Projekt v realizácii

Detail Projektu Podpora opatrovateľskej služby v obci Čierny Balog

312041R167
Operačný program Ľudské zdroje
Obec Čierny Balog
163 020,00 €
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
163 020,00 €
0,00 €
27.2.2019
1.3.2019
1.4.2021
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
312041R167
Podpora opatrovateľskej služby v obci Čierny Balog
Priradenie k programovej štruktúre
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312040 - 4. Sociálne začlenenie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_IA_MPSVRSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
30854687
Špitálska 6, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog
00313343
2020463280
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Čierny Balog
 
Cieľ projektu: Podpora poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do inštitúcií
 
Aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby
 
Typ aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
 
 
 • Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom, prirodzenom prostredí občana odkázaného na pomoc, ako  ochrana občana pred sociálnych vylúčením, podpora jeho spoločenského začlenenia, zabezpečenie ochrany jeho zdravia, dôstojnosti a integrity.
 • Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni.
 
Opatrovateľská služba (ďalej OSL) poskytovaná v zmysle ustanovení (§ 41) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa považuje za službu všeobecného hospodárskeho záujmu. Každý občan, ktorý splní podmienky, t.j. má právoplatné rozhodnutie obce o odkázanosti na sociálnu službu minimálne v stupni II., má právo požiadať príslušnú obec (podľa miesta svojho trvalého pobytu) o poskytnutie OSL (pokiaľ obec nevie poskytnúť zabezpečí prostredníctvom neverejného poskytovateľa). Obec určuje sumu úhrady za OSL, spôsob jej určenia platenia úhrady zmluvou o poskytovaní OSL, uzatvorenej s klientom – v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Občania sa so žiadosťou o zabezpečenie opatrovateľskej služby obracajú v prvom rade na obec aj z toho dôvodu, že je cenovo dostupnejšia, t.j. úhrada za poskytované služby u verejného poskytovateľa je spravidla nižšia ako u neverejného poskytovateľa.
 
Cieľová skupina predkladaného projektu
 1. plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby (občania obce Čierny Balog)
 2. zamestnanci vykonávajúci politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore
 
Miesto realizácie : obec Čierny Balog  (oprávnené územie)
SK NACE súvisiace s predmetom projektu: Q – 88.99 – Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
 
Doba realizácie projektu je plánovaná na 26 kalendárnych mesiacov, a to v čase od 01/2019 do 02/2021.
 
Zamestnanie 11 kvalifikovaných opatrovateliek (opatrovateľov), ktoré budú poskytovať potrebné úkony opatrovateľskej služby odkázaným občanom. 
Obec Čierny Balog patrí medzi menej rozvinuté regióny s vysokou mierou nezamestnanosti. Vytváraním príležitosti na zamestnávanie v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby podporujeme zamestnanosť obyvateľov obce (aj dlhodobo nezamestnaných, či inak znevýhodnených) a ich flexibilitu, schopnosť učiť sa nové, rekvalifikovať (v mnohých prípadoch).
 
Poskytovaním sociálnych služieb priamo v domácom prostredí klienta uľahčujeme rodine starostlivosť o príbuzného odkázaného na pomoc iného, ktorá ovplyvňuje nielen rodinný ale i pracovný život členov rodiny opatrovaného.
 
Obec Čierny Balog poskytuje v súčasnosti opatrovateľskú službu 30 občanom odkázaným na tento druh sociálnej služby prostredníctvom 21 kvalifikovaných opatrovateliek.
Opatrovateľky sú zamestnané na pracovnú zmluvu, úväzok závisí od rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby.
Rozsah poskytovanej služby a konkrétne úkony sú uvedené v zmluve medzi prijímateľom (opatrovaným klientom) a poskytovateľom (obcou) a závisí od stupňa odkázanosti uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a dopytu občana – klienta. Zabezpečuje sa terénnou formou v prirodzenom domácom prostredí klienta. Opatrovateľky podľa zmluvy o poskytnutí sociálnej služby u občanov poskytujú úkony sebaobsluhy (osobná hygiena, stravovanie a pitný režim, obliekanie a vyzliekanie, mobilita, motorika, dodržiavanie liečebného režimu), starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, príprava jedla, umývanie riadu, bežné upratovanie, starostlivosť o prádlo a lôžko a administratívne úkony) a sprievod a dohľad. Opatrovateľka si vedie o výkone svojej práce  výkaz  - evidenciu úkonov opatrovateľskej služby a prehľad dochádzky. Prístup ku klientovi je vždy individuálny, služba mapuje aktuálne potreby opatrovaných, na čo poskytovateľ okamžite reaguje zmenou a doplnením úkonov.
 Občan si podľa platného VZN prispieva na jednu poskytnutú hodinu opatrovania v doobedných hodinách 1,- Euro v popoludňajších hodinách (po 15. 00 hod.) 1,50 Eur a večerných hodinách (po 23.00 hod.) 2,50 Eur V súčasnej dobe opatrovanie v popoludňajších a v nočných hodinách neposkytujeme.  Poskytovateľ sociálnej služby je schopný pri čerpaní dovolenky alebo dlhodobej PN zabezpečiť zástup kvalifikovanou osobou na požiadanie prijímateľa služby. Samozrejmosťou je úzka spolupráca obce s rodinou opatrovaného.
 
Zamestnanec Spoločného obecného úradu vykonáva pre obce spoločného úradu vrátane obce Čierny Balog administratívnu činnosť spojenú s posudzovaním odkázanosti na sociálnuslužbu až po vypracovanie rozhodnutia o odkázanosti, zabezpečuje spracovanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, vydanie posudku a rozhodnutia. Na samotný výkon práce opatrovateliek v terénne dohliada sociálny pracovník obce.
 
Predkladaný projekt je v súlade s hlavným cieľom KOMUNITNÉHO PLÁNU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ČIERNY BALOG NA ROKY 2017- 2022, ktorým je cieľom je pomôcť občanom v tom, aby mohli viesť samostatný život a zachovali si určitý štandard životného štýlu.
 
Predkladaný projekt je v súlade s uvedeným KPSS v časti určenie cieľov a priorít sociálnych služieb:
 • skvalitňovať a rozširovať poskytovanie sociálnych služieb
 • občanom, ktorí pre svoj zdravotný stav a nepriaznivú sociálnu situáciu potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch, prác v domácnosti a kontaktu so spoločnosťou, poskytovať opatrovateľskú službu, aby mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom domácom prostredí
 
Predkladaný projekt je v súlade s národnými prioritami Vlády SR na roky 2015 – 2020 v rámci dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych služieb, ktorými sú:
1. zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity
2. podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť,
3. podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvajúce v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
4. zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Predkladaný projekt je tiež v súlade s Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014-2020, a Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020.
 
Projektom sa dosiahne naplnenie nasledovných merateľných ukazovateľov:
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí – 11
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni – 1

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
163 020,00 €
163 020,00 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AC1 - Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ
138 567,00
85,00
1AC2 - Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR
24 453,00
15,00
9020 - Vlastné verejné
0,00
0,00

Harmonogram realizácie projektu

26
marec 2019
apríl 2021
26

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0334
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
počet
11,0000
P0361
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
počet
1,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
D0262
Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)
EUR
00313343 - Obec Čierny Balog
D0264
Mzda žien refundovaná z projektu (medián)
EUR
00313343 - Obec Čierny Balog

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Brezno
Čierny Balog
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
I312041R16701
25.2.2019
27.2.2019
Dokumenty (2 záznamy)
Názov dokumentu
Zmluva_ObecCBalog_I312041R16701_podpis.pdf
Zmluva_ObecCBalog_I312041R16701_final.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
 • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
Oblasť intervencie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • 112 - Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Hospodárska činnosť
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
Typ územia
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • 07 - Neuplatňuje sa