Projekt v realizácii

Detail Projektu Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby v cezhraničnom regióne

304011U055
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Žilinský samosprávny kraj
298,00 €
INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
64,00 €
0,00 €
17.1.2019
1.1.2019
1.1.2026
Moravskoslezský kraj
Trenčiansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
304011U055
Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby v cezhraničnom regióne
Priradenie k programovej štruktúre
304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
304010 - 1. Využívanie inovačného potenciálu
304010001 - 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
bez kategórie regiónov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 01109 Žilina
37808427
2021626695
Nie
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Partneri (1 záznam)
IČO Názov Štát
70890692
Moravskoslezský kraj
Česko

Stručný popis projektu

1

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
298,00 €
64,00 €
0,00 €
Finančný plán (4 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AM1 - Prostriedky EÚ (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-HU, Interreg V-A SK-CZ)
12,80
4,30
1AM2 - Prostriedky na spolufinancovanie ŠR SR (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-HU, Interreg V-A SK-CZ)
51,20
17,18
9010 - Vlastné súkromné
234,00
78,52
CR02 - Prostriedky na spolufinancovanie českých partnerov (ŠR ČR)
0,00
0,00

Harmonogram realizácie projektu

86
január 2019
január 2026
85

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (4 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0436
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
počet
3,0000
P0615
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
počet
9,0000
P0626
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
počet
324 666 666 671,0000
P0680
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
počet
7,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
1
17.1.2019
17.1.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
111 (2).xls

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Nie
Nie
  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
304010001 - 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
  • 060 - Výskumné a inovačné činnosti vo verejných výskumných strediskách a v kompetenčných centrách vrátane nadväzovania kontaktov
Hospodárska činnosť
304010001 - 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
304010001 - 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
  • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
Forma financovania
304010001 - 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
304010001 - 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
  • 07 - Neuplatňuje sa