Projekt v realizácii

Detail Projektu zonfp mas_091

309190U252
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Mesto Senec
250,00 €
2222 vyzva mas_091 NEMENIT
Malodunajsko - MAS Malodunajsko
100,00 €
80,00 €
1.1.2019
1.1.2019
Bratislavský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
309190U252
zonfp mas_091
Priradenie k programovej štruktúre
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
rozvinutejšie regióny

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ
Malodunajsko
MAS_091 - MAS Malodunajsko
42360021
Ludvíka Svobodu 17, 90045 Malinovo

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Mesto Senec
Mierové námestie 8, 90301 Senec
00305065
2020662237
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

c

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
250,00 €
100,00 €
80,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AG1 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - prostriedky EÚ
75,00
30,00
1AG2 - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - spolufinancovanie ŠR
25,00
10,00
9010 - Vlastné súkromné
150,00
60,00

Harmonogram realizácie projektu

1
január 2019
január 2019
1

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (3 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
PL001
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
počet
10,0000
PL002
Počet vybraných MAS
počet
10,0000
PL003
Počet vzdelávacích dní
počet
10,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Senec
Blatné
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
45645
23.1.2019
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
5p.xls

Dodávatelia

Dodávatelia (1 záznam)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo
Mesto Senec
00305065
2020662237

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
rozvinutejšie regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • - Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Typ územia
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
309191002 - 19.1. Prípravná podpora (Bratislavský kraj)
  • 07 - Neuplatňuje sa