Projekt v realizácii

Detail Projektu Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF - II. časť

301011R801
Operačný program Technická pomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
4 990 000,00 €
OPTP-P01-SC1-2016-2 Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1
Úrad vlády Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OPTP
4 990 000,00 €
0,00 €
25.1.2019
1.9.2017
1.12.2018
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
301011R801
Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF - II. časť
Priradenie k programovej štruktúre
301000 - Operačný program Technická pomoc
301010 - 1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF
301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Úrad vlády Slovenskej republiky
RO_OPTP - Riadiaci orgán OPTP
00151513
Vyhlasovateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
RO_OPTP - Riadiaci orgán OPTP
00151513
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00151742
2020798351
Áno
SK2020798351
Rozpočtová organizácia
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie funkcií certifikačného orgánu. 

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
4 990 000,00 €
4 990 000,00 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
4 094 794,00
82,06
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
895 206,00
17,94
9010 - Vlastné súkromné
0,00
0,00

Harmonogram realizácie projektu

16
september 2017
december 2018
16

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0741
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
počet
4 000,0000
P0740
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
počet
76,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
D0262
Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)
EUR
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0261
Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)
EUR
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0264
Mzda žien refundovaná z projektu (medián)
EUR
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0263
Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)
EUR
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0267
Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu
%
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0266
Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
%
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0233
Počet pracovníkov refundovaných z OP TP s ukončeným pracovným pomerom
počet
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0236
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ OP TP
FTE
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0253
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ OP TP
FTE
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0235
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ OP TP
FTE
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0252
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ OP TP
FTE
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0255
Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ OP TP
FTE
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0254
Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu technickej pomoci OP/ OP TP
FTE
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0234
Priemerný evidovaný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
počet
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0232
Priemerný počet mužov refundovaných z OP TP
počet
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
D0231
Priemerný počet žien refundovaných z OP TP
počet
00151742 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (8 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Slovensko
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
sad
25.1.2019
25.1.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Záväzné zadanie_CLLD_ITMSC-10850 - MS - Zavedenie špecifických polí na MS (7).docx

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 121 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia
Hospodárska činnosť
301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 18 - Verejná správa
Typ územia
301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy