Projekt v realizácii

Detail Projektu WIFI pre obec Veľké Orvište

311071S989
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Obec Veľké Orvište
10 500,00 €
OPII-2018/7/1-DOP Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - WIFI pre Teba
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra
9 975,00 €
0,00 €
27.2.2019
1.1.2019
1.12.2019
Trnavský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
311071S989
WIFI pre obec Veľké Orvište
Priradenie k programovej štruktúre
311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
311070 - Informačná spoločnosť
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
menej rozvinuté regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
30416094
Vyhlasovateľ
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UPPVII_SORO_OPII - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra
50349287
Štefánikova 882/15, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Obec Veľké Orvište
Hlavná 17, 92201 Veľké Orvište
00654078
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
 
Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:
 1. Futbalový štadión v obci Veľké Orvište na Športovej ulici, parcela č. 1228/3, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 2. Námestie pri Kultúrnom dome v obci Veľké Orvište na Hlavnej ulici, parcela č. 111/15, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 3. Detské ihrisko za kultúrnym domom v obci Veľké Orvište, parcela č. 111/4, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 4. Detské ihrisko v areáli Základnej a Materskej školy v obci Veľké Orvište na ulici Školskej, parcela č. 219/1, zapísaná na liste vlastníctva č. 975 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 5. Zastávka autobusu v smerom na obec Bašovce v obci Veľké Orvište na ulici Slnečnej, parcela č. 1234, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 6. Zastávka autobusu v smere od mesta Piešťany v obci Veľké Orvište na ulici Hlavnej, parcela č. 518/2, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 7. Oddychová zóna v areáli rybníka v obci Veľké Orvište na ulici Slnečnej, parcela č. 914/1, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište.
 
Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www stránka obce. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo.
 
Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
10 500,00 €
9 975,00 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
8 925,00
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
1 050,00
10,00
9020 - Vlastné verejné
525,00
5,00

Harmonogram realizácie projektu

12
január 2019
december 2019
12

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0904
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
počet
7,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
D0262
Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)
EUR
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0261
Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)
EUR
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0264
Mzda žien refundovaná z projektu (medián)
EUR
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0263
Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)
EUR
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0267
Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu
%
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0266
Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
%
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0128
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
počet
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0251
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0257
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0249
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0250
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0256
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00654078 - Obec Veľké Orvište
D0259
Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
00654078 - Obec Veľké Orvište

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Piešťany
Veľké Orvište
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
Z311071S989
21.2.2019
27.2.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Zmluva o NFP_Velke_Orviste_scan.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
 • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 • 046 - IKT - vysokorýchlostná širokopásmová sieť (prístupové/účastnícke vedenie; >/= 30 Mbit/s)
Hospodárska činnosť
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 • 13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
Typ územia
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 • 07 - Neuplatňuje sa