Projekt ukončený

Detail Projektu Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl

314011L572
Operačný program Efektívna verejná správa
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
117 060,46 €
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 Občianska informovanosť a participácia - Menej rozvinutý región SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa
111 207,43 €
0,00 €
5.4.2018
1.4.2018
1.2.2020
28.2.2020
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
314011L572
Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl
Priradenie k programovej štruktúre
314000 - Operačný program Efektívna verejná správa
314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa
00151866
Vyhlasovateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa
00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava
42025150
2022474399
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na posilnenie komunity v základných školách v kopaničiarskom regióne. Cieľom projektu je skvalitnenie spoločenského a komunitného života na vidieku vytváraním komunitných škôl. Komunitné školy sú otvorené osobám všetkých vekových kategórií. Od predškolského veku až po seniorov. Školy sa tiež zameriavajú na rozvíjanie sociálnych zručností detí, ale aj celoživotné vzdelávanie. Projekt tak rieši nedostatok kvalitného trávenia voľného času žiakov a obyvateľov regiónu a výsledkom bude vznik pilotnej verzie komunitnej školy v praxi. Nástrojom na dosiahnutie cieľov projektu je úvodná konferencia, výjazd pedagógov, starostov, resp. zástupcov obcí a pracovného tímu do zahraničia s cieľom poznať know-how a využiť to v prospech komunity na kopaniciach. Na dosiahnutie daných cieľov projektu bude smerodajné vyškolenie obecných koordinátorov, ktorí budú hlavnými osobami vo vedení kurzov na školách. Komunitné školy budú vytvorené v niekoľkých obciach kopaničiarskeho regiónu. Realizáciu projektu bude pod dozorom pracovného tímu. V rámci publicity projektu budú zverejnené články o projekte v novinách, na webových stránkach združenia, obcí a škôl a bude vytvorená webová stránka o vzniknutých komunitných školách.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
117 060,46 €
111 207,43 €
10 000,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AC1 - Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ
99 501,38
85,00
1AC2 - Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR
11 706,05
10,00
9010 - Vlastné súkromné
5 853,03
5,00

Harmonogram realizácie projektu

23
apríl 2018
február 2020
23

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (6 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0178
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
počet
1,0000
P0887
Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
počet
1,0000
P0717
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu
počet
160,0000
P0888
Počet vytvorených multisektorových partnerstiev
počet
10,0000
P0589
Počet zrealizovaných informačných aktivít
počet
10,0000
P0595
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
počet
6,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
D0262
Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)
EUR
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0261
Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)
EUR
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0264
Mzda žien refundovaná z projektu (medián)
EUR
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0263
Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)
EUR
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0267
Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu
%
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0266
Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
%
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0128
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
počet
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0251
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0257
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0249
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0250
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0256
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0259
Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
D0258
Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
42025150 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (3 záznamy)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Myjava
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Senica
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
Z314011L572
28.3.2018
5.4.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
zmluva o NFP.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  • 119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Hospodárska činnosť
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  • 18 - Verejná správa
Typ územia
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  • 07 - Neuplatňuje sa