Plánovaná výzva

Harmonogram výziev MAS_081 Stará Čierna voda 7.2 verzia 1

máj 2019
júl 2019
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Trnavský kraj
243 150,00 €
MAS Stará Čierna voda
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Uzavretá

Základné údaje

Harmonogram výziev MAS_081 Stará Čierna voda 7.2 verzia 1
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda
243 150,00 €
81 050,00 €
Zverejnenie
Uzavretá
5.2019
60
7.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra
PPA_SOOPRH_SOPRV - Prierezový orgán PPA - OPRH/PRV
30794323
Vyhlasovateľ výzvy
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
MAS_081 - MAS Stará Čierna voda
42156122
Dolné Saliby 355, 92502 Dolné Saliby

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
309004 - 04. Investície do hmotného majetku
309041001 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny
309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
menej rozvinuté regióny
Fokusové oblasti
6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárne fokusové oblasti
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • menej rozvinuté regióny
 • Dolný Chotár
 • Horné Saliby
 • Jahodná
 • Kráľov Brod
 • Tomášikovo
 • Trstice
 • Vozokany