Plánovaná výzva

INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

marec 2019
jún 2019
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
7 000 000,00 €
Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Uzavretá

Základné údaje

INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
7 000 000,00 €
Zverejnenie
Uzavretá
3.2019
6.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
304020 - 2. Kvalitné životné prostredie
304020001 - 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
bez kategórie regiónov
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Vybrané kritériá oprávnenosti

Nie sú definované žiadne kritériá oprávnenosti.