Projekt v realizácii

Detail Projektu Animačné aktivity MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

309190S069
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
80 000,00 €
27/PRV/2018 VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Pôdohospodárska platobná agentúra - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
80 000,00 €
0,00 €
14.3.2019
1.3.2018
1.12.2023
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
309190S069
Animačné aktivity MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_PRV - Riadiaci orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
00156621
Vyhlasovateľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
SORO_PRV - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
30794323
Hraničná 4826/12, 81526 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Klížska Nemá 52, 94620 Klížska Nemá
42113113
2022419630
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

MAS ZDŽO bude  realizovať Stratégiu CLLD prostredníctvom troch priorít, z ktorých každá je prepojená na fokusovú oblasť  PRV 6B:Podpora miestneho rozvoja  vo vidieckych oblastiach. Animácie MAS sú rovnako primárne priradené k fokusovej oblasti 6B, nakoľko MAS financuje aktivity súvisiace s animáciou MAS v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja, t.j. propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území  MAS financovaných z PRV SR.
 
Projekt  pozostáva z nasledovných aktivít:
1. Podpora v rámci  tohto opatrenia bude  použitá na výdavky spojené budovaním zručností a schopností MAS v rámci  PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP vo vzťahu k implementácií stratégie CLLD.
2. Propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD:
- informačné a propagačné materiály,
- účasť na výstavách, na ktorých bude  MAS propagovať a informovať širokú  verejnosť o území  MAS a stratégii CLLD vrátane zabezpečenia expozície a honorárov,
- PR články, PR vystúpenie v médiách.
3. Výmena informácií medzi  miestnymi aktérmi v rámci  PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP:
- informačné akcie  pre členov  MAS a verejnosť s cieľom osvojovania príkladov  dobrej  praxe  pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie
CLLD a s tým spojené posilnenie miestneho partnerstva, aktivizáciu územia, rozvíjanie spolupráce manažment pre udržateľnosť projektov a efektívne riadenie projektov, a iné informačné akcie, ktoré budú  v súlade s cieľom osvojovania príkladov  dobrej  praxe  pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD.
4. Informačné akcie  pre širokú  verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave  žiadostí v rámci  PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
80 000,00 €
80 000,00 €
0,00 €
Finančný plán (2 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AG1 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - prostriedky EÚ
60 000,00
75,00
1AG2 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - spolufinancovanie ŠR
20 000,00
25,00

Harmonogram realizácie projektu

70
marec 2018
december 2023
70

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
82 042,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (33 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Bátorove Kosihy
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Bodza
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Bodzianske Lúky
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Búč
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Čalovec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Číčov
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Dedina Mládeže
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Holiare
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Chotín
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Iža
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Kameničná
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Klížska Nemá
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Kolárovo
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Komárno
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Kravany nad Dunajom
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Lipové
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Marcelová
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Moča
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Modrany
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Okoličná na Ostrove
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Patince
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Radvaň nad Dunajom
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Sokolce
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Tôň
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Trávnik
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Veľké Kosihy
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Virt
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Vrbová nad Váhom
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Zemianska Olča
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Zlatná na Ostrove
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Andovce
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Komoča
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Zemné
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
12
14.3.2019
14.3.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
bug137.png

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa