Projekt v realizácii

Detail Projektu zonfp_mas044

309190U257
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Mesto Detva
5 000,00 €
11111 vyzva mas_044 NEMENIT
Podpoľanie - MAS Podpoľanie
5 000,00 €
0,00 €
1.2.2019
1.1.2019
1.1.2019
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
309190U257
zonfp_mas044
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Podpoľanie
MAS_044 - MAS Podpoľanie
42002206
Obrancov mieru 871/1, 96212 Detva

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 96212 Detva
00319805
2021318651
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

vf

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
Finančný plán (2 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AG1 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - prostriedky EÚ
2 500,00
50,00
1AG2 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - spolufinancovanie ŠR
2 500,00
50,00

Harmonogram realizácie projektu

1
január 2019
január 2019
1

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
10,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
10,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Detva
Detva
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
345366745643563456
1.2.2019
1.2.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
ucastnik-500.txt

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309191001 - 19.1. Prípravná podpora (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa