Plánovaná výzva

Podpora inklúzie v materskej škole (napr. asistenti)

február 2019
Neurčené
Operačný program Ľudské zdroje
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
5 000 000,00 €
Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

Podpora inklúzie v materskej škole (napr. asistenti)
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
5 000 000,00 €
Zverejnenie
Otvorená
2.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR
00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312010 - 1. Vzdelávanie
312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
menej rozvinuté regióny
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Vybrané kritériá oprávnenosti

  • menej rozvinuté regióny
  • Banskobystrický kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  • Žilinský kraj