Projekt v realizácii

Detail Projektu Náklady na animácie MAS Dvory a okolie

309190R179
Program rozvoja vidieka 2014-2020
MAS - Dvory a okolie
33 000,00 €
27/PRV/2018 VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Pôdohospodárska platobná agentúra - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
33 000,00 €
0,00 €
14.3.2019
1.3.2018
1.12.2023
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_PRV - Riadiaci orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
00156621
Vyhlasovateľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
SORO_PRV - Sprostredkovateľský orgán Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
30794323
Hraničná 4826/12, 81526 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
MAS - Dvory a okolie
Hlavné námestie č. 6, 94131 Dvory nad Žitavou
42210771
2023618696
1003994255
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je úspešné realizovanie animačných činností a implementácia stratégie CLLD Dvory a okolie v rámci PRV SR 2014-2020 a IROP. 
Spoločným cieľom verejno-súkromného partnerstva je efektívnejšie využívanie prírodného, ekonomického a sociálneho potenciálu územia.
Základným cieľom stratégie je trvalo udržateľný rozvoj regiónu, pri zachovaní ľudových tradícií našich predkov. Snahou obyvateľov regiónu je udržanie tradičných remesiel, pestovanie poľnohospodárskych produktov tradičnými receptúrami, ale pomocou inovatívnych technológií.
Strategický cieľ predstavuje dlhodobú zmenu v regióne, ktorá nastane pri zrealizovaní a dodržaní plánovaných opatrení, aktivít a finančného rámca. Strategický cieľ reflektuje potreby a situáciu v regióne, vychádza z auditu zdrojov a SWOT analýzy územia. Dané priority a ciele sú pre nás dosiahnuteľné s danými finančnými prostriedkami a kapacitami. Strategickým cieľom tak je do roku 2023 zvýšiť kvalitu života na území MAS – Dvory a okolie prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, verejnej infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva územia, zlepšením stavu sociálnych služieb a životného prostredia.
 
V rámci projektu budú realizované nasledovné činnosti:
  • propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,
  • výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS a ďalších aktérov,
  • vzdelávanie potencionálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.
Projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Cieľovou skupinou sú členovia MAS a široká verejnosť z územia MAS.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
33 000,00 €
33 000,00 €
0,00 €
Finančný plán (2 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AG1 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - prostriedky EÚ
24 750,00
75,00
1AG2 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - spolufinancovanie ŠR
8 250,00
25,00

Harmonogram realizácie projektu

70
marec 2018
december 2023
70

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
25 006,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (15 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Komárno
Pribeta
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Bešeňov
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Bíňa
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Branovo
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Bruty
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Dubník
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Dvory nad Žitavou
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Gbelce
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Jasová
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Nová Vieska
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Rúbaň
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Semerovo
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Strekov
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Svodín
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Nové Zámky
Šarkan
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
asd
14.3.2019
14.3.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
chyba138.txt

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa