Projekt v realizácii

Detail Projektu Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Zbyňov.

310041J995
Operačný program Kvalita životného prostredia
Obec Zbyňov
271 164,11 €
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
257 605,90 €
0,00 €
27.2.2019
1.3.2019
1.12.2019
Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
310041J995
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Zbyňov.
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
00002801
Bajkalská 27, 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Obec Zbyňov
Hlavná 19/1, 01319 Zbyňov
00321788
1001664334
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Stručný popis projektu: 
 
Cieľom predloženého proejktu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Zbyňov. Vlastníkom budovy a zároveň zriaďovateľom MŠ je obec Zbyňov. 
 
Projekt zahŕňa
  1. Stavebné práce - realizácia opatrení na znižovanie energetickej náročnosti budovy-
  2. Stavebný dozor pre zabezpečenie odborného dozorovania kvality a rozsahu stavebných prác projektu
Návrh opatrení: 
1. zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií
2. modernizácia a inštalácia technických zariadení v budove
 
Časová realizácia projektu:
Začiatok: 03/2018
Ukončenie: 12/2018

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
271 164,11 €
257 605,90 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
230 489,49
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
27 116,41
10,00
9020 - Vlastné verejné
13 558,21
5,00

Harmonogram realizácie projektu

10
marec 2019
december 2019
10

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (15 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
1,6110
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
t ekviv. CO2
37,9900
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
4,0000
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1,0000
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
m2
620,7000
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
34,0000
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
117,8790
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
83 879,0000
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
188 735,0000
P0691
Zníženie produkcie emisií NOx
Kg/rok
30,0000
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
0,7000
P0694
Zníženie produkcie emisií SO2
Kg/rok
3,6000
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
98 999,6000
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
0,0021
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
0,0021

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
D0022
Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia
m2
00321788 - Obec Zbyňov
D0023
Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia
m2
00321788 - Obec Zbyňov
D0025
Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia
MWe
00321788 - Obec Zbyňov
D0026
Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa
MWe
00321788 - Obec Zbyňov
D0031
Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia
MWt
00321788 - Obec Zbyňov
D0032
Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá
MWt
00321788 - Obec Zbyňov
D0033
Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa
MWt
00321788 - Obec Zbyňov
D0260
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
%
00321788 - Obec Zbyňov
D0048
Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia
MWh/rok
00321788 - Obec Zbyňov
D0049
Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa
MWh/rok
00321788 - Obec Zbyňov
D0043
Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia
MWh/rok
00321788 - Obec Zbyňov
D0044
Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá
MWh/rok
00321788 - Obec Zbyňov
D0045
Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa
MWh/rok
00321788 - Obec Zbyňov
D0077
Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
00321788 - Obec Zbyňov
D0081
Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie
počet
00321788 - Obec Zbyňov
D0082
Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov
počet
00321788 - Obec Zbyňov
D0083
Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov
počet
00321788 - Obec Zbyňov
D0084
Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
00321788 - Obec Zbyňov
D0128
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
počet
00321788 - Obec Zbyňov
D0251
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00321788 - Obec Zbyňov
D0257
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00321788 - Obec Zbyňov
D0249
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00321788 - Obec Zbyňov
D0250
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00321788 - Obec Zbyňov
D0256
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00321788 - Obec Zbyňov
D0259
Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00321788 - Obec Zbyňov
D0258
Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00321788 - Obec Zbyňov
D0229
Zníženie produkcie emisií TZL
Kg/rok
00321788 - Obec Zbyňov

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Žilina
Zbyňov
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
KŽPPO4-SC431-2017-19/J995
20.2.2019
27.2.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
zmluva_Obec Zbyňov.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Áno
Nie
  • Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS031ZSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020