).pdf
Stanovisko k zmene zmluvy o NFP.pdf
Správa o schválení žiadosti o zmenu projektu (významnejšej zmeny projektu).pdf
Sprievodný list s el. podpismy.pdf
Spoločné stanovisko členov zmenovej komisie.pdf
Predmet podpory NFP generovaný pri ukončení zmeny - s podpoložkami rozpočtu
Predmet podpory NFP generovaný pri ukončení zmeny - bez podpoložiek rozpočtu
Dodatok č. I312041Q54601D01 k zmluve o poskytnuti NFP.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 112 - Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Hospodárska činnosť
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
Typ územia
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • 07 - Neuplatňuje sa