Projekt ukončený

Detail Projektu 1

309010U260
Program rozvoja vidieka 2014-2020
"Cyklokoalícia"
20 000,00 €
AK clld KC dateinvalidate AK clld KC dateinvalidate
Občianske združenie Zlatá cesta - MAS Zlatá cesta
18 000,00 €
0,00 €
4.2.2019
1.2.2019
1.2.2026
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
309010U260
1
Priradenie k programovej štruktúre

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Občianske združenie Zlatá cesta
MAS_043 - MAS Zlatá cesta
45022909
Prenčov 300, 96973 Prenčov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
"Cyklokoalícia"
Karadžičova 6, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
31800394
2120028768
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

1

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
20 000,00 €
18 000,00 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AG1 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - prostriedky EÚ
12 000,00
60,00
1AG2 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - spolufinancovanie ŠR
6 000,00
30,00
9020 - Vlastné verejné
2 000,00
10,00

Harmonogram realizácie projektu

85
február 2019
február 2026
85

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL004
Počet účastníkov aktívnych v poľnohospodárstve
počet
100,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Banská Štiavnica
Baďan
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
AKprojekt
4.2.2019
4.2.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Výzva MAS - CLLD (81).pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
  • 02 - Rybolov a akvakultúra
Typ územia
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309013001 - 1.3. Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa