Projekt v realizácii

Detail Projektu Cyklotrasa Nitra – Dražovce

302011L753
Integrovaný regionálny operačný program
Mesto Nitra
255 427,84 €
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
"ESC - EDU SK CONSULT" - Administratíva systému ITMS (ADM)
255 427,84 €
0,00 €
31.1.2023
1.3.2018
1.5.2018
Nitriansky kraj

Základné údaje

Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Prva pokusna s.r.o.
ADM-ITMS - Administratíva systému ITMS (ADM)
00151564
Mamateyova 10, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
00308307
2021102853
Nie
SK2021102853
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Mesto Nitra má v pláne vybudovať sieť cyklotrás s následnou prepojiteľnosťou. Cieľom vybudovania úsekov nových cyklistických komunikácií je vytvorenie novej siete cyklistických komunikácií v meste Nitra, ich prepojenia na existujúce cyklotrasy a zlepšenie dostupnosti k občianskej infraštruktúre aj nemotorovou dopravou (predovšetkým cyklistickou dopravou). „Cyklotrasa Nitra – Dražovce“ je v súlade s koncepčným materiálom „Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra“.  Po kompletnom dobudovaní novej siete cyklotrás vrátane úseku „Cyklotrasa Nitra – Dražovce“ bude splnená podmienka výzvy na prepojenie priemyselných zón, občianskej infraštruktúry a infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Cyklistická komunikácia bude mať dopravný charakter, pretože bude tvoriť spojnicu dvoch mestských častí v severozápadnej časti mesta Nitra Staré Mesto a Dražovce.  Výstavbu navrhovanej cyklistickej cestičky  si vyžiadala neexistujúca cyklistická cestička  v predmetnej lokalite a zvýšený počet cyklistov, ktorí sa pohybujú v trase budúcej cestičky. Táto trasa je v čase sucha využívaná ako prístupová cestička pre obyvateľov, ktorí sú zamestnaní vo firmách v priemyselnom parku „Sever“ a rovnako bude využívaná zamestnancami strategického parku Jaguar Land Rover, ktorý je v čase podania žiadosti vo výstavbe.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
255 427,84 €
255 427,84 €
0,00 €
Finančný plán (2 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
178 799,49
70,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
76 628,35
30,00

Harmonogram realizácie projektu

3
marec 2018
máj 2018
3

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0043
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
km
1,8966

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nitra
Nitra
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
1
25.1.2019
31.1.2023
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
5. Podmienky Projekt PRV (2).xlsx

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Áno
Áno
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
  • Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
  • 090 - Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť
302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
  • 12 - Doprava a skladovanie
Typ územia
302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
  • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
Forma financovania
302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
  • 01 - Integrované územné investície – mestá
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS023NSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020