Projekt v realizácii

Detail Projektu Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny.

310011N714
Operačný program Kvalita životného prostredia
Žilinská univerzita v Žiline
152 270,30 €
OPKZP-PO1-Info-2017-28 28. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
144 656,79 €
0,00 €
27.2.2019
1.3.2019
1.2.2021
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
310011N714
Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny.
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
bez kategórie regiónov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
00397563
2020677824
1001468028
Áno
SK2020677824
Verejnoprávna inštitúcia
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Projekt je realizovaný v rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000. Oprávnená aktivita: D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny.
Cieľom projektu je prispieť k hlavnému cieľu rezortnej koncepcie enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktorým je vytvorenie fungujúceho uceleného systému enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, so zameraním na rôzne cieľové skupiny. V rámci projektu budú využívané najaktuálnejšie poznatky vedy spracované do formy vhodnej pre cieľovú skupinu – žiakov základných a stredných škôl – a budú sprostredkovávané inovatívnymi nástrojmi. Informačné aktivity budú realizované formou workshopov s podporou moderných multimediálnych materiálov. Do projektu budú zapojené školy zo Žilinského, Trenčianskeho, Banskobystrického, Nitrianskeho, Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Celkom bude v rámci projektu zorganizovaných 120 workshopov pre 2400 žiakov. V rámci projektu bude zabezpečená odborná garancia prostredníctvom odborného koordinátora a expertov/špecialistov z radov výskumných pracovníkov Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline.  Pedagógovia  enviromentálnej výchovy zo zapojených škôl absolvujú exkurziu na pracovisku Žilinskej univerzity v Žiline v Tatranskej Javorine (Výskumný ústav vysokohorskej biológie) spojenú s inšpiratívnym a zážitkovým programom priamo v prírodnom prostredí. 

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
152 270,30 €
144 656,79 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ
129 429,76
85,00
1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR
15 227,03
10,00
9020 - Vlastné verejné
7 613,52
5,00

Harmonogram realizácie projektu

24
marec 2019
február 2021
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0271
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
počet
2 440,0000
P0589
Počet zrealizovaných informačných aktivít
počet
121,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
D0262
Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)
EUR
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0261
Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)
EUR
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0264
Mzda žien refundovaná z projektu (medián)
EUR
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0263
Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)
EUR
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0267
Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu
%
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0266
Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
%
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0128
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
počet
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0251
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0257
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0249
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0250
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0256
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline
D0259
Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00397563 - Žilinská univerzita v Žiline

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (6 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
OPKZP-PO1-Info-2017-28/02
15.2.2019
27.2.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Zmluvy o poskytnutí NFP.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Nie
Nie
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
  • 085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
  • 086 - Ochrana, obnova a udržateľné používanie lokalít sústavy Natura 2000
Hospodárska činnosť
310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
  • 07 - Neuplatňuje sa